Julkaistu: 2017-08-21 17:00:00 CEST
Tornator Oyj
Puolivuosikatsaus

Tornator kasvatti metsäomaisuuttaan sekä Suomessa että Virossa

Imatra, Suomi, 2017-08-21 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Puolivuosikatsaus

 

Tornator kasvatti metsäomaisuuttaan sekä Suomessa että Virossa

Tornator kasvatti metsäpinta-alaansa Suomessa sopimalla keväällä 23 000 hehtaarin metsätilakaupoista UPM:n kanssa. Tilat siirtyvät Tornatorille vaiheittain tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä, eivätkä vielä alkuvuonna merkittävästi vaikuttaneet tulokseen. Myös pienempiä tiloja ostettiin Suomessa aktiivisesti. Virossa metsäomaisuus kasvoi katsauskaudella noin 2 500 hehtaaria.

Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli ennakoitua pienempi kevään puun luovutusten* piristymisestä huolimatta. Konsernin liikevaihto jäi 42 miljoonaan euroon, eli vajaa 10 % pienemmäksi kuin vertailujaksolla vuotta aiemmin, mutta liikevoitto säilyi samalla tasolla. Metsien käyvän arvon nousu vuoden 2016 lopussa nosti omavaraisuutta ja alensi katsauskauden oman pääoman tuottoa. 

Puun luovutus = Asiakas hakkaa ostamansa leimikot ja puun omistusoikeus siirtyy ostajalle

 

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.6.2017 (1.1.–30.6.2016)  

 • Liikevaihtoa kertyi 41,8 milj. euroa (46,2), josta puun luovutuksen osuus oli 39,2 milj. euroa (41,7). Liikevoitto oli 31,2 milj. euroa (31,2).
 • Markkinakoroissa tapahtui selkeä käänne ylöspäin, mikä vaikutti positiivisesti yhtiön korkoinstrumenttien käypiin arvoihin, tulosvaikutus +24,7 milj. euroa (-68,1) vuoden alusta.
 • Nettotulos oli +15,1 milj. euroa (+17,6) ilman käyvän arvon muutoksia ja +36,6 milj. euroa (-37,7) käyvän arvon muutokset huomioiden. Pääsyynä tähän eroon oli markkinakorkojen nousu.
 • Oman pääoman tuotto oli 5,0 prosenttia (8,4) ja sijoitetun pääoman tuotto 5,1 prosenttia (6,9) ilman käyvän arvon muutoksia. Omavaraisuus nousi vertailukaudesta 43,3 prosenttiin (33,5).
 • Biologisten hyödykkeiden (=puusto) käypä arvo oli 1.299,8 milj. euroa (31.12.2016: 1.256,9).
 • Yhtiö sopi 23 000 hehtaarin metsätilakaupoista UPM:n kanssa ja jatkoi metsätilojen ostoa Virossa (+2 500 ha)
 • Yhtiö teki uusia pitkäaikaisia puukauppasopimuksia sekä Suomessa että Virossa.
 • Yhtiö solmi uuden 100 milj. euron lainarahoituksen.

 

Tärkeimpiä tunnuslukuja (konserni, IFRS) 

Viralliset tunnusluvut      
  1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2016 1.1.-30.6.2015
Liikevaihto, milj. euroa 41,8 46,2 48,7
Liikevoitto, milj. euroa 31,2 31,2 35,3
Liikevoittoprosentti, % 74,6 67,5 72,5
Tilikauden tulos, milj. euroa 36,6 -37,7 39,6
Oman pääoman tuotto, % 12,1 -17,9 17,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,5 6,7 7,3
Omavaraisuusaste, % 43,3 33,5 38,3
Henkilöstö keskim. 188 201 212
IFRS = International Financial Reporting Standards    

  

Vertailukelpoiset tunnusluvut

Virallisten, IFRS:n mukaisesti laskettujen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia edellisvuoteen ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia: 

Vertailukelpoiset tunnusluvut *    
  1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2016 1.1.-30.6.2015
Liikevaihto, milj. euroa 41,8 46,2 48,7
Liikevoitto, milj. euroa 29,0 32,3 28,4
Liikevoittoprosentti, % 69,3 69,9 58,3
Tilikauden tulos, milj. euroa 15,1 17,6 15,0
Oman pääoman tuotto, % 5,0 8,4 6,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,1 6,9 5,8

 

* Laskukaava: Virallisista IFRS -luvuista on vähennetty seuraavat laskennalliset muutokset:

Liikevoitto, virallinen                  31,2
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos  -2,2  
= Liikevoitto, vertailukelpoinen                  29,0
     
Tilikauden tulos, virallinen                  36,6
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -2,2  
- Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -24,7  
- Laskennallisten verojen muutos                    5,5
= Tilikauden tulos, vertailukelpoinen 15,1  
         

 Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka:

”Onnistuimme toteuttamaan kasvustrategiaamme erinomaisesti sopimalla keväällä UPM:n kanssa noin 23 000 hehtaarin metsätilakaupoista, ja olimme muutenkin aktiivisia metsätilaostoissa.  Varmistimme samalla kassavirtojamme solmimalla uusia pitkäaikaisia puukauppasopimuksia Suomessa ja Virossa. Lisäksi solmittiin metsäpalveluiden toteuttamiseen monivuotinen sopimus Suomessa.

