Julkaistu: 2018-02-15 07:30:00 CET

Ohjelmistolisenssien myynti kasvoi voimakkaasti

QPR SOFTWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2017, 15.2.2018 KLO 8.30

Yhteenveto neljäs vuosineljännes 2017

 • Liikevaihto 2 381 tuhatta euroa (Q4/2016: 2 315).
 • Liikevaihto kasvoi 3 %, mikä johtui ohjelmistoliikevaihdon 9 prosentin kasvusta. Erityisesti kasvoi ohjelmistolisenssien myynti, jossa nousua edellisvuoteen oli 77 %. Konsultoinnin liikevaihto sen sijaan laski.
 • Liikevoitto oli 187 tuhatta euroa (252) ja 7,9 % liikevaihdosta (10,9). Myynnin ja markkinoinnin kustannukset sekä henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta.
 • Voitto ennen veroja 180 tuhatta euroa (242).
 • Vuosineljänneksen voitto 110 tuhatta euroa (217).
 • Tulos/osake 0,009 euroa (0,018).

Yhteenveto koko vuosi 2017

 • Liikevaihto 8 484 tuhatta euroa (2016: 8 634).
 • Liikevaihto laski 2 %, mikä johtui edellisvuotta 7 % alhaisemmasta konsultointiliikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 432 tuhatta euroa (761) ja 5,1 % liikevaihdosta (8,8). Edellisvuotta korkeammat kustannukset johtuivat pääosin kasvaneista henkilöstökuluista.
 • Voitto ennen veroja 393 tuhatta euroa (710).
 • Tilikauden voitto 247 tuhatta euroa (568).
 • Tulos/osake 0,021 euroa (0,047).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta (0,03).

Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti. 


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

QPR Software on tehnyt viime vuosina merkittävät investoinnit uuden prosessianalyysiohjelmistonsa (process mining) kehitykseen sekä kaikkien ohjelmistotuotteidensa käyttöliittymiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiohjelmistojen ja -palvelujen kysynnän jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Kasvun painopiste on Euroopassa, vaikka erityisesti suurten organisaatioiden prosessianalyysiohjelmistojen kysyntä on vahvassa kasvussa myös Euroopan ulkopuolella. Maakohtaiset erot kysynnässä ovat nykyisessä, aikaisen markkinan vaiheessa edelleen suuria.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa arvioimme kilpailun säilyvän kireänä kehittyneiden maiden markkinoilla. Kehittyvien maiden markkinoilla on kuitenkin edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.

Näkymät tilikaudelle 2018

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2018. Liikevaihdon merkittävin kasvun lähde on yhtiön ohjelmistoliiketoiminta, ja siinä erityisesti prosessianalyysiohjelmisto QPR ProcessAnalyzer. Myös konsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisvuodesta.

Yhtiö lisää kuluvana vuonna panostuksiaan kasvuliiketoimintoihinsa, ja suunnittelee lisäävänsä resurssejaan erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Kustannusten kasvusta huolimatta QPR arvioi vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan edellisvuodesta. 


KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin ole
mainittu
     10-12/ 2017     10-12/ 2016     Muutos, %     1-12/ 2017     1-12/ 2016     Muutos, %
       
Liikevaihto2 3812 31538 4848 634-2
Käyttökate437479-91 3451 628-17
 % liikevaihdosta18,320,7 15,918,9 
Liikevoitto187252-26432761-43
 % liikevaihdosta7,910,9 5,18,8 
Voitto ennen veroja  180242-26393710-45
Katsauskauden voitto110217-49247568-56
 % liikevaihdosta4,69,4 2,96,6 
       
Tulos/osake, euroa0,0090,018-490,0210,047-56
Oma pääoma/osake, euroa  0,2520,261-40,2520,261-4
       
Liiketoiminnan rahavirta-239199-2209841 419-31
Rahavarat kauden lopussa318565-44318565-44
Korollinen nettovelka  -318-565-44-318-565-44
Nettovelkaantumisaste, %  -10,1-17,4 -10,1-17,4 
Omavaraisuusaste, %  55,846,3 55,846,3 
Oman pääoman tuotto, %14,427,6 7,718,4 
Sijoitetun pääoman tuotto, %22,930,0 13,824,6 
       


