Published: 2019-02-28 15:56:53 CET
RARIK ohf.
Ársreikningur

Ársreikningur RARIK fyrir árið 2018

Hagnaður RARIK á árinu 2018 var um 2,8 milljarðar króna.

Samkvæmt rekstrarreikningi nam hagnaður ársins 2.781 milljónum króna sem er svipað og áætlanir gerðu ráð fyrir, en hækkaði um tæp 11% frá árinu 2017 þegar hagnaður ársins nam 2.507 milljónum króna. Reiknuð áhrif hlutdeildarfélagsins Landsnets hækkuðu og voru 909 milljónir króna en voru 670 milljónir á árinu 2017. Heildarhagnaður að teknu tilliti til þýðingarmunar hlutdeildarfélags nam 3.712 milljónum króna.

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 5.569 milljónum króna eða 33,5% af veltu ársins, samanborið við 32,0% á árinu 2017. Handbært fé frá rekstri nam 3.755 milljónum króna.

Rekstrartekjur hækkuðu um tæplega 12% frá árinu 2017 og námu 16.637 milljónum króna og rekstrargjöld hækkuðu á milli ára um tæp 10% og námu 13.022 milljónum króna.

Rekstrarhagnaður af starfsemi RARIK fyrir fjármagnsliði (EBIT) á árinu 2018 nam 3.615 milljónum króna sem er rúmlega 20% hækkun frá fyrra ári. Veiking íslensku krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum og aukin verðbólga  á árinu gerðu það að verkum að fjármagnsliðir voru umtalsvert óhagstæðari en á fyrra ári.  Fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur námu um 1.274 milljónum króna, en á árinu 2017 námu þau 706 milljónum króna.

Samkvæmt efnahagsreikningi námu heildareignir RARIK í árslok 65.953 milljónum króna og hækkuðu um 7.488 milljónir króna á milli ára. Heildarskuldir námu 24.821 milljónum króna og hækkuðu um 4.086 milljónir króna frá fyrra ári. Eigið fé var 41.132 milljónir króna og er eiginfjárhlutfall því 62,4% samanborið við 64,5% í árslok 2017. Fjárfestingar ársins að frádregnu söluandvirði seldra rekstrarfjármuna námu 3.695 milljónum króna, sem er minna en áætlað var en 297 milljónum króna hærra en árið á undan.

Stjórn RARIK ohf. leggur til við aðalfund að greiddar verði 310 milljónir króna í arð til eiganda RARIK sem er Ríkissjóður Íslands.

Samstæðuársreikningur RARIK ohf. er gerður samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. 

       Horfur í rekstri RARIK á árinu 2019 eru góðar. Gert er ráð fyrir að hagnaður ársins af reglulegri starfsemi samstæðunnar verði sambærilegur og á árinu 2018 en að fjárfestingar aukist talsvert á milli ára.

Ársreikningur RARIK 2018 var samþykktur á fundi stjórnar þann 28. febrúar, 2019 og heimilaði stjórn birtingu hans í Kauphöll Íslands.

Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Þór Haraldsson, forstjóri RARIK í síma 528-9000.

Viðhengi


Samstæðuársreikningur RARIK ohf 2018.pdf
RARIK fréttatilkynning 31.12.2018.pdf