Pääliiketoimintamme puun myynnin liikevaihto jäi talven odotettua pienemmistä luovutuksista johtuen vertailukauden ennätystasosta, mutta uskomme tilanteen parantuvan loppuvuoden aikana. Yhtiön hakkuumahdollisuuksien sekä puun käytön lisääntyminen tulevat näkymään kasvavina hakkuumäärinä kaikissa toimintamaissamme.  Tarkastelujaksolla Suomen tukkipuun markkinahinnoissa näkyi hieman nousua, mutta puun hintatasoissa tuskin tapahtuu merkittäviä muutoksia lähiaikoina.

Tornator panostaa voimakkaasti digitaalisen tiedon hyödyntämiseen ja yhtiö on ollut vahvasti mukana kehittämässä uutta sähköistä kauppapaikkaa (Kuutio.fi) Suomeen. Kauppapaikka tulee entisestään tehostamaan puukauppaa, ja yhtiö otti alustan käyttöön keväällä heti sen lanseerauksen jälkeen. Digitaalisoinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen on keskeistä sekä Tornatorin että koko toimialan toiminnan kehittämisessä.

Tornatorissa käytiin alkuvuonna laaja-alainen ja syvällinen arvokeskustelu. Keskustelun pohjalta yhtiön arvot päivitettiin vastaamaan yhtiön nykyistä tilaa ja arvomaailmaa. Yhtiön uusiksi arvoiksi määriteltiin vastuullisuus, osaaminen ja yhteistyö.  Näihin arvoihin yhtiön henkilöstön on helppo sitoutua ja niiden varaan on hyvä rakentaa Tornatorin tulevien vuosien menestystä.  

 

Olennaiset tapahtumat katsauskaudelta

Puun luovutus toteutui tyydyttävästi, mutta alle vertailukauden ennätystason, ollen yhteensä noin 1,4 milj. kuutiometriä (1,6) eli 39,2 milj. euroa (41,7). Metsänhoitotyöt toteutettiin keväällä suunnitelman mukaisesti.

Tornator sopi merkittävästä metsätilakaupasta UPM:n kanssa. Tornator ostaa UPM:ltä vuoden 2017 aikana noin 23 000 hehtaaria metsämaata itäisestä Suomesta. Yhtiö teki myös uusia pitkäaikaisia puukauppasopimuksia Suomessa ja Virossa. Lisäksi tehtiin pitkäaikainen metsäpalveluiden toteuttamissopimus Suomessa.

Tornator jatkoi metsäinvestointeja myös Virossa, missä yhtiö osti vuoden alkupuoliskolla noin 2 500 hehtaaria metsämaata. Suomessa vapaa-ajantonttimarkkinalla kysyntä oli melko rauhallista. Joitakin metsätiloja myytiin Pohjois-Suomesta. Kokonaisuutena kiinteistökaupoista kirjattiin konsernissa liikevaihtoa 2,2 miljoonaa euroa (4,3).

Markkinakoroissa tapahtui selkeä käänne ylöspäin, mikä vaikutti positiivisesti yhtiön korkoinstrumenttien käypiin arvoihin. Niiden tulosvaikutus oli +24,7 milj. euroa (-68,1) vuoden alusta. Kesäkuun lopussa korkojohdannaisten käypä arvo oli yhteensä -80,9 milj. euroa (31.12.2016: -107,5). Metsien käypä arvo oli kesäkuun lopussa 1.299,8 milj. euroa (31.12.2016: 1.256,9).

Tornator solmi 100 miljoonan euron pankkilainajärjestelyn OP Yrityspankki Oyj:n kanssa. Lisärahoitusjärjestely tukee Tornatorin kasvustrategiaa, ja samalla olemassa olevan pankkirahoituksen maturiteettia pidennettiin vuodella.

Tornator osti Nordisk Vindkraft Oy:n osuuden yhtiöiden yhdessä perustamista tuulivoiman hankekehitysyhtiöistä Suomessa, yhteensä viisi eri yhtiötä. Osakekaupan jälkeen hankekehitysyhtiöt ovat Tornatorin 100%:sti omistamia tytäryhtiöitä. Konsernitilinpäätöksessä 30.6.2017 kaupasta kirjattiin noin miljoona euroa liiketoiminnan muihin tuottoihin. Liitetiedoissa on tarkempi kuvaus osakekaupan vaikutuksista tulokseen ja taseeseen. Tornator jatkaa tuulivoiman hankekehitystä aiemmin tiedotetulla tavalla eli tavoitteena on hankeyhtiöiden myynti sopivalla hetkellä tulevaisuudessa ja maan vuokraaminen kolmannen osapuolen rakentamille tuulivoimaloille.    

 

Toimintaympäristö

Suomessa toiminta puumarkkinoilla oli vilkasta läpi katsauskauden. Yksityismetsistä ostettiin tammi-kesäkuussa 16,6 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo, mutta prosentin vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Yksikköhinnoissa ei ollut suurta vaihtelua edellisvuoteen verrattuna. Tukkien hyvä kysyntä näkyi hieman hinnoissa, mutta kuitupuun hinnat olivat hyvin vakaat. Teollisuuspuuta hakattiin tammi-kesäkuussa noin 2,7 miljoonaa kuutiometriä (+9 %) enemmän kuin edellisvuonna.

