Julkaistu: 2017-11-22 08:30:00 CET
Endomines suunnittelee merkintäoikeusannin ja suunnattujen antien järjestämistä. Antien yhteismäärä on 417 miljoonaa Ruotsin kruunua
ja niillä rahoitetaan TVL Goldin suunniteltu hankinta ja järjestellään
pankkilainoja
Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei saa levittää, julkaista tai julkistaa,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Yhdysvalloissa tai
missään muussa sellaisessa maassa, jossa tämän tiedotteen julkistaminen tai
levittäminen voi olla lakien vastaista. Lisätietoja on esitetty tiedotteen
lopussa kohdassa ”Tärkeää tietoa”.
Endomines AB:n (publ) ("Endomines" tai "Yhtiö") hallitus on tänään 22.11.2017
päättänyt järjestää määrältään noin 189 miljoonan Ruotsin kruunun
merkintäoikeusannin ("Merkintäoikeusanti"), joka on ehdollinen 8.1.2018 koolle
kutsuttavan ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Eräät nykyiset
osakkeenomistajat ja muut sijoittajat ovat antaneet alustavat ei-sitovat
indikaationsa halukkuudestaan osallistua Merkintäoikeusantiin vähintään 60
miljoonalla Ruotsin kruunulla. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkistetaan
tänään erillisellä tiedotteella.

Lisäksi Endomines on tänään allekirjoittanut aiesopimuksen koskien viiden
Idahossa, Yhdysvalloissa, sijaitsevan kultamalmiprojektin hankintaa. Endominesin
tarkoituksena on hankkia yhdysvaltalainen yhtiö TVL Gold 1 (“TVL Gold”), joka
omistaa kyseiset projektit, 34 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (288 miljoonan
Ruotsin kruunun[1]) kauppahinnalla.

Kolmasosa TVL Goldin kauppahinnasta maksetaan käteisellä. Kaupan toteutuksen
yhteydessä, arviolta maaliskuussa 2018, maksettava ensimmäinen
käteiskauppahinnan erä on määrältään noin 67 miljoonaa Ruotsin kruunua, joka
vastaa kolmasosaa Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista. Loppuosa
käteisellä maksettavasta kauppahinnasta maksetaan TVL Goldin myyjälle
osoitettavalla lainalla, jonka juoksuaika on 18 kuukautta. Loput kaksi
kolmasosaa kauppahinnasta maksetaan vaihtovelkakirjalainalla, jonka juoksuaika
on kolme vuotta ja joka vaihdetaan juoksuaikana Yhtiön osakkeiksi.

Endomines on myös sopinut velkojiensa kanssa, että 2 miljoonaan euron (20
miljoonan Ruotsin kruunun) osuus Yhtiön nykyisestä 7,6 miljoonan euron (76
miljoonan Ruotsin kruunun) velkasummasta annetaan anteeksi edellyttäen, että
Yhtiö lyhentää velkasummaa 2 miljoonalla eurolla (20 miljoonalla Ruotsin
kruunulla) välittömästi Merkintäoikeusannin jälkeen osakeannista saatavilla
varoilla ja että Joensuun Kauppa ja Kone Oy (”JKK”) samassa yhteydessä hankkii
velkojilta loput Yhtiön veloista. Jäljelle jäävä velkamäärä, 3,6 miljoonaa euroa
(36 miljoonaa Ruotsin kruunua), siirretään näin ollen Yhtiön nykyisiltä
velkojilta JKK:lle, jonka pääomistaja on Kyösti Kakkonen, joka tunnetaan muiden
muassa Tokmanni Oyj:n perustajana. JKK:n kanssa on sovittu, että se käyttää koko
lainasaatavansa osakemerkintään Endominesin järjestämässä suunnatussa
osakeannissa merkintähintaan 9,90 Ruotsin kruunua osakkeelta, ehdollisena
Merkintäoikeusannin täysimääräiselle toteutukselle ja TVL Goldin hankinnan
toteutumiselle. Sopimus JKK:n, ja siten myös Yhtiön velkojien, kanssa on
ehdollinen sille, että TVL Goldin myyjän ja Yhtiön välinen osakkeiden
kauppakirja allekirjoitetaan. Transaktion menestyksekkään toteuttamisen jälkeen
Yhtiöllä ei olisi yhtään pankkilainaa.

