Publicerad: 2018-02-01 07:45:00 CET
Bokslutskommuniké januari-december 2017
Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari
2018, kl. 07:45 CET.

Fortsatt god tillväxt – stabiliserat resultat

Fjärde kvartalet 2017

 · Nettoomsättningen ökade till 1 774 MSEK (1 709), en ökning med 4%. Den
organiska tillväxten var 3%
 · EBITA uppgick till 89 MSEK (223) efter jämförelsestörande poster om -112
MSEK (-4) och EBITA-marginalen uppgick till 5,0% (13,0)
 · Omvärdering av utestående 75% av aktierna i Outrup Vinduer & Døre på grund
av ett bättre resultat än förväntat under slutet av 2017 belastar EBITA för
kvartalet med 39 MSEK
 · Operationell EBITA uppgick till 201 MSEK (227) och den operationella EBITA
-marginalen uppgick till 11,3% (13,3)
 · Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,38 SEK (2,37)
 · Avtal ingicks om förvärv av e-handelskoncernen Bedst & Billigst med beräknat
övertagande under Q1

Januari-december 2017

 · Nettoomsättningen ökade till 6 371 MSEK (5 672), en ökning med 12%. Den
organiska tillväxten var 4%
 · EBITA uppgick till 535 MSEK (664), efter jämförelsestörande poster om -114
MSEK (-10) och EBITA-marginalen uppgick till 8,4% (11,7)
 · Operationell EBITA uppgick till 649 MSEK (673) och den operationella EBITA
-marginalen uppgick till 10,2% (11,9)
 · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 591 MSEK (489)
 · Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,02 SEK (7,38)
 · Georg Brunstam valdes till ny styrelseordförande
 · Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK per aktie (3,50)
Koncernchefen kommenterar:
"2017 var totalt sett utmanande, främst på grund av produktionsstörningar i
affärsområdet Sverige-Norge. Trots en eftersläpning av dessa störningar in i det
fjärde kvartalet 2017 visade vi god tillväxt och ett operativt resultat som åter
är över 200 MSEK, resultatmässigt ett av de bästa kvartalen i koncernens
historia.

Under det fjärde kvartalet 2017 ökade försäljningen med 4 procent till 1 774
MSEK, och för helåret med 12 procent till 6 371 MSEK. Operativt resultat i
kvartalet blev 201 MSEK, jämfört med 227 MSEK under fjärde kvartalet 2016. Detta
var dock det bästa kvartalet någonsin för Inwido. För helåret blev resultatet
649 MSEK mot 673 MSEK för 2016. Orderingången under kvartalet var 2 procent
högre än samma period 2016. För helåret steg orderingången med 11 procent,
vilket totalt gör att orderstocken vid årsskiftet var 5 procent högre än ett år
tidigare.

Produktionsstörningar utfasade – Danmark fortsatt starkt
Nettoomsättningen i Sverige-Norge ökade med 3 procent samtidigt som det
operativa resultatet sjönk, negativt påverkat av produktionsstörningar samt en
lägre andel försäljning till konsument. De grundläggande orsakerna till
produktionsstörningarna vi haft under en stor del av 2017 är nu hanterade. Vi
bedömer dock att vi har en bit kvar för att nå full effektivitet. Orderingången
minskade med 10 procent i kvartalet men orderstocken var i nivå med föregående
år.

Finlands ekonomi utvecklas positivt och förtroendet hos konsumenterna ökar. Vår
omsättning i Finland steg något i kvartalet och det operativa resultatet var i
nivå med föregående år. Produktmixen har påverkat marginalen något negativt,
vilket vi inte ser att den bör göra framöver. Orderingången i kvartalet ökade
med 4 procent och orderstocken var 21 procent högre än föregående år. Danmark
gjorde ett mycket fint 2017 och avslutade året med en stark tillväxt i kvartalet
och en ökad orderingång. Orderstocken vid årsskiftet var 23 procent lägre än
föregående år, men jämförelsetalen är tuffa med en ovanligt hög orderstock vid
slutet av 2016. Vidare ledde en ökad produktivitet till kortare leveranstider
under året. Inom affärsområde EBE var såväl omsättning som resultat i kvartalet
i nivå med 2016. Tack vare en stark orderingång växte orderstocken och slutade i
nivå med föregående år.

Digitaliseringen har slagit igenom brett inom koncernen, och vi har lanserat
uppkopplingsbara produkter på flera marknader. Under 2017 har försäljningen inom
e-handel till konsument vuxit med cirka 20 procent.

För att stärka konkurrenskraften inledde koncernen ett effektiviseringsprogram
under fjärde kvartalet 2017. Totalt sett bedöms kostnaderna minska med minst 100
MSEK på årsbasis med fullt genomslag under 2019. Programmet har genererat
strukturkostnader om 63 MSEK i det fjärde kvartalet och kostnaderna bedöms uppgå
till 19 MSEK under det första kvartalet 2018.

Utsikter
2018 har goda förutsättningar att bli ett intressant år fullt av möjligheter.
Förvisso inleds året med ett kvartal som ska jämföras med 2017, då vi levererade
det klart bästa första kvartalet någonsin för Inwido. Vi hade också fördelen av
att påsken i fjol inföll i det andra kvartalet. Under 2018 inleds påsken i
första kvartalet.

Tittar man på våra marknader är efterfrågan totalt sett god och drivs primärt av
behovet av nya bostäder. Kraven på att bygga billigare och snabbare höjs, vilket
medför både ökade kostnader och viss prispress i industrisegmentet. Inwidos
primära exponering mot renoverings- och konsumentmarknaden innebär dock normalt
en bra mix i vår totala affär. På plussidan ligger också det pågående
kostnadsbesparingsprogrammet och att effekterna från produktionsstörningarna ska
upphöra. Samtidigt finns det en generell osäkerhet kring utvecklingen av
bostadsmarknad och fastighetspriser i Skandinavien.

Med vår starka marknadsposition i Norden och pågående interna åtgärder ser vi
god potential att under 2018 fortsätta att utveckla Inwido såväl vad gäller
tillväxt som effektivitet."

MALMÖ, 1 FEBRUARI 2018

Håkan Jeppsson
VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad pdf
För ytterligare information, kontakta:
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef tel. 070-550 1517 eller 010-451 45 51
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande
dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige,
Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar
till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala
varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster,
Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och
omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i
Malmö. För mer information se www.inwido.com


01316949.pdf