Publicerad: 2020-01-29 07:00:00 CET
Telia Company bokslutskommuniké januari-december 2019
TILLVÄXT I KASSAFLÖDET

Sammanfattning fjärde kvartalet

  · Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv
och avyttringar sjönk 2,3 procent. Nettoomsättningen steg 2,8 procent i
rapporterad valuta till 22 838 MSEK (22 209). Tjänsteintäkter på jämförbar bas
avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, sjönk 1,7 procent.
  · Justerad EBITDA exklusive den positiva effekten från IFRS 16, på jämförbar
bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar ökade med 4
procent. På jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och
avyttringar, steg justerad EBITDA 14,7 procent. Justerad EBITDA steg 18,5
procent i rapporterad valuta till 7 914 MSEK (6 680). Justerad EBITDA-marginal
steg till 34,7 procent (30,1).
  · Justerat rörelseresultat föll 0,4 procent till 2 980 MSEK (2 993).
  · Totalt nettoresultat uppgick till 1 370 MSEK (-1 572). Totalt nettoresultat
hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till 1 312 MSEK (-1 087).
  · Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet steg till 1 681
MSEK (1 442). Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet sjönk
till 977 MSEK (1 417) då högre EBITDA och lägre CAPEX motverkades av negativt
rörelsekapital. Kassaflöde från löpande verksamhet, från kvarvarande och
avvecklad verksamhet, minskade till 5 566 MSEK (6 122) främst påverkat av
rörelsekapital.
  · För 2019 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en ordinarie
utdelning om 2,45 SEK per aktie (2,36).
  · Utsikter 2020: Operationellt fritt kassaflöde förväntas uppgå till mellan
10,5 och 11,5 GSEK från 2019 års nivå (12,6 GSEK). Justerad EBITDA baserad på
koncernstrukturen per årsskiftet 2019, i stabil valuta, förväntas öka 2-5
procent jämfört med 2019.

Sammanfattning helåret

  · Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv
och avyttringar, föll 3,5 procent. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen
2,9 procent till 85 965 MSEK (83 559).
  · Justerat rörelseresultat sjönk 4,9 procent till 13 452 MSEK (14 146).
  · Totalt nettoresultat steg 132,4 procent till 7 261 MSEK (3 124). Totalt
nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare steg till 7 093 MSEK (3 213).Kommentarer av Christian Luiga, tillförordnad vd & koncernchef

“Vi nådde våra uppsatta finansiella mål för 2019 då vi tog många viktiga steg
för att genomföra vår strategi. Operationellt fritt kassaflöde uppgick till 12,6
GSEK, en ökning med 16 procent jämfört med 2018 och inom målet om 12-12,5 GSEK
om vi exkluderar en pensionsåterbetalning om 0,4 GSEK i det fjärde kvartalet.
Justerad EBITDA växte med 17 procent i rapporterad valuta i det fjärde kvartalet
och följde den tänkta strukturen med gradvis förbättring under året. Exklusive
påverkan från IFRS 16 på jämförbar bas var tillväxten 4 procent. Detta var
främst drivet av förbättrad effektivisering i kostnad såld vara och ytterligare
sänkning av de operativa kostnaderna, där Sverige var framträdande genom en
sänkning på 6 procent under det fjärde kvartalet och de nådde målet om 3 procent
för helåret. Vi är nöjda med det och skall vara stolta, men vi fortsätter att
arbeta för högre tjänsteintäkter. Baserat på operationellt fritt kassaflöde
föreslår styrelsen en utdelning för 2019 om 2,45 SEK per aktie motsvarande en
ökning om 3,8 procent jämfört med 2018.

I det fjärde kvartalet slutförde vi förvärvet av Bonnier Broadcasting med TV4, C
More och MTV och etableringen av vår nya enhet, Tv och media. Vår förmåga att
hantera den nya dynamiken på tv-marknaden testades omedelbart av konkurrenterna
och vi bevisade att vi kunde möta utmaningen. Jag vill passa på att tydliggöra
att vi inte kommer att begränsa något hushåll i Sverige eller Finland att se TV4
eller MTV och vi kommer att säkerställa att vi uppfyller åtagandena som vi har
lovat EU-kommissionen.

Ett viktigt fokusområde för mig har varit vår kommersiella plan där vi inte nått
full potential men vi gör gradvisa förbättringar. Som marknadsledare har vi
tagit ett stort ansvar att fortsatt göra prisjusteringar för att möta utmaningen
avseende tjänsteintäkter. Nyligen var detta företrädesvis synligt i
tjänsteintäkter från mobilt och bredband inom det svenska konsumentsegmentet,
vilka vände till tillväxt i det fjärde kvartalet. Ett annat exempel är Estland
som för året har ökat tjänsteintäkterna inom alla viktiga områden genom
paketerade erbjudanden under den övergripande tjänsten Telia1, som har lett till
en stark merförsäljning.