Yllä kuvatun lisäksi noin 30 prosenttia Merkintäoikeusannilla kerättävistä
varoista, 55 miljoonaa Ruotsin kruunua, tullaan käyttämään yhden TVL Goldin
projektin, Friday-nimisen kaivoksen, tuotannon pikaiseen käynnistämiseen.
Tavoitteena onkin käynnistää tuotanto vuoden sisällä kaupan toteuttamisesta.
Loput Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista, 39 miljoonaa Ruotsin kruunua,
tullaan käyttämään malminetsintään Karjalan kultalinjan alueella sekä Yhtiön
muihin yleisiin toiminnan tarpeisiin.

TVL Goldin hankinta sekä Yhtiön lainoja koskeva sopimus ovat ehdollisia
Endominesin osakkeenomistajien Merkintäoikeusantia ja TVL Goldin hankintaa
koskevalle hyväksynnälle sekä Yhtiön hallitukselle annettavalle valtuutukselle
koskien JKK:lle suunnattavaa osakeantia ja TVL Goldin myyjälle suunnattavan
vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua. Tämän lisäksi JKK:n kanssa tehtävä
järjestely on ehdollinen sille, että Merkintäoikeusanti merkitään
täysimääräisesti, ellei muuta sovita JKK:n kanssa.

Yhteenveto – Merkintäoikeusanti

 · Endominesin osakkeenomistajille annetaan kullakin yhdellä (1) osakkeella
oikeus merkitä kaksi (2) uutta osaketta
 · Osakkeen merkintähinta on 9,00 Ruotsin kruunua
 · Merkintäoikeusannilla kerättävät varat ovat 189 miljoonaa Ruotsin kruunua
ennen transaktiokustannuksia olettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään
täysimääräisesti
 · Merkintäoikeusantia koskeva listalleottoesite arvioidaan julkistettavan
9.1.2018
 · Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä on 8.1.2018
 · Merkintäoikeusannin merkintäaika on 10. – 24.1.2018
 · Eräät nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat ovat antaneet alustavat
ei-sitovat indikaationsa halukkuudestaan osallistua Merkintäoikeusantiin
vähintään 60 miljoonalla Ruotsin kruunulla.

Taustaa

TVL Goldin (Yhdysvallat) hankinta

Endomines on tänään allekirjoittanut aiesopimuksen koskien viiden Idahossa,
Yhdysvalloissa, sijaitsevan kultamalmiprojektin hankintaa. Yhtiö aikoo hankkia
yhdysvaltalaisen yhtiön TVL Goldin, joka tällä hetkellä omistaa alla kuvaillut
kultamalmiprojektit, Gregory Smithiltä, joka on toiminut mm. energia-,
yrityspankki- ja luonnonvaratoimialoilla yli 20 vuotta (”Myyjä”). Yhtiöllä on
yksinoikeus 31.3.2018 asti neuvotella lopullisen kaupan ehdoista ja toteuttaa
kauppa sovitun aiesopimuksen pohjalta. Aiesopimuksen mukaisesti osakkeiden
kauppakirjan on tarkoitus kattaa tämän tyyppiselle transaktiolle tyypilliset
ehdot, ja osakkeiden kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa tämän vuoden
aikana. Kaupan toteutus on ehdollinen muiden muassa due diligence -prosessille
ja osakkeenomistajien ylimääräisessä yhtiökokouksessa antamalle hyväksynnälle.

Transaktio koskee viittä kultamalmiprojektia Orogranden kaivosalueella Idahossa,
Yhdysvalloissa. Alueella on kaivettu kultaa yli 140 vuoden ajan ja varannot
alueella ovat edelleen huomattavat.

Yksi avainkriteereistä TVL Goldin hankinnalle on ollut mahdollisuus aloittaa
tuotanto suhteellisen nopeasti ja rajallisella investointimäärällä. Endomines
arvioi pystyvänsä aloittamaan tuotannon ensimmäisellä alueella, nimeltään
Friday, vuoden sisällä transaktion toteutuksesta. Käynnistämiskustannuksen on
arvioitu olevan 55 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Tuotantomäärän Friday-kaivoksella on arvioitu olevan noin 9 000 unssia (n.
290kg) kultaa vuodessa, lähes seitsemän vuoden ajan. Nykyisin tunnettujen
varantojen lisäksi muiden tutkittavien varantojen arvioidaan olevan huomattavia.
Nykyisen kaivuusuunnitelman mukainen malmin keskimääräinen kultapitoisuus on yli
8 g/t.

