Julkaistu: 2006-04-25 07:30:01 CEST
Elisa Oyj - neljännesvuosikatsaus
ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2006 KLO 8.30

ELISAN TAMMI-MAALISKUUN TULOS ENNEN VEROJA OLI 39 MILJOONAA EUROA

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa
(39). Liikevaihto oli 348 miljoonaa euroa (333).

Kertaeristä puhdistettu käyttökate parani 89 miljoonasta
eurosta 103 miljoonaan euroon

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Elisan
matkaviestinnän vaihtuvuus aleni 23 prosentista 19 prosenttiin ja
markkina-asema säilyi

Laajakaistaliittymien myynti jatkui voimakkaana,
liittymäkanta kasvoi vuoden vaihteesta noin 40 000 liittymällä

Rahoitusasema pysyi vakaana: omavaraisuusaste oli maaliskuun
lopussa 61,5 prosenttia (61,7 vuoden 2005 lopussa) ja nettovelka
293 miljoonaa euroa (293 vuoden 2005 lopussa)

Tammi-maaliskuussa Elisan tunnusluvut olivat:

Tuloslaskelma         1-3/2006  1-3/2005  1-12/2005
miljoonaa euroa
Liikevaihto            348    333    1 337
Käyttökate            99 1)   97 2)    446 3)
Liikevoitto             43     45     233
Tulos ennen veroja         39     39     212
Tulos/osake, euroa        0,18    0,23     1,22
Investoinnit            
käyttöomaisuuteen          43     42     204

1) Käyttökate ilman kertaeriä 103 miljoonaa euroa (toiminnan
uudelleenjärjestelyvaraus -4 milj. euroa)
2) Käyttökate ilman kertaeriä 89 miljoonaa euroa
3) Käyttökate ilman kertaeriä 346 miljoonaa euroa

Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:

Rahoitusasema        31.3.2006 31.3.2005  31.12.2005
Nettovelka             293    489     293
Omavaraisuusaste, %        61,5    49,3     61,7
                               
Rahoituslaskelma       1-3/2006  1-3/2005  1-12/2005
Kassavirta investointien      
jälkeen               13     26     308

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

”3G-palvelupaketit erittäin hyvin liikkeelle

Telemarkkinamme on ottamassa vahvoja askeleita kohti
palvelukilpailua. Jo huhtikuun aikana on parempia palveluja
tukevien 3G-päätelaitteiden määrä kaksinkertaistunut.

Huhtikuun alusta sallitut 3G-palvelupaketit mahdollistavat uusien
palvelujen helpon käyttöönoton ja käyttämisen. 3G-paketit
tarjoavat monia uusia palveluita, kuten videopuhelut, erittäin
nopeat datayhteydet, tiedonsiirtoyhteydet ja mobiili-TV:n.

Päätelaitekauppaan liittyvien 3G-palvelupakettien odotetaan
parantavan kannattavuutta pidemmällä aikavälillä, mutta
alkuvaiheessa rasittavan kannattavuutta mm. lisääntyvien
markkinointipanostusten vuoksi.

Tietoliikennepalvelujen alueellinen kattavuus on tärkeää arjen
tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Valtiovalta voisi vauhdittaa
3G-verkon alueellista kattavuutta sallimalla 900 MHz:n
taajuuden käyttö 3G-palveluihin. Peiton lisääminen olisi näin
huomattavasti kustannustehokkaampaa.

Elisa kasvatti alkuvuonna liittymämääriänsä edelleen. Johtava
asemamme laajakaistamarkkinoilla vahvistui, liittymämäärä
lisääntyi 40 000:lla.

Liittymäkannan kasvun ohella matkaviestintäliittymien vaihtuvuuden
aleneminen oli hyvin merkittävää. Vaihtuvuus on vuodessa pudonnut
yli 30 prosentista alle 20 prosentin. Tämä kertoo operaattoreiden
keskittyvän nykyasiakkaisiin ja palveluilla kilpailemiseen.
Tuotteen ja palvelun kokonaistoimivuus on yhä tärkeämpää.

Jatkamme määrätietoisesti tuottavuuden kehittämistä ja parempien
palveluiden tarjoamista asiakkaillemme.”

