Julkaistu: 2017-10-17 13:20:05 CEST
Investors House Oyj
Julkinen ostotarjous

Investors House Oyj:n Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeenomistajille tekemän vaihtotarjouksen lopullinen tulos

Investors House Oyj

Pörssitiedote 17.10.2017 klo 14.20

 

Investors House Oyj:n Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeenomistajille tekemän vaihtotarjouksen lopullinen tulos

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Investors House Oyj:n (”Investors House”) Orava Asuntorahasto Oyj:n (”Orava Asuntorahasto”) osakkeenomistajille tekemän vaihtotarjouksen (”Vaihtotarjous”) tarjousaika päättyi 13.10.2017. Vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Vaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 25,2 prosenttia kaikista Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Investors House tiedotti 13.10.2017, että Vaihtotarjouksen toteuttamisedellytykset olivat pääosin täyttyneet ja että Investors House luopui vetoamasta Vaihtotarjouksen toteuttamisedellytyksiin siltä osin, kuin ne eivät olleet täyttyneet. Näin ollen Investors House toteuttaa Vaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti alustavasti 18.10.2017.

Vaihtotarjouksen osakevastikkeena Orava Asuntorahaston osakkeenomistajille annetaan yhteensä 1.608.446 uutta Investors Housen osaketta sekä maksetaan käteisvastikkeena yhteensä 516.627,22 euroa.

Yhtiön yhtiökokous päätti 11.9.2017 suunnatusta osakeannista Vaihtotarjouksen käteisvastikkeen rahoittamiseksi (”Rahoitusanti”). Yhtiön hallituksella oli oikeus hylätä merkinnät osittain tai kokonaan. Yhtiön hallitus hyväksyi osakeannissa tehtyjä merkintöjä siten, että osakeannin perusteella annettiin yhteensä 135.501 uutta osaketta.

Vaihtotarjouksessa ja Rahoitusannissa annettujen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 23.10.2017 Investors Housen osakkeiden lukumäärä nousee 4.438.340:stä 6.182.287:ään. Uudet osakkeet vastaavat noin 28,2 prosenttia Investors Housen osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä Vaihtotarjouksen ja Rahoitusannin toteutumisen jälkeen.

Investors Housen Vaihtotarjouksessa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet kirjataan vaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Orava Asuntorahaston osakkeenomistajien, jotka eivät ole pätevästi peruuttaneet hyväksyntäänsä, arvo-osuustileille arviolta 23.10.2017. Investors House jättää hakemuksen kaikkien uusien osakkeiden ottamiseksi kaupan käynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla ja kaupankäynnin Investors Housen uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla alustavasti 23.10.2017.

Investors House ei ole tehnyt päätöksiä siitä, aikooko se jatkossa hankkia lisää Orava Asuntorahaston osakkeita.

 

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Lopullisen tuloksen mukaan yli 1.800 Oravan osakkeenomistajaa hyväksyi vaihtotarjouksen ja siirtyi Investors Housen osakkeenomistajaksi. Tämän seurauksena Investors Housesta tulee Oravan selkeä pääomistaja 25,2 %:n omistusosuudella ja 2.414.582 osakkeella. Samalla Investors Housen osakkeenomistajien määrä kasvaa merkittävästi. Rakenteellisesti asuntosijoitusten osuus Investors Housen taseessa nousee Orava-omistuksen myötä 54 %:sta arviolta 61 %:iin eli yli keskipitkän aikavälin tavoitteena olevan 60 %:n. Rahoituksellisesti jo entuudestaan vahva omavaraisuutemme paranee edelleen ollen vaihtotarjouksen toteutuksen jälkeen arviolta 59 %, mikä on selvästi yli 45 %:n minimitavoitetason. Tämä mahdollistaa liiketoiminnan kasvattamisen myös jatkossa edullisin lainaehdoin. Yhteenvetona totean, että Vaihtotarjouksen lopputulos monella tapaa tukee Investors Housen hallituksen vahvistamia keskipitkän aikavälin tavoitteita. Tätä taustaa vasten olemme erittäin tyytyväiset tulokseen.

Tapasimme vaihtotarjouksen aikana paljon Oravan osakkeenomistajia. Pääomistajan roolissa haluamme hyvässä yhteistyössä muiden osakkaiden kanssa edistää kaikkia Oravan omistaja-arvoa kasvattavia toimia.  Aivan erityisesti olemme kiinnostuneet toimista, jotka parantavat Oravan perusliiketoiminnan kannattavuutta ja ovat toteutuskelpoisia. Korostaisin, että liikkeenjohdolliset toimet Oravan perusliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi ovat välttämättömiä omistaja-arvon kasvattamiseksi.  

Investors Housen kannalta 25,2 %:n omistusosuudella Oravasta tulee meidän osakkuusyhtiö. Näemme Orava-omistuksen yhtenä mahdollisuutena luoda arvoa Investors Housen osakkeenomistajille. Olemme avoimet kaikille omistaja-arvoa luoville strategisille vaihtoehdoille ja arvioimme niitä pragmaattisesti.  Omistus Oravassa muodostaa arviolta 17 % taseestamme. Orava-sijoitus on taseeseemme ja erityisesti hajautettuun tuottopohjaamme nähden tärkeä, mutta samalla rajallinen. Investors Housen hallituksen vahvistama tavoite on tuottaa osakkeenomistajalle vähintään 10 %:n vuotuista kokonaistuottoa, missä 2015–2017 on onnistuttu yli odotusten. Vahvan omavaraisuuden myötä olemme valmiit jatkamaan liiketoiminnan kehittämistä kaikilla toimintasektoreillamme.’’

 

 

Helsinki 17.10.2017

INVESTORS HOUSE OYJ

 

Hallitus

 

 

Lisätietoja:     toimitusjohtaja Petri Roininen, Investors House Oyj, puh 040 761 9669

 

Jakelu:                                Nasdaq Helsinki

                                            Keskeiset tiedotusvälineet

                                            www.investorshouse.fi

 

 

Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

Investors Housen osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. Investors Housen osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.