Vapaa-ajan tonttien kysyntä oli kohtalaisen vaatimatonta. Metsätilojen kysyntä jatkui hyvänä, mutta tarjonta oli edelleen heikkoa.

Virossa puun kysynnässä oli jo lievää parannusta, ja odotuksissa on tilanteen parantuminen edelleen Suomen ja Ruotsin metsäteollisinvestointien myötä. Metsätiloja oli tarjolla kohtuullisen hyvin. Romaniassa puun kysyntä oli hyvällä tasolla ja hintataso jatkoi edellisvuonna alkanutta nousua. Metsätilojen tarjonta oli vähäistä.  

Energiapuun kysyntä jatkui heikkona Suomessa ja Virossa. Romaniassa polttopuun kysyntä oli hyvällä tasolla.

 

Rahoitus

Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta oli 12,1 milj. euroa (17,2). Konsernin nettorahoituskulut tammi - kesäkuun aikana olivat +14,1 miljoonaa euroa (-78,4). Tornatorin korolliset velat olivat 560,0 miljoonaa euroa (31.12.2016: 514,2), joista pitkäaikaisia velkoja oli 460,6 miljoonaa euroa (31.12.2016: 462,7) ja lyhytaikaisia velkoja 99,4 miljoonaa euroa (31.12.2016: 51,5).

Yhtiö on varautunut markkinakoron muutoksiin korkojohdannaisilla. Lainoihin ja johdannaisiin sisältyvä tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli 24,7 miljoonaa euroa positiivinen (68,1 milj. euroa negatiivinen). Tästä johdannaisiin kohdistuva osuus oli +22,7 miljoonaa euroa (-66,5) ja pitkäaikaisiin lainoihin kohdistuva arvonmuutos +2,0 miljoonaa euroa (-1,6). Tulosvaikutteisen käyvän arvon muutoksen lisäksi korkojohdannaisten käyvän arvon muutoksesta kirjattiin suoraan omaan pääomaan suojauslaskennassa oleva osuus +0,2 miljoonaa euroa (+3,3). Kertyneiden korkojen muutoksen osuus johdannaisten käyvän arvon muutoksesta oli +3,7 (+3,9) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella yhtiön investointien nettorahavirtavaikutus oli -40,8 miljoonaa euroa (-2,4). Rahoituksen rahavirta oli +22,0 miljoonaa euroa (-30,0). Likvidit rahoitus- ja rahavarat 30.6.2017 olivat 4,6 miljoonaa euroa (31.12.2016: 17,7). Yhtiöllä on lisäksi yritystodistusohjelma ja valmiusluotto, joista on käytettävissä yhteensä 105 miljoonaa euroa. 

 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Puun kysynnän arvioidaan olevan korkealla tasolla sekä Suomessa että Virossa syksyn aikana, kun uudet investoinnit Suomessa ja Ruotsissa lisäävät puunkäyttöä. Romaniassa odotetaan puun kysynnän pysyvän korkealla tasolla myös loppuvuonna. Oletettavaa on, että markkinahakkuut Suomessa kasvavat muutamalla prosentilla tänä vuonna. Energiapuun heikko kysyntä jatkunee.

Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan samanlaisena kuin alkuvuonna.

Metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti. Kustannuskilpailukyvyn varmistamiseksi yhtiön tuottavuusohjelman toteuttamista jatketaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä ja tuloksensa säilyvän vakaana loppuvuonna.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2017 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 5,20 euroa osakkeelta, yhteensä 26 miljoonaa euroa. Yhtiökokous hyväksyi tilikauden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi tarkistettiin hallituksen palkkioita sekä päätettiin valita tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy. Yhtiökokous valitsi uuteen hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Mikko Koivusalo Markus Aho
Erkko Ryynänen Antti Palkén
Jari Suominen Jari Suvanto
Jari Puhakka Lassi Ruuska
Mikko Mursula Ilja Ripatti

    

Hallituksen järjestäytyminen

Uusi hallitus valitsi 8.3.2017 keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Koivusalon ja varapuheenjohtajaksi Mikko Mursulan. Samat henkilöt toimivat myös hallituksen alaisen palkitsemiskomitean jäseninä. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat.

 

Muutokset yhtiön johdossa

Tornatorin uutena henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloitti KTM Outi Nevalainen 29.5.2017. Nevalaisen vastuualueeseen kuuluvat henkilöstöhallinnon lisäksi viestintä ja vastuullisuusasiat. Nevalainen on työskennellyt aiemmin mm. Nokian ja Microsoftin henkilöstöhallinnoissa johtotehtävissä.

 

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia.