RAPORTOINTI

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen (Operational development of organizations). Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat sekä Konsultointi. Ohjelmistojen vuokrat yhdessä Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen kanssa muodostavat yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot. Ne perustuvat pitkäaikaisiin, toistaiseksi jatkuviin tai useaksi vuodeksi solmittuihin sopimuksiin ja niiden vuokra- ja ylläpitomaksut laskutetaan pääsääntöisesti vuosittain ennakkoon.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Keväästä 2017 lähtien kasvanut ohjelmistomyynnin tarjouskanta alkoi loka-joulukuussa näkyä lisääntyneinä tilauksina. Ohjelmistolisenssien myynti kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 77 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mikä veti koko ohjelmistoliikevaihdon selkeään kasvuun. Odotan kasvutrendin jatkuvan, vaikka yksittäisten neljännesten ohjelmistomyynti jatkossakin vaihtelee riippuen erityisesti suurten lisenssikauppojen ajoituksesta.

Lisäsimme päättyneellä tilikaudella merkittävästi tuotekehitysresurssejamme, ja onnistuimme hyvin prosessianalyysiohjelmistomme (process mining) kilpailukyvyn vahvistamisessa. Jatkossa painopisteemme tuotteiden kyvykkyyksien kehittämisessä on prosessien analysointi ja liiketoiminnan mittaaminen, mallinnusta kuitenkaan unohtamatta.

Liiketoiminnan mallintamisen, suunnittelun ja mittaamisen ohella ohjelmistotuotteitamme käytetään yhä enemmän organisaatioiden toiminnan tukeen sekä niihin liittyvien sisältöjen julkaisuun. Tämä edellyttää tuotteilta erinomaista käyttäjäkokemusta. Kuluneen vuoden aikana lanseerasimme kaikille ohjelmistotuotteillemme kehitetyn uuden käyttöliittymän, jonka avulla käyttäjäkokemuksen laatu otti merkittävän askeleen eteenpäin.

Toteutettujen, tuotteiden kilpailukykyä vahvistavien investointien jälkeen keskitymme nyt yhä enemmän markkinoinnin ja myynnin resurssien vahvistamiseen sekä aktiviteettien lisäämiseen.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja


LIIKEVAIHTO

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN    
       
Tuhatta euroa      10-12/ 2017      10-12/ 2016      Muutos, %      1-12/ 2017       1-12/ 2016      Muutos, %
       
Ohjelmistolisenssit654370771 6631 31626
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut615713-142 6022 776-6
Ohjelmistojen vuokrat376426-121 5381 670-8
Konsultointi737806-92 6802 872-7
Yhteensä2 3812 31538 4848 634-2
       
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI    
       
Tuhatta euroa10-12/ 201710-12/ 2016Muutos, %1-12/ 20171-12/ 2016Muutos, %
       
Suomi1 6361 481105 7575 6342
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki468491-51 6891 748-3
Muu maailma277342-191 0371 252-17
Yhteensä2 3812 31538 4848 634-2


Loka–joulukuu 2017

Liikevaihto oli 2 381 tuhatta euroa (2 315). Liikevaihto kasvoi 3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui ohjelmistoliikevaihdon kasvusta, jonka veti nousuun loka-joulukuussa toteutunut vahva lisenssimyynti.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 77 % edellisvuoden loka–joulukuuhun verrattuna, ja oli 654 tuhatta euroa (370). Merkittävä parannus edellisvuoteen verrattuna johtui prosessianalyysi- sekä kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessimallinnusohjelmistojen lisenssimyynnin kasvusta.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat edellisvuodesta. Tämä johtui pääosin kilpailun kiristymisestä suorituskyvyn johtamisen ja mallinnusohjelmistojen markkinoilla, minkä seurauksena asiakasvaihtuvuus lisääntyi. Lisäksi valuuttakurssimuutoksilla oli negatiivinen vaikutus erityisesti ylläpitopalvelujen liikevaihtoon. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 42 % (49).

Konsultoinnin liikevaihto laski 9 %, mikä johtui pääosin teknisen alihankintakonsultoinnin volyymien merkittävästä pienenemisestä.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 69 % (64) Suomesta, 20 % (21) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 12 % (15) muualta maailmasta.


