Published: 2019-02-26 16:59:22 CET
Síminn hf.
Ársreikningur

Síminn hf. - Framlegð hækkar milli ára

Árið 2018

 • Heildartekjur árið 2018 námu 28.540 milljónum króna samanborið við 28.433 milljónir króna árið 2017, sem er 0,4% vöxtur milli ára. Leiðrétt fyrir aflagðri starfsemi eykst velta um 1,3% milli ára.
 • EBITDA árið 2018 nam 8.752 milljónum króna samanborið við 8.607 milljónir króna árið 2017, hækkun um 145 milljónir króna milli ára eða tæp 2%. EBITDA hlutfallið var 30,7% árið 2018 samanborið við 30,3% árið 2017.
 • Hagnaður á árinu 2018 nam 282 milljónum króna samanborið við 3.076 milljónir króna árið 2017. Lækkun á hagnaði skýrist af gjaldfærslu á viðskiptavild hjá Mílu upp á 2.990 milljónir króna. Ef ekki hefði komið til gjaldfærslu á viðskiptavild hefði hagnaður aukist um tæpar 200 milljónir króna milli ára.

Fjórði ársfjórðungur 2018

 • Tekjur á fjórða ársfjórðungi (4F) 2018 námu 7.544 milljónum króna samanborið við 7.500 milljónir króna á sama tímabili 2017. Leiðrétt fyrir seldri starfsemi hækka tekjur um 85 milljónir króna á milli tímabila eða um 1,1%.
 • Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði EBITDA nam 1.908 milljónum króna á 4F 2018 samanborið við 1.930 milljónir króna á sama tímabili 2017 og lækkar því um 22 milljónir króna eða 1,1% frá sama tímabili í fyrra. EBITDA hlutfallið er 25,3% fyrir fjórða ársfjórðung 2018 en var 25,7% á sama tímabili 2017.
 • Í lok reikningsárs var framkvæmt virðisrýrnunarpróf á viðskiptavild félagsins. Endurheimtanlegt virði Mílu var metið lægra en eignagrunnur og var viðskiptavild félagsins lækkuð um 2.990 milljónir króna í lok árs 2018. Virðisrýrnunin er færð til gjalda í rekstrarreikningi félagsins.
 • Tap á 4F 2018 nam 2.436 milljónum króna samanborið við 607 milljónir króna hagnað á sama tímabili 2017. Ef ekki hefði komið til gjaldfærslu á viðskiptavild hefði hagnaður fjórðungsins verið 554 milljónir króna.
 • Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta nam 1.833 milljónum króna á 4F 2018 en var 2.065 milljónir króna á sama tímabili 2017. Eftir vexti og skatta nam handbært fé frá rekstri 1.684 milljónum króna á 4F 2018 en 1.285 milljónum króna á sama tímabili 2017.
 • Vaxtaberandi skuldir námu 17,2 milljörðum króna í lok árs 2018 en voru 18,4 milljarðar króna í árslok 2017. Hreinar vaxtaberandi skuldir voru 16,0 milljarðar króna í lok árs 2018 og lækka um 1,7 milljarða króna frá árslokum 2017.
 • Hrein fjármagnsgjöld námu 205 milljónum króna á 4F 2018 en voru 343 milljónir króna á sama tímabili 2017, lækkun um rúm 40% milli tímabila. Fjármagnsgjöld námu 240 milljónum króna, fjármunatekjur voru 60 milljónir króna og gengistap var 25 milljónir króna.
 • Eiginfjárhlutfall Símans hf. var 59,8% í lok árs 2018 og eigið fé 35,2 milljarðar króna.

Orri Hauksson, forstjóri:

„Rekstur Símasamstæðunnar var sterkur árið 2018. Heildartekjur jukust lítillega, en ólíkt árunum á undan var myndarlegur vöxtur í smásölutekjum. Fjölgun viðskiptavina er meginástæða þessa vaxtar. Eins og fyrirséð var drógust saman tekjur af reiki og heildsölu. Vel gekk að halda aftur af kostnaðarhækkunum árið 2018, þrátt fyrir að almennt verðlag hafi hækkað nokkuð og að krónan hafi lækkað á síðari hluta ársins gagnvart gjaldmiðlum, sem hluti kostnaðar samstæðunnar er í. Niðurstaðan er því að EBITDA óx milli ára, eins og samstæðan stefnir að ár hvert. EBITDA hlutfall samstæðunnar var í fyrra hið hæsta síðan árið 2006.

Sjónvarpsþjónusta Símans var í mikilli sókn árið 2018 og eru viðskiptavinir með Sjónvarp Símans Premium nú yfir 40 þúsund. Viðskiptavinum í farsíma fjölgaði einnig, en í fyrsta skipti frá því samkeppni hófst í farsíma á Íslandi árið 1998 fluttu fleiri viðskiptavinir símanúmer sín til Símans frá öðrum þjónustuveitendum en öfugt. Internet og önnur gagnaþjónusta hélt einnig áfram að vaxa á árinu hjá Símanum og í heildsölu Mílu. Nálgast fjöldi heimila með virkar ljósleiðaratengingar frá samstæðunni nú 20 þúsund, af þeim 80 þúsund heimilum sem samstæðan þjónustar. Seinni hluta næsta árs munu fleiri heimili nýta ljósleiðara samstæðunnar heim í hús en tengingu um ljósnet.