Suunnitelmat muiden neljän hankittavan projektin osalta tullaan tekemään
lähikuukausien aikana ja niiden arvioidaan valmistuvan tulevien 1-2 vuoden
aikana. Tuotannon odotetaan alkavan 3-5 vuoden kuluessa. Yhdellä mainituista
projekteista, Rescuella on mylly, joka siirretään Friday-kaivokselle tuotannon
käynnistämisen mahdollistamiseksi.

Myyjän antaman tiedon mukaan yllä mainittujen viiden projektin yhteenlaskettu
tunnettu mineraalivaranto on yli 500 000 unssia kultaa. Osa varannoista
pohjautuvat historiallisiin varantoraportteihin, jotka eivät ole
vertailukelpoisia nykyisten standardien mukaisiin määritelmiin. Yhtiö aikoo
päivittää tiedot mineraalivarannoista Canadian 43-101 National Instrument
-määritelmän mukaisesti projektien tuotantosuunnitelmien valmistelun yhteydessä.

TVL Gold hankintahinta ja ehdotetun vaihtovelkakirjalainan suunnatun
liikkeeseenlaskun ehdot

TVL Goldin hankinnan kokonaiskauppahinta on 34 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
(288 miljoonaa Ruotsin kruunua). Kauppahinta perustuu pääosin Myyjältä saatuihin
tietoihin ja Myyjän arvioihin, jotka Yhtiö aikoo verifioida yhdessä saatavilla
olevan tiedon kanssa.

Kahden viikon kuluessa aiesopimuksen allekirjoittamisesta, Yhtiö maksaa
hankintahinnan ensimmäisen erän 250 000 Yhdysvaltain dollaria (2,1 miljoonaa
Ruotsin kruunua) Myyjälle, mikä takaa Yhtiölle yksinoikeuden neuvotella
lopullisen kaupan ehdoista 31.3.2018 asti. Kauppahinnasta, joka on yhteensä 34
miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (288 miljoonaa Ruotsin kruunua) sisältäen
ensimmäisen erän, maksetaan yksi kolmasosa, eli 11,33 miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria (96 miljoonaa Ruotsin kruunua) käteisellä ja kaksi kolmasosaa, eli
22,67 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (192 miljoonaa Ruotsin kruunua)
vaihtovelkakirjalainalla. Käteisosuudesta kahdeksan (8) miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria (68 miljoonaa Ruotsin kruunua) maksetaan transaktion toteutuksen
yhteydessä ja 3,33 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (28 miljoonaa Ruotsin
kruunua) maksetaan Myyjälle osoitettavalla lainalla, jonka juoksuaika on 18
kuukautta ja korko 3,0 prosenttia. Yhtiölle ei palauteta hankintahinnan
ensimmäistä erää, 250 000 Yhdysvaltain dollaria, sen maksamisen jälkeen
transaktion jäädessä toteutumatta syystä riippumatta.

Vaihtovelkakirjalainan juoksuaika on kolme vuotta ja kuponkikorko 6,0 prosenttia
ja se voidaan maksaa takaisin käteisellä tai vapaan kaupankäynnin kohteena
olevilla osakkeilla. Vaihtovelkakirjalainan konversiohinta perustuu
merkintäoikeuksien irtoamisen jälkeiseen teoreettiseen Yhtiön osakkeen hintaan,
laskettuna Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä painotetulla keskikurssilla 30
päivän ajan ennen tiedottamista, ja Merkintäoikeusannin osakekohtaiseen
merkintähintaan (”Konversion Perushinta”). 21.11.2017 Konversion Perushinta on
11,60 Ruotsin kruunua.