Tammi–joulukuu 2017

Koko vuoden 2017 liikevaihto oli 8 484 tuhatta euroa (8 634), ja se laski kaksi prosenttia. Tämä johtui konsultoinnin liikevaihdon laskusta. Ohjelmistojen liikevaihto kasvoi hieman.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 26 % edellisvuodesta 1 663 tuhanteen euroon (1 316). Erityisesti mallinnusohjelmistojemme lisenssimyynti kasvoi. Valtaosa ohjelmistolisenssien liikevaihdosta tuli kansainvälisiltä markkinoilta.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat edellisvuodesta. Ohjelmistovuokrien liikevaihdon lasku johtui pääosin siitä, että uusmyynnin painopiste oli päättyneellä tilikaudella aiempaa voimakkaammin ohjelmistojen lisenssimyynnissä. Ohjelmistovuokrien ja ylläpitopalveluiden liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti myös QPR:lle tärkeiden ohjelmistomarkkinoiden kilpailutilanteen kiristyminen ja sitä seurannut asiakasvaihtuvuuden kasvu. Valuuttakurssimuutoksilla oli negatiivinen vaikutus erityisesti ylläpitotuottojen liikevaihtoon. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 49 % (51).

Konsultoinnin liikevaihto laski 7 %, mikä johtui pääosin teknisen konsultoinnin liikevaihdon suunnitellusta laskusta. Prosessianalyysikonsultoinnin ja toiminnankehityskonsultoinnin liikevaihdot kasvoivat.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 68 % (65) Suomesta, 20 % (20) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 12 % (15) muualta maailmasta.


TULOSKEHITYS

Loka–joulukuu 2017

Konsernin liikevoitto oli 187 tuhatta euroa (252) eli 7,9 % liikevaihdosta (10,9). Liikevoiton lasku johtui edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammista kuluista. Henkilöstökulut sekä myynnin ja markkinoinnin kustannukset kasvoivat suunnitellusti edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Henkilöstökulujen lisäyksestä merkittävä osa johtui tuotekehitysresurssien kasvattamisesta.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 2 188 tuhatta euroa (1 965), ja ne kasvoivat 11% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 69 % (68). Luottotappioita ja luottotappiovarauksia, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, jouduttiin loka-joulukuussa kirjaamaan vertailukautta enemmän eli 60 tuhatta euroa (9).

Voitto ennen veroja oli 180 tuhatta euroa (242) ja katsauskauden voitto oli 110 tuhatta euroa (217). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,009 euroa (0,018) osakkeelta.


Tammi–joulukuu 2017

Konsernin liikevoitto laski edellisvuodesta ja oli 432 tuhatta euroa (761) eli 5,1 % liikevaihdosta (8,8). Kustannukset kasvoivat suunnitellusti tuotekehitys- ja markkinointiresurssien kasvattamisen myötä. Panostuksia yhtiön uusiin ohjelmistotuotteisiin jatkettiin edelleen.

Konsernin kiinteät kulut olivat tilikaudella 7 916 tuhatta euroa (7 472), ja ne kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 72 % (72) eli 5 682 tuhatta euroa (5 362).

Voitto ennen veroja oli 393 tuhatta euroa (710) ja tilikauden voitto 247 tuhatta euroa (568). Tilikauden verot olivat 146 tuhatta euroa (142). Verojen osuus tuloksesta kasvoi edellisvuodesta, mikä johtui suuremmasta määrästä hyvittämättömiä lähdeveroja sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden aiempien vuosien verotuksen täsmennyksistä. Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,021 euroa (0,047) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella 2017 oli 984 tuhatta euroa (1 419), ja neljännellä vuosineljänneksellä 239 tuhatta euroa negatiivinen (199 positiivinen). Edellisvuotta heikompi liiketoiminnan rahavirta neljännellä neljänneksellä johtui pääosin laskutusrytmin muutoksesta. Tavallista suurempi osa seuraavan vuoden jatkuvista ohjelmistotuotoista laskutettiin vasta vuodenvaihteen jälkeen. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 318 tuhatta euroa (565).

Investoinnit tilikaudella olivat 872 tuhatta euroa (698), ja ne koostuivat lähinnä tuotekehitysinvestoinneista.

Nettorahoituskulut olivat tilikaudella 38 tuhatta euroa (51). Nettorahoituseriin sisältyi valuuttakurssitappioita (netto) 43 tuhatta euroa (40). Loka-joulukuussa nettorahoituskulut olivat 7 tuhatta euroa (10) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita (netto) 6 tuhatta euroa (10).

Yhtiöllä ei ollut lainkaan korollista rahoitusvelkaa katsauskauden päättyessä. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -10 % (-17). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 198 tuhatta euroa (852). Sijoitetun pääoman vuotuinen tuotto oli tilikaudella 14 % (25) ja loka-joulukuussa 23 % (30).

