Published: 2019-10-31 16:51:46 CET
Eik fasteignafélag hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Eik fasteignafélag hf.: Árshlutauppgjör fyrstu níu mánuði ársins 2019

 • Rekstrartekjur námu 6.471 m.kr.
 • Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 4.188 m.kr.
 • Heildarhagnaður nam 2.142 m.kr.
 • Matsbreyting fjárfestingareigna nam 1.522 m.kr.
 • Bókfært virði fjárfestingareigna nam 95.034 m.kr.  
 • Bókfært virði eigna til eigin nota nam 3.908 m.kr. í lok tímabilsins.
 • Vaxtaberandi skuldir námu 59.484 m.kr. í lok tímabilsins.
 • Handbært fé frá rekstri nam 2.388 m.kr.
 • Eiginfjárhlutfall nam 31,3%.
 • Hagnaður á hlut var 0,63 kr.

Árshlutareikningur Eikar fasteignafélags hf. („Eik" eða „félagið“) fyrir tímabilið 1. janúar til 30. september 2019 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins þann 31. október 2019.

Meðfylgjandi er árshlutaskýrsla sem inniheldur árshlutareikning vegna fyrstu níu mánaða ársins ásamt ítarlegri upplýsingum um rekstur félagsins en fram koma í tilkynningunni.

Rekstur félagsins

Rekstur félagsins gekk vel fyrstu níu mánuði ársins 2019 og var í takt við áætlanir stjórnenda. Rekstrartekjur félagsins á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 námu 6.471 m.kr. og aukast um 7,1% milli ára. Þar af voru leigutekjur 5.507 m.kr. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 4.188 m.kr. og jókst um 6,7% milli ára og var við neðri 1% skekkjumörk áætlunar stjórnenda félagsins. Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 2.678 m.kr. og heildarhagnaður tímabilsins nam 2.142 m.kr. og jókst um rúm 26% milli ára.

NOI hlutfall (þ.e. rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir sem hlutfall af leigutekjum) nam 74,2% á fyrstu níu mánuðum ársins 2019 samanborið við 74,9% fyrstu níu mánuði ársins 2018.

Fjárfestingareignir félagsins eru metnar á gangvirði í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og stuðst er m.a. við núvirt framtíðarsjóðstreymi einstakra eigna. Breytingar á gangvirði eru færðar undir matsbreytingu fjárfestingareigna sem nam 1.522 m.kr. á tímabilinu.

Efnahagur félagsins

Heildareignir félagsins námu 101.496 m.kr. þann 30. september 2019. Þar af eru fjárfestingareignir að virði 95.034 m.kr., fjárfestingareignir sem skiptast í fasteignir í útleigu að fjárhæð 92.036 m.kr., leigueignir (nýtingarréttur lóða) 1.950 m.kr., fasteignir í þróun 587 m.kr., byggingarréttir og lóðir 448 m.kr. og fyrirframgreidd gatnagerðargjöld að fjárhæð 13 m.kr. Eignir til eigin nota námu 3.908 m.kr. Heildarvirði fasteigna félagsins námu 96.773 m.kr. Eigið fé félagsins nam 31.727 m.kr. í lok september 2019 og var eiginfjárhlutfall 31,3%. Heildarskuldir félagsins námu 69.769 m.kr. þann 30. september 2019, þar af voru vaxtaberandi skuldir 59.484 m.kr. og tekjuskattsskuldbinding 7.036 m.kr. 

Virðisútleiguhlutfall

Útleiga á eignum félagsins hefur gengið vel það sem af er ári. Virðisútleiguhlutfall félagsins var 95,3% í lok september og hækkaði um 0,1% frá áramótum.

Arðgreiðslustefna

Samþykkt var á aðalfundi félagsins þann 10. apríl 2019 að greiða 1.020 m.kr. í arð til hluthafa. Arðurinn var greiddur til hluthafa þann 30. apríl 2019. Stefna stjórnar er að greiða árlega út arð sem nemur 35% af handbæru fé frá rekstri ársins að frádreginni þeirri fjárhæð sem nýtt verður í endurkaup á eigin bréfum fram að boðun næsta aðalfundar. Handbært fé frá rekstri fyrstu níu mánuði ársins nam 2.388 m.kr. Félagið keypti eigin hluti að nafnverði 33.883.000 kr. á fyrstu þremur ársfjórðungum ársins fyrir samtals 298.117.280 kr. í samræmi við endurkaupaáætlun sem tilkynnt var um 7. mars 2019. Áætluninni lauk þann 23. ágúst 2019.

Endurfjármögnun

Félagið endurfjármagnaði allar skuldir dótturfélags síns, EF1 hf., í byrjun júlí. Endurfjármögnunin var blanda af bankafjármögnun og skuldabréfaútgáfu. Félagið gaf út tvo nýja skuldabréfaflokka, EIK 050726 og EIK 050749. Undir skuldabréfaflokknum EIK 050726 hafa verið gefin út skuldabréf að nafnverði 1.500 m.kr. á 2,73% ávöxtunarkröfu og undir EIK 050749 3.700 m.kr. að nafnverði á 3,1% ávöxtunarkröfu. Þá var framkvæmdafjármögnun vegna Suðurlandsbrautar 10 að fullu greidd upp í júlí.