 

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2017:                                                                                      

Stora Enso Oyj 41,0 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 16,9 %
OP Vakuutus- ja eläkeyhteisöt 14,4 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 13,1 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera 6,3 %
Muut osakkeenomistajat 8,3 %
Yhteensä 100,0 %

 

Liitteet: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

Puolivuosikatsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, puh. 0400 366 148

Talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 761

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 noin 97 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 50 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

 

 

 

Taulukko-osa – Lyhennetyt tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

 

Konsernin lyhennetty tuloslaskelma

 

1 000 euroa 1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2016 1.1-31.12.2016
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
       
Liikevaihto 41 784 46 200 96 996
Liiketoiminnan muut tuotot 2 638 1 729 3 124
       
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
-1 913 -1 763 -3 405
Materiaalit ja palvelut -5 577 -5 392 -12 421
Henkilöstökulut -3 688 -4 072 -8 439
Poistot ja arvonalentumiset -1 617 -1 536 -3 075
Liiketoiminnan muut kulut -2 584 -2 565 -5 133
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -86 -265 -400
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon
muutos ja hakkuut
2 220 -1 156 202 562
Liikevoitto 31 177 31 180 269 807
       
Rahoitustuotot 87 87 159
Rahoituskulut -10 632 -10 326 -20 750
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos 24 688 -68 111 -32 527
Rahoituserät (netto) 14 143 -78 350 -53 118
       
Voitto/tappio ennen veroja 45 320 -47 170 216 689
       
Tuloverot -3 293 -4 494 -9 331
Laskennallisten verojen muutos -5 477 13 953 -34 475
       
Tilikauden tulos 36 550 -37 711 172 882
       
Jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 36 550 -37 711 172 882
       
Konsernin laaja tuloslaskelma      
       
Tilikauden tulos 36 550 -37 711 172 882
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:      
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi      
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0 0 -34
       
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulos-
vaikutteiseksi
     
Muuntoero -131 2 -139
Myytävissä olevat rahoitusvarat -3 5 4
Rahavirtojen suojaukset 140 2 666 5 095
Kauden laaja tulos yhteensä 36 556 -35 039 177 808
       
Jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 36 556 -35 039 177 808

 

Konsernin lyhennetty tase

1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 3 139 2 925 2 603
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 91 422 85 762 86 857
Biologiset hyödykkeet 1 299 771 1 047 492 1 256 911
Johdannaiset 11 124 14 948 8 921
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0 94 104
Muut sijoitukset 93 93 93
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 405 549 1 151 314 1 355 489
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 1 147 2 944 2 331
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 647 3 328 5 561
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 146 4 468 7 564
Rahavarat 3 416 5 670 10 151
Lyhytaikaiset varat yhteensä 13 355 16 411 25 607
       
VARAT YHTEENSÄ 1 418 904 1 167 725 1 381 095
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 50 000 50 000 50 000
Muu oma pääoma 561 703 338 300 551 147
Oma pääoma yhteensä 611 703 388 300 601 147
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 137 216 83 123 132 150
Rahoitusvelat 460 554 468 660 462 735
Johdannaiset 91 997 153 444 116 422
Muut pitkäaikaiset velat 295 251 295
Pitkäaikaiset velat yhteensä 690 062 705 478 711 602
       
Lyhytaikaiset velat      
Rahoitusvelat 99 434 51 468 51 470
Ostovelat ja muut velat 17 705 20 422 16 877
Johdannaiset 0 2 056 0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 117 139 73 946 68 347
       
Velat yhteensä 807 201 779 425 779 949
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 418 904 1 167 725 1 381 095

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muuntoero Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017 50 000 29 995 -7 486 -317 528 954 601 147
             
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         36 550 36 550
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)            
Muuntoero     -131     -131
Myytävissä olevat rahoitusvarat       -3   -3
Rahavirtojen suojaukset       140   140
Kauden laaja tulos 0 0 -131 137 36 550 36 556
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -26 000 -26 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 -26 000 -26 000
Oma pääoma 30.6.2017 (tilintarkastamaton) 50 000 29 995 -7 618 -180 539 505 611 703
             
             
1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muuntoero Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 50 000 29 995 -7 347 -5 381 386 072 453 339
             
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         -37 711 -37 711
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)            
Muuntoero     2     2
Myytävissä olevat rahoitusvarat       5   5
Rahavirtojen suojaukset       2 666   2 666
Kauden laaja tulos 0 0 2 2 671 -37 711 -35 039
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -30 000 -30 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 -30 000 -30 000
Oma pääoma 30.6.2016 (tilintarkastamaton) 50 000 29 995 -7 345 -2 710 318 361 388 300
             
             
1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muuntoero Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 50 000 29 995 -7 347 -5 381 386 072 453 339
             
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         172 882 172 882
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)            
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       -34   -34
Muuntoero     -139     -139
Myytävissä olevat rahoitusvarat       4   4
Rahavirtojen suojaukset       5 095   5 095
Kauden laaja tulos 50 000 29 995 -7 486 -317 558 954 631 147
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -30 000 -30 000
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä         -30 000 -30 000
Oma pääoma 31.12.2016
(tilintarkastettu)
50 000 29 995 -7 486 -317 528 954 601 147

    

Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1 000 euroa 1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2016 1.1.-31.12.2016
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
Liiketoiminnan rahavirta      
Myynnistä saadut maksut 38 074 39 119 82 830
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 2 222 4 289 8 344
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 428 1 894 3 422
Maksut liiketoiminnan kuluista -13 769 -13 207 -25 415
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 27 955 32 095 69 181
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
-10 805 -10 051 -20 147
Saadut korot liiketoiminnasta 87 88 160
Maksetut välittömät verot -5 136 -4 918 -10 529
       