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Markkinatilanne

Keskimääräisten minuuttihintojen lasku jatkui edelleen.
Matkaviestintäliiketoiminnassa kilpailu on kuitenkin siirtymässä
hinnoista palveluihin. Elisa lanseerasi maaliskuun lopussa uudet
3G-palvelupaketit, jotka mahdollistavat vaivattomasti uusien
palveluiden käyttöönoton. Matkaviestinliittymäkanta kehittyi
edelleen myönteisesti ja liittymien käyttö kasvoi.

Kiinteän verkon liiketoiminnassa laajakaistaliittymien määrä
kasvoi edelleen voimakkaasti. Perinteisten liittymien määrä ja
käyttö pienenivät.

Liikevaihdon kehitys

miljoonaa euroa        1-3/2006  1-3/2005  muutos- %
Matkaviestintä           192     179      7
Kiinteä verkko           180     162     11
Muut liiketoiminnat         0     21    -100
Segmenttien välinen myynti     -24     -29     -17
Yhteensä              348     333      5

Elisan tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Matkaviestintäliiketoiminnan 
liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja kiinteän verkon liiketoiminnan 
liikevaihto 11 prosenttia. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti 
matkaviestinnässä Saunalahden tuoma lisäliikenne ja kiinteän verkon 
liiketoiminnassa mm. laajakaistaliittymien määrän kasvu.

Tuloskehitys

miljoonaa euroa        1-3/2006  1-3/2005  muutos- %
Matkaviestintä                        
 käyttökate             53     49      8
 käyttökate- %          28 %    27 %      
 liikevoitto            30     27     11
Kiinteä verkko                        
 käyttökate             46     40     15
 käyttökate- %          26 %    25 %      
 liikevoitto            15     13     15
Muut liiketoiminnat ja                    
konsernitoiminnot                       
 käyttökate             -1      8      
 liikevoitto            -2      5
Konserni yhteensä                       
 käyttökate            99*    97**      2
 käyttökate- %          28 %    29 %      
 liikevoitto            43     45     -4

* Käyttökatteeseen sisältyy kuluvaraus toiminnan
uudelleenjärjestelyihin -4 miljoonaa euroa
** Käyttökate ilman kertaeriä 89 miljoonaa euroa

Elisan käyttökate kasvoi 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
neljännekseen verrattuna. Käyttökatteen nousuun vaikuttivat
toiminnan tuottavuuden parannus ja Saunalahti-kaupan tuoma
liikevaihtolisäys.

Konsernin muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -4
miljoonaa euroa (-6). Rahoituskulujen väheneminen johtui
pääasiassa nettovelan supistumisesta.

Tuloslaskelman tuloverot olivat -9 miljoonaa euroa (-6).

Konsernin tammi-maaliskuun tulos verojen jälkeen oli 30 miljoonaa
euroa (33). Konsernin tulos/osake oli 0,18 euroa (0,23). Konsernin
oma pääoma/osake oli maaliskuun lopussa 7,54 euroa (8,06 vuoden
2005 lopussa).

Konsernirakenteen muutokset

Elisa asetti 28.3.2006 osakeyhtiölain 14. luvun 21 §:ssä
tarkoitetun vakuuden lunastettaville Saunalahti Group Oyj:n
osakkeille. Näin Elisan omistus Saunalahdesta nousi 100
prosenttiin. Samalla Saunalahden osakkeiden noteeraus pörssissä
päättyi.

Elisan sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Tikka
Communications Oy ja Jyväsviestintä Oy ovat tehneet päätöksen
sulautumisesta Elisaan. Sulautuminen tapahtuu kesällä 2006.

Matkaviestintäliiketoiminta

kappaletta           31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005
Kokonaisliittymä määrä 
(Suomi ja Viro)        2 261 421 1 674 102  2 228 101
Kokonaisliittymämäärä 
Suomessa*           1 983 921 1 438 452  1 962 101
Liittymät Virossa        277 500  235 650   266 000

* Elisan verkko-operaattori Suomessa

Toiminnalliset luvut Suomessa  1-3/2006 1-3/2005    2005
Liikevaihto/liittymä**(ARPU),€    28,0   34,6    32,5
Vaihtuvuus (churn)**, %       19,0   33,5    28,4
Käyttö, milj. min.*         1 087    714   3 509
Käyttö, min./liittymä/kk**      187    158    172
SMS, milj. kpl*            265    162    827
SMS, kpl/liittymä/kk**         46    36     38
Lisäarvopalvelut/liikevaihto,%     16    15     16