Míla átti eitt besta rekstrarár sitt árið 2018 og félagið hefur ekki áður skilað jafn hárri EBITDA framlegð í krónum talið né sem hlutfall af tekjum. Að nokkrum hluta kemur þessi árangur til af einstökum verkefnum á árinu 2018, sem ekki verða endurtekin í ár. Helsta ástæðan er þó traustur grunnrekstur. Viðskiptavild Mílu var skrifuð niður um tæpa þrjá milljarða í lok ársins 2018. Ástæður þessarar virðisrýrnunar eru mikil hækkun áhættulausra vaxta á árinu og að fjárfestingum í ljósleiðara var flýtt vegna ytri samstarfsverkefna. Virðisrýrnunin setur mark sitt á rekstrar- og efnahagsreikning ársins. Þannig hnikast til ýmis reiknuð hlutföll í reikningum samstæðunnar og efnahagsreikningurinn minnkar sem niðurskriftinni nemur. Á hinn bóginn hefur breytingin hvorki áhrif á fjárflæði, skattgreiðslur né getu til fjárfestinga og greiðslu arðs.

Önnur og meiri breyting mun birtast á efnahags- og rekstrarreikningum félagsins í ár. IFRS 16 reikningsskilastaðallinn verður nú tekinn upp, sem þýðir að leigusamningar samstæðunnar færast bæði eigna og skulda megin í efnahag samstæðunnar, en afskrifast árlega í samræmi við líftíma samninganna. Þá mun meðhöndlun sjónvarpsefnis einnig færast að stórum hluta yfir í fjárfestingar í óefnislegum eignum og afskriftir. Niðurstaðan í heild er meðal annars sú að mæld EBITDA framlegð og fjárfestingar hækka, auk þess sem efnahagur samstæðunnar stækkar. Rétt eins og með niðurfærslu viðskiptavildar eru engin áhrif af þessum bókhaldsbreytingum á fjárflæði samstæðunnar, né breytist efnahagslegur veruleiki hennar að nokkru leyti við þessa nýju framsetningu.

Sensa átti góðan fjórðung í lok árs 2018. Félagið aflaði í heild jafn mikilla tekna árið 2018 og árið áður, að frátöldum rekstri félagsins í Danmörku, sem var að mestu lagður niður í lok árs 2017. Samhliða því, að tæknibúnaður og hýsingarumhverfi samstæðunnar var flutt í fyrsta flokks hýsingaraðstöðu í gagnaveri Verne Global á Suðurnesjum, var lögð lokahönd á endurnýjun og uppfærslu alls hýsingarumhverfisins. Þessi verkefni birtast í fjárfestingum og kostnaði ársins.  Nú þegar er sýnilegur afrakstur af þessari breytingu í meira þjónustuframboði og lækkun kostnaðar við rekstur innviða. Horfur fyrir árið í ár eru stöðugar hjá Sensa og fela í sér ýmis færi til sóknar.

Ýmsir áhættuþættir eru í rekstri Símasamstæðunnar. Þannig er sérstaklega hart barist á íslenskum markaði fyrir fjarskipti og upplýsingatækni. Verð á farsímamarkaði eru áfram undir miklum þrýstingi og á Íslandi eru nú ein lægstu verð í farsíma í vestrænum heimi. Þá munu deilur á vinnumarkaði mögulega setja mark sitt á næstu vikur og mánuði, þar með talið á rekstrarumhverfi Símasamstæðunnar. Samstæðan er ágætlega búin undir átök og uppákomur í samningagerð aðila vinnumarkaðarins. Verkföll eru skeinuhættari margri annarri starfsemi á Íslandi, en þeirri sem Síminn og dótturfélög reka, en að sjálfsögðu óæskileg okkur sem öðrum, sérstaklega ef þau dragast á langinn. Markmið Símans fyrir árið er að launakostnaður haldist svipaður á milli ára. Stöðugildum hjá Símanum hefur fækkað á undanförnum árum, sem var meðal annars mögulegt vegna áherslu á sjálfvirkni og umbótaverkefna undanfarinna missera. Frekari tækifæri í þá veru munu skapast á árinu. Þannig má nefna að allar vörur og þjónustuleiðir Símans verða boðnar viðskiptavinum í sjálfsafgreiðslu á næsta ári. Eins er nýlokið umfangsmikilli uppfærslu á umhverfi sjónvarpsútsendinga Símans, sem að stórum hluta eru nú komnar í skýið. Viðskiptavinir gera miklar kröfur til stöðugleika slíkrar þjónustu, en eftir breytinguna þarfnast kerfin sem meðhöndla þjónustuna langtum minni mannlegrar umsýslu en áður og líkur á rekstrarhnökrum hafa minnkað til muna.

Sýningarrétturinn á enska boltanum gefur Símanum möguleika til nýrrar og arðvænlegrar tekjusköpunar á næstu árum. Afkomuáhrifin af þessari breytingu verða óveruleg á þessu ári, en munu móta framtíðarstarfsemi okkar strax frá því í vor. Í heild er staða Símans og dótturfélaga sterk á tímum breytinga og aukinnar óvissu í hagkerfinu.“

Nánari upplýsingar um uppgjörið veita:

Orri Hauksson, forstjóri Símans, s. 550 6003 (orri@siminn.is)

Óskar Hauksson, fjármálastjóri Símans, s. 550 6003 (oskarh@siminn.is)


Viðhengi


Síminn 31.12.2018.pdf
Fjárfestakynning 4F 2018.pdf
Síminn hf - Afkomutilkynning 4F 2018.pdf