Published: 2019-05-08 18:30:36 CEST
Eik fasteignafélag hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Eik fasteignafélag hf.: Árshlutauppgjör fyrstu þrjá mánuði ársins 2019

 • Rekstrartekjur námu 2.084 m.kr.
 • Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 1.303 m.kr.
 • Heildarhagnaður nam 560 m.kr.
 • Handbært fé frá rekstri nam 1.029 m.kr..
 • Bókfært virði fjárfestingareigna nam 92.852 m.kr.  
 • Bókfært virði eigna til eigin nota nam 3.744 m.kr. í lok tímabilsins.
 • Matsbreyting fjárfestingareigna nam 352 m.kr..
 • Vaxtaberandi skuldir námu 58.273 m.kr. í lok tímabilsins.
 • Eiginfjárhlutfall nam 30,5%.
 • Hagnaður á hlut var 0,16 kr.

Árshlutareikningur Eikar fasteignafélags hf. fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 2019 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins þann 8. maí 2019.

Meðfylgjandi er árshlutaskýrsla sem inniheldur árshlutareikning vegna fyrstu þriggja mánaða ársins ásamt ítarlegri upplýsingum um rekstur félagsins en fram koma í tilkynningunni.

Rekstur félagsins

Rekstur félagsins gekk vel á fyrstu þremur mánuðum ársins 2019 og uppgjörið er í takt við áætlanir stjórnenda félagsins. Rekstrartekjur félagsins á fyrstu þremur mánuðum ársins 2019 námu 2.084 m.kr. og aukast um 7,1% milli ára. Þar af voru leigutekjur 1.784 m.kr. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir nam 1.303 m.kr. Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 699 m.kr. og heildarhagnaður tímabilsins nam 560 m.kr.

NOI hlutfall (þ.e. rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir sem hlutfall af leigutekjum) nam 72,2% á fyrstu þremur mánuðum ársins 2019 samanborið við 73,4% fyrstu þrjá mánuði ársins 2018.

Fjárfestingareignir félagsins eru metnar á gangvirði í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og stuðst er m.a. við núvirt framtíðarsjóðstreymi einstakra eigna. Breytingar á gangvirði eru færðar undir matsbreytingu fjárfestingareigna sem nam 352 m.kr. á tímabilinu.

Efnahagur félagsins

Heildareignir félagsins námu 99.680 m.kr. þann 31. mars 2019. Þar af eru fjárfestingareignir að virði 92.852 m.kr. fjárfestingareignir sem skiptast í fasteignir í útleigu að fjárhæð 89.890 m.kr., leigueignir (nýtingarréttur lóða) 1.932 m.kr., fasteignir í þróun 569 m.kr., byggingarréttir og lóðir 448 m.kr. og fyrirfram greidd gatnagerðargjöld að fjárhæð 13 m.kr. Eignir til eigin nota námu 3.744 m.kr. og er Pósthússtræti 2 (Hótel 1919) fært sem eigin eign þar sem í fasteigninni er annar rekstur en útleiga fasteigna og er reksturinn í eigu eins dótturfélaga Eikar. Eigið fé félagsins nam 30.418 m.kr. í lok mars 2019 og var eiginfjárhlutfall 30,5% að teknu tilliti til arðs sem félagið greiddi út í apríl og áhrifa vegna innleiðingar á IFRS 16 reikningsskilastaðlinum. Heildarskuldir félagsins námu 69.262 m.kr. þann 31. mars 2019, þar af voru vaxtaberandi skuldir 58.273 m.kr. og tekjuskattsskuldbinding 6.643 m.kr. 

Virðisútleiguhlutfall

Virðisútleiguhlutfall félagsins var 95,2% í lok ársfjórðungsins og stóð í stað frá áramótum.

Arðgreiðslustefna

Samþykkt var á aðalfundi félagsins þann 10. apríl 2019 að greiða 1.020 m.kr. í arð til hluthafa. Arðurinn var greiddur til hluthafa þann 30. apríl 2019. Stefna stjórnar er að greiða árlega út arð sem nemur 35% af handbæru fé frá rekstri ársins að frádreginni þeirri fjárhæð sem nýtt verður í endurkaup fram að boðun næsta aðalfundar. Félagið keypti 3 milljónir eigin hluta í ársfjórðungnum í samræmi við endurkaupaáætlun sem samþykkt var af stjórn þann 7. mars 2019.  Handbært fé frá rekstri fyrstu þrjá mánuði ársins nam 1.029 m.kr.