Konvergens kommer fortsatt vara viktigt i våra kommersiella aktiviteter. Det
handlar om att förstärka kundupplevelsen, kundlojaliteten och minska antalet
förlorade kunder, inom både konsument- och företagssegmentet. Vi har blivit
bättre och ser flera exempel på goda resultat inom detta område, som vårt
familjeerbjudande i Sverige, vilket har visat sig vara berikande för våra kunder
såväl som för oss. Ökat fokus på dataanalys är och kommer att vara ett viktigt
stöd för att kunna skapa ännu bättre och relevanta paketerade erbjudanden till
befintliga kunder. Jag har säkerställt att denna kompetens finns i alla
ledningsteam i samtliga länder. Vi har fortsatt att investera i nya
supportsystem och överföringen av kunder till dessa system har lett till en
temporär svacka i kundtjänsten. Vi har minskat risken i migreringen, vilken
kommer att slutföras under 2020, då alla kunder skall överföras till den nya
plattformen.

I företagssegmentet har vi tydlig nytta av att kombinera våra kärntjänster med
nya typer av tjänster inom ICT och uppkopplade saker. Intäkter från vår
verksamhet inom uppkopplade saker har ökat med cirka 20 procent under 2019, till
cirka 1 GSEK. Efterfrågan på produkter och tjänster hjälper inte bara kunderna
att öka digitaliseringen utan även till ökad hållbarhet. En nyligen genomförd
affär är med Rikshem i Sverige där vi skall göra 30 000 hem smartare. ICT och
digitalisering är betydande för hur vi, våra leverantörer och våra kunder kan
bidra till en bättre miljö och i enlighet med våra miljömål – Daring Goals – som
vi kommunicerade i mars 2019. Vi har ytterligare konkretiserat vägen framåt för
att nå noll miljöavfall och inget koldioxidutsläpp, då vi strävar efter att bli
klimatneutrala inom vår egen verksamhet till 2022. I linje med dessa mål kommer
vi fortsätta utveckla våra erbjudanden, till exempel öka återanvändning av
nätutrustning och telefoner. Mer om detta arbete återfinns i kommande Års- och
Hållbarhetsredovisning.

Vi har fortsatt att investera i vår infrastruktur i regionen till stor del
drivet av kundefterfrågan och vårt förvärv av Get i Norge. Vi fick erkännanden i
flera olika oberoende studier vilket formar en viktig plattform för att stärka
kundupplevelsen samt understödjer vår kommersiella plan. Det var också det år då
vi lanserade 5G med ett fullskaligt kommersiellt erbjudande i Finland, fattade
investeringsbeslut i Norge och många lyckade pilotprojekt på våra marknader. Med
integrationen av Get i Norge har vi tagit fram våra första paketerade
erbjudanden. Om vi ser på 2020 är mycket medvetna om utmaningarna som
telekombranschen står inför. Nedgången i traditionella produkter kommer att
fortsätta såväl som hård konkurrens i kärnverksamheten och nya tjänster. Vi är
redo att möta dessa utmaningar. Under tiden fortsätter vi att förbättra
kunderbjudandena erfar vi teknikskiften som kommer att säkerställa de bästa
näten och sänka kostnaderna. Vår nya operativa modell som bidrar med
skalfördelar där vi är verksamma kommer fortsatt att innebära besparingar
tillsammans med synergier från nyligen genomförda förvärv. Vår ambition kvarstår
att minska operativa kostnader med omkring 2 procent kommande år. Vi är i en fas
när vi levererar.

För 2020 förväntas justerad EBITDA att öka med mellan 2-5 procent. Som vi
underströk i rapporten för tredje kvartalet ser vi inte att CAPEX kommer att
minska ytterligare. Den fortsatta verksamhetsförbättringen kommer att mötas av
en ökad kunddriven efterfrågan, en höjd ambitionsnivå i det finska mobilnätet
och effekterna från Get i Norge. Allt detta beaktat förväntas operationellt
fritt kassaflöde att uppgå till 10,5 -11,5 GSEK.

Slutligen vill jag framföra min tacksamhet till mitt team och alla mina
medarbetare på Telia Company för det hårda arbete som alla bidragit med under
2019. Jag vet att ni alla är lika ivriga som jag är att ta oss an 2020.”

Christian Luiga, tillförordnad vd & koncernchef


Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari
2020 kl. 07:00 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter
@Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).


Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser,
inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade
uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och
innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida
förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida
resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.


Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000
duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade
länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för
människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för
dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att
förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt
huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på
www.teliacompany.com.01291776.pdf
Financial and operational data Q4 2019.xlsx