Offentliggjort: 2019-11-12 11:35:00 CET
Københavns Lufthavne A/S
Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2019

Selskabsmeddelelse 2019
København, den 12. november 2019

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2019.

RESUME FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2019

23,3 millioner passagerer rejste igennem Københavns Lufthavne i årets første ni måneder. Det var et mindre fald på 0,1% i forhold til rekordåret 2018. Passagerudviklingen var negativt påvirket af konkurserne i Primera Air og WOW air, effekterne fra pilotstrejke i SAS samt af strategiske rutetilpasninger hos Norwegian. Samtidig var der en 2,3% fremgang i antallet af passagerer, der bruger Københavns Lufthavn som mellemstation til andre destinationer.

Lavere takster for flyselskaberne medførte nedgang i omsætningen på den direkte luftfartsrelaterede del af forretningen – den aeronautiske omsætning. Omvendt steg den ikke-aeronautiske omsætning, som var positivt påvirket af nye områder til restauranter og shopping i terminalerne. CPH fortsatte sine aktiviteter for at skabe vejen til en bæredygtig omstilling af luftfarten for at reducere sektorens påvirkning af klimaet væsentligt.

Københavns Lufthavne opnåede et resultat før skat korrigeret for særlige forhold på DKK 1.074,1 mio. for årets første ni måneder, hvilket var et fald på 10,0% mod samme periode af 2018. Resultatet blev opnået på baggrund af en omsætning på DKK 3.298,9 millioner – 2,9% mindre end samme periode af 2018. Årsagen til tilbagegangen i omsætning og resultat før skat skal hovedsageligt findes i de nedsættelser af taksterne, der gradvist er blevet gennemført siden 1. april 2018.

God underliggende passagervækst
Når man korrigerer for de ekstraordinære forhold som f.eks. konkurser og SAS-strejken, er der en underliggende vækst i afgående passagerer på ca. 2%. Det er især drevet af fremgang i antallet af transferpassagerer. Det er med til at understrege CPH’s position som europæisk hub. Samtidig er der lidt færre lokaltafgående passagerer, ligesom indenrigstrafikken også har vist vigende tendenser.

I alt faldt antallet af lokaltafgående passagerer med 0,6%, mens andelen af transferpassagerer omvendt steg med 2,3%. Målt på antallet af operationer var der en vækst i de interkontinentale ruter, der i perioden kunne vise en fremgang på 8,2% i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld faldt antallet af operationer på de korte ruter i Europa med 1,0%, igen drevet af de ekstraordinære aflysninger.

Shopping og nye spisesteder øger omsætningen i den ikke-aeronautiske forretning
Københavns Lufthavne kunne sidste år indvie et nyt 4.000m² stort område mellem Finger A og B i Terminal 2. Området, der ligger efter sikkerhedskontrollen, gav plads til flere end 20 nye butikker og restauranter samt ekstra mange siddepladser til passagererne samt et nyt legeområde til børn.

Udvidelsen har sammen med et forbedret shopping- og brandmix været en medvirkende årsag til en stigning i den ikke-aeronautiske omsætning i årets første tre kvartaler. Den steg med i alt 2,0% sammenlignet med samme periode sidste år.

Finger E-åbning og nyt lufthavnstorv
Tidligere i år åbnede den 36.000m² store Finger E med passagerområder, gates til flyene og en ny paskontrol. Udvidelsen af terminalområderne skal ses i lyset af den passagervækst, og Finger E bidrager til at reducere ventetider og imødegå kapacitetsudfordringer i fremtiden. Næste etape af Finger E ventes færdig i 2020, ligesom der er igangsat byggeri af en ny bagagefabrik og en udvidelse af Terminal 3 efter sikkerhedskontrollen.

I september kunne Københavns Lufthavne åbne et helt nyt udendørs område mellem Terminal 2 og 3 – et lufthavnstorv, der kan bruges af både rejsende og lufthavnens naboer. Torvet er derfor blevet indrettet som et åbent rum med opholdsarealer og cafémiljø til de voksne og legeområde til børn.

I disse år investerer CPH et betydeligt milliardbeløb i at udvikle fremtidens lufthavn – i takt med passagernes efterspørgsel på en god rejseoplevelse og flyselskabernes behov for plads til nye og mere energieffektive fly. Alene i år forventer CPH at investere over DKK 2 mia., hvilket er med til at sikre, at CPH også fremover kan have en af verdens mest effektive og på alle måder attraktive lufthavne.

Bæredygtig omstilling af luftfarten
I marts blev en ny og ambitiøs klimastrategi lanceret for Københavns Lufthavne. Strategien indebærer, at lufthavnen via kompensationstiltag er CO2-neutral allerede i år, og frem mod 2050 er ambitionen, at lufthavnen skal være helt emissionsfri. I 2030 skal dette være opnået for lufthavnsaktiviteterne inklusive tilbringertrafik, mens udledningen fra flytrafik til og fra lufthavnen skal være elimineret senest i 2050. For at nå dertil, skal der løsninger på bordet, som konkret bidrager til en bæredygtig omstilling af luftfarten. Der arbejdes videre med disse løsninger mere detaljeret, og de vil blive offentliggjort løbende.

Derfor bakker Københavns Lufthavne op om et nyt initiativ fra den danske luftfartsbranche om at etablere en ny klimafond for dansk luftfart. Finansieringen af fonden skal komme gennem et obligatorisk klimabidrag fra passagererne. Det er målet, at klimafonden skal generere et årligt provenu på op til DKK 300 mio., som skal bruges til at investere i konkrete grønne løsninger, der reelt gør en forskel for klimaet.