* Elisan verkko-operaattori Suomessa (2005 luvuissa on osittain
Saunalahden liittymiä)
** Elisan palveluoperaattorit Suomessa (2005 luvut ilman
Saunalahtea)

Elisan verkko-operaattorin liittymämäärä Suomessa kasvoi vuodessa
noin 545 500 liittymällä mm. Saunalahden liittymien siirryttyä
Elisan verkkoon. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liittymämäärä
kasvoi noin 22 000 liittymällä.

Elisan omien palveluoperaattoreiden soitettujen puheluminuuttien
määrä liittymää kohden kasvoi noin 18 prosenttia ja lähetettyjen
tekstiviestien (SMS) määrä kasvoi noin 28 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Verkko-operaattorin
soitettujen minuuttien määrä kasvoi 52 prosenttia ja tekstiviestit
64 prosenttia. Kasvuun vaikutti merkittävästi Saunalahden tuoma
lisäliikenne.

Liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski noin 19 prosenttia
vertailukauteen verrattuna, mikä johtui keskimääräisten
minuuttihintojen laskusta ja yhdysliikennemaksujen pudotuksesta
kesäkuussa 2005. Liittymäkohtainen käytön kasvu ei kompensoinut
kokonaan hintojen aiheuttamaa laskua.

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön liiketoiminta jatkoi nopeaa
kasvua niin liikevaihdon kuin liittymämäärän osalta. Liikevaihdon
kasvu oli 17 prosenttia liikevaihdon ollessa 22,3 miljoonaa euroa
(19,0) ja asiakasmäärä kasvoi 18 prosenttia ollen 277 500 (235
650). Myös kannattavuus parani: käyttökate kasvoi 17 prosenttia
6,8 miljoonaan euroon (5,8) ja liikevoitto 26 prosenttia 4,4
miljoonaan euroon (3,5).

Elisa toi maaliskuussa langattomien yhteyksien käyttämiseen uuden
hinnoittelumallin, joka perustuu laajakaistasta tuttuun
kuukausimaksuun.

Kiinteän verkon liiketoiminta

kappaletta           31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005
Laajakaistaliittymät       459 827  269 232   420 465
ISDN-kanavat           121 169  149 339   128 665
Kaapeli-TV –liittymät      217 600  200 864   214 054
Analogiset ja muut liittymät   557 859  626 740   578 002
Liittymät yhteensä       1 356 455 1 246 175  1 341 186

Laajakaistaliittymien kysyntä jatkui alkuvuonna vahvana.
Liittymämäärä kasvoi vuoden alusta noin 40 000 liittymällä. Kasvu 
painottui lievästi Elisan oman tilaajaverkon alueille, mutta sitä 
oli merkittävästi myös niiden ulkopuolisilla kasvualueilla.

Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista laskuaan
puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä
laajakaistaliittymiin.

Elisa käynnisti maaliskuussa tietoliikenneverkkonsa uudistuksen,
joka käsittää Elisan koko laajakaistan ja runkoverkon tekniikan ja
laitteiden uusimisen. Uudistus on jatkoa Elisan investoinneille,
joiden ansiosta laajakaistayhteyksien nopeudet ovat jatkuvasti
kasvaneet, ja laajakaistan saatavuus on Suomessa laajentunut.
Elisa uudistaa myös yritysasiakkaille suunnatut
älyverkkopalvelunsa, mikä mahdollistaa uuden teknologian tehokkaan
hyödyntämisen ja nopeamman siirtymisen IP-pohjaisiin palveluihin.

Elisan yhtiökokous 27.3.2006

Elisan varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus vuodelta 2005. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
vuodelta 2005 maksetaan osinkona 0,70 euroa osakkeelta.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi ja siihen
valittiin uudelleen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyväksi toimikaudeksi Mika Ihamuotila, Pekka Ketonen, Lasse
Kurkilahti, Matti Manner ja Ossi Virolainen.

