Julkaistu: 2020-03-25 14:30:00 CET
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.4.2020
Oyj Ahola Transport Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.4.2020 klo 10.00 Sokos Hotel Kaarlessa
(Kauppatori 4, 67100 Kokkola). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen
• Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
• Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
• Kokouksen laillisuuden toteaminen
• Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

3. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
vuodelta 2018.
• Toimitusjohtajan ja hallitukseen puheenjohtajan esitykset 

4. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

5. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
• Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,022 euroa
A-sarjan osakkeelta. B-sarjan osakkeelta maksetaan 0,10 euroa osakassopimuksen
mukaisesti. Yhteensä maksetaan osinkona 346 032,46 euroa. Yhtiökokouksen
päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 21.4.2020 Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 28.4.2020. 

6. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

7. Palkitsemispolitiikan käsittely 

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
• Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 80 % yhtiön äänivallasta
ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle seuraavat hallituksen
jäsenten palkkiot:
o Hallituksen puheenjohtaja 30 000 euro per vuosi.
o Ulkopuolinen hallituksen jäsen 15 000 euro per vuosi.
o Konsernissa työskentelevä hallituksen jäsen 7 500 euro per vuosi. 

9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• Nimitysvaliokunta esitää, että hallituksen jäsenten määrä olisi
neljä (4) jäsentä seuraavalla toimintakaudella. 

10. Hallituksen jäsenten valitseminen
• Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäseniksi valitaan Martti
Vähäkangas, Nils Ahola, Ida Saavalainen ja Jukka Karhula. 

11. Tilintarkastajien valitseminen
• Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 80 % yhtiön äänivallasta
ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja KHT Kjell Berts. 

12. Tilintarkastajien palkkio
• Esitetään että, tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
laskun mukaan 

13. Nimitysvaliokunnan jäsenten valitseminen
• Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 80 % yhtiön äänivallasta
ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan, että nimitysvaliokuntaan valitaan Hans
Ahola, Lars Ahola, Tommi Hollström ja Daniel Ingerström. 

14. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Oyj Ahola Transport Abp:n kotisivuilla
osoitteessa www.aholatransport.com. Oyj Ahola Transport Abp:n vuosikertomus
sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
ovat saatavilla mainituilla kotisivuilla viimeistään 25.3.2020.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 28.4.2020 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.4.2020
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.4.2020, mihin mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) sähköpostin kautta info@aholatransport.com
b) puhelimitse numeroon +358 20 7475 111 tai
c) kirjeitse osoitteeseen Oyj Ahola Transport Abp, Indolantie 33, FI-67600
Kokkola. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Oyj Ahola Transport
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
3.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.4.2020 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla,
on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Oyj Ahola
Transport Abp, Indolantie 33, FI-67600 Kokkola ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista. 

Oyj Ahola Transport Abp:llä on kokouskutsun päivänä 25.3.2020 yhteensä 14
571 339 A-osaketta ja 254 630 B-osaketta. A-osake oikeuttaa kymmeneen ääneen
ja B-osake yhteen ääneen osaketta kohden. 

Osakkeenomistajille tarjotaan kahvit kokouspaikalla klo 9.30 alkaen. 

Kokkolassa, 25.maaliskuuta 2020 

Oyj Ahola Transport Abp 

HALLITUS

-------------------------

Oyj Ahola Transport Abp on suomalainen listattu perheyritys, joka noin 500
ajoneuvolla tarjoaa dynaamisia kansainvälisiä kuljetuksia ja
logistiikkapalveluja. Asiakkaamme ovat Pohjoismaissa, Baltian maissa ja
CEE-maissa. Asiakaskuntamme rakentuu pitkäaikaisiin suhteisiin, jotka ovat
rakentuneet asiakaslähtöisten ratkaisujen kautta yli 60-vuoden historiamme
aikana. Kuljetuskonsernin liikevaihto on noin 100 M euroa. Pääkonttorimme
sijaitsee Kokkolassa.


oyj-ahola-transport-abp-palkitsemispolitiikka.pdf