CPH ser en sådan fond som et afgørende værktøj til at få skabt et reelt bæredygtigt alternativ inden for brændstof til fly. Teknologien er allerede på plads, men CPH mangler at få investeret i løsninger, der kan brede det ud i stor skala. Det skal fonden bl.a. bidrage til.

HIGHLIGHTS AF RESULTATERNE

             

 • Passagertallet i Københavns Lufthavn stort set uændret med et lille fald 0,1% i de første ni måneder af 2019 set i forhold til samme periode sidste år. Antallet af lokaltafgående passagerer faldt 0,6%, og transfer- og transitpassagerer steg 2,3%.
   
 • Omsætningen faldt 2,9% til DKK 3.298,9 mio. (2018: DKK 3.397,7 mio.), primært som følge af takstnedsættelsen pr. 1. april 2018 og den nye takstaftale, der trådte i kraft pr. 1. april 2019. Dette er delvist modsvaret af en stigning i koncessionsindtægterne.
   
 • EBITDA korrigeret for særlige forhold faldt 6,4% til DKK 1.855,8 mio. (2018: DKK 1.983,1 mio.). EBITDA faldt 5,8% til DKK 1.847,0 mio. (2018: DKK 1.959,9 mio.).
   
 • EBIT korrigeret for særlige forhold faldt 11,4% til DKK 1.172,5 mio. (2018: DKK 1.323,0 mio.). EBIT faldt 10,5% til DKK 1.163,7 mio. (2018: DKK 1.299,8 mio.). EBIT er påvirket af den ovennævnte takstnedsættelse, en stigning i personaleomkostninger på 3,6% samt en stigning i afskrivningerne på 3,5% som konsekvens af de store investeringer i udbygning af lufthavnen.
   
 • Nettofinansieringsomkostningerne faldt DKK 30,9 mio. i forhold til 2018, hvilket skyldtes en lavere gennemsnitlig rente.
   
 • Resultat før skat korrigeret for særlige forhold faldt 10,0% til DKK 1.074,1 mio. (2018: DKK 1.193,7 mio.). Resultat før skat faldt 9,0% til DKK 1.065,3 mio. (2018: DKK 1.170,5 mio.).
   
 • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 1.601,4 mio. i de første ni måneder af 2019 (2018: DKK 1.540,9 mio.). Investeringer i årets første ni måneder omfatter bl.a. udvidelse af Terminal 3 airside, opførsel af Finger E, nye bagagefaciliteter, udvidelse af kølekapaciteten samt diverse forbedrende vedligeholdelse.

             


FORVENTNINGER TIL 2019

 

CPH fastholder forventningerne til omsætningsvækst og resultat før skat korrigeret for særlige forhold i forhold til udmeldingen af 8. august 2019. CPH har tilpasset intervallet vedr. investeringer til DKK 2,0 – 2,1 mia. 

 REALISERET 2018FORVENTNINGER TIL 2019TIDLIGERE UDMELDT
Omsætningsudvikling0,1%nedgang
på 2-3%
nedgang
på 2-3%
Resultat før skat, korrigeret for særlige forhold, DKK mio.1.451,51.250-1.3501.250 -1.350
Resultat før skat, DKK mio.1.417,3  
Samlede investeringer, DKK mio.2.078,82.000-2.1001.800 -2.100

Omsætningsvækst
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2019 forventes det samlede antal passagerer at være på niveau med 2018. Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne samt enkelthændelser inden for luftfarten. Selvom passagertallet forventes at være på niveau med 2018, forventes et fald i omsætningen grundet en takstnedsættelse på 10% pr. 1. april 2018, og den nye takstaftale gældende fra april 2019. Den nye takstaftale medførte en omlægning af startafgifter og passagerrelaterede afgifter. Priserne vil med den nye aftale initielt være yderligere ca. 5% lavere i 2019 i forhold til 2018.

Udviklingen i omsætningen forventes således at være et fald i intervallet 2-3%, primært som følge af takstnedsættelsen i 2018 og den nye takstaftale indgået med flyselskaberne fra den 1. april 2019, samt SAS pilot-strejken og justering i flyselskabernes trafikprogram.

Resultat før skat
Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2018, primært pga. stigning i antal ansatte grundet kapacitetsudvidelser og øgede krav på sikkerhedsområdet samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne. Afskrivninger forventes at ligge på niveau med 2018 og finansieringsomkostningerne forventes at være lavere end 2018.

Resultat før skat i 2019 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.250 mio. og DKK 1.350 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være lavere i 2019 end i 2018, når der tages højde for særlige forhold. Resultatet er påvirket af takstnedsættelsen i 2018 og den nye takstaftale indgået med flyselskaberne fra april 2019, samt strejken hos SAS-piloterne og justering i flyselskabernes trafikprogram.

Investeringer i anlægsaktiver
CPH forventer,at fortsætte med at investere til gavn for passagerer og flyselskaber, og fastholder sin vækstplan, Expanding CPH, hvor CPH vil udvide og udvikle lufthavnen, i takt med at passagertallet stiger.

CPH forventer at fastholde investeringsniveauet i 2019. Investeringerne forventes at udgøre i niveauet DKK 2,0 mia. til DKK 2,1 mia. for at imødekomme vækstplanen. Investeringer omfatter bl.a. udbygning af Terminal 3 airside, udvidelse af kølekapaciteten, widebody-kapacitetsudvidelser, udbygning af Finger E, etablering af Bagagefabrik Vest, samt nye standpladser. Dertil kommer ikke-aeronautiske investeringer.

Postboks 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup
Kontaktperson
Rasmus Lund
Finansdirektør

Tel.:3231 3231

Email: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

Vedhæftet fil


Q3 2019 Fondsbørsmeddelelse.pdf