Publicerad: 2020-03-26 12:50:00 CET
Telia Company kommer återkomma med en uppdaterad syn på utsikterna för 2020 då osäkerheten ökat till följd av Covid-19 påverkan på TV & Media - styrelsen justerar utdelningsförslaget för 2019
Covid-19 pandemin kommer att ha en negativ finansiell påverkan på Telia Companys
TV & Media-enhet. För närvarande är påverkan på Telia Companys övriga verksamhet
begränsad men effekten på TV & Media innebär att utsikterna* för koncernen vad
gäller EBITDA och det operationella fria kassaflödet 2020 inte kommer att
uppnås. Telia Company kommer fortsätta att utvärdera de motverkande åtgärder som
identifierats och kommer att uppdatera synen på status och på utsikterna för
året snarast. Styrelsen har beslutat att justera sitt utdelningsförslag till
bolagsstämman från 2,45 SEK per aktie till 1,80 SEK. En extra bolagsstämma kan
komma att hållas under hösten för att besluta om eventuell ytterligare
utdelning.

Utbrottet av Covid-19 pandemin är något som vi som samhälle inte har ställts
inför eller sett tidigare. Vi fortsätter att tillhandahålla viktiga tjänster för
våra kunder och samhället, en roll vi är stolta över och ett åtagande som vi tar
på fullaste allvar. Telia Company är inte opåverkat av pandemin men
konsekvenserna är inte helt förutsägbara på grund av hög osäkerhet vilket gör
att den långsiktiga påverkan på koncernen är oklar.

– Effekten av pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan på TV & Media
-enheten. Trots en ökad konsumtion av tv vilket har lett till en ökad räckvidd
för våra populära tv-kanaler, har vi sett en snabb nedgång i annonsintäkter. Att
sportevenemang ställs in globalt har dessutom påverkat våra intäkter från
betalkanaler negativt. Givet de nuvarande omständigheterna är det svårt att
uppskatta den fulla påverkan på helåret 2020 men vårt nuvarande antagande
innebär ett EBITDA för affärsområdet TV & Media motsvarande 0–0,5 GSEK (1,5 GSEK
2019). Detta innebär att ambitionen om ett operationellt fritt kassaflöde om
cirka 0,5 GSEK från TV & Media under 2020, inte kommer att uppfyllas. Men vi kan
inte ange en ny nivå i dagsläget, säger Christian Luiga, tillförordnad vd och
koncernchef för Telia Company.

Av den påverkan som hittills på affärsområdet TV & Media kan Telia Company dra
slutsatsen att utsikten för 2020 inte kommer att nås.
– Våra övriga affärsområden har hittills endast påverkats i begränsad
omfattning. Men desto längre de nuvarande effekterna och beslutade
restriktionerna gäller, ökar sannolikheten för en negativ påverkan, som inte går
att uppskatta i dagsläget, även kommer att drabba vår telekomverksamhet, säger
Christian Luiga.

De identifierande riskerna som kan ha negativ påverkan är:

  · de nuvarande reserestriktionerna som resulterar i minskade roamingintäkter
  · begränsat sportinnehåll som sätter press på tv-intäkterna
  · förändrad marknadsdynamik som påverkar planerade kommersiella aktiviteter
  · de generella effekterna på varuförsörjningen
  · välmående och tillgänglighet för våra anställda och viktiga leverantörer
  · den ekonomiska stabiliteten hos våra kunder

Telia har inlett arbetet i hela koncernen med att minska den potentiellt
negativa påverkan och följer och utvärderar kontinuerligt de identifierade
riskerna.

Telia Companys verksamhet präglas för närvarande av en hög grad osäkerhet och en
situation där konsekvenserna inte är helt förutsägbara. Telia kommer att
fortsätta att analysera trender och identifiera och genomföra åtgärder för att
förbättra och stärka tjänsteintäkter, kostnader och investeringar med ambitionen
att ge en uppdaterad syn på situationen och på helåret så snart som möjligt.

Telia Companys styrelse föreslår en justerad utdelning om 1,80 SEK per aktie för
2019 (motsvarande totalt 7,4 GSEK) till den kommande årsstämman jämfört med det
tidigare förslaget om 2,45 SEK (motsvarande totalt 10 GSEK).
– Det nya förslaget om 1,80 SEK per aktie kommer fortfarande att betalas
uppdelat på två tillfällen. Anledningen till det justerade förslaget är den
påverkan som utbrottet av Covid-19 har haft på TV & Media-enheten men även den
höga graden av osäkerhet på våra marknader. Beroende på hur situationen
utvecklas kan styrelsen överväga att kalla till en extrastämma till hösten för
att besluta om en möjlig extrautdelning givet att marknaden och utsikterna
stabiliseras, och att koncernens starka finansiella position är oförändrad,
säger Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande Telia Company.* Justerat EBITDA på koncernnivå vid årsslutet 2019 tillsammans med stabile
valutanivåer, förväntades växa 2-5 procent jämfört med 2019 och operationellt
fritt kassaflöde förväntades vara 10,5-11,5 GSEK.Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020
kl. 12:50 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom (https://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter
@Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser,
inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade
uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och
innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida
förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida
resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000
duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade
länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för
människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för
dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att
förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt
huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på
www.teliacompany.com.03260563.pdf