Liiketoiminnan rahavirta 12 101 17 213 38 665
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -41 412 -4 492 -11 222
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja -5 118 -555 -1 387
Investoinnit muihin aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
-793 -695 -2 312
Investoinnit osakkuusyhtiöihin ja muihin sijoituksiin -60 -230 -375
Tytäryhtiöhankinnasta aiheutunut nettorahavirta 157 0 0
Luovutustulot myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnistä 6 415 3 595 497
       
Investointien rahavirta -40 812 -2 378 -14 799
       
Rahoituksen rahavirta      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -23 -30 -4 570
Lyhytaikaisten lainojen nostot 48 000 0 0
Maksetut osingot -26 000 -30 000 -30 000
       
Rahoituksen rahavirta 21 977 -30 030 -34 570
       
Rahavarojen muutos -6 734 -15 195 -10 705
       
Rahavarat kauden alussa 10 151 20 870 20 870
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -1 -4 -14
       
Rahavarat kauden lopussa 3 416 5 670 10 151

   

Puolivuosikatsauksen liitetiedot

Yleistä

Tornator Oyj (Tornator tai yhtiö) ja sen tytäryhtiöt (yhdessä Tornator-konserni) on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Tornator-konsernin ydintoimintaa on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Yhtiö tarjoaa myös metsänhoitopalveluja, myy maa-alueita virkistyskäyttöön sekä ostaa metsätiloja.

Tornator-konsernin päämarkkina-alue on Suomi, mutta se omistaa metsätiloja myös Romaniassa ja Virossa. Pinta-alat jakautuvat seuraavasti: Suomi 600 000, Viro 60 000 ja Romania 12 000 hehtaaria.

Tornator-konsernin puolivuosikatsaus 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on laadittu kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 34 Osavuosikatsaukset mukaisesti. Puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2016 tilinpäätöksen kanssa, joka on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti.

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2016 tilinpäätös. IFRS –standardien vuosittaisilla parannuksilla ei ole ollut vaikutusta 30.6.2017 puolivuosikatsauksen laatimiseen.

Puolivuosikatsauksen laatiminen edellyttää tiettyjen arvioiden ja oletusten käyttämistä. Näiden oletusten ja arvioiden käyttäminen vaikuttaa puolivuosikatsauksessa raportoituihin varoihin ja velkoihin, ehdollisten varojen ja velkojen esittämiseen liitetiedoissa sekä tilikaudelta raportoituihin tuottoihin ja kuluihin. Nämä arviot perustuvat johdon parhaaseen tietoon tapahtumista ja siten lopulliset toteutuvat tulokset voivat erota tehdyistä arvioista.

Puolivuosikatsausta laadittaessa olennaiset johdon harkintaa ja arvioita edellyttäneet osa-alueet olivat samat kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. 

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, joten yhteissummat saattavat erota yksittäisistä luvuista lasketuista summista.

 

Toimintasegmentit

Konsernin ydintoimintaa on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti suunniteltuihin leimikoihin. Leimikot sisältävät normaaleja hakkuutapoja sekä puutavaralajeja. Konsernin liiketoimintaa johdetaan ja seurataan yhtenä kokonaisuutena, joten konsernilla on vain yksi toimintasegmentti. Näin ollen segmenttitietoja ei esitetä, sillä ne toistaisivat tuloslaskelmassa ja taseessa esitettyjä lukuja.

Puun luovutus (=asiakas hakkaa ostamansa leimikot ja puun omistusoikeus siirtyy ostajalle) muodosti 93,7 % katsauskauden liikevaihdosta (90,3 % 1.1.-30.6.2016).

Seuraavissa taulukoissa on esitetty tuottojen ja pitkäaikaisten varojen maantieteellinen jakautuminen. Liikevaihto kohdistetaan maihin metsän maantieteellisen sijainnin perusteella: 

1 000 euroa 1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2016 1.1.-31.12.2016
Tuotot: 1 000 euroa % 1 000 euroa % 1 000 euroa %
Suomi 38 299 91,7 42 915 92,9 90 177 93,0
Romania ja Viro 3 486 8,3 3 285 7,1 6 818 7,0
Yhteensä 41 784 100 46 200 100 96 996 100

    

1 000 euroa      30.6.2017      30.6.2016 31.12.2016
Biologiset hyödykkeet: 1 000 euroa % 1 000 euroa % 1 000 euroa %
Suomi 1 180 258 90,8 935 059 89,3 1 142 689 90,9
Romania ja Viro 119 513 9,2 112 433 10,7 114 222 9,1
Yhteensä 1 299 771 100 1 047 492 100 1 256 911 100

 

Tuotot yhdeltä asiakkaalta muodostavat yli 10 % kokonaistuotoista:

1 000 euroa 1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2016 1.1.-31.12.2016
Tuotot Suomessa: 1 000 euroa % 1 000 euroa % 1 000 euroa %
Stora Enso 26 689 69,7 32 423 75,6 62 973 69,8
Muut asiakkaat 11 609 30,3 10 492 24,4 27 204 30,2
Yhteensä 38 299 100 42 915 100 90 177 100

 

Aineettomat oikeudet

1 000 euroa ATK-
ohjelmat
Muut aineettomat
oikeudet
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017 7 263 325 7 588
Muuntoero -1 0 0
Lisäykset 201 925 1 126
Vähennykset     0
Hankintameno 30.6.2017 7 463 1 250 8 714
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset      
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 -4 985 0 -4 985
Poistot ja arvonalentumiset -590 0 -590
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2017 -5 575 0 -5 575
Kirjanpitoarvo 30.6.2017 1 889 1 250 3 139
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 2 278 325 2 603
       