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 56 % (46) ja konsernin oma pääoma 3 132 tuhatta euroa (3 252). Oman pääoman vuotuinen tuotto tilikaudella oli 8 % (18) ja loka-joulukuussa 14 % (28).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 28.3.2017 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


TUOTEKEHITYS

QPR kehittää asiakkaidensa käyttöön sekä ohjelmisto- että konsultointipalvelutuotteita. Yhtiön ohjelmistotuotteiden kehitysmenot olivat tilikaudella noin 99 % (94) yhtiön kaikista tuotekehityskustannuksista. QPR julkisti kaikista ohjelmistoistaan uudet versiot tilikauden aikana. Konsultointipalvelutuotteilla yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvattamisen ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

Tilikaudella tuotekehitysmenot olivat 2 274 tuhatta euroa (1 818) eli 27 % liikevaihdosta (21). Tuotekehitysmenojen kasvu (+25 %) johtui pääosin merkittävistä panostuksista prosessianalyysiohjelmiston kehitykseen sekä uuden käyttöliittymän kehittämisestä kaikille tuotteillemme. Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 792 tuhatta euroa (621). Tilikaudella kirjattiin tuotekehityspoistoja 694 tuhatta euroa (569).

Loka–joulukuussa tuotekehitysmenot olivat 545 tuhatta euroa (568) eli 23 % liikevaihdosta (25). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 152 tuhatta euroa (160) ja kirjattiin tuotekehityspoistoja 196 tuhatta euroa (157).


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 76 henkilöä (63). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2017 oli 76 (71).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, pääosin liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2017 oli korkeintaan 30 % vuosittaisesta peruspalkasta. Vuodelta 2017 johtoryhmän jäsenille maksetaan tulospalkkioita yhteensä 19 tuhatta euroa (10). Lisätietoa kannustinjärjestelmistä on saatavilla vuoden 2016 vuosikertomuksessa.


QPR SOFTWAREN STRATEGIA 2018-2020

QPR Software kehittää ja myy kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnan analysointi-, mittaus- ja mallinnusohjelmistoja. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen toiminnankehityksen suunnittelu- ja toteutuspalveluja.

Yhtiö kohdistaa tuotekehityksensä vastaamaan erityisesti organisaatioiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealue kehittämiselle on prosessien analysointi, mallinnus ja mittaaminen. Yhtiö uskoo, että tämä markkina kasvaa jatkossa merkittävästi, kun yritykset keräävät toiminnastaan yhä enemmän transaktio- ja muita tapahtumatietoja. Yhtiön tavoitteena on saada merkittävä markkinaosuus voimakkaasti kasvavasta prosessien analysointi- ja mittaamismarkkinasta (process mining).

Yhtiö nopeuttaa edelleen tuotekehitystä lisäämällä hallitusti resursseja sekä kohdistamalla niitä erityisesti prosessianalyysi-, mallinnus- ja mittausohjelmistoihin. Ohjelmistokehityksessä kiinnitetään erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

QPR tavoittelee kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö edelleen lisää kuluvana vuonna resursseja ja panostuksia kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin. QPR:n kansainvälisessä jakelustrategiassa kanavakumppaneilla säilyy merkittävä rooli vakiintuneissa mallinnus- ja suorituskyvyn johtamisen tuotteissa. Yhtiön oman kansainvälisen suoramyynnin painopiste on prosessien analysointi- ja mittaamistuotteessa (process mining).


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeen pörssivaihdon kehitys          1-12/2017          1-12/2016         Muutos, %
    
Vaihdetut osakkeet, kpl1 552 104901 52672
Vaihto, euroa2 463 215970 905154
% osakkeista12,97,5 
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa1,591,0847
    
Osake ja markkina-arvo31.12.201731.12.2016Muutos, %
    
Osakkeita yhteensä, kpl12 444 86312 444 863-
Omat osakkeet, kpl457 009457 009-
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl0,110,11-
Ulkona olevat osakkeet, kpl11 987 85411 987 854-
Osakkeenomistajat, kpl1 2461 1716
Päätöskurssi, euroa1,711,2043
Osakekannan markkina-arvo, euroa20 499 23014 385 42543
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa50 27150 271-
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa439 307439 307-
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, %3,73,7-

QPR Software Oyj:n 28.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta kohti (0,02) eli yhteensä 360 tuhatta euroa (240). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 7.4.2017.


KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Vuoden 2017 alusta yhtiön kansainvälinen kanavaliiketoiminta, asiakaspalvelu ja markkinointi yhdistettiin prosessianalyysiliiketoimintaan. Syntyneen Process Mining and Strategy Management -liiketoimintayksikön johtajaksi nimitettiin Matti Erkheikki.

Tero Aspinen nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2017 vastuualueenaan Lähi-idän liiketoiminta ja suorituskykyjohtamisen tarjoomakehitys.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuussa 2018 yhtiö tiedotti, että saudiarabialainen rautatieyhtiö Saudi Railway Company (SAR) on valinnut QPR Softwaren (QPR) strategian jalkautuksen ja suorituskyvyn johtamisen ohjelmistotoimittajaksi. Ratkaisu pitää sisällään myös laadun- ja riskienhallinnan.

Helmikuussa 2018 yhtiö tiedotti toimittavansa prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmiston globaalin terveydenhuoltovälineitä valmistavan yrityksen Euroopan yksikölle.


YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Softwaren 28.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Lisäksi hallitukseen valittiin uusina jäseninä Juha Häkämies ja Taina Sipilä.

Juha Häkämies toimii Gasumin strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on aiemmin työskennellyt yritysjärjestelyistä ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana Baswaressa sekä liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä muun muassa Digiassa ja Sonerassa. Taina Sipilä on ohjelmistoyritys Dear Lucyn toimitusjohtaja ja perustaja. Sipilä on myös ohjelmistoyritys Sympan hallituksen jäsen. Aiemmin hän työskenteli Sympan hallituksen puheenjohtajana ja tätä ennen toimitusjohtajana.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 28.3.2017 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiön luottotappiot tilikaudella olivat 58 tuhatta euroa (57). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuoden lopussa 8 % (12) myyntisaamisten määrästä.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 80 % oli euromääräisiä (81). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

QPR on aiemmin raportoinut käynnistäneensä kesällä 2016 välimiesmenettelyn asiakkaan tekemästä sopimuksen perusteettomasta purkamisesta. Välimiesmenettely saatettiin päätökseen toukokuussa 2017. Välimiesoikeuden päätös oli, että vastaaja tuomittiin suorittamaan QPR:lle rikkomansa sopimuksen arvo kokonaisuudessaan. Välimiesoikeus hylkäsi asiakkaan tekemän vastakanteen.

Yhtiö havaitsi alkuvuoden 2017 aikana kohonneen luottoriskin erään asiakkaansa saatavien suhteen. Kyseisistä saatavista on tuloutettu liikevaihtoa noin 100 tuhatta euroa. Saataville on laadittu yhteistyössä asiakkaan kanssa maksusuunnitelma, jonka toteutumista seurataan edelleen. QPR on tehnyt vuoden 2017 tilinpäätökseen luottotappiovarauksen, joka kattaa noin puolet kyseisestä saatavasta tuloutetusta liikevaihdosta.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2016 toimintakertomuksen sivuilla 13-15 (https://www.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2016.pdf).


HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Tilikauden 2017 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1 368 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa 12.4.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta, yhteensä 360 tuhatta euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 16.4.2018 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 23.4.2018.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.


TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2018 aikana QPR Software Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen sekä puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

Vuosikertomus 2017: tiistai 6.3.2018
Osavuosikatsaus 1-3/2018: torstai 26.4.2018
Puolivuosikatsaus 1-6/2018: torstai 2.8.2018
Osavuosikatsaus 1-9/2018: torstai 25.10.2018

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 12. huhtikuuta 2018.

QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu      10-12/ 2017      10-12/ 2016      Muutos, %      1-12/ 2017      1-12/ 2016      Muutos, %
       
Liikevaihto2 3812 31538 4848 634-2
Liiketoiminnan muut tuotot5- 1818-2
       
Materiaalit ja palvelut1198-89154419-63
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut1 5061 337135 6825 3626
Liiketoiminnan muut kulut43240181 3201 2436
Käyttökate437479-91 3451 628-17
       
Poistot250227109138665
Liikevoitto187252-26432761-43
       
Rahoitustuotot ja -kulut-7-10-28-38-51-24
Voitto ennen veroja180242-26393710-45
       
Tuloverot-70-25175-146-1422
Katsauskauden voitto110217-49247568-56
       
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,0090,018-490,0210,047-56
       
Konsernin laaja tuloslaskelma:      
 Katsauskauden voitto110217-49247568-56
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
      