Puolet vaihtovelkakirjalainasta on konvertoitavissa vuosi liikkeeseenlaskun
jälkeen konversiohinnalla Konversion Perushinta lisättynä 10 prosentilla ja
puolet on konvertoitavissa kaksi vuotta liikkeeseenlaskun jälkeen
konversiohinnalla Konversion Perushinta lisättynä 20 prosentilla. Konversiohinta
erääntymishetkellä on Konversion Perushinta lisättynä 30 prosentilla.
Vaihtovelkakirjalainan konvertointi on pakollista.

Mikäli konversio tehdään yhden vuoden ja kahden vuoden kuluttua
vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta edellä kuvatulla tavalla, Myyjä saisi
yhteensä 14 441 936 Yhtiön osaketta, mikä vastaa 29,2 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista olettaen, että Merkintäoikeusanti ja suunnattu osakeanti JKK:lle
toteutetaan onnistuneesti. Konversion seurauksena Myyjän osakeomistus Yhtiössä
ei voi ylittää 29,9 prosenttia.

Sopimus Yhtiön velkojien ja Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n kanssa koskien
pankkilainaa

Endomines on sopinut Yhtiön velkojien kanssa, että kaksi (2) miljoonaa euroa (20
miljoonaa Ruotsin kruunua) Yhtiön nykyisestä 7,6 miljoonan euron (76 miljoonan
Ruotsin kruunun) velkasummasta annetaan anteeksi edellyttäen, että Yhtiö
lyhentää velkasummaa kahdella (2) miljoonalla eurolla (20 miljoonalla Ruotsin
kruunulla) välittömästi Merkintäoikeusannin jälkeen osakeannista saatavilla
varoilla ja, että samassa yhteydessä JKK hankkii velkojilta loput Yhtiön
veloista.

Jäljelle jäävä 3,6 miljoonan euron (36 miljoonan Ruotsin kruunun) velkamäärä
siirretään Merkintäoikeusannin toteuttamisen jälkeen Yhtiön nykyisiltä
velkojilta JKK:lle, jonka pääomistaja on Kyösti Kakkonen. Edellyttäen, että
Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti ja, että TVL Goldin hankinta
toteutetaan viimeistään 31.3.2018, JKK on sitoutunut käyttämään koko
lainasaatavansa osakemerkintään Yhtiön JKK:lle suuntaamassa osakeannissa
merkintähintaan 9,90 Ruotsin kruunua osakkeelta. JKK merkitsisi näin ollen 3 571
959 Yhtiön osaketta, joka vastaa 10,2 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista
olettaen, että Merkintäoikeusanti merkintään täysimääräisesti. Mikäli
Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti, mutta TVL Goldin hankintaa ei
toteuteta, JKK:lla on oikeus vaatia lainojen maksua käteisellä Yhtiön osakkeiden
sijasta. Yhtiö käyttäisi tällöin osan Merkintäoikeusannista saaduista varoista
lainan takaisinmaksuun.

Sopimukset Yhtiön ja JKK:n sekä Yhtiön velkojien kanssa ovat ehdollisia sille,
että TVL Goldin osakkeiden kauppakirja on kaupan molempien osapuolten
allekirjoittama.

Mineraalivarantojen ja toiminnan lisääminen Karjalan kultalinjalla

Luodakseen perustan pitkäaikaiselle kannattavalle kullan louhinnalle, yhtiö
suunnittelee merkittävää malminetsinnän lisäämistä Karjalan kultalinjalla.
Endominesin valtaukset Karjalassa sijaitsevat kultapotentiaalisella arkeeisella
vihreäkivivyöhykkeellä, jonka geologia ja rakenteet ovat samankaltaisia kuin
Kalgoorlien vihreäkivivyöhykkeellä Länsi-Australiassa. Alueen esiintymätyypit ja
kullan esiintymistä kontrolloivat tekijät ovat jo tunnettuja, tätä tietoa
voidaan tehokkaasti hyödyntää tulevassa malminetsintäohjelmassa. Lisäksi
välittömästi Pampalon eteläpuolella on laaja rakenteellisesti monimutkainen
kivilajialue, jolla on suuri potentiaali merkittävälle kultaesiintymälle.