IFRS 16 Leigusamningar

Samstæða félagsins hefur innleitt reikningsskilastaðalinn IFRS 16. Innleiðing staðalsins hefur minni háttar áhrif á samstæðuna. Samkvæmt staðlinum ber félaginu að færa nýtingarrétt að fjárhæð 1.932 m.kr. vegna lóðarleigu við þriðja aðila sem leigueignir undir fjárfestingareignir samstæðunnar og á móti færist skuldbinding, leiguskuldir, undir skuldir samstæðunnar að sömu fjárhæð. Þá hefur staðallinn þau áhrif á rekstur félagsins að fjármagnsgjöld aukast um 90 m.kr. á ársgrundvelli en rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu og afskriftir eykst að sömu fjárhæð.

Horfur

Félagið hefur yfirfarið afkomuspá sína fyrir árið 2019. Útleiga félagsins hefur gengið vel það sem af er ári og gerir félagið ráð fyrir að spá um leigutekjur verði í takt við áætlun í meginatriðum. Þó er ljóst að verkföll, gjaldþrot WOW, framkvæmdir á herbergjum og kjarasamningar hafa haft neikvæð áhrif á afkomu og afkomuspá Hótels 1919. Félagið gerir ráð fyrir að EBITDA ársins verði innan 1% skekkjumarka en líkur eru á að niðurstaða ársins verði við neðri mörkin.

Eignasafn félagsins

Fasteignirnar innan samstæðunnar eru rúmlega 100 talsins og telja tæplega 310 þúsund útleigufermetra í 600 leigueiningum. Leigutakarnir eru á fimmta hundrað. Helstu fasteignir félagsins eru Borgartún 21, 21a og 26, Suðurlandsbraut 8 og 10, Mýrargata 2-16, Pósthússtræti 2, Álfheimar 74 (Nýi Glæsibær), Grjótháls 1-3 og Austurstræti 5, 6, 7 og 17 í Reykjavík, Smáratorg 1 og 3 í Kópavogi og Glerártorg á Akureyri. Stærstu leigutakar eru Húsasmiðjan, Flugleiðahótel, Fasteignir ríkissjóðs, Sýn, Rúmfatalagerinn, Landsbankinn, Síminn, Össur, Míla og Deloitte.

Stærsti hluti fasteignasafns Eikar eru skrifstofuhúsnæði eða 45%. Næst koma verslunarhúsnæði 24%, hótel 12%, lagerhúsnæði 12%, og veitingahúsnæði 3%. Um 91% fasteigna félagsins eru á höfuðborgarsvæðinu, þar af 36% á fjármála- og viðskiptasvæði Reykjavíkur (aðallega innan póstnúmera 105 og 108), 21% í miðbæ Reykjavíkur og 19% í Smáranum - Mjódd. 9% eignasafnsins er á landsbyggðinni, þar af tæplega 8% á Akureyri.

Kynningarfundur
Opinn kynningarfundur verður haldinn fimmtudaginn 9. maí 2019 klukkan 8:30 á Hóteli 1919 í fundarherberginu Goðafoss, Pósthússtræti 2, Reykjavík. Boðið verður upp á léttan morgunmat frá kl. 8:00. Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri Eikar, mun kynna uppgjörið og svara spurningum að lokinni kynningu ásamt Lýð H. Gunnarssyni, framkvæmdastjóra fjármálasviðs.

Fjárhagsdagatal 2019

 • Árshlutauppgjör 2. ársfjórðungs 2019           28. ágúst 2019
 • Árshlutauppgjör 3. ársfjórðungs 2019           31. október 2019
 • Ársuppgjör 2019                                            10. mars 2020

Nánari upplýsingar veitir:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s. 590-2200
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is, s. 590-2200 / 820-8980

Viðhengi


19.05.08 1F Árshlutaskýrsla 2019.pdf