Félagið heldur áfram að kanna kosti sína í tengslum við hugsanlega endurfjármögnun skulda.  Félaginu er heimilt að greiða upp fjármögnun að fjárhæð rúmlega 25 ma.kr. samkvæmt viðeigandi skilmálum. Fjármögnunin skiptist í óverðtryggð lán að fjárhæð tæplega 3.900 m.kr., verðtryggð lán að fjárhæð rúmlega 8.700 m.kr. og skuldabréfaútgáfu að fjárhæð tæplega 12.600 m.kr.

Vegnir verðtryggðir vextir félagsins eftir endurfjármögnun og vaxtabreytingar nema við birtingu uppgjörs 3,67% en voru 3,88% í lok annars ársfjórðungs 2019.

Sameining dótturfélaga

Dótturfélög Eikar, EF12 ehf. og EF14 ehf. hafa verið sameinuð félaginu. Þá hefur LF11 ehf., dótturfélag Landfesta ehf., verið sameinað öðru dótturfélagi Landfesta ehf., LF1 ehf. Samrunarnir miðast við 1. janúar 2019.

IFRS 16 Leigusamningar

Samstæða félagsins hefur innleitt reikningsskilastaðalinn IFRS 16. Innleiðing staðalsins hefur minniháttar áhrif á samstæðuna. Samkvæmt staðlinum ber félaginu að færa nýtingarrétt að fjárhæð 1.950 m.kr. vegna lóðarleigu við þriðja aðila sem leigueignir undir fjárfestingareignir samstæðunnar og á móti færist skuldbinding, leiguskuldir, undir skuldir samstæðunnar að sömu fjárhæð. Þá hefur staðallinn þau áhrif á rekstur félagsins að fjármagnsgjöld aukast um 91 m.kr. á ársgrundvelli en rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir eykst að sömu fjárhæð.

Horfur

Félagið hefur yfirfarið afkomuspá sína fyrir árið 2019. Ljóst er að sú óvissa sem hefur verið á vinnumarkaði og í ferðaþjónustu á árinu sem og framkvæmdir á herbergjum Hótels 1919 hefur haft neikvæð áhrif á afkomu og afkomuspá hótelsins. Þrátt fyrir það gerir félagið ráð fyrir því að EBITDA ársins verði innan 1% skekkjumarka en líkur eru á að niðurstaða ársins verði við neðri mörkin.

Eignasafn félagsins

Fasteignir innan samstæðunnar eru rúmlega 100 talsins og telja rúmlega 310 þúsund útleigufermetra í 600 leigueiningum. Leigutakar eru á fimmta hundrað. Helstu fasteignir félagsins eru Borgartún 21, 21a og 26, Suðurlandsbraut 8 og 10, Mýrargata 2-16, Pósthússtræti 2, Álfheimar 74 (Nýi Glæsibær), Grjótháls 1-3 og Austurstræti 5, 6, 7 og 17 í Reykjavík, Smáratorg 1 og 3 í Kópavogi og Glerártorg á Akureyri. Stærstu leigutakar eru Húsasmiðjan, Flugleiðahótel, Fasteignir ríkissjóðs, Rúmfatalagerinn, Landsbankinn, Sýn, Síminn, Össur, Míla og Deloitte.

Stærsti hluti fasteignasafns Eikar eru skrifstofuhúsnæði eða 46%. Næst koma verslunarhúsnæði 24%, lagerhúsnæði 13%, hótel 11% og veitingahúsnæði 3%. Um 92% fasteigna félagsins eru á höfuðborgarsvæðinu, þar af 36% á fjármála- og viðskiptasvæði Reykjavíkur (aðallega innan póstnúmera 105 og 108), 21% í miðbæ Reykjavíkur og 18% í Smáranum - Mjódd. 8% eignasafnsins er á landsbyggðinni, þar af tæplega 8% á Akureyri.

Kynningarfundur
Opinn kynningarfundur verður haldinn föstudaginn 1. nóvember 2019 klukkan 8:30 á Hóteli 1919 í fundarherberginu Goðafossi, Pósthússtræti 2, Reykjavík. Boðið verður upp á léttan morgunmat frá kl. 8:00. Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri Eikar og Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs munu kynna uppgjörið og svara spurningum að lokinni kynningu.

Fjárhagsdagatal 2019

 • Stjórnendauppgjör fyrir 2019 og áætlun 2020          13. febrúar 2020
 • Ársuppgjör 2019                                                        10. mars 2020

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s. 590-2200
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is, s. 590-2200 / 820-8980

Viðhengi


3F Árshlutaskýrsla 2019.pdf