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
2-10-124-79-180
Laajan tuloslaskelman voitto113206-45240577-58


KONSERNITASE   
    
Tuhatta euroa      31.12.2017      31.12.2016      Muutos, %
    
Varat   
    
Pitkäaikaiset varat:   
 Aineettomat hyödykkeet1 9521 9550
 Liikearvo513513-
 Aineelliset hyödykkeet153193-20
 Muut pitkäaikaiset varat12727365
Pitkäaikaiset varat yhteensä2 7452 6872
    
Lyhytaikaiset varat:   
 Myynti- ja muut saamiset3 7444 619-19
 Rahavarat318565-44
Lyhytaikaiset varat yhteensä4 0615 184-22
    
Varat yhteensä6 8077 871-14
    
Oma pääoma ja velat   
    
Oma pääoma:   
 Osakepääoma1 3591 359-
 Muut rahastot2121-
 Omat osakkeet-439-439-
 Muuntoerot-240-2333
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto55-
 Kertyneet voittovarat2 4262 538-4
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma3 1323 252-4
    
Lyhytaikaiset velat:   
 Saadut ennakot1 19885241
 Siirtovelat1 8573 033-39
 Osto- ja muut korottomat velat620735-16
Lyhytaikaiset velat yhteensä3 6754 619-20
    
Velat yhteensä3 6754 619-20
    
Oma pääoma ja velat yhteensä6 8077 871-14


       
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
       
Tuhatta euroa      10-12/ 2017      10-12/ 2016      Muutos, %      1-12/ 2017      1-12/ 2016      Muutos, %
       
Liiketoiminnan rahavirta:      
 Katsauskauden voitto110217-49247568-56
 Oikaisut kauden tulokseen329272211 0911 0702
 Käyttöpääoman muutokset-682-283141-199-11081
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-4-6-34-37-47-21
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
-31-321105119
 Maksetut verot10-1 -128-6692
Liiketoiminnan rahavirta  -239199-2209841 419-31
       
Investointien rahavirta:      
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-162-202-20-872-69825
Investointien rahavirta  -162-202-20-872-69825
       
Rahoituksen rahavirrat:      
 Lainojen takaisinmaksut-- -500 
 Maksetut osingot-- -360-24050
Rahoituksen rahavirta-- -360-740-51
       
Rahavarojen muutos-401-3 -247-19 
Rahavarat kauden alussa  71956727565585-3
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus-11 0-1 
Rahavarat kauden lopussa  318565-44318565-44
        
              


 
 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
   
        
Tuhatta euroa      Osakepääoma      Muut rahastot      Muuntoerot      Omat osakkeet                 Sijoitetun
vapaan oman
pääoman rahasto
      Kertyneet
voittovarat
      Yhteensä 
Oma pääoma 1.1.20161 35921-242-43952 2102 914 
Osingonmaksu     -240-240 
Kauden laaja tulos  9  568577 
Oma pääoma 31.12.20161 35921-233-43952 5383 252 
Osingonmaksu     -360-360 
Kauden laaja tulos  -7  247240 
Oma pääoma 31.12.20171 35921-240-43952 4263 132 


LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2017 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2016 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Konserni on analysoinut 1.1.2018 voimaan tulevan IFRS 15 –standardin keskeisiä käsitteitä ja vaikutusta eri tulovirtojen kannalta.  IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan. Myynti kirjataan määräysvallan siirtymisen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana. Standardi lisää myös esitettävien liitetietojen määrää. Keskeiset käsitteet ovat suoritevelvoitteiden määrittäminen ja tuloutusajankohta, sekä päämies vs. agenttikäsittely. Tulovirtoja ovat ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointi.