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa
27.3.2006 ja valitsi puheenjohtajaksi Pekka Ketosen ja
varapuheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan. Hallituksen kompensaatio-
ja nimitysvaliokuntaan nimitettiin Pekka Ketonen (pj), Mika
Ihamuotila ja Lasse Kurkilahti sekä tarkastusvaliokuntaan Ossi
Virolainen (pj) ja Matti Manner.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö,
päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT.

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen osakepääoman
korottamisesta. Valtuutus on voimassa vuoden ja sen nojalla
merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla
enintään 33,2 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi
korottua yhteensä enintään 16 600 000 eurolla.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen ja
luovuttamiseen. Valtuutukset koskevat korkeintaan 16 000 000 omaa
osaketta.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 4 496
henkilöä (4 989 keskimäärin vuonna 2005).

              31.3.2006  31.3.2005  31.12.2005
Matkaviestintä         1 506    1 604    1 629
Kiinteä verkko         2 816    2 924    3 001
Muu liiketoiminta         -     604      -
Konsernitoiminnot         45      73      51
Yhteensä            4 367    5 205    4 681

Elisassa jatkettiin toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Elisa
siirsi puhelinmarkkinointitoimintoja Manpower Business Solutions
Oy:lle. Siirron yhteydessä yhteensä 134 henkilöä siirtyi Manpower
Business Solutions Oy:n palvelukseen. Lisäksi Elisa ja
Henkilöstövuokraus Barona Oy sopivat osan Elisan
tilaustenkäsittelyyn ja laskutukseen liittyvien toimintojen
ulkoistamisesta Baronalle. Siirron yhteydessä yhteensä 119
henkilöä siirtyi Elisalta Baronan palvelukseen.

Elisan hallitus päätti maaliskuussa uudesta avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Järjestelmän
mahdollistama palkkio perustuu Elisan osakkeen kokonaistuottoon
vuosina 2006 – 2008, ja palkkiot maksetaan vuosina 2008 ja 2010
osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Investoinnit
miljoonaa euroa          1-3/2006 1-3/2005 1-12/2005
Investoinnit käyttöomaisuuteen,     43    42    204
josta                 
- matkaviestintäliiketoiminta      15    13     86
- GSM-rahoitussopimusten        
 takaisinostot             2     4     4 
- kiinteän verkon liiketoiminta     26    24    112 
- muut                  0     1     3 
Osakkeet                 0     3    415        
- josta osakevaihdolla hankittu               361
Yhteensä                43    45    619

Rahoitusasema

Elisan rahoitusasema ja likviditeetti pysyivät vakaina. Tähän
vaikutti erityisesti positiivinen tulos. Konsernin tammi-
maaliskuun kassavirta investointien jälkeen oli 13 miljoonaa euroa
(26).

Rahoituksen keskeiset tunnusluvut

miljoonaa euroa        31.3.2006 31.3.2005 31.12.2005
Nettovelka             293    489     293
Gearing, %             23,2    55,0    21,7
Omavaraisuusaste, %        61,5    49,3    61,7
                               
                1-3/2006  1-3/2005  1-12/2005
Kassavirta investointien       
jälkeen               13     26     308

Voimassaolevat rahoitus-
järjestelyt

miljoonaa euroa       Enimmäismäärä Käytössä 31.3.2006
Komittoitu luottolimitti        170          0
Yritystodistusohjelma 1)        150          0
EMTN-ohjelma 2)           1 000         316

1) Ohjelma ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu

Pitkien lainojen luokitukset
Luokittaja            Luokitus Luokituksen näkymä
Moody’s Investor Services       Baa2        vakaa
Standard & Poor’s           BBB    negatiivinen

Osake

Yhtiön kokonaisosakemäärä oli maaliskuun lopussa 166 066 016
kappaletta, ja markkina-arvo 31.3.2006 oli 2 718 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä tammi-
maaliskuussa kaikkiaan 72,4 miljoonaa kappaletta 1 216,6 miljoonan
euron kokonaishintaan. Vaihto oli 43,6 prosenttia ulkona olevien
osakkeiden määrästä.