Merkintäoikeusannin ehdot

Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä Yhtiön osakkeenomistajat saavat kutakin
yhtä (1) omistamaansa Yhtiön osaketta kohden kaksi (2) merkintäoikeutta. Yksi
(1) Merkintäoikeus oikeuttaa yhden (1) osakkeen merkitsemiseen 9,00 Ruotsin
kruunun osakekohtaiseen merkintähintaan. Merkintäoikeusanti käsittää yhteensä
enintään 20 972 550 osaketta. Merkintähinta tullaan muuttamaan euroiksi Nasdaq
Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden osalta. Euromääräinen
merkintähinta esitetään Merkintäoikeusantia koskevassa listalleottoesitteessä,
jonka odotetaan julkaistavan 9.1.2018.

Merkintäajan arvioidaan olevan 10.-24.1.2018, tai mahdollisesti myöhemmin
ilmoitettava Yhtiön hallituksen päättämä aika.

Yhtiön osakkeiden määrä nousee 20 972 550 osakkeella 31 458 825 osakkeeseen
edellyttäen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti. Niiden
osakkeenomistajien, jotka päättävät olla osallistumasta Merkintäoikeusantiin,
omistusosuus tulee laimentumaan noin 67 prosentilla olettaen, että
Merkintäoikeusanti merkitään täysmääräisesti. Merkintäoikeuksia voi kuitenkin
myydä ja näin ollen kompensoida omistuksen laimentumisen taloudellista
vaikutusta.

Kuten aiemmin tässä tiedotteessa on kuvattu, yksi kolmasosa
Merkintäoikeusannista saatavista varoista on tarkoitus käyttää TVL Goldin
hankinnan rahaosuuteen, 30 prosenttia on tarkoitus käyttää kaivoksen
käynnistämiseen Yhdysvalloissa ja loput varoista käytetään malminetsintään,
pankkilainojen osittaiseen takaisinmaksuun sekä Yhtiön muihin yleisiin toiminnan
tarpeisiin.

Mikäli TVL Goldin hankintaa ei jostain syystä toteuteta onnistuneesti, Endomines
aikoo suorittaa muiden lupaavien ostokohteiden hankintoja, joten
Merkintäoikeusannin koko säilyy 189 miljoonassa Ruotsin kruunussa.

Mikäli lainojen järjestely Yhtiön, Yhtiön velkojien ja JKK:n välillä ei jostain
syystä toteutuisi, aikoo Yhtiö neuvotella jatkorahoituksesta nykyisten velkojien
kanssa.

Ehtona Merkintäoikeusannille, Yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle
yhtiökokoukselle päätettäväksi osakkeiden nimellisarvon alentamista 25,00
Ruotsin kruunusta 8,00 Ruotsin kruunuun osakepääoman alentamisella, mikä
puolestaan edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Lisätietoja tästä löytyy tänään erillisellä tiedotteella julkaistusta kutsusta
ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiö kerää Merkintäoikeusannilla noin 189 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen
transaktiokuluja edellyttäen, että Merkintäoikeusanti merkintään
täysimääräisesti.

Yhtiö arvioi transaktion kuluiksi yhteensä noin 8 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lisätietoja

Merkintäoikeusanti ja suunnatut annit ovat ehdollisia ylimääräisen
yhtiökokouksen hyväksynnälle. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään Ruotsissa
Tukholmassa 8.1.2018 kello 16:00 UTC+1 Konferens Spårvagnshallarna -keskuksessa
osoitteessa Birger Jarlsgatan 57 A. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
tiedotetaan tänään erillisellä Ruotsinkielisellä tiedotteella ja se on myös
nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com. Virallinen kutsu
ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan Post- och Inrikes Tidningar
-sanomalehdessä maanantaina 27.11.2017 ja tiedote kutsun julkistamisesta
julkaistaan samana päivänä Svenska Dagbladet -sanomalehdessä.

Eräät nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat ovat antaneet alustavat ei
-sitovat indikaatiot halukkuudestaan osallistua Merkintäoikeusantiin vähintään
60 miljoonalla Ruotsin kruunulla, mikä vastaa noin 30 prosenttia
Merkintäoikeusannista.

Merkintäoikeusannin alustava aikataulu

8.1.2018  Ylimääräinen yhtiökokous hallituksen antipäätöksen hyväksymiseksi
4.1.2018  Viimeinen kaupankäyntipäivä merkintäoikeuksia sisältävillä
      osakkeilla
5.1.2018  Ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakkeilla ilman merkintäoikeuksia
8.1.2018  Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä. Tällä päivämäärällä
      osakasrekisteriin rekisteröidyt osakkeenomistajat saavat
      merkintäoikeuksia, jotka oikeuttavat osallistumaan
      Merkintäoikeusantiin
9.1.2018  Merkintäoikeusantia koskeva listalleottoesite julkaistaan (arvio)
10.     Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Tukholman ja Helsingin pörsseissä
-22.1.2018

10.     Merkintäaika
-24.1.2018

29.1.2018  Tiedote Merkintäoikeusannin alustavasta tuloksesta
(Arvio)

Taloudellinen ja oikeudellinen neuvonantaja

Evli Pankki Oyj toimii taloudellisena neuvonantajana ja Hannes Snellman
Attorneys toimii oikeudellisena neuvonantajana Yhtiölle Merkintäoikeusannissa ja
suunnatuissa anneissa.

Lisätietoja antaa:
Saila Miettinen-Lähde
Toimitusjohtaja Endomines
Puh: +358-40 548 3695
Tai vieraile osoitteessa: www.endomines.com

Tämän tiedotteen sisältämä tieto on tietoa, jonka Endomines AB on velvollinen
julkaisemaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla. Tieto on
toimitettu julkaistavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden toimesta kello
08:30 Keski-Euroopan aikaa 22.11.2017.

Endomines AB:stä

Endomines AB on kaivosyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö
harjoittaa kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää laajemmalla alueella
Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin
kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin.
Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia
esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin
investoinnein.

Osakkeet ovat kaupan käynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq
Helsingissä (ENDOM).

Tärkeää tietoa

Tämä tiedotteen sisältämä tieto ei sisällä eikä muodosta tarjousta ostaa,
merkitä tai muuten käydä kauppaa Endominesin osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai
muilla arvopapereilla. Kutsu henkilöille, joita Endominesin osakkeiden merkintä
koskee, tehdään ainoastaan esitteellä, jonka Endomines arvioi julkaistavan noin
9.1.2018.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista, julkistaa tai levittää, suoraan tai
välillisesti, Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään
muussa maassa, jossa osallistuminen edellyttäisi lisäksi muita kuin Ruotsin lain
edellyttämiä esitteitä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tätä tiedotetta
ei myöskään saa levittää tällaisiin maihin, tai yhteenkään muuhun maahan tai
jurisdiktioon, jossa levittäminen edellyttää sellaisia toimia tai muutoin olisi
soveltuvan lainsäädännön vastaista. Kuvattujen rajoitusten noudattamatta
jättäminen voi johtaa soveltuvan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen.

Endominesin merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita ei
ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään
Yhdysvaltain osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädännön
mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai
osakkeita saa tarjota, merkitä, käyttää, pantata, myydä, uudelleenmyydä,
myöntää, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin
tai Yhdysvalloissa paitsi tilanteissa, joihin soveltuu poikkeus
rekisteröintivelvoitteista tai transaktioissa, joihin ei kohdistu
rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti sekä
Yhdysvaltojen olennaisen osavaltion tai muun jurisdiktion
arvopaperilainsäädäntöä noudattaen. Tällaisia arvopapereita ei tulla tarjoamaan
yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomainen (US Securities and Exchange
Commission) tai minkään osavaltion arvopaperimarkkinaviranomainen tai muu
viranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai ollut hyväksymättä tässä
tiedotteessa viitattuja arvopapereita, eikä mikään edellä mainittu viranomainen
ole arvioinut tai hyväksynyt merkintäoikeusannin perusteita tai tämän
ilmoituksen täsmällisyyttä tai riittävyyttä. Päinvastainen väite on rikos
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tiettyä tulevaisuutta koskevaa tietoa, joka ilmentää
Endominesin tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta
ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset, kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”,
”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai
ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu
historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevaa tietoa.
Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että
ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista
tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan
liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota
olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista.

Jos tämän tiedotteen suomen- ja ruotsinkielisen version välillä on eroja, on
ruotsinkielinen versio määräävä.

----------------------------------------------------------------------

[1] Tiedotteessa käytetyt valuuttakurssit: SEK/USD 8,46 ja SEK/EUR 9,95


11221139.pdf