Julkaistu: 2018-10-31 11:00:00 CET
ENERSENSE ON TOTEUTTANUT VÄRVÄÄMÖ-YRITYSOSTON JA PÄÄTTÄNYT SIIHEN LIITTYVÄSTÄ OSAKEANNISTA
Enersense International Oyj
YHTIÖTIEDOTE 31.10.2018 klo 12.00

Enersense International Oyj (”Enersense International” tai ”Yhtiö”) on tänään
toteuttanut 4.10.2018 tiedotetun Värväämö-yritysoston ja Värväämö Oy:n koko
osakekanta siirtyi Yhtiölle 31.10.2018 alkaen.
Enersense Internationalin 4.10.2018 julkistaman yhtiötiedotteen mukaisesti osa
yrityskaupan kauppahinnasta maksettiin Enersense International Oyj:n osakkeilla.
Kauppahinnan suorittamiseksi Enersense Internationalin hallitus on tänään
päättänyt suunnatusta osakeannista Värväämö Oy:ln osakkeenomistajille
(”Myyjät”).

Värväämö Oy:n osakekannan kauppahinta on jaettu kiinteään osaan ja
lisäkauppahintaan. Kiinteäksi kauppahinnaksi on sovittu osapuolten sopimin
arvostuksin enintään 4,3 miljoonaa euroa, jota tarkistetaan kauppakirjassa
mainittujen ehtojen mukaisesti.

Kiinteästä kauppahinnasta maksettiin noin 60 prosenttia käteisellä ja noin 40
prosenttia Enersense Internationalin uusina osakkeina, jotka suunnattiin
merkittäväksi Myyjille. Enersense International antoi vastikkeena Myyjille
suunnatussa osakeannissa (”Osakeanti”) merkittäväksi enintään 324 528 kappaletta
Yhtiön uusia osakkeita (”Vastikeosakkeet”) merkintähintaan 5,30 euroa per osake.
Myyjät ovat merkinneet Osakeannissa merkittäväksi tarjotut Vastikeosakkeet
täysimääräisesti ja Enersense Internationalin hallitus on hyväksynyt Myyjien
osakemerkinnät. Yhtiö ilmoittaa Osakeannissa merkityt Vastikeosakkeet
merkittäväksi kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä.

Osakeanti toteutettiin Enersense Internationalin hallituksen päätöksellä
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Enersense Internationalin ylimääräisen
yhtiökokouksen 15.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla. Osakeannissa annettavat
Vastikeosakkeet annettiin Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan
rahoittamiseksi, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta
poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Osakeannin ehtojen pääkohdat ovat:

  · Vastikeosakkeiden määrä yhteensä 324.528
  · Vastikeosakkeen merkintähinta 5,30 euroa
  · Vastikeosakkeiden merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan Myyjien
apporttiluovutuksella
  · Vastikeosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
  · Vastikeosakkeilla ei ole oikeutta Yhtiön mahdollisesti tilikaudelta 2018
jaettavaan osinkoon. Vastikeosakkeet tuottavat haltijalleen muut
osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun ne on merkitty
kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon.
  · Osakeannissa merkityt Vastikeosakkeet kirjataan merkitsijän arvo
-osuustilille väliaikaisina osakkeina, kun uudet vastikeosakkeet on merkitty
kaupparekisteriin.
  · Vastikeosakkeita koskevat myyjäkohtaisesti 12-24 kuukauden
luovutusrajoitukset (”lock-up”) niiden antamisesta lukien erikseen sovitun
mukaisesti.
  · Yhtiö tulee hakemaan Vastikeosakkeiden yhdistämistä Yhtiön olemassa olevaan
osakelajiin Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla (”First North
-lista”) ja ottamista kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina Yhtiön vanhojen
osakkeiden kanssa First North-listalla ilman aiheetonta viivästystä vuoden 2019
varsinaisen yhtiökokouksen ja tilikaudelta 2018 mahdollisesti maksettavan
osingon täsmäytyspäivän jälkeen, mutta viimeistään 12 kuukauden kuluttua
Vastikeosakkeiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin.
  · Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Kiinteän kauppahinnan lisäksi kaupan ehtoihin liittyy Värväämö Oy:n tilikausien
2018 ja 2019 käyttökatteeseen sidotut mahdolliset lisäkauppahinnat
kauppakirjassa sovitun mukaisesti. Tilikaudelta 2018 maksettava lisäkauppahinta
on enintään 700.000 euroa. Mahdolliset lisäkauppahinnat maksetaan erissä
tilikausien 2018 ja 2019 tilinpäätösten valmistuttua ja suoritetaan osakkeiden
ja käteisen yhdistelmänä.

Yritysjärjestelyssä on myyjinä yhteensä yhdeksän suomalaista yksityishenkilöä.
Yritysjärjestelyn myötä Värväämö Oy:n avainhenkilöt jatkavat yhtiön
palveluksessa kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

Yrityskauppa tukee Enersense Internationalin kasvutavoitteita ja Yhtiön
Resurssit-liiketoiminta-alue laajenee nopeasti uusiin asiakkuuksiin ja markkina
-alueisiin Suomessa, erityisesti rakennusteollisuudessa. Värväämöllä on tällä
hetkellä toimipisteet Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Ostetun
yrityksen liiketoimintaa jatketaan Värväämö-brändin alla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen
erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa.
Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta ovat jaettu kolmeen liiketoiminta
-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja
tuotanto. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 47 miljoonaan euroon.
Enersensen palveluksessa oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 662 henkilöä.
Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää
digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa
rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti yli 30 maassa. Sijoittajille
suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat