Julkaistu: 2017-10-26 08:00:00 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

QPR SOFTWAREN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. – 30.9.2017

Pörssitiedote 26.10.2017 klo 9.00


YHTEENVETO

Heinä-syyskuu 2017

 • Liikevaihto 1 733 tuhatta euroa (2016: 2 104). Liikevaihdon lasku johtui pääosin edellisvuotta pienemmästä ohjelmistolisenssien myynnistä.
 • Liikevoitto -36 tuhatta euroa (385).
 • Liikevoitto -2,1 % liikevaihdosta (18,3).
 • Liiketoiminnan rahavirta -426 tuhatta euroa (-201).
 • Voitto ennen veroja -43 tuhatta euroa (374).
 • Vuosineljänneksen voitto -34 tuhatta euroa (281).
 • Tulos/osake -0,003 euroa (0,023).

Tammi-syyskuu 2017

 • Liikevaihto 6 102 tuhatta euroa (2016: 6 319).
 • Liikevoitto 244 tuhatta euroa (509).
 • Liikevoitto 4,0 % liikevaihdosta (8,1).
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 223 tuhatta euroa (1 221).
 • Voitto ennen veroja 213 tuhatta euroa (469).
 • Kauden voitto 137 tuhatta euroa (352).
 • Tulos/osake 0,011 euroa (0,029).
 • QPR tiedotti 13.10.2017 muuttavansa arviotaan koko vuoden tuloksestaan. Yhtiö toistaa nämä näkymät vuodelle 2017.

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.
 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Arvioimme prosessianalyysiohjelmistojen (process mining) ja -palvelujen kysynnän kasvun edelleen kiihtyvän kuluvana vuonna. Kyseinen ohjelmistotuotekategoria on edelleen verrattain uusi, mutta kilpailu ja kehityspanostukset ovat tällä markkinalla voimakkaassa nousussa.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa ja palveluissa arvioimme kilpailun kiristyvän kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla on edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.

Näkymät tilikaudelle 2017

QPR Software muutti 13.10.2017 arviotaan koko vuoden tuloksestaan, perustuen muuttuneisiin ohjelmistolisenssimyyntinäkymiin. Samalla yhtiö antoi ennakkotietoja heinä-syyskuun 2017 tuloksestaan. Yhtiö toistaa 13.10.2017 antamansa näkymät.

QPR Softwaren tarjouskannan arvo on kehittynyt keväästä lähtien myönteisesti, mutta samalla myyntiajat ovat pidentyneet. Heinä-syyskuussa ohjelmistolisenssimyynti jäi huomattavasti odotuksistamme sekä edellisvuodesta. 

Loka-joulukuun liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan merkittävästi heinä-syyskuusta. Arvio liikevaihdon ja tuloksen parantumisesta perustuu pääosin kuluvalle vuosineljännekselle jo saatuihin tilauksiin. QPR arvioi nyt vuoden 2017 liikevaihtonsa pysyvän edellisvuoden tasolla (arvioitu vaihteluväli: +/-3% edellisvuoteen verrattuna), kun aiemmin arvioimme liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna (2016: 8 634 miljoonaa euroa). 

Arvioimme vuoden 2017 liikevoiton olevan 4 – 9 % liikevaihdosta. Aiemmin arvioimme liikevoiton jäävän hieman edellisvuotta pienemmäksi (2016: 761 tuhatta euroa, 8,8 % liikevaihdosta). 
 

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT              
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 7-9/
2017
7-9/
2016
Muutos, % 1-9/
2017
1-9/
2016
Muutos, % 1-12/
2016
               
Liikevaihto 1 733 2 104 -18 6 102 6 319 -3 8 634
Käyttökate 199 607 -67 908 1 149 -21 1 628
 % liikevaihdosta 11,5 28,8   14,9 18,2   18,9
Liikevoitto -36 385 -109 244 509 -52 761
 % liikevaihdosta -2,1 18,3   4,0 8,1   8,8
Voitto ennen veroja        -43 374 -111 213 469 -55 710
Katsauskauden voitto -34 281 -112 137 352 -61 568
 % liikevaihdosta -2,0 13,4   2,2 5,6   6,6
               
Tulos/osake, euroa -0,003 0,023 -112 0,011 0,029 -61 0,047
Oma pääoma/osake, euroa           0,243 0,243 - 0,243 0,243 - 0,261
               
Liiketoiminnan rahavirta -426 -201 -111 1 223 1 221 0 1 419
Rahavarat kauden lopussa 719 567 27 719 567 27 565
Korollinen nettovelka                    -719 -567 27 -719 -567 27 -565
Nettovelkaantumisaste, %                        -23,8 -18,8   -23,8 -18,8   -17,4
Omavaraisuusaste, %                        68,8 71,5   68,8 71,5   46,3
Oman pääoman tuotto, % -4,5 39,0   5,8 15,8   18,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,6 50,3   10,9 22,9   24,6

 

RAPORTOINTI                                                                   

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat sekä Konsultointi. Ohjelmistojen vuokrat yhdessä Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen kanssa muodostavat yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot. Ne perustuvat pitkäaikaisiin, toistaiseksi jatkuviin tai useaksi vuodeksi solmittuihin sopimuksiin ja niiden vuokra- ja ylläpitomaksut laskutetaan pääsääntöisesti vuosittain ennakkoon.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.
 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Heinä-syyskuun tuloskehitys oli odotuksiamme heikompi ja epätyydyttävä. Erityisesti odotuksemme alittuivat ohjelmistolisenssimyynnissä, joka jäi alhaiseksi myyntisyklien pitenemisen vuoksi. Odotan liikevaihdon ja tuloksen kuitenkin paranevan merkittävästi jo kuluvalla neljänneksellä heinä-syyskuuhun verrattuna.

Tuote- ja ratkaisukehityksessä etenimme katsauskauden aikana erittäin hyvin. QPR:n kaikille ohjelmistotuotteille on kehitetty uusi yhteinen käyttöliittymä, minkä lisäksi tuotteiden toiminnallisuuksia organisaatioiden toiminnan tukeen ja sisältöjen julkaisuun asiakasorganisaatioiden koko henkilöstölle on vahvistettu.

Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme jatkossakin huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen. Panostamme erityisesti prosessien analysointiin ja mallintamiseen sekä operatiivisen suorituskyvyn seurantaan. Uskomme, että näiden fokusalueidemme markkina kasvaa merkittävästi, kun yritykset keräävät toiminnastaan yhä enemmän tapahtumatietoja.

Olemme kuluvan vuoden aikana lisänneet markkinointiaktiviteettejamme, minkä seurauksena kansainvälinen tarjouskantamme on viime kuukausina kasvanut. Perustuen kuluvalle neljännekselle jo saatuihin tilauksiin sekä edellä kuvattuun kehitykseen, arvioimme loka-joulukuun liikevaihdon ja liiketuloksen olevan merkittävästi parempia kuin heinä-syyskuussa.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

 

LIIKEVAIHDON KEHITYS

Heinä-syyskuu 2017

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1 733 tuhatta euroa (2 104) ja laski 18 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui pääasiassa lisenssiliikevaihdon laskusta.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto laski heinä-syyskuussa 62 % edellisvuodesta. Edellisvuodesta poiketen heinä-syyskuulle ei ajoittunut merkittäviä lisenssikauppoja.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat 10 % ja 7 % edellisvuodesta. Valuuttakurssimuutoksilla oli negatiivinen vaikutus ylläpitopalvelujen liikevaihtoon. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) osuus liikevaihdosta oli 59 % (53).

Konsultointipalvelujen liikevaihto nousi 7 %, mikä johtui myynnin ja toimitusten kääntymisestä nousuun katsauskauden aikana elokuussa.

Liikevaihdosta kertyi 67 % (56) Suomesta, 19 % (22) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 14 % (22) muualta maailmasta.

Tammi-syyskuu 2017

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 6 102 tuhatta euroa (6 319) ja laski 3 % edellisvuodesta.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi katsauskaudella 7 %, erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen vahvan kasvun myötä. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat 4 % ja 7 % edellisvuodesta. Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta oli 52 % (52).

Kokonaisuudessaan ohjelmistoliikevaihto (ohjelmistolisenssit, ylläpito ja vuokrat) laski 2 %.

Konsultointipalvelujen liikevaihto laski 6 %, mikä johtui toiminnankehityskonsultoinnin myynnin ja toimitusten laskusta suomalaisille asiakkaille.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 68 % (66) Suomesta, 20 % (20) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 12 % (14) muualta maailmasta. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.
 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN          
               
Tuhatta euroa 7-9/ 2017 7-9/ 2016 Muutos, % 1-9/ 2017 1-9/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
               
Ohjelmistolisenssit 189 494 -62 1 009 946 7 1 316
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 641 708 -10 1 988 2 064 -4 2 776
Ohjelmistojen vuokrat 385 415 -7 1 162 1 244 -7 1 670
Konsultointi 519 487 7 1 943 2 065 -6 2 872
Yhteensä 1 733 2 104 -18 6 102 6 319 -3 8 634
               

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI
         
               
Tuhatta euroa 7-9/ 2017 7-9/ 2016 Muutos, % 1-9/ 2017 1-9/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
               
Suomi 1 161 1 185 -2 4 122 4 152 -1 5 634
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 335 461 -27 1 221 1 257 -3 1 748
Muu maailma 237 459 -48 759 910 -17 1 252
Yhteensä 1 733 2 104 -18 6 102 6 319 -3 8 634TULOSKEHITYS

Heinä-syyskuu 2017

Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liiketulos oli 36 tuhatta euroa tappiollinen (voitollinen 385) ja
-2,1 % liikevaihdosta (18,3). Liikevoitto laski lähinnä vertailukautta matalamman liikevaihdon sekä korkeampien henkilöstökulujen vuoksi.

Konsernin kiinteät kulut olivat heinä-syyskuussa 1 765 tuhatta euroa (1 651), ja nousivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 73,9 % (67,1) eli 1 304 tuhatta euroa (1 108).

Konsernin heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli -43 tuhatta euroa (374) ja katsauskauden tulos oli -34 tuhatta euroa (281). Osakekohtainen tulos (laimentamaton, laimennettu) oli -0,003 euroa (0,023) osakkeelta.

Tammi-syyskuu 2017

Konsernin liikevoitto jäi tammi-syyskuussa edellisvuotta heikommaksi ja oli 244 tuhatta euroa (509) eli 4,0 % (8,1) liikevaihdosta.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 5 728 tuhatta euroa (5 507), ja kasvoivat 4 % edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 72,9 % (73,1) eli 4 176 tuhatta euroa
(4 025).

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 213 tuhatta euroa (469) ja katsauskauden voitto oli 137 tuhatta euroa (352). Katsauskauden verokulut olivat 76 tuhatta euroa (117). Osakekohtainen tulos (laimentamaton, laimennettu) oli 0,011 euroa (0,029) osakkeelta.


RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden tammi-syyskuu liiketoiminnan rahavirta oli 1 223 tuhatta euroa (1 221). Vahvaa rahavirtaa edesauttoi pienentynyt käyttöpääoma. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 719 tuhatta euroa (567).

Investoinnit tammi-syyskuussa olivat 713 tuhatta euroa (496), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella tammi-syyskuussa 31 tuhatta euroa (41) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 36 tuhatta euroa (31).

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -24 % (-19). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 554 tuhatta euroa (1 758). Sijoitetun pääoman vuotuinen tuotto katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 11 % (23) ja heinä-syyskuussa -7 % (50).

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 69 % (71) ja konsernin oma pääoma oli 3 019 tuhatta euroa (3 025). Oman pääoman vuotuinen tuotto katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 6 % (16) ja heinä-syyskuussa -4 % (39).


TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi yhtiö kehittää ja tarjoaa asiakkaille monipuolisia ohjelmistoratkaisuja.

QPR aloitti vuoden 2016 lopulla tuotekehityksen nopeuttamisen lisäämällä resursseja hallitusti. Tästä johtuen arvioimme tuotekehityskulujemme kasvavan kuluvana vuonna. Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.

Heinä-syyskuussa tuotekehitysmenot olivat 508 tuhatta euroa (344) eli 29 % liikevaihdosta (16). Heinä-syyskuussa tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 190 tuhatta euroa (121). Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 180 tuhatta euroa (157).

Katsauskaudella tammi-syyskuussa tuotekehitysmenot olivat 1 729 tuhatta euroa (1 250) eli 28 % liikevaihdosta (20). Katsauskaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 639 tuhatta euroa (461). Tammi-syyskuussa tuotekehityspoistoja kirjattiin 498 tuhatta euroa (412).

Yhtiön ohjelmistuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner ja QPR ProcessAnalyzer. Edellämainittujen lisäksi yhtiö kehittää palvelutuotteita, joita ovat pääasiassa ohjelmistotuotteita täydentävät palvelukonseptit ja -ratkaisut.
 

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 78 henkilöä (68). Olemme kasvattaneet henkilöstöresursseja erityisesti tuotekehityksessä. Keskimääräinen henkilöstömäärä heinä-syyskuussa oli 78 (68) ja katsauskauden aikana tammi-syyskuussa 76 (73).

Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 39,4 (38,9) vuotta. Naisia oli 24 % (27) ja miehiä 76 % (73) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 15 % (19), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 42 % (39), tuotekehityksessä 31 % (31) ja hallinnossa 9 % (10) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta.
 

 

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT        
         
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-9/2017 1-9/2016 Muutos, % 1-12/2016
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 1 272 665 640 416 99 901 526
Vaihto, euroa 1 981 481 671 386 195 970 905
% osakkeista 10,6 5,3   7,5
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 1,56 1,05 49 1,08
         
Osake ja markkina-arvo 30.9.2017 30.9.2016 Muutos, % 31.12.2016
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - 457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - 11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl 1 249 1 197 4 1 171
Päätöskurssi, euroa 1,88 1,04 81 1,20
Osakekannan markkina-arvo, euroa 22 537 166 12 467 368 81 14 385 425
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 - 50 271
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 439 307 439 307 - 439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 - 3,7

                     

QPR Software Oyj:n 28.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta kohti (0,02) eli yhteensä 360 tuhatta euroa (240). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 7.4.2017.

 

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Vuoden 2017 alusta yhtiön kansainvälinen kanavaliiketoiminta, asiakaspalvelu ja markkinointi yhdistettiin prosessianalyysiliiketoimintaan. Syntyneen Process Mining and Strategy Management -liiketoimintayksikön johtajaksi nimitettiin Matti Erkheikki.

Tero Aspinen nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2017 vastuualueenaan Lähi-idän liiketoiminta ja suorituskykyjohtamisen tarjoomakehitys.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.


YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Softwaren 28.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Lisäksi hallitukseen valittiin uusina jäseninä Juha Häkämies ja Taina Sipilä.

Juha Häkämies toimii Gasumin strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on aiemmin työskennellyt yritysjärjestelyistä ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana Baswarella sekä liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä muun muassa Digiassa ja Sonerassa. Taina Sipilä on ohjelmistoyritys Dear Lucyn toimitusjohtaja ja perustaja. Sipilä on myös ohjelmistoyritys Sympan hallituksen jäsen. Aiemmin hän työskenteli Sympan hallituksen puheenjohtajana ja tätä ennen toimitusjohtajana.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 28.3.2017 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).
 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli katsauskauden lopussa 10 % (10) myyntisaamisten määrästä.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 63 % oli euromääräisiä (71). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

QPR on aiemmin raportoinut käynnistäneensä kesällä 2016 välimiesmenettelyn asiakkaan tekemästä sopimuksen perusteettomasta purkamisesta. Välimiesmenettely saatettiin päätökseen toukokuussa 2017. Välimiesoikeuden päätös oli, että vastaaja tuomittiin suorittamaan QPR:lle rikkomansa sopimuksen arvo kokonaisuudessaan. Välimiesoikeus hylkäsi asiakkaan tekemän vastakanteen.

Yhtiö havaitsi alkuvuoden aikana kohonneen luottoriskin yhden asiakkaansa saatavien suhteen. Kyseisistä saatavista on tuloutettu liikevaihtoa noin 100 tuhatta euroa. Saataville on laadittu yhteistyössä asiakkaan kanssa maksusuunnitelma, jonka toteutumista seurataan edelleen.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2016 toimintakertomuksen sivuilla 13-15 (https://www.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2016.pdf).


QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,                                                 

puh. 040 5026 397                                                              

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 7-9/ 2017 7-9/ 2016 Muutos, % 1-9/ 2017 1-9/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
               
Liikevaihto 1 733 2 104 -18 6 102 6 319 -3 8 634
Liiketoiminnan muut tuotot 6 -   13 18 -29 18
               
Materiaalit ja palvelut 9 68 -86 143 321 -56 419
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 304 1 108 18 4 176 4 025 4 5 362
Liiketoiminnan muut kulut 226 321 -30 888 842 5 1 243
Käyttökate 199 607 -67 908 1 149 -21 1 628
               
Poistot 235 222 6 664 639 4 866
Liikevoitto -36 385 -109 244 509 -52 761
               
Rahoitustuotot ja -kulut -7 -11 -36 -31 -41 -23 -51
Voitto ennen veroja -43 374 -111 213 469 -55 710
               
Tuloverot 9 -93 -110 -76 -117 -35 -142
Katsauskauden voitto -34 281 -112 137 352 -61 568
               
               
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
-0,003 0,023 -112 0,011 0,029 -61 0,047
               
Konsernin laaja tuloslaskelma:              
 Katsauskauden voitto -34 281 -112 137 352 -61 568
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
-2 -2 17 -10 -1 747 9
Laajan tuloslaskelman voitto -36 280 -113 127 350 -64 577

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 30.9.2017 30.9.2016 Muutos, % 31.12.2016
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
 Aineettomat hyödykkeet 2 020 1 966 3 1 955
 Liikearvo 513 513 - 513
 Aineelliset hyödykkeet 177 206 -14 193
 Muut pitkäaikaiset varat 156 27 478 27
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 866 2 712 6 2 687
         
Lyhytaikaiset varat:        
 Myynti- ja muut saamiset 2 356 2 710 -13 4 619
 Rahavarat 719 567 27 565
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 075 3 277 -6 5 184
         
Varat yhteensä 5 941 5 990 -1 7 871
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
 Osakepääoma 1 359 1 359 - 1 359
 Muut rahastot 21 21 - 21
 Omat osakkeet -439 -439 - -439
 Muuntoerot -243 -243 - -233
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 - 5
 Kertyneet voittovarat 2 315 2 322 0 2 538
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 3 019 3 025 0 3 252
         
Lyhytaikaiset velat:        
 Saadut ennakot 1 554 1 758 -12 852
 Siirtovelat 1 111 938 18 3 033
 Osto- ja muut korottomat velat 256 269 -5 735
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 922 2 965 -1 4 619
         
Velat yhteensä 2 922 2 965 -1 4 619
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 941 5 990 -1 7 871

   

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA              
               
Tuhatta euroa 7-9/ 2017 7-9/ 2016 Muutos, % 1-9/ 2017 1-9/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
               
Liiketoiminnan rahavirta:              
 Katsauskauden voitto -34 281 -112 137 352 -61 568
 Oikaisut kauden tulokseen 228 324 -30 761 798 -5 1 070
 Käyttöpääoman muutokset -601 -774 -22 484 174 179 -110
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-7 -11 -31 -33 -41 -19 -47
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
1 0 444 13 3 303 5
 Maksetut verot -13 -22 -43 -138 -65 111 -66
Liiketoiminnan rahavirta      -426 -201 -111 1 223 1 221 0 1 419
               
Investointien rahavirta:              
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-194 -130 49 -710 -496 43 -698
Investointien rahavirta       -194 -130 49 -710 -496 43 -698
               
Rahoituksen rahavirrat:              
 Lainojen takaisinmaksut - -   - -500   -500
 Maksetut osingot - -   -360 -240 50 -240
Rahoituksen rahavirta - -   -360 -740 -51 -740
               
Rahavarojen muutos -619 -332 87 154 -15 -1 109 -19
Rahavarat kauden alussa   1 336 900 48 565 585 -3 585
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 3 -1   0 -2   -1
Rahavarat kauden lopussa  719 567 27 719 567 27 565
 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

       
                 
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2016 1 359 21 -242 -439 5 2 210 2 914  
Osingonmaksu           -240 -240  
Kauden laaja tulos     -1     352 350  
Oma pääoma 30.9.2016 1 359 21 -243 -439 5 2 322 3 025  
Kauden laaja tulos     10     216 226  
Oma pääoma 31.12.2016 1 359 21 -233 -439 5 2 538 3 252  
Osingonmaksu           -360 -360  
Kauden laaja tulos     -10     137 127  
Oma pääoma 30.9.2017 1 359 21 -243 -439 5 2 315 3 019  
                               

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2017 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2016 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Konserni teki alustavan arvion IFRS 15 -standardin vaikutuksista vuoden 2016 aikana. Konserni jatkaa tulovirtoihin ja asiakassopimuksiin liittyvien vaikutusten selvittämistä vuonna 2017, jotta saadaan tarkennettua muutosvaikutukset. Lisäanalyysit ovat osoittaneet seuraavia olennaisia muutoksia:

 • Konserni tulkitsee, että standardin päämies vs. agenttisoveltamisohjeistus edellyttää, että konserni vuoden 2018 alusta lähtien esittää jälleenmyyjien kautta kertyvän liikevaihdon sisältäen jälleenmyyjille sovitun komission, ja vastaavasti kulut sisältäen saman jälleenmyyjäkomission. Tähän saakka sekä liikevaihto että kulut on jälleenmyyjien osalta esitetty ilman komission osuutta. Muutos lisää vuosiliikevaihtoa ja jälleenmyyjäkomissiokulua. Muutos heikentää suhteellista kannattavuutta, mutta ei vaikuta absoluuttiseen kannattavuuteen.
 • Jatkuviin tuottoihin laskettavien, pitkäaikaisten vuokrasopimusten liikevaihdosta lisenssitulon osuus tullaan jatkossa tulouttamaan yhtenä ajankohtana nykyisen ajan kulumisen mukaan tehdyn tuloutuksen sijasta. Lisenssitulon osuus tuloutetaan jatkossa laskutuskauden alussa. Tämä johtaa myynnin tulouttamisen aikaistumiseen vuoden sisällä, koska pitkäaikaisten vuokrasopimusten laskutuskaudet alkavat suurimmalta osin kunkin vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Muutoksen arvioidaan siirtävän vuoden ensimmäiselle neljännekselle liikevaihtoa ja samalla parantavan tulosta. Muutoksen vaikutus vuosiliikevaihtoon ja tulokseen on arvion mukaan marginaalinen, koska vastaava liikevaihto ja tulosvaikutus aikaistuessaan poistuvat vuoden muilta vuosineljänneksiltä.
 • Numeerisia arvioita vaikutuksista annetaan, kun niiden luotettavuudesta saadaan riittävä varmuus.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

 

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET  
       
Tuhatta euroa 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
 Hankintameno 1.1. 8 521 7 862 7 862
 Lisäykset 643 471 659
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
 Hankintameno 1.1. 1 746 1 707 1 707
 Lisäykset 70 25 39
       
       
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
       
Korolliset rahoitusvelat 1.1. - 500 500
Lainojen nostot - - -
Takaisinmaksut - 500 500
Korolliset rahoitusvelat 30.9. - - -

  

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET        
         
Tuhatta euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 389 1 389 1 390 0
         
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat        
vähimmäisvuokrat:        
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 280 236 289 -3
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 161 344 345 -53
Yhteensä 441 581 635 -31
         
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1 830 1 970 2 024 -10

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    
               
Tuhatta euroa 7-9/ 2017 4-6/ 2017 1-3/ 2017 10-12/ 2016 7-9/ 2016 4-6/ 2016 1-3/ 2016
               
Liikevaihto 1 733 2 062 2 307 2 315 2 104 2 173 2 042
Liiketoiminnan muut tuotot 6 7 0 - - 12 6
               
Materiaalit ja palvelut 9 57 76 98 68 112 141
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 304 1 473 1 399 1 337 1 108 1 361 1 557
Liiketoiminnan muut kulut 226 311 351 401 321 257 264
Käyttökate 199 227 482 479 607 456 86
               
Poistot 235 223 206 227 222 226 191
Liikevoitto -36 4 276 252 385 230 -105
               
Rahoitustuotot ja  -kulut -7 -14 -11 -10 -11 -12 -18
Voitto ennen veroja -43 -9 265 242 374 217 -123
               
Tuloverot 9 27 -112 -25 -93 -42 18
Katsauskauden voitto -34 18 153 217 281 175 -105
 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

   
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-9/2017 tai 30.9.2017 1-9/2016 tai 30.9.2016 1-12/2016 tai 31.12.2016
       
Liikevaihto 6 102 6 319 8 634
Liikevaihdon muutos, % -3,4 -8,6 -8,5
Käyttökate 908 1 149 1 628
 % liikevaihdosta 14,9 18,2 18,9
Liikevoitto 244 509 761
 % liikevaihdosta 4,0 8,1 8,8
Voitto ennen veroja 213 469 710
 % liikevaihdosta 3,5 7,4 8,2
Katsauskauden voitto 137 352 568
 % liikevaihdosta 2,2 5,6 6,6
       
Oman pääoman tuotto (per annum), % 5,8 15,8 18,4
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 10,9 22,9 24,6
Rahavarat 719 567 565
Korollinen nettovelka -719 -567 -565
Oma pääoma 3 019 3 025 3 252
Nettovelkaantumisaste, % -23,8 -18,8 -17,4
Omavaraisuusaste, % 68,8 71,5 46,3
Taseen loppusumma 5 941 5 990 7 871
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 713 496 698
% liikevaihdosta 11,7 7,9 8,1
Tuotekehitysmenot 1 729 1 250 1 818
% liikevaihdosta 28,3 19,8 21,1
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 76 73 71
Henkilöstö kauden alussa 63 83 83
Henkilöstö kauden lopussa 78 68 63
       
Tulos/osake, euroa 0,011 0,029 0,047
Oma pääoma/osake, euroa 0,243 0,243 0,261