Julkaistu: 2018-04-26 08:00:00 CEST

Liikevaihto 2,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 14% liikevaihdosta


QPR SOFTWAREN OSAVUOSIKATSAUS, 26.4.2018 KLO 9.00

Yhteenveto tammi - maaliskuu 2018

  • Liikevaihto 2 882 tuhatta euroa (tammi-maaliskuu 2017: 2 813).
  • Kansainvälisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta 45  % (36).
  • Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 57 % (55).
  • Liikevoitto 400 tuhatta euroa (488).
  • Liikevoitto 14 % liikevaihdosta (17).
  • Liiketoiminnan rahavirta 1 597 tuhatta euroa (1 715).
  • Voitto ennen veroja 211 tuhatta euroa (477). Rahoituseriin on kirjattu 184 tuhatta euroa kertaluonteisia valuuttakurssitappioita konsernin venäläisen tytäryhtiön lakkauttamisen johdosta. Valuuttakurssitappiot ovat syntyneet ruplan ja euron kurssieroista. Kurssitappioilla ei ole vaikutusta kertyneisiin voittovaroihin eikä liiketoiminnan rahavirtaan.
  • Vuosineljänneksen voitto 124 tuhatta euroa (365).
  • Tulos/osake 0,010 euroa (0,030).


Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille strategian toteuttamisen, toiminnan tehostamisen, kasvun tukemisen ja digitalisoinnin nopeasti ja vaikuttavasti.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit uuden prosessianalyysi- ja mittausohjelmistonsa kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Kasvun painopiste on Euroopassa, vaikka erityisesti suurten organisaatioiden prosessianalyysiohjelmistojen kysyntä on vahvassa kasvussa myös Euroopan ulkopuolella. Maakohtaiset erot kysynnässä ovat nykyisessä, aikaisen markkinan vaiheessa edelleen suuria.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.


Näkymät tilikaudelle 2018 (IFRS 15:n mukaisesti päivitetyt)

Näkymät ovat sisällöltään samat kuin tilinpäätöstiedotteessa 15.2.2018 julkistetut, mutta ne on päivitetty uuden tilinpäätösstandardin IFRS 15:n mukaisesti.

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2018 (2017: 9 084 tuhatta euroa). Liikevaihdon merkittävin kasvun lähde on yhtiön ohjelmistoliiketoiminta, ja siinä erityisesti prosessianalyysi- ja mittausohjelmisto QPR ProcessAnalyzer. Myös konsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa, ja suunnittelee lisäävänsä resurssejaan erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Kustannusten kasvusta huolimatta QPR arvioi liikevoiton kasvavan edellisvuodesta ja ylittävän 5 prosenttia liikevaihdosta (2017: 32 tuhatta euroa).


Aiemmin julkistetut näkymät

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2018. Liikevaihdon merkittävin kasvun lähde on yhtiön ohjelmistoliiketoiminta, ja siinä erityisesti prosessianalyysi- ja mittausohjelmisto QPR ProcessAnalyzer. Myös konsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa, ja suunnittelee lisäävänsä resurssejaan erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Kustannusten kasvusta huolimatta QPR arvioi vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan edellisvuodesta. 


KESKEISET TUNNUSLUVUT

     
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
1-3/
2018
1-3/
2017
Muutos,
%
1-12/
2017
     
Liikevaihto2 8822 81329 084
Käyttökate640694-8946
 % liikevaihdosta22,224,7 10,4
Liikevoitto400488-1832
 % liikevaihdosta13,917,3 0,4
Voitto ennen veroja 211477-56-6
Katsauskauden voitto124365-66-152
 % liikevaihdosta4,313,0 -1,7
     
Tulos/osake, euroa0,0100,030-66-0,013
Oma pääoma/osake, euroa 0,2550,302-150,231
     
Liiketoiminnan rahavirta1 5971 715-7984
Rahavarat kauden lopussa1 7042 015-15318
Korollinen nettovelka -1 704-2 015-15-318
Nettovelkaantumisaste, % -53,6-53,6 -11,0
Omavaraisuusaste, % 57,862,3 49,5
Oman pääoman tuotto, %16,440,8 -4,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %53,355,3 1,4

                       

RAPORTOINTI                                                                   

Tämän osavuosikatsauksen luvut on raportoitu 1.1.2018 voimaan tulleen IFRS 15 –standardin mukaisesti.   Tilikauden 2017 IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut, vertailukelpoiset konserniluvut on julkistettu pörssitiedotteella 25.4.2018.

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Pilvipalvelut sekä Konsultointi. Konsultoinnin tuloutukseen uusilla laskentaperiaatteilla ei ole vaikutusta, mutta ohjelmistomyynnin tuloutus muuttuu. Pilvipalvelujen osuutta ohjelmistomyynnistä yhtiö ei ole aiemmin erikseen raportoinut.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat ylläpitopalveluista ja pilvipalveluista. Edellä mainittujen lisäksi jatkuviin tuottoihin luetaan se osuus ohjelmistolisensseistä, jossa käyttöoikeus on myyty asiakkaalle toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella etukäteen laskutettavaksi kaudeksi. Lisenssien osuus tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus uusiutuu kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei sitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Ohjelmistomyyntimme ulkomailla kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tavoitteidemme mukaisesti ja nosti kansainvälisen liikevaihdon osuuden 45 %:iin liikevaihdostamme. Kansainvälisen liikevaihdon kasvu edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna oli 28 %. Erityisesti kasvoivat prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmisto QPR ProcessAnalyzerin myynti eurooppalaisille asiakkaille sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistomyynti Lähi-itään.

Alkuvuoden liiketoimintamme kehityksessä on ollut ilahduttavaa se, että asiakkuuksiemme koko on kasvanut. Ohjelmistojemme ristiinmyynti sekä konsultointihankkeidemme laajuus ovat kehittyneet myönteisesti.

Kauden aikana toimitimme prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmistoja muun muassa Fennovoimalle, Piraeus Bankille Kreikkaan sekä globaalin terveydenhuoltovälineitä valmistavan yrityksen Euroopan yksikölle. Suorituskykyohjelmistomme uusia asiakkaita olivat muun muassa Saudi Railway Company sekä suuri julkishallinnon organisaatio Abu Dhabissa.

Viime vuonna kasvatetut tuotekehitysinvestointimme ovat merkittävästi lisänneet ohjelmistojemme kilpailukykyä. Uusien ohjelmistoversioiden vastaanotto markkinoilla on ollut erittäin myönteinen. Meille on tärkeää, että ohjelmistomme ovat kilpailukykyisiä ja soveltuvat laajasti analysointi-, mittaus- ja suunnitteluvälineiksi sekä liiketoimintojen että tietohallinnon käyttöön.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHDON KEHITYS 1.1. – 31.3.2018                 

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 882 tuhatta euroa (2 813) ja kasvoi 2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 57 % (55).

Ohjelmistomyynnin, prosessianalyysikonsultoinnin sekä toiminnankehityskonsultoinnin liikevaihdot kasvoivat. Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti QPR:n ohjelmistoista riippumattoman alihankintakonsultoinnin lopettaminen.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto nousi 1 136 tuhanteen euroon (1 048) ja kasvoi 8 %. Ensimmäisen vuosineljänneksen ohjelmistolisenssien liikevaihdosta muita vuosineljänneksiä huomattavasti suurempi osuus (55%) koostuu ohjelmistolisensseistä, joissa käyttöoikeus on myyty asiakkaan käyttöön toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella etukäteen laskutettavaksi kaudeksi. Nämä sopimukset uusiutuvat kauden päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 711 tuhanteen euroon (852), mikä johtui asiakasvaihtuvuudesta ja asiakkaiden siirtymisestä pilvipalvelujemme käyttäjiksi. Lisäksi valuuttakurssimuutoksilla oli negatiivinen vaikutus ylläpitopalvelujen liikevaihtoon.

Pilvipalvelujen liikevaihto oli 306 tuhatta euroa (198) ja kasvoi 54 %. Alan yleisen kehityksen mukaisesti asiakkaat valitsevat yhä useammin ohjelmistot käyttöönsä pilvipalveluna. QPR:n asiakkaista tämä koskee erityisesti prosessianalyysiohjelmistomme QPR ProcessAnalyzerin asiakkaita.

Konsultointipalvelujen liikevaihto oli 728 tuhatta euroa ja kasvoi 2 %. Prosessianalyysi- ja toiminnankehityskonsultoinnin liikevaihdot kasvoivat, mutta liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti QPR:n ohjelmistoista riippumattoman alihankintakonsultoinnin lopettaminen.      

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa laski 12 % ja kansainvälinen liikevaihto kasvoi 28 %. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Liikevaihdosta kertyi 55 % (64) Suomesta, 30 % (25) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 15 % (11) muualta maailmasta.


LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

     
Tuhatta euroa1-3/
2018
1-3/
 2017
Muutos,
%
1-12/
2017
     
Ohjelmistolisenssit1 1361 04882 326
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut711852-173 260
Pilvipalvelut30619854819
Konsultointi72871522 680
Yhteensä2 8822 81329 084


LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

     
Tuhatta euroa1-3/
2018
1-3/
 2017
Muutos,
%
1-12/
2017
     
Suomi1 5921 802-125 459
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki854712202 288
Muu maailma436299461 337
Yhteensä2 8822 81329 084


TULOSKEHITYS 1.1. – 31.3.2018

Konsernin liikevoitto oli 400 tuhatta euroa (488) ja oli 14 % liikevaihdosta (17 %). Liikevoiton lasku johtui kasvaneista markkinointi-, myynti ja tuotekehityskuluista. Kasvanut henkilöstömäärä johti 11 prosentin kasvuun henkilöstökuluissa, jotka olivat 1 551 tuhatta euroa (1 399).

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 2 089 tuhatta euroa (1 956), ja kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 74 % (72 %). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 5 tuhatta euroa (38).

Tulos ennen veroja oli 211 tuhatta euroa (477) ja katsauskauden tulos oli 124 tuhatta euroa (365). Katsauskauden verot olivat 86 tuhatta euroa (112).  Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,010 euroa (0,030) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 189 tuhatta euroa (11) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 189 tuhatta euroa (10). Poikkeuksellisen suuret valuuttakurssitappiot johtuvat konsernin venäläisen tytäryhtiön lakkauttamisesta. Ruplan ja euron väliset kurssierot ovat syntyneet tytäryhtiön käyttöpääomasta ruplan heikennyttyä merkittävästi vuosina 2009 – 2018. Kurssierot ovat aiempina vuosina raportoitu konsernissa laajassa tuloksessa, ja nyt yhtiön lopetushetkellä rahoituskuluina tuloslaskelmassa.  Kurssitappioilla ei siten ole vaikutusta kertyneisiin voittovaroihin eikä liiketoiminnan rahavirtaan.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 1 597 tuhatta euroa (1 715). Edellisvuotta pienempi rahavirta johtuu pääosin laskutusrytmin muutoksesta. Laskutusrytmin muutoksen vuoksi ensimmäisen vuosineljänneksen osuus jatkuvien tuottojen rahavirrasta on edellisvuotta pienempi. Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 1 704 tuhatta euroa (2 015).

Investoinnit ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat 210 tuhatta euroa (265), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.  

Yhtiön rahoitusasema on vahva eikä yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -54 % (-54). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 251 tuhatta euroa (1 387).

Omavaraisuusaste vuosineljänneksen lopussa oli 58 % (62) ja konsernin oma pääoma 3 179 tuhatta euroa (3 759).


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 501 tuhatta euroa (564) eli 17 % liikevaihdosta (20). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 196 tuhatta euroa (231). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 187 tuhatta euroa (151).

Tuotekehityksen painopistealueet olivat edelleen ohjelmistojen käytettävyys sekä monipuoliset ja laadukkaat analysointi- ja mittaustoiminnallisuudet. Yhtiön tuotekehityksessä kehitetään seuraavia tuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner ja QPR ProcessAnalyzer.


HENKILÖSTÖ

Vuosineljänneksen lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (75). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosineljänneksen aikana oli 78 (72).

Henkilöstön keski-ikä on 40,2 (38,9) vuotta. Naisia on 21 % (26) ja miehiä 79 % (74) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 18 % (15), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 42 % (43), tuotekehityksessä 32 % (32) ja hallinnossa 9 % (10) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta.


QPR SOFTWAREN STRATEGIA 2018-2020

QPR Software kehittää ja myy kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen toiminnankehityksen suunnittelu- ja toteutuspalveluja.

Yhtiö kohdistaa tuotekehityksensä vastaamaan erityisesti organisaatioiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealue kehittämiselle on prosessien analysointi, mallinnus ja mittaaminen. Yhtiö uskoo, että tämä markkina kasvaa jatkossa merkittävästi, kun yritykset keräävät toiminnastaan yhä enemmän transaktio- ja muita tapahtumatietoja. Yhtiön tavoitteena on saada merkittävä markkinaosuus voimakkaasti kasvavasta prosessien analysointi- ja mittaamismarkkinasta.

Yhtiö nopeuttaa edelleen tuotekehitystä lisäämällä hallitusti resursseja sekä kohdistamalla niitä erityisesti prosessianalyysi-, mallinnus- ja mittausohjelmistoihin. Ohjelmistokehityksessä kiinnitetään erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

QPR tavoittelee kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö edelleen lisää kuluvana vuonna resursseja ja panostuksia kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin. QPR:n kansainvälisessä jakelustrategiassa kanavakumppaneilla säilyy merkittävä rooli vakiintuneissa mallinnus- ja suorituskyvyn johtamisen tuotteissa. Yhtiön oman kansainvälisen suoramyynnin painopiste on prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmistossa.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

     
Osakkeen pörssivaihdon kehitys1-3/20181-3/2017Muutos, %1-12/2017
     
Vaihdetut osakkeet, kpl178 451580 957-691 552 104
Vaihto, euroa299 150822 746-642 463 215
% osakkeista1,54,8 12,9
Keskimääräinen kaupantekokurssi,
 euroa
1,681,42181,59
     
Osake ja markkina-arvo31.3.201831.3.2017Muutos, %31.12.2017
     
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-12 444 863
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl1 2031 18911 246
Päätöskurssi, euroa1,741,44211,71
Osakekannan markkina-arvo, euroa20 858 86617 262 5102120 499 230
Omien osakkeiden kirjanpidollinen
vasta-arvo yhteensä, euroa
50 27150 271-50 271
Omien osakkeiden hankintahinta
yhteensä, euroa
439 307439 307-439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön
osakkeiden lukumäärästä, %
3,73,7-3,7


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön hallinnointi

QPR Software Oyj:n 12.4.2018 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta kohti (0,03) eli yhteensä 360 tuhatta euroa (360). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 23.4.2018.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Juha Häkämies, Vesa-Pekka Leskinen, Topi Piela ja Taina Sipilä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Edelleen yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 12.4.2018 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 15% (9) myyntisaamisten määrästä.

Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 71 % oli euromääräisiä (71). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2017 toimintakertomuksen sivuilla 21-22 (https://www.qpr.com/fi/sijoittajat/vuosikertomukset).


TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2018 aikana QPR Software Oyj puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsauksen suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

Puolivuosikatsaus 1-6/2018: torstai 2.8.2018
Osavuosikatsaus 1-9/2018: torstai 25.10.2018


QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397
Talousjohtaja Jaana Mattila, puh. 040 532 7328

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

     
Tuhatta euroa, ellei toisin
ole mainittu
1-3/
2018
1-3/
 2017
Muutos,
%
1-12/
2017
     
Liikevaihto2 8822 81329 084
Liiketoiminnan muut tuotot-50 18
     
Materiaalit ja palvelut38837051 154
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut
1 5511 399115 682
Liiketoiminnan muut kulut297351-151 320
Käyttökate640694-8946
     
Poistot24020616913
Liikevoitto400488-1832
     
Rahoitustuotot ja -kulut-189-111 663-38
Voitto ennen veroja211477-56-6
     
Tuloverot-86-112-23-146
Katsauskauden voitto124365-66-152
     
     
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,0100,030-66-0,013
     
Konsernin laaja tuloslaskelma:    
 Katsauskauden voitto124365-66-152
Muut laajan tuloksen erät, jotka
 saatetaan myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:
    
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
1790 -7
Laajan tuloslaskelman voitto304365-17-159


KONSERNITASE

     
Tuhatta euroa31.3.201831.3.2017Muutos, %31.12.2017
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat:    
 Aineettomat hyödykkeet1 9362 008-41 952
 Liikearvo5135130513
 Aineelliset hyödykkeet139199-30153
 Muut pitkäaikaiset varat12727365127
Pitkäaikaiset varat yhteensä2 7152 746-12 745
     
Lyhytaikaiset varat:    
 Myynti- ja muut saamiset2 3322 655-123 744
 Rahavarat1 7042 015-15318
Lyhytaikaiset varat yhteensä4 0364 669-144 061
     
Varat yhteensä6 7517 416-96 807
     
Oma pääoma ja velat    
     
Oma pääoma:    
 Osakepääoma1 3591 35901 359
 Muut rahastot2121021
 Omat osakkeet-439-4390-439
 Muuntoerot-61-233-74-240
 Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
5505
 Kertyneet voittovarat2 2943 046-252 169
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
3 1793 759-152 875
     
 Saadut ennakot1 2511 387-10997
 Siirtovelat2 0181 93542 314
 Osto- ja muut korottomat velat304335-9620
Lyhytaikaiset velat yhteensä3 5723 657-23 932
     
