Publicerad: 2020-05-28 17:30:14 CEST
Capacent avvecklar sin isländska verksamhet
CAPACENT AVVECKLAR SIN ISLÄNDSKA VERKSAMHET

Den isländska verksamheten har haft strukturella lönsamhetsproblem före
Covid-19. Den negativa påverkan på intäkterna under Covid-19 pandemin har
accelererat beslutet att avveckla verksamheten. 

Capacent Island rapporterade under 2019 en omsättning på 77 MSEK och ett
resultat efter skatt på -1 MSEK. Motsvarande siffror för årets första kvartal
uppgår till 17,6 respektive -0,3 MSEK. Vinst per aktie har påverkats negativt
av den isländska verksamheten under 2019 med -0,2 SEK och under årets första
kvartal med -0,1 SEK. 

Engångseffekten för Capacent Holding AB (publ) är en nedskrivning av aktier i
dotterbolag om 11,7 MSEK samt en nedskrivning av en fordran på 0,4 MSEK. 

Den praktiska konsekvensen av avvecklingen är att verksamheten upphör genom att
bolaget försätts i konkurs, vilket skedde den 28 maj 2020. Totalt berörs alla
medarbetare i den isländska verksamheten vilket är 44 st. 

VD Edvard Björkenheim säger "Capacents lönsamhet under 2018 och 2019 har varit
under målnivåer. Vi vidtar nu åtgärder för att justera kostnadsbasen samt
genomför ett antal strukturella förändringar som skall ta oss tillbaka till
lönsam tillväxt. Avvecklingen av den isländska verksamheten är ett led i
detta". 

"Resultatet av avvecklingen har, exkluderat engångseffekter, en positiv
påverkan på vinsten per aktie under 2020", fortsätter Edvard Björkenheim. 

Capacent kommer som ett resultat av de strukturella förändringar som genomförs
revidera bolagets finansiella mål och kommunicera de nya målen i samband med
presentationen av årets tredje delårsrapport. 

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@capacent.se mailto:mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se mailto:info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacet Pressrelease
2020-05-28.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=39343 

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att
förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med
ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim
management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden.
Bolaget var under kvartalet i genomsnitt cirka 120 anställda på 4 kontor i
Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market
sedan den 2 oktober 2015. 

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades
för offentliggörande den 28 maj 2020 
kl. 17.30 CET.


Capacet Pressrelease 2020-05-28.pdf