 • Suurin vaikutus liikevaihtoon on päämies vs. agenttikäsittelyllä, joka eniten vaikuttaa lisenssimyyntiin ja ohjelmistojen ylläpitopalveluihin. Vuonna 2017 voimassa olleiden standardien mukaisesti konserni on käsitellyt jälleenmyyjien kautta tulevan myynnin agenttiperiaatteen mukaisesti, jolloin liikevaihdossa on esitetty myynti jälleenmyyjille. IFRS 15:n mukaisesti QPR toimii päämiehenä jälleenmyyjien tekemän myynnin osalta, mikä lisää liikevaihtoa ja samalla määrällä komissiokuluja. Standardimuutoksen arvioidaan lisäävän vuoden 2017 liikevaihtoa ja jälleenmyyjäkomissiokulua noin miljoonalla eurolla. Muutos heikentää suhteellista kannattavuutta, mutta ei vaikuta absoluuttiseen kannattavuuteen.
 • Vuonna 2017 voimassa olleiden standardien mukaisesti kaikki jatkuviin tuottoihin laskettavat pitkäaikaiset lisenssivuokrat tuloutetaan ajan kulumisen mukaan. IFRS 15:n mukaisesti näitä ei käsitellä vuokrasopimuksina, vaan siten, että suoritevelvoitteina ovat lisenssi, ylläpitopalvelut ja SaaS-palvelu. Lisenssien osuus tuloutuu yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa. Ylläpitopalvelut ja SaaS-palveluna tuotettavat lisenssit ja palvelu kokonaispalveluna tuloutuvat ajan kulumisen perusteella, tasaisesti sopimusajan kullekin laskutuskaudelle. Lisenssien tuloutusmuutoksen johdosta myynnin tuloutus ja voiton kirjaaminen aikaistuu vuoden ensimmäiselle neljännekselle, vuoden 2017 muilta vuosineljänneksiltä, noin 0,3 miljoonaa euroa. Ylläpitopalveluiden osalta tuloutuksessa ei käytännössä tapahdu muutosta.
 • Standardimuutos vaikuttaa tulovirtojen ryhmittelyyn siten, että uudet tuoteryhmät ovat ohjelmistolisenssit, toistaiseksi voimassa olevat lisenssit, SaaS-palvelut, ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja konsultointi. Näistä jatkuviin tuottoihin kuuluvat toistaiseksi voimassa olevat lisenssit, SaaS-palvelut ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
   
Tuhatta euroa      1-12/2017      1-12/2016
   
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:  
 Hankintameno 1.1.8 5217 862
 Lisäykset797659
   
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:  
 Hankintameno 1.1.1 7461 707
 Lisäykset 7539
   
 
 
  
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS
   
Tuhatta euroa1-12/20171-12/2016
   
Korolliset rahoitusvelat 1.1.-500
Lainojen nostot--
Takaisinmaksut-500
Korolliset rahoitusvelat 31.12.--


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET   
    
Tuhatta euroa      31.12.2017      31.12.2016      Muutos, %
    
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa)1 3881 3900
    
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat    
vähimmäisvuokrat:   
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät278289-4
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät88345-75
Yhteensä365635-42
    
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä1 7542 024-13


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
       
Tuhatta euroa      10-12/ 2017      7-9/ 2017      4-6/ 2017      1-3/ 2017      10-12/ 2016      7-9/ 2016
       
Liikevaihto2 3811 7332 0622 3072 3152 104
Liiketoiminnan muut tuotot5670--
       
Materiaalit ja palvelut11957769868
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut1 5061 3041 4731 3991 3371 108
Liiketoiminnan muut kulut432226311351401321
Käyttökate437199227482479607
       
Poistot250235223206227222
Liikevoitto187-364276252385
       
Rahoitustuotot ja  -kulut-7-7-14-11-10-11
Voitto ennen veroja180-43-9265242374
       
Tuloverot-70927-112-25-93
Katsauskauden voitto110-3418153217281


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 
   
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu        1-12/2017 tai
31.12.2017
        1-12/2016 tai
31.12.2016
   
Liikevaihto8 4848 634
Liikevaihdon muutos, %-1,7-8,5
Käyttökate1 3451 628
 % liikevaihdosta15,918,9
Liikevoitto432761
 % liikevaihdosta5,18,8
Voitto ennen veroja393710
 % liikevaihdosta4,68,2
Katsauskauden voitto247568
 % liikevaihdosta2,96,6
   
Oman pääoman tuotto (per annum), %7,718,4
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), %13,824,6
Rahavarat318565
Korollinen nettovelka-318-565
Oma pääoma3 1323 252
Nettovelkaantumisaste, %-10,1-17,4
Omavaraisuusaste, %55,846,3
Taseen loppusumma6 8077 871
   
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin872698
% liikevaihdosta10,38,1
Tuotekehitysmenot2 2741 818
% liikevaihdosta26,821,1
   
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana7671
Henkilöstö kauden alussa6383
Henkilöstö kauden lopussa7663
   
Tulos/osake, euroa0,0210,047
Oma pääoma/osake, euroa0,2520,261