Velat yhteensä3 5723 657-23 932
     
Oma pääoma ja velat yhteensä6 7517 416-96 807


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

     
Tuhatta euroa1-3/
2018
1-3/
2017
Muutos,
%
1-12/
2017
     
Liiketoiminnan rahavirta:    
 Katsauskauden voitto124365-66-152
 Oikaisut kauden tulokseen6963291111 091
 Käyttöpääoman muutokset7891 062-26200
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-9-17-51-37
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
34-2110
 Maksetut verot-7-28-73-128
Liiketoiminnan rahavirta 1 5971 715-7984
     
Investointien rahavirta:    
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-210-265-21-872
Investointien rahavirta -210-265-21-872
     
Rahoituksen rahavirrat:    
 Maksetut osingot-- -360
Rahoituksen rahavirta-- -360
     
Rahavarojen muutos1 3871 450-4-247
Rahavarat kauden alussa 318565-44565
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus-10 0
Rahavarat kauden lopussa 1 7042 015-15318


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

        
Tuhatta euroaOsake-
pääoma
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 31.12.20161 35921-233-43952 5383 252
Oma pääoma IFRS muutokset     142142
Oma pääoma 1.1.20171 35921-233-43952 6813 394
Kauden laaja tulos  0  365365
Oma pääoma 31.3.20171 35921-233-43953 0463 759
Osingonmaksu     -360-360
Kauden laaja tulos  -7  -517-524
Oma pääoma 31.12.20171 35921-240-43952 1692 875
Kauden laaja tulos  179  124304
Oma pääoma 31.3.20181 35921-61-43952 2933 179


LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2018 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2017 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista standardin käyttöönoton johdosta liikevaihdon tuloutus, liikevoiton kertyminen ja tunnuslukulaskenta ovat muuttuneet tämän tiedotteen Raportointi-osiossa kuvatulla tavalla. Muiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.


AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

    
Tuhatta euroa1-3/
2018
1-3/
2017
1-12/
2017
    
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.9 3188 5218 521
 Lisäykset196231797
    
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:   
 Hankintameno 1.1.1 8211 7461 746
 Lisäykset143475


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

     
Tuhatta euroa31.3.201831.3.201731.12.2017Muutos, %
     
Yrityskiinnitykset
(yhtiön omassa hallussa)
1 3861 3901 3880
     
Vuokrasopimusten perusteella    
maksettavat vähimmäisvuokrat:    
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät2952802786
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät1429588-84
Yhteensä309575365-15
     
Vakuudet ja vastuusitoumukset
yhteensä
1 6951 9651 754-3

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

      
Tuhatta euroa1-3/
2018
10-12/
2017
7-9/
2017
4-6/
2017
1-3/
2017
      
Liikevaihto2 8822 1071 9662 1982 813
Liiketoiminnan muut tuotot-55670
      
Materiaalit ja palvelut388246241297370
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
1 5511 5061 3041 4731 399
Liiketoiminnan muut kulut297432226311351
Käyttökate640-72201123694
      
Poistot240250235223206
Liikevoitto400-322-34-99488
      
Rahoitustuotot ja  -kulut-189-7-7-14-11
Voitto ennen veroja211-329-41-113477
      
Tuloverot-86-70927-112
Katsauskauden voitto124-398-32-86365KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

    
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu1-3/2018 tai 31.3.20181-3/2017 tai 31.3.20171-12/2017 tai 31.12.2017
    
Liikevaihto2 8822 8139 084
Liikevaihdon muutos, %2,5  
Käyttökate640694946
 % liikevaihdosta22,224,710,4
Liikevoitto40048832
 % liikevaihdosta13,917,30,4
Voitto ennen veroja211477-6
 % liikevaihdosta7,317,0-0,1
Katsauskauden voitto124365-152
 % liikevaihdosta4,313,0-1,7
    
Oman pääoman tuotto (per annum), %16,440,8-4,8
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %53,355,31,4
Rahavarat1 7042 015318
Korollinen nettovelka-1 704-2 015-318
Oma pääoma3 1793 7592 875
Nettovelkaantumisaste, %-53,6-53,6-11,0
Omavaraisuusaste, %57,862,349,5
Taseen loppusumma6 7517 4166 807
    
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin210265872
% liikevaihdosta7,39,49,6
Tuotekehitysmenot5015642 274
% liikevaihdosta17,420,125,0
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana787276
Henkilöstö kauden alussa766363
Henkilöstö kauden lopussa797576
    
Tulos/osake, euroa0,0100,030-0,013
Oma pääoma/osake, euroa0,2550,3020,231