       
1 000 euroa ATK-
ohjelmat
Muut aineettomat
oikeudet
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2016 6 878 269 7 147
Lisäykset 190 4 194
Vähennykset     0
Hankintameno 30.6.2016 7 067 273 7 340
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset      
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2016 -3 872 0 -3 872
Poistot ja arvonalentumiset -543 0 -543
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2016 -4 415 0 -4 415
Kirjanpitoarvo 30.6.2016 2 652 273 2 925
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 3 006 269 3 275
       
1 000 euroa ATK-
ohjelmat
Muut aineettomat
oikeudet
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2016 6 878 269 7 147
Muuntoero 0 0 0
Lisäykset 386 56 441
Vähennykset 0 0 0
Hankintameno 31.12.2016 7 263 325 7 588
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset      
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2016 -3 872 0 -3 872
Poistot ja arvonalentumiset -1 113 0 -1 113
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2016 -4 985 0 -4 985
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 2 278 325 2 603
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 3 006 269 3 275

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 
1 000 euroa
Maa-
alueet
Rakennukset Koneet ja
kalusto
Tiet ja ojat Keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017 71 051 974 2 097 27 203 3 079 104 405
Muuntoero -12 -1 0 -3 -2 -19
Lisäykset 5 118 0 13 896 524 6 551
Vähennykset -83 -1 -2 0 -852 -939
Hankintameno 30.6.2017 76 074 971 2 108 28 095 2 749 109 997
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset            
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 0 -329 -1 712 -15 506 0 -17 547
Poistot ja arvonalentumiset 0 -23 -88 -916 0 -1 027
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2017 0 -352 -1 800 -16 422 0 -18 575
Kirjanpitoarvo 30.6.2017 76 074 619 307 11 673 2 749 91 422
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 71 051 645 385 11 697 3 079 86 857
             
1 000 euroa Maa-
alueet
Rakennukset Koneet ja
kalusto
Tiet ja ojat Keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2016 69 948 877 1 970 25 454 3 190 101 440
Muuntoero 1 0 0 1 0 1
Lisäykset 556 0 75 575 475 1 668
Vähennykset -158 0 0 0 -624 -768
Hankintameno 30.6.2016 70 347 877 2 046 26 030 3 041 102 340
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset            
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2016 0 -283 -1 521 -13 780 0 -15 585
Poistot ja arvonalentumiset 0 -22 -95 -877 0 -993
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 30.6.2016 0 -305 -1 616 -14 657 0 -16 578
Kirjanpitoarvo 30.6.2016 70 347 572 430 11 373 3 041 85 762
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 69 948 594 449 11 674 3 190 85 855

 

1 000 euroa Maa-
alueet
Rakennukset Koneet ja kalusto Tiet ja ojat Keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2016 69 948 877 1 970 25 454 3 190 101 440
Muuntoero -13 -1 0 -3 -3 -20
Lisäykset 1 387 98 129 1 752 1 769 5 135
Vähennykset -270 0 -2 0 -1 877 -2 149
Hankintameno 31.12.2016 71 051 974 2 097 27 203 3 079 104 405
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset            
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2016 0 -283 -1 521 -13 780 0 -15 585
Poistot ja arvonalentumiset 0 -46 -191 -1 726 0 -1 962
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2016 0 -329 -1 712 -15 506 0 -17 547
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 71 051 645 385 11 697 3 079 86 857
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 69 948 594 449 11 674 3 190 85 855

 

Biologiset hyödykkeet  

1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Biologiset hyödykkeet kauden alussa 1 256 911 1 045 422 1 045 422
Hakkuut 2 220 -1 156 -5 639
Arvostusero 0 0 208 201
Muutos tuloslaskelmassa 2 220 -1 156 202 562
Lisäykset 41 412 4 491 11 222
Vähennykset -676 -1 270 -2 186
Muuntoero -96 4 -109
Biologiset hyödykkeet kauden lopussa 1 299 771 1 047 492 1 256 911

    

Johdannaiset

Konserni käyttää korkoriskiltä suojautumiseen koronvaihtosopimuksia ja tavallisia korko-optioita. Pääosa korkojohdannaisista erääntyy myöhemmin kuin 2 vuoden kuluttua. 

1 000 euroa    30.6.2017    30.6.2016 31.12.2016
  Varat Velat Netto Varat Velat Netto Varat Velat Netto
Koronvaihtosopimukset 11 124 -91 997 -80 872 14 948 -153 444 -138 496 8 921 -116 422 -107 501
Korko-optiot - - -   -2 056 -2 056 - - -
Johdannaisten käyvät
arvot yhteensä
11 124 -91 997 -80 872 14 948 -155 500 -140 552 8 921 -116 422 -107 501

 

Korkojohdannaisten nimellisarvot:      
1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Koronvaihtosopimukset 653 625 653 625 653 625
Korko-optiot 0 164 475 0
Johdannaisten nimellisarvot yhteensä 653 625 818 100 653 625

 

Korkojohdannaisten käyvän arvon muutos raportointikaudella:

1 000 euroa 1.1. - 30.6.2017 1.1.2016 - 30.6.2016 1.1.2016 - 31.12.2016
  Tuotot Kulut Netto Netto Netto
Tuloslaskelmaan kirjattu osuus* 22 719,5 0,0 22 719,5 -66 469,8 -32 547,0
Koronvaihtosopimukset 22 719,5 0,0 22 719,5 -66 647,7 -33 032,4
Korko-optiot 0,0 0,0 0,0 177,9 485,4
           
Kertyneiden korkojen muutoksen osuus** 3 734,7 0,0 3 734,7 3 875,2 -33,9
Omaan pääomaan kirjattu osuus*** 175,0 0,0 175,0 3 332,7 6 369,2
Koronvaihtosopimukset 175,0 0,0 175,0 1 560,9 2 848,9
Korko-optiot 0,0 0,0 0,0 1 771,8 3 520,3
Korkojohdannaisten käyvän arvon muutos
taseessa
26 629,2 0,0 26 629,2 -59 261,9 -26 211,6
*     Tuloslaskelmassa lisäksi +1 968,2 (-1 641,2) tuhatta euroa käyvän arvon suojaussuhteesta kirjattua suojauskohteen
        arvonmuutosta
 
**   Tuloslaskelmassa osana korkokuluja          
*** Omaan pääomaan kirjattu osuus laskennalliset verot huomioiden +140,0 tuhatta euroa (+2 666,1 tuhatta euroa)  
             

Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin ja käyvän arvon perusteella 30.6.2017:

 

Rahoitusvarat Lainat ja saamiset Käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattavat rahoituserät Suojaavat johdannaiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Kirjanpitoarvot tase-erän mukaan Käypä arvo
Pitkäaikaiset            
Johdannaiset   11 124     11 124 11 124
Yhteensä   11 124     11 124 11 124
             
Lyhytaikaiset            
Myytävissä olevat       1 146 1 146 1 146
Myynti- ja muut saamiset 7 647       7 647 7 647
Rahavarat 3 416       3 416 3 416
Yhteensä 11 062     1 146 12 208 12 208
             
             
Rahoitusvelat Lainat ja saamiset Käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattavat rahoituserät Suojaavat johdannaiset Rahoitusvelat jaksotettuun hankintamenoon Kirjanpitoarvot tase-erän mukaan Käypä arvo
Pitkäaikaiset            
Korolliset  velat       460 554 460 554 466 171
Johdannaiset   91 997     91 997 91 997
Yhteensä   91 997   460 554 552 551 558 168
             
Lyhytaikaiset            
Pitkäaikaisten korollisten velkojen lyhytaikainen osuus       4 522 4 522 4 522
Korolliset velat       94 912 94 912 94 912
Johdannaiset         0 0
Osto- ja muut velat 17 705       17 705 17 705
Yhteensä 17 705     99 434 117 139 117 139

 

Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot

Tornator -konserni määrittää ja esittää rahoitusinstrumenttien käyvän arvon arvostustekniikoittain seuraavan hierarkian mukaisesti: 

 • Taso 1: vastaavanlaisten varojen tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla
 • Taso 2: muut tekniikat, joissa kaikki kirjattuun käypään arvoon merkittävästi vaikuttavat tekijät ovat todettavissa suoraan tai epäsuorasti
 • Taso 3: tekniikat, joissa käytettävillä tekijöillä on merkittävä vaikutus kirjattuun käypään arvoon, mutta tekijät eivät perustu todettavissa oleviin markkinatietoihin.

Arvostustekniikat on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä. 

Käypien arvojen hierarkia Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 146 - - 1 146
Johdannaissaamiset - 11 124 - 11 124
Johdannaisvelat - 91 997 - 91 997
Korolliset velat - 565 605 - 565 605

 

Lainakovenantit

Tornatorin ja rahoituslaitosten välisiin lainasopimuksiin liittyy ns. kovenantteja velanhoitokykyä, velkaisuusastetta ja lainan vakuutena olevan metsäomaisuuden arvoa koskien. Tarkastelujaksolla yhtiö täytti turvallisella marginaalilla kaikki lainakovenantteja koskevat vaatimukset.  

 

Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:   

Stora Enso –konserni omistaa 41 % emoyhtiön osakkeista, mikä tuottaa Stora Ensolle huomattavan vaikutusvallan konsernissa. Stora Enson kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 

1 000 euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat
30.6.2017 26 689     3 869
30.6.2016 32 423     4 423
31.12.2016 62 973     3 815

 Lähipiiriliiketapahtumat ovat toteutuneet samoilla ehdoilla kuin riippumattomien osapuolten väliset liiketoimet.

Johdon työsuhde-etuudet: 

1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Johtoryhmän (sis. toimitusjohtaja) palkat sivukuluineen ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 474 544 1 143
       
Hallituksen palkkiot 33 33 63

    

Tytäryhtiöt ja liiketoimintojen yhdistäminen

Tornator osti 2.6.2017 Nordisk Vindkraft Oy:n osuuden yhtiöiden yhdessä perustamista tuulivoiman hankekehitysyhtiöistä Suomessa, yhteensä viisi eri yhtiötä. Osakekaupassa hankittiin kaikista yhtiöistä 50 % omistusosuus, minkä jälkeen hankekehitysyhtiöt ovat Tornatorin 100%:sti omistamia tytäryhtiöitä. Tornatorin on tarkoitus jatkaa tuulivoimahankekehitystä aikaisempien suunnitelmien mukaisesti.