Omat osakkeet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankkimiseen ja
luovuttamiseen. Valtuutusta ei ole käytetty. Elisan
konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen yhtiöiden omistuksessa oli
31.3.2006 125 000 Elisa Oyj:n osaketta.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Elisan vuosikertomuksen 2005 ilmestymisen jälkeen on Elisan
oikeudellisissa asioissa tapahtunut seuraavaa:

Helsingin hovioikeus antoi 4.4.2006 päätöksen, jolla se Elisan
kannan mukaisesti hylkäsi entisen Oy Radiolinja Ab:n kevään 2000
yhtiökokouksen osakepääoman korotuspäätöksestä nostetun
moitekanteen. Päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen,
mikäli se antaa luvan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Elisa toi markkinoille uudenlaiset palvelupaketit, joissa palvelut
ja puhelin ovat paketoitu kokonaisuuksiksi. Uuden lain myötä
asiakas voi nyt hankkia sekä puhelimen että siihen kytkettävän
palvelupaketin yhdessä.

Elisan Saunalahti-kauppaan liittyvien Kilpailuviraston asettamien
ehtojen mukaisesti Saunalahti myi huhtikuun alussa
laajakaistapalveluiden toteuttamisessaan tarvittavan Saunaverkon
asiakassopimuksineen Tampereen, Jyväskylän ja Riihimäen alueilla.
Lisäksi Saunalahti myi Saunaverkon ilman asiakassopimuksia
pääkaupunkiseudun alueella. Kaupoilla ei ole olennaista
tulosvaikutusta.

Elisa kolminkertaisti huhtikuun alussa matkapuhelinverkon nopeudet
ensimmäisenä Pohjoismaissa tuomalla matkapuhelinverkkoon 1
megabitin maksiminopeuden (1 Mbit/s). Näin yhä suurempia
tiedostoja voidaan ladata matkapuhelinverkossa kiinteästä
laajakaistasta tutulla nopeudella.

Elisa toi markkinoille yritysasiakkaille suunnatun palvelun, joka
sisältää kuukausimaksua vastaan matkaviestintäpäätelaitteet,
lisävarusteet ja lisäpalvelut. Yrityksille tämä merkitsee
vaivattomuutta ja kustannustehokkuutta, kun matkapuhelimet ja
niihin sisältyvät palvelut voidaan hankkia ilman omia
investointeja.

Elisan ja Saunalahden kaukoverkot yhdistetään, jolloin Saunalahden
puhelinliikenne siirtyy Elisan kaukoverkkoon.
Yhdistämisratkaisulla saavutetaan kustannussäästöjä mm.
transitmaksujen, siirtoverkkokustannusten ja muiden synergiaetujen
muodossa. Yhteinen verkko on käytössä vuoden 2006 lopulla.

Loppuvuoden näkymät

Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne
jatkuu edelleen painopisteen siirtyessä yhä enemmän palveluihin.
Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan.
Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa johtavana
palveluiden tarjoajana.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi edellisestä
vuodesta. Osa liikevaihdon kasvusta tulee lisääntyneestä
päätelaitekaupasta. Kertaluonteisista eristä puhdistetun
käyttökatteen ja liikevoiton arvioidaan paranevan edellisestä
vuodesta. Tuloksen paranemiseen vaikuttavat mm. Saunalahti-kaupan
synergiaedut ja tehostamistoimenpiteet.

Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 13-15
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen. Vuodelle 2006 ajoittuu merkittäviä ”yhden Elisan”
toimintamallia tukevia prosessien, IT- ja tuotantojärjestelmien
uusimisia.

HALLITUS

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.

KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
                          1-3   1-3  1-12
                          2006  2005  2005

Liikevaihto                    348,4  332,9 1337,3
Liiketoiminnan muut tuotot             2,8  11,2  113,9
Liiketoiminnan kulut               -252,7 -247,0 -1005,1
Käyttökate                     98,5  97,1  446,1
Poistot ja arvonalentumiset            -55,3  -52,4 -213,2
Liikevoitto                    43,2  44,7  232,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksista         0,0   0,7   1,2
Rahoitustuotot ja -kulut, netto          -4,3  -6,5  -22,2
Voitto ennen veroja                38,9  38,9  211,9
Tuloverot                     -9,0  -5,9  -34,1
Tilikauden voitto                 29,9  33,0  177,8

Tilikauden voiton jakautuminen
 Emoyhtiön omistajille              29,6  32,1  176,2
 Vähemmistölle                   0,3   0,9   1,6
Tilikauden voitto                 29,9  33,0  177,8


Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton                   0,18  0,23  1,22
Laimennettu                    0,18  0,23  1,22

Ulkona olevia osakkeita keskimäärin 
(1000 osaketta)
Laimentamaton                  165917 141778 144807
Laimennettu                   165917 141778 144807


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
milj. euroa
                          1-3   1-3  1-12
                          2006  2005  2005

Matkaviestintä                  191,9  179,0  739,9
Kiinteä verkko                  179,9  161,5  670,9
Muut yhtiöt                        20,9  38,2
Allokoimattomat erät
Segmenttien välinen liikevaihto          -23,4  -28,5 -111,7
Konserni yhteensä                 348,4  332,9 1337,3

KÄYTTÖKATE LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
                          1-3   1-3  1-12
milj. euroa                    2006  2005  2005

Matkaviestintä                   53,3  49,2  220,1
Kiinteä verkko                   46,4  39,6  159,6
Muut yhtiöt                        10,4  55,8
Allokoimattomat erät                -1,2  -2,1  10,5
Konserni yhteensä                 98,5  97,1  446,1

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
                          1-3   1-3  1-12
milj. euroa                    2006  2005  2005

Matkaviestintä                   30,2  26,7  129,9
Kiinteä verkko                   15,1  13,3  44,8
Muut yhtiöt                         6,7  47,3
Allokoimattomat erät                -2,1  -2,0  10,9
Konserni yhteensä                 43,2  44,7  232,9


KONSERNITASE
milj. euroa 
                        31.3.  31.3.  31.12.
                         2006   2005   2005
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      643,1  706,9  660,6
Liikearvo                    771,1  472,5  770,6
Muut aineettomat hyödykkeet           181,2   69,1  178,7
Osuudet osakkuusyrityksissä            0,4   12,4   0,4
Myytävissä olevat sijoitukset          44,6   9,8   44,2
Muut saamiset                  10,3   50,4   10,6
Laskennalliset verosaamiset           44,2   42,3   42,5
                        1694,9  1363,4  1707,6
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                 23,8   14,9   20,3
Myyntisaamiset ja muut saamiset         254,3  328,7  261,8
Rahavarat                    96,3  114,7  212,7
                        374,4  458,3  494,8

Varat yhteensä                 2069,3  1821,7  2202,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    1251,8  860,6  1337,3
Vähemmistöosuus                 12,7   28,9   12,4
Oma pääoma yhteensä              1264,5  889,5  1349,7

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat             39,5   29,7   40,6
Varaukset                     8,8   24,0   9,4
Pitkäaikaiset korolliset velat         370,1  468,8  393,7
Muut pitkäaikaiset velat             12,2   9,9   12,7
                        430,6  532,4  456,4
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat             349,2  263,5  280,5
Varaukset                     5,4   1,1   3,4
Lyhytaikaiset korolliset velat          19,6  135,2  112,4
                        374,2  399,8  396,3

Oma pääoma ja velat yhteensä          2069,3  1821,7  2202,4


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
milj. euroa
           
         Osake- Yli-  Omat Muut  Kertyneet Vähem- Oma 
         pääoma kurssi- osak- rahas- voitto-  mistön pääoma
             rahasto keet tot  varat   osuus yhteensä
Oma pääoma 
31.12.2004     71,0  530,4 -3,1  34,5   250,8  31,0  914,5
Rahavirran 
suojaukset
 Omaan pääomaan 
 kirjatut voitot/
 tappiot                -0,1
Muut muutokset   -0,1              3,6  0,6   4,1
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
erät        -0,1   0,0  0,0  -0,1    3,6  0,6   4,1
Tilikauden voitto                 32,1  0,9   33,0
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut   
yhteensä      -0,1   0,0  0,0  -0,1   35,7  1,5   37,0
Osingonjako                    -56,8  -3,6  -60,4
Omien osakkeiden 
hankinta             -1,7               -1,7
Oma pääoma 
31.3.2005      70,9  530,4 -4,8  34,4   229,7  28,9  889,5