Hankinta perustui Tornatorin ja Nordisk Vindkraftin väliseen sopimukseen. Hankittujen yhtiöiden arvo riippuu siitä, saadaanko tuulivoimahankkeet luvitettua loppuun asti ja myytyä edelleen tuulipuistojen rakentajille. Hankintahetkellä maksetun vastikkeen lisäksi kaupan ehtoihin sisältyy jokaisen yhtiön osalta velvoite maksaa Nordisk Vindkraftille takaisin heidän osuutensa hankekehityksen kustannuksista, mikäli yhtiö saadaan myytyä edelleen. Tämän määrän käypä arvo on hankinnan yhteydessä kirjattu ehdolliseksi vastikkeeksi. Ehdollisen vastikkeen diskonttaamaton vaihteluväli on 0 – 1,2 miljoonaa euroa. Hankeyhtiöt eivät yksittäin tarkasteltuna ole olennaisia, joten viiden yhtiön hankinnan vaikutukset on alla käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Hankintamenolaskelman luvut ovat toistaiseksi alustavia. 

Yhtiön nimi Konsernin omistusosuus 31.12.2016 Konsernin omistusosuus 30.6.2017 Kotipaikka
Lavakorven Tuulipuisto Oy 50 % 100 % Suomi
Maaselän Tuulipuisto Oy 50 % 100 % Suomi
Pahkavaaran Tuulipuisto Oy 50 % 100 % Suomi
Martimon Tuulipuisto Oy 50 % 100 % Suomi
Niinimäen Tuulipuisto Oy 50 % 100 % Suomi

 

Tornator -konsernin omistusosuus hankituissa yhtiöissä ennen hankintaa oli 50 % ja ne oli konsernissa käsitelty osakkuusyhtiöinä pääomaosuusmenetelmällä. Osakkuusyhtiöiden arvo konsernin taseessa juuri ennen hankintahetkeä oli 78 tuhatta euroa. Hankinnat käsiteltiin vaiheittaisina hankintoina, jolloin alkuperäiset omistusosuudet arvostettiin käypään arvoon arvioimalla kunkin hankkeen todennäköinen myyntihinta ja todennäköisyys sille, että hanke saadaan myytyä eteenpäin. Laskennallisella verolla vähennetyt hankinta-ajankohdan käyvät arvot Tornatorin 50 % omistusosuuksille olivat yhteensä noin 570 tuhatta euroa. 

Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen yhdistellyt arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:

1 000 euroa Kirjatut arvot
Aineettomat hyödykkeet 910,6
Laskennallinen verosaaminen 445,2
Käteisvarat 162,9
Muut saamiset 10,6
Varat yhteensä 1 529,3
   
   
1 000 euroa Kirjatut arvot
Ehdollinen vastike 206,6
Laskennallinen verovelka 182,1
Ostovelat 15,6
Siirtovelat 1,6
Velat yhteensä 405,9
   
   
1 000 euroa Kirjatut arvot
Nettovarallisuus yhteensä 1 123,4
Tuloutus edullisesta kaupasta 1 117,1
Maksettu vastike 6,3

 

Tuloutus IFRS 3 standardin mukaisesta edullisesta kaupasta on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin ja laskennallisten verojen muutokseen. Se vastaa kutakuinkin sitä summaa, jolla hankittujen yhtiöiden käypä arvo ylitti osakkuusyhtiöiden arvon konsernitaseessa hankintahetkellä.

Hankinta-ajakohdan jälkeen hankituilla yhtiöillä ei ole ollut liikevaihtoa. Niiden hankinta-ajankohdan jälkeinen vaikutus konsernin liikevoittoon on ollut yhteensä -13 tuhatta euroa. Hankittujen yhtiöiden liiketappio vuoden 2017 alusta on ollut yhteensä -134 tuhatta euroa (ei liikevaihtoa), joten jos tilikauden aikana toteutettu hankinta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.1.2017 alkaen, olisi konsernin katsauskauden liikevaihto ollut 41,8 milj. euroa ja liikevoitto 31,1 milj. euroa.

 

Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset

Muita vuokrasopimuksia koskevat sitoumukset, joissa konserni on vuokralle ottajana. Konserni vuokraa toimistotiloja, koneita ja autoja ei-purettavissa olevilla muilla vuokrasopimuksilla.

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 

1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Yhden vuoden kuluessa 496 364 421
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 574 535 547
Yli viiden vuoden kuluttua 33 8 -

 

Muut omasta puolesta annetut vakuudet

Konserni on pantannut Suomessa olevaa metsäomaisuutta velkojen vakuudeksi sekä sopinut maa-ainesottojen jälkitöiden varmistamiseksi limiitin rahoituslaitoksen kanssa seuraavasti: 

1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Pantatut maa-alueet ja
biologiset hyödykkeet
1 270 605 1 018 695 1 241 377
       
Pankkitakauslimiitti 256 264 260

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, puh. 0400 366 148

Talous- ja rahoitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 761

www.tornator.fi

 


Tornator Oyj puolivuosikatsaus 30.6.2017 FINAL.pdf