Oma pääoma 
31.12.2005     83,0  530,4 -2,5 418,9   307,5  12,4  1349,7
Myytävissä 
olevat sijoitukset            1,1            1,1
Muut muutokset              -0,2   -0,6      -0,8
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
erät                0,0  0,9   -0,6  0,0   0,3
Tilikauden voitto                 29,6  0,3   29,9
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut          
yhteensä              0,0  0,9   29,0  0,3   30,2
Osingonjako                   -116,2     -116,2
Omien osakkeiden 
myynti               0,8               0,8
Oma pääoma 
31.3.2006      83,0  530,4 -1,7 419,8   220,3  12,7  1264,5


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj. euroa 
                          1-3   1-3  1-12
                         2006   2005  2005
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja                38,9   38,9  211,9
Poistot ja arvonalentumiset            55,3   52,4  213,2
Muut oikaisut voittoon ennen veroja        4,1   -0,9  -66,3
Käyttöpääoman muutos               -39,4  -30,1  -23,7
Liiketoiminnan rahavirta             58,9   60,3  335,1

Maksetut korot sekä saadut korot ja osingot    -6,2   -7,1  -20,5
Maksetut verot                  -0,9   -0,6  -5,1
Liiketoiminnan nettorahavirta           51,8   52,6  309,5

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen          -43,1  -40,6 -194,9
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin  -2,5   0,9  -4,1
Omaisuuden myynnit                 6,8   13,0  197,5
Investointien nettorahavirta           -38,8  -26,7  -1,5

Rahavirta investointien jälkeen          13,0   25,9  308,0

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden myynti              0,9       0,8
Korollisten saamisten lisäys/vähennys (-/+)             0,8
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-)       -122,4  -15,0 -102,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),vähennys (-)       0,5  -18,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)        -2,9   -4,4  -16,7
Maksetut osingot                 -5,0  -55,1 -122,0
Rahoituksen nettorahavirta           -129,4  -74,0 -258,1

Rahavarojen muutos               -116,4  -48,1  49,9
Rahavarat tilikauden alussa           212,7  162,8  162,8
Rahavarat tilikauden lopussa           96,3  114,7  212,7

VASTUUT
milj. euroa
                         31.3.  31.3. 31.12.
                         2006   2005  2005
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Kiinnitykset
 Omasta ja konserniyhtiöiden puolesta       6,0   19,0  18,7
Annetut pantit
 Vakuudeksi annetut talletukset          0,9   0,9   0,9
Annetut takaukset
 Muiden puolesta                 3,5       3,1
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä    10,4   19,9  22,6

Johdannaissopimukset
Termiini- ja swapsopimukset
 Nimellisarvo                       11,8

Leasingsopimukset ja
muut sopimusvelvoitteet
Leasingvastuut                  13,9   17,3  14,3
Takaisinostovastuut                0,6   0,9   0,7
Vuokravastuut kiinteistöistä           62,8   73,1  63,3
Vuokravastuut yhteensä              77,3   91,3  78,3

Muut vastuut
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
keskeytysriski (ns. QTE-järjestely)        20,2   21,4  23,5
QTE-järjestelyn kokonaisarvo           167,2  156,6  171,5
Muut vastuut                    0,6   5,2   0,6

TUNNUSLUVUT
milj. euroa
                          1-3   1-3  1-12
                          2006  2005  2005

Oma pääoma/osake, (euroa)             7,54  6,07  8,06
Korollinen nettovelka               293,4  489,3  293,5
Gearing                     23,2 % 55,0 % 21,7 %
Omavaraisuusaste                 61,5 % 49,3 % 61,7 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,       43,5  42,0  204,4
josta rahoitusleasingilla hankittu osuus      0,3   1,4   9,5
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta       12,5 % 12,6 % 15,3 %
Sijoitukset osakkeisiin,                  2,9  414,8
josta osakevaihdolla hankittu osuus                361,2
Henkilöstö keskimäärin               4496  5426  4989


Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing % 
                 Korolliset velat - rahavarat
            -------------------------------------------x 100
                  Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste % 
                 

                 Oma pääoma yhteensä
        ---------------------------------------------------x 100
              Taseen loppusumma - saadut ennakot


Korollinen nettovelka      

                Korolliset velat - rahavarat


Oma pääoma/osake         Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
      -----------------------------------------------------------
         Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Tulos/osake 


         Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
      -----------------------------------------------------------
         Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin