Julkaistu: 2017-08-15 07:45:00 CEST
Siili Solutions Oyj
Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017 (tilintarkastamaton)

Siilin liikevaihto kasvoi 22 % ja käyttökate 26 % ensimmäisellä puolivuosikaudella

Siili Solutions Oyj, Puolivuosikatsaus, 15.8.2017 kello 8.45

Tammikuu – Kesäkuu 2017:

  • Liikevaihto oli 28 987 (1-6/2016: 23 865) tuhatta euroa – kasvua 21,5 %
  • Käyttökate (EBITDA) oli 2 355 (1 864) tuhatta euroa – kasvua 26,3 %
  • Käyttökate (EBITDA) oli 8,1 % liikevaihdosta (7,8 %)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 2 015 (1 604) tuhatta euroa – kasvua 25,6 %
  • Katsauskauden tulos oli 1 539 (1 167) tuhatta euroa – kasvua 31,9 %
  • Osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,18) euroa – kasvua 22,2 %
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 698 (-1 041) tuhatta euroa – kasvua 263,1 %
  • Taseen loppusumma oli 32 946 (26 276) tuhatta euroa
  • Yhtiö hankki 18.5.2017 Stormbit Oy:n 3D-liiketoiminnan
  • Yhtiö hankki 31.5.2017 ohjelmistoautomaatioon erikoistuneen Omenia Oy:n osakekannan. Osana kauppahinnan maksua yhtiö toteutti 31.5.2017 suunnatun osakeannin Omenia Oy:n omistajille, missä merkittiin 81 949 uutta osaketta merkintähintaan 10,25 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 6.6.2017. Omenia Oy:n luvut on yhdistelty konserniin 1.6.2017 alkaen.

Näkymät vuodelle 2017

Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan 53–60 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 5,3–6,3 miljoonaa euroa.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tunnusluvut 1.1.30.6.2017 1.1.30.6.2016 1.1.31.12.2016
Liikevaihto, 1 000 € 28 987 23 865 48 415
Käyttökate (EBITDA), 1 000 € 2 355 1 864 4 770
EBITDA, % liikevaihdosta 8,10 % 7,80 % 9,90 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 € 2 015 1 604 4 144
EBIT, % liikevaihdosta 7,00 % 6,70 % 8,60 %
Tilikauden tulos, 1 000 € 1 539 1 167 3 180
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 5,30 % 4,90 % 6,60 %
Omavaraisuusaste, % 56,00 % 61,80 % 61,20 %
Nettovelkaantumisaste ** -39,60 % -20,40 % -47,50 %
Osakekohtainen tulos (EPS), € *** 0,22 0,18 0,48
Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, € *** 0,22 0,18 0,48
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella * 488 389 404
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 535 410 440
*) Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa
**) Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta
***) Osakesplit tehty maaliskuussa 2016. Taulukon luvut on muutettu vertailukelpoisiksi takautuvasti

Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa käyttökate (EBITDA) -tunnusluvulla. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön tekemien yrityskauppojen lisäkauppahinnoista. Konsernitase sisälsi 1 380 (2016: 0) tuhatta euroa ehdollisia vastikkeita 30.6.2017.

Toimitusjohtaja Seppo Kuulan kommentit

Jatkoimme voimakasta orgaanista kannattavaa kasvuamme nyt jo seitsemättä vuotta. Katsauskauden lopulla vahvistimme osaamistarjoomaamme kasvavilla kysyntäalueilla myös yrityskaupoin. Vuodentakaisiin lukuihin verrattuna käyttökatteen kasvu (26 %) oli liikevaihdon kasvua (22 %) voimakkaampaa, mikä viestii edellisen vuoden alun kasvukipujen olevan ohi. Katsauskauden lopussa suoritetut yritysostot olivat Siilin kokoon nähden suhteellisen pieniä ja mukana katsauskauden luvuissa pääosin vasta kesäkuun ajalta, joten niillä ei ole vielä merkittävää vaikutusta katsauskauden tunnuslukuihin. Toisella puolivuotiskaudella sen sijaan uskomme yrityshankintojen välittömien ja välillisten vaikutusten edelleen piristävän kannattavaa kasvuamme.

Osaajiemme lukumäärä katsauskauden lopussa oli 535 kasvaen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 125 henkilöllä. Kannattavuuden säilyttäminen voimakkaassa orgaanisessa kasvussa edellyttää tehokasta osaamisenhallintaa ja täydellistä läpinäkyvyyttä asiakkaiden kanssa yhdessä toteutettavaan arvontuottoon. Olemme onnistuneet kehittämään kestävästi niin osaamisen- kuin asiakkuuksienhallintaammekin vastaamaan voimakkaaseen kasvuumme. Näistä muodostuu ydinosaamisemme osaamisenhankinnan, osaamisenkehityksen ja erityisesti eri osaamisten yhteensovittamisen rinnalla. Toinen kevään yritysostoistamme, Omenia, vahvisti merkittävästi ohjelmistokehitysprosessien kehitys- ja automaatio-osaamistamme luomalla samalla pohjaa kasvavalle ohjelmistorobotiikan osaamistarpeelle. Olemme kasvaneet tavoitteemme mukaisesti digitaaliseksi ohjelmistointegraattoriksi, jonka osaaminen tunnustetaan paitsi kotimaassa, myös kasvavassa määrin kansainvälisesti.

Kansainvälistymisemme jatkui suunnitelmamme mukaisesti. Saksassa käyttöaste on pienen paikallisen tekijämäärän johdosta vielä vaihtelevaa, mutta Saksan markkina kokonaisuudessaan työllistää jo yli puolet Puolan osaajistamme, mikä oli alkuperäinen tavoitteemmekin.

Autoteollisuuden kasvaneen kysynnän tasapainottamiseksi laajensimme Ouluun autojen käyttöliittymäsuunnitteluosaamista, jota vahvistimme myös 3D-käyttöliittymäsuunnitteluun erikoistuneen Stormbitin yritysostolla. Autojen ja koneiden käyttöliittymät (HMI) monimuotoistuvat, ja lisäksi lisätty todellisuus (augmented reality) alkaa löytää tietään liiketoimintasovelluksiin, esimerkiksi etähuollon kohteissa. Saksassa olemme onnistuneet vahvistamaan asemaamme autoteollisuuden toimittajaketjussa, ja USAssa olemme onnistuneet löytämään vastaavan aseman ensin sähköautoteollisuuden moderneista toimittajaketjuista, lähestyen katsauskauden lopulla myös perinteisen autoteollisuuden toimittajaympäristöä. Käynnistimme viimeksi mainitun markkinan käyttäytymisen ja tulevaisuuden kehityksen selvittämiseen UCLA:n (University of California, Los Angeles) kanssa tutkimushankkeen, jonka avulla jälkimmäisen puolivuotiskauden aikana tulemme varmistamaan markkinan tavoitettavuuden ja houkuttelevuuden ennen seuraavia askeleita Yhdysvalloissa.

Osaamisenhankintamme toimi katsauskaudella selvästi paremmin kuin toimialallamme keskimäärin julkisen keskustelun perusteella. Mielenkiintoiset modernit asiakasprojektimme sekä laaja-alainen osaamistarpeemme edesauttavat rekrytointia, ja sisäinen osaamisenkehitys (Siili Akatemia) pitää huolta jatkuvasta kehittymisestä sekä osaamisten yhteensovittamisesta. Olemme laajalti arvostettu työnantaja data-, teknologia- ja designosaajien parissa. Matalaa hierarkiaamme ja niin sisäistä kuin ulkoistakin läpinäkyvyyttä ja luottamusta arvostetaan. Loppuvuoden näkymä osaamisenhankintaan tarkentuu syksyn mittaan, mutta tiedämme jo nyt osaajiemme lukumäärän riittävän annetun liikevaihto-ohjeistuksen täyttymiseen. Lisäksi pyrimme jatkamaan epäorgaanista kasvuamme etsien aktiivisesti tarjoomaamme vahvistavia, omien osaamisalueidensa parhaita yrityksiä.

Liikevaihto ja tuloksen kehitys

Ensimmäisellä puolivuotiskaudella 2017 konsernin liikevaihto kasvoi 21,5 (14,3) % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 5 123 tuhatta euroa ollen yhteensä 28 987 (23 865) tuhatta euroa.

Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 4 975 (3 711) tuhatta euroa ollen 17,2 % (15,6 %) liikevaihdosta. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 18 298 (15 621) tuhatta euroa, joka oli 63,1 % (65,5 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 535 (410), jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten 30,5 (16,1) %. Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon olivat hieman alemmalla tasolla verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ollen 80,3 % (81,0 %). Liiketoiminnan muut kulut olivat 3 388 (2 702) tuhatta euroa ollen 11,7 % (11,3 %) liikevaihdosta. Katsauskauden tulos sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita asiantuntija- ja transaktiokuluja noin 113 tuhatta euroa.

Konsernin käyttökate (EBITDA) katsauskaudella oli 2 355 (1 864) tuhatta euroa eli 8,1 % (7,8 %) liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 2 015 (1 604) tuhatta euroa, ja se kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 25,6 %. Nettorahoituskulut olivat 12 (91) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut pienenivät, koska yrityskauppojen kauppahintojen diskonttauksesta johtuvia laskennallisia korkokuluja ei tällä katsauskaudella ollut. Voitto ennen veroja oli 2 003 (1 513) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,22 (0,18) euroa.

Rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 32 946 (26 276) tuhatta euroa, jossa oli kasvua 25,4 %. Yhtiön omavaraisuusaste oli 56,0 % (61,8 %), annualisoitu sijoitetun pääoman tuotto 20,4 % (20,0 %) ja nettovelkaantumisaste -39,6 % (-20,4 %).

Ensimmäisellä puolivuotiskaudella konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1 698 (-1 041) tuhatta euroa. Yhtiön liiketoiminnan rahavirta parantui merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna käyttöpääomanhallinnan tehostumisen ja operatiivisen tuloksen parantumisen johdosta. Investoinnit katsauskauden aikana olivat 1 022 (1 378) tuhatta euroa. Investoinnit johtuivat pääosin Omenia Oy:n osakkeiden hankinnasta sekä Stormbit-yrityskaupasta. Katsauskauden aikana käteisvastikkeena maksettiin yrityshankinnoista yhteensä 1 410 tuhatta euroa, ja hankittujen yritysten rahavarat hankintahetkellä olivat yhteensä 770 tuhatta euroa. Yrityshankintojen alustava rahavirtavavaikutus katsauskauden investointien rahavirtaan on yhteensä -640 tuhatta euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -2 159 (2 117) tuhatta euroa ja koostui pääosin maksetusta osingosta -2 076 (-1 410) tuhatta euroa.

Katsauskauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 8 240 (4 607) tuhatta euroa ja yhtiöllä oli käyttämätöntä tililimiittiä 1 500 tuhatta euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista velkaa yhteensä 972 (1 360) tuhatta euroa, josta lyhytaikaista 390 (390) tuhatta euroa. Lisäksi yhtiön lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin sisältyy Stormbit ja Omenia -yrityskauppojen ehdolliset lisäkauppahinnat, yhteensä 1 380 tuhatta euroa, jotka ovat korottomia velkoja.

Yritysostot ja suunnatut osakeannit

Yhtiö toteutti katsauskauden aikana kaksi yritysostoa. Ensimmäisessä yritysostossa yhtiö hankki 18.5.2017 allekirjoitetulla sopimuksella Stormbit Oy:n 3D/AR/VR-liiketoiminnan. Stormbit on Suomen kokeneimpia 3D-osaamisen sekä virtuaali- ja lisätyn todellisuuden ratkaisujen toteuttajia. Liiketoimintakaupan yhteydessä Stormbitiltä Siilin Oulun toimistoon siirtyi 13 työntekijää. Liiketoiminnan vuoden 2016 liikevaihto oli noin 355 tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 12 % liikevaihdosta. Tämä yritysosto vahvistaa yhtiön asemaa entisestään muun muassa 3D-osaamisen hyödyntämisessä, autojen digitaalisten mittaristojen ja käyttöliittymien kehittämisessä, lisätyn todellisuuden (augmented reality) ratkaisuissa sekä tukee kansainvälistä kasvua kaiken internet (internet of everything) -osaamisen laajentamisen kautta. Yritysoston myötä yhtiön Oulun yksiköstä tulee 3D-osaamisen ja lisätyn todellisuuden osaamiskeskus. Liiketoimintakaupan toteuttamishetkellä 18.5.2017 maksettiin kauppahintana liiketoiminnasta 150 tuhatta euroa. Lisäksi yrityskaupan ehdot sisältävät mahdollisen, yhteensä enintään 80 tuhannen euron suuruisen, ehdollisen lisäkauppahinnan. Kauppahinta liiketoimintakaupasta on sovittu maksettavaksi kokonaan rahana.

Yhtiö toteutti toukokuussa myös toisen yritysoston, jossa se hankki 31.5.2017 allekirjoitetulla sopimuksella ohjelmistoautomaatioon erikoistuneen Omenia Oy:n koko osakekannan. Omenian ydinosaaminen vahvistaa yhtiön ja sen asiakkaiden ohjelmistokehityksen prosessiosaamista ja myös edelläkävijyyttä ohjelmistorobotiikassa. Omenia on kasvanut nopeasti ja kannattavasti yhdeksi maan arvostetuimmista ohjelmistokehityksen prosessien automatisoinnin osaajista. Yhtiön tilikauden 2017 liikevaihtoennuste on noin 3,0 (2016: 1,9) miljoonaa euroa ja käyttökate-ennuste (EBITDA) noin 0,5 (2016: 0,3) miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli kaupantekohetkellä 28 henkilöä. Omenia raportoitiin osana Siili Solutions -konsernia 1.6.2017 alkaen. Yrityskauppa parantaa Siilin liikevaihtoa ja kannattavuutta, mutta sen ei katsota vaikuttavan vuoden 2017 ohjeistukseen.

Omenia-yrityskaupan toteuttamishetkellä 31.5.2017 maksettiin kauppahintana 2,1 miljoonaa euroa, joka sisälsi korvausta hankitun yhtiön kassasta noin 0,4 miljoonaa euroa. Toteuttamishetken kauppahinnasta noin 40 % maksettiin Siili Solutions Oyj:n osakkeilla ja annettavat uudet osakkeet vastasivat noin 1,2 % Siili Solutions Oyj:n osakemäärästä ennen uusien osakkeiden antamista. Yrityskaupan ehdot sisältävät lisäksi mahdollisen yhteensä enintään 1,3 miljoonan euron suuruisen rahana suoritettavan lisäkauppahinnan, joka maksetaan Omenian tilikauden 2017 tilinpäätöksen vahvistumisen jälkeen. Kaupan käteisvastike rahoitetaan Siilin kassavaroista. Kauppahinnan osakeosuuden suorittamiseen liittyen yhtiön hallitus päätti 31.5.2017 suunnatusta osakeannista Omenia Oy:n myyjille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 81 949 uutta osaketta merkintähintaan 10,25 euroa/osake, mikä vastasi Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 3.4.–26.5.2017. Omenia Oy:n omistajat sitoutuivat omistuksensa osalta Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Uudet osakkeet merkittiin samassa yhteydessä ja niiden merkintähinta katsottiin maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Omenia Oy:n osakkeilla. Merkintähinta uusista osakkeista kirjattiin kokonaisuudessaan Siili Solutions Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Päätös suunnatusta osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2017 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakeanti liittyy yhtiön strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, joten Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Stormbit ja Omenia -yrityshankintojen käteis- ja osakevastikkeet (sisältäen ehdolliset lisäkauppahinnat) ovat yhteensä 3 633 tuhatta euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet asiantuntija-, transaktio- ym. kulut, 113 tuhatta euroa, sisältyvät katsauskauden laajan tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankittujen yhtiöiden varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käyvät arvot olivat hankintahetkellä 1 196 tuhatta euroa, joka sisälsi 580 tuhatta euroa käyvän arvon kohdistuksia asiakassuhteisiin. Muuten yrityshankintojen nettovarojen kirjanpitoarvojen katsottiin vastaavan niiden käypää arvoa. Alustavaa liikearvoa yrityshankinnoista muodostui 2 437 tuhatta euroa. Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa, kuten synergiaedut ja osaava henkilöstö.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Henkilöstön määrä kesäkuun lopussa oli 535 (410), jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavan ajanjakson loppuun 125 henkilöä eli 30,5 %. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 488 (389).

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2017 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Timo Luhtaniemi, Anu Nissinen, Björn Mattsson, Kati Hagros ja Harry Brade. Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo Luhtaniemi. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Luhtaniemi (puheenjohtaja), Kati Hagros ja Harry Brade. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anu Nissinen (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Harry Brade.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli Siljamäki (talousjohtaja), Kari Pirttikangas (operatiivinen johtaja), Pasi Ropponen (myyntijohtaja), Erkka Niemi (teknologiajohtaja, palvelukehitys) sekä Kristiina Burtsoff (henkilöstöjohtaja). Katsauskauden aikana yhtiön johtoryhmässä aloitti Kristiina Burtsoff 1.3.2017, ja johtoryhmästä jäivät pois Markku Seraste (liiketoimintajohtaja) 26.2.2017 sekä Perttu Monthan (johtaja, projektiliiketoiminta ja jatkuvat palvelut) 31.5.2017 heidän siirtyessä toisten työnantajien palvelukseen.

Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Riskit ja epävarmuustekijät

Siili Solutions Oyj:n liiketoimintaan, liikevaihtoon ja kannattavuuteen voi vaikuttaa useita eri epävarmuustekijöitä. Yhtiön käsityksen mukaan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, ja yhtiö on selostanut toimintaympäristöön, liiketoimintaan, talouteen ja rahoitukseen liittyvistä riskeistään tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessaan ja tilinpäätöstiedotteessaan sekä 30.3.2016 julkaistussa listautumisesitteessään, jotka löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta osoitteesta www.siili.com/fi.

Näkymät vuodelle 2017 ja pitkän aikavälin tavoite

Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan 53–60 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 5,3–6,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, keskimäärin yli 10 %).

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2017 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,30 euroa/osake eli yhteensä 2 076 tuhatta euroa.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 480 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 750 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien  oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset, pois lukien edellä mainittuun osakkeiden lukumäärän lisäämiseen maksuttomalla osakeannilla tarkoitettu valtuutus. Saamansa osakeantivaltuutuksen nojalla hallitus päätti ensimmäisen puolivuotiskauden aikana yhteensä 81 949 osakkeen suunnatusta osakeannista toteutetun Omenia-yritysoston kauppahinnan suorittamiseen liittyen.

Osake ja osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli 30.6.2017 kaupparekisteriin merkittynä 7 000 316. Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole omia osakkeita katsauskauden päättyessä. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2017 suoraan tai lähipiirin kautta yhteensä 1 081 723 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa 481 240 osaketta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten hallussa oli katsauskauden päättyessä 116 000 optio-oikeutta. Toukokuun lopussa toteutetun Omenia-yrityskaupan kauppahinnan suorittamiseen liittyen katsauskaudella laskettiin liikkeelle yhteensä 81 949 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 6.6.2017.

Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kurssi oli korkeimmillaan 12,25 euroa, alimmillaan 7,91 euroa, keskikurssi 9,56 euroa ja päätöskurssi katsauskauden lopussa 11,95 euroa. Yhtiön osakkeen markkina-arvo kasvoi vuoden 2016 lopusta 44,7 % ja yhtiön markkina-arvo oli yhteensä 83,7 (51,4) miljoonaa euroa 30.6.2017. Siili Solutions Oyj:n osakkeella ollut Nasdaq Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus S-Pankki Oy:n kanssa päättyi 31.5.2017. Yhtiö arvioi, että osakkeen likviditeetti on riittävä ilman LP-markkinatakaustoimintaa.  

Yhtiöllä oli 30.6.2017 yhteensä 4 021 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi vuoden 2016  lopusta 11,0 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.com/fi.                  

Yhtiöllä on yksi voimassaoleva optio-ohjelma, josta yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 8.6.2016. Optio-ohjelmassa optio-oikeuksia on päätetty antaa yhteensä enintään 337 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 337 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 30.9.2019–31.12.2020. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, jollei osakkeen 60 kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ole vähintään 14,50 euroa ajalla 1.1.2019–30.6.2020. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen käypään arvoon, joka vastaa yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 9.5.–3.6.2016. Konsernin johtoryhmän jäsenten ja puolalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajan osalta optio-oikeuksien 2016 saaminen edellyttää, että he omistavat tai hankkivat yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Osakkeet on omistettava siihen saakka kun optio-ohjelma päättyy 31.12.2020. Osana optio-ohjelmaa yhtiön hallitus päätti tarjota avainhenkilöille, joilta edellytetään osakkeiden omistamista, mahdollisuuden rahoittaa osakehankintansa yhtiön myöntämällä korollisella lainalla. Yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi tarjoama laina on maksettava takaisin viimeistään 31.12.2020.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.

Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuositiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Tiedotteeseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu.

Yhtiö on analysoinut vuoden 2017 aikana, kuinka IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöönotto vaikuttaa yhtiön konsernitilinpäätökseen. Yhtiö on tunnistanut seuraavat tulovirrat asiakassopimuksista: työmyynti, projektitoimitukset, lisenssimyynti sekä ylläpito ja muut palvelut. Valtaosa yhtiön liikevaihdosta muodostuu työmyynnistä ja projektitoimituksista, joiden tuloutukseen standardin käyttöönoton ei arvioida vaikuttavan, koska ne tuloutetaan ajan kuluessa tai suoritevelvoitteen täyttämisasteen mukaisesti sekä nykyisin että IFRS 15 -standardin mukaisesti. Standardimuutoksen mahdolliset vaikutukset lisenssimyynnin sekä ylläpidon ja muiden palveluiden tuloutukseen eivät tule olennaisesti vaikuttamaan yhtiön liikevaihdon tuloutusajankohtaan ja määrään, koska niiden osuus yhtiön liikevaihdosta on vähäinen.

Taloudellinen kalenteri vuonna 2017

Siili Solutions järjestää 1.8.2017 julkaistun sijoittajatiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 15.8.2017 kello 9:00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.

Vuoden 2017 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2018. Muilta osin vuoden 2018 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

 

Konsernin tuloslaskelma IFRS   1.1.–
30.6.2017
1.1.–
30.6.2016
1.1.–
31.12.2016
1 000 EUR        
         
LIIKEVAIHTO   28 987 23 865 48 415
Liiketoiminnan muut tuotot   28 34 48
Materiaalit ja palvelut   -4 975 -3 711 -7 846
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -18 298 -15 621 -30 384
Poistot   -340 -260 -625
Liiketoiminnan muut kulut   -3 388 -2 702 -5 464
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   2 015 1 604 4 144
Rahoitustuotot    22 19 15
Rahoituskulut   -34 -110 -141
TULOS ENNEN VEROJA   2 003 1 513 4 019
Tuloverot   -464 -346 -839
TILIKAUDEN TULOS   1 539 1 167 3 180
         
Jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 100 % 1 539 1 167 3 180
  Määräysvallattomille omistajille 0 % 0 0 0
         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto  0,22 0,18 0,48
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,22 0,18 0,48

 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS 1.1.–
30.6.2017
1.1.–
30.6.2016
1.1.–
31.12.2016
1 000 EUR        
         
TILIKAUDEN TULOS   1 539 1 167 3 180
Muut laajan tuloksen erät        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
  Muuntoerot   36 -42 -5
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1 575 1 125 3 175
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyrityksen omistajille 100 % 1 575 1 125 3 175
  Määräysvallattomille omistajille 0 % 0 0 0

 

 

Konsernitase IFRS 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
1 000 EUR      
         
VARAT        
         
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 087 684 927
  Liikearvo 11 083 8 646 8 646
  Muut aineettomat hyödykkeet 2 042 1 788 1 629
  Saamiset 763 0 874
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14 975 11 118 12 076
         
Lyhytaikaiset varat      
  Myyntisaamiset 8 554 9 053 7 324
  Muut saamiset 1 177 1 498 1 475
  Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 0 3
  Rahavarat 8 240 4 607 9 718
Lyhytaikaiset varat yhteensä 17 972 15 157 18 520
         
VARAT YHTEENSÄ 32 946 26 276 30 596
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
         
Oma pääoma      
  Osakepääoma 100 100 100
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 874 12 034 12 034
  Muuntoerot 24 -48 -11
  Kertyneet voittovarat 5 361 3 854 5 883
Oma pääoma yhteensä 18 360 15 941 18 006
         
Pitkäaikaiset velat      
  Rahoitusvelat 582 970 776
  Laskennalliset verovelat 447 386 359
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 029 1 356 1 135
         
Lyhytaikaiset velat      
  Rahoitusvelat 1 770 390 390
  Ostovelat ja muut velat 10 903 8 503 10 599
  Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 656 24 427
  Varaukset 228 62 39
Lyhytaikaiset velat yhteensä 13 558 8 979 11 455
         
Velat yhteensä 14 587 10 335 12 591
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 32 946 26 276 30 596

 

 

Konsernin rahavirtalaskelma IFRS 1.1.30.6.2017 1.1.30.6.2016 1.1.31.12.2016
1 000 EUR      
       
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 1 539 1 167 3 180
Oikaisut:      
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut 392 177 586
Korkokulut ja muut rahoituskulut 34 110 141
Korkotuotot -22 -19 -15
Verot 464 346 839
Käyttöpääoman muutokset:      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -510 -2 860 -1 460
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 160 562 2 562
Maksetut korot -35 -34 -69
Saadut korot 22 10 17
Maksetut verot -346 -498 -624
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 698 -1 041 5 156
       
Investointien rahavirrat      
Tytäryritysten hankinta -490 -1 193 -1 193
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -382 -185 -554
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -150 0 0
Investointien nettorahavirta -1 022 -1 378 -1 747
       
Rahoituksen rahavirrat      
Myönnetyt lainat 0 0 -566
Lainasaamisten takaisinmaksut 112 50 95
Lainojen nostot 0 0 0
Lainojen takaisinmaksut -195 -195 -390
Osakeanti 0 3 672 3 672
Maksetut osingot -2 076 -1 410 -1 410
Rahoituksen nettorahavirta -2 159 2 117 1 400
       
Rahavarojen muutos -1 483 -302 4 809
Rahavarat tilikauden alussa 9 718 4 911 4 911
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 5 -2 -2
Rahavarat tilikauden lopussa 8 240 4 607 9 718

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS
1 000 EUR Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 
  Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  Muut rahastot Muunto-
erot
Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 100 7 098 0 -6 4 151 11 343
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         1 167 1 167
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)            
Muuntoerot       -42   -42
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 -42 1 167 1 125
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -1 410 -1 410
Osakeanti   4 936       4 936
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä         15 15
Muut muutokset         -68 -68
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 4 936 0 0 -1 463 3 473
Oma pääoma 30.6.2016 100 12 034 0 -48 3 854 15 941
             
Omapääoma 1.1.2017 100 12 034 0 -11 5 883 18 006
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         1 539 1 539
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna)            
Muuntoerot       36   36
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 36 1 539 1 575
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -2 076 -2 076
Osakeannit   840       840
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä         15 15
Muut muutokset           0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 840 0 0 -2 061 -1 221
Oma pääoma 30.6.2017 100 12 874 0 24 5 361 18 360

 

Puolivuosikatsauksen liitetiedot

 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

1 000 EUR 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Kirjanpitoarvo kauden alussa 927 573 573
Lisäykset 328 215 664
Kurssierot 4 -2 -3
Poistot ja arvonalentumiset -172 -101 -307
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 087 684 927

 

Aineettomien hyödykkeiden muutokset

1 000 EUR 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Kirjanpitoarvo kauden alussa 10 275 10 593 10 593
Lisäykset 3 017 0 0
Vähennykset     -2
Kurssierot   0 0
Poistot ja arvonalentumiset -168 -159 -316
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 13 124 10 434 10 275

 

Varaukset ja ehdolliset velat

Varaukset

1 000 EUR Tappiolliset sopimukset Takuu- varaukset Yhteensä
1.1.2017                    0 39 39
Lisäykset 210 21 231
Käytetyt varaukset   -4 -4
Käyttämättömät varausten peruutukset -4 -34 -38
30.6.2017 206 22 228
       
1 000 EUR Tappiolliset sopimukset Takuu- varaukset Yhteensä
1.1.2016 30 0 30
Lisäykset 0 62 62
Käytetyt varaukset -30 0 -30
Käyttämättömät varausten peruutukset 0 0 0
30.6.2016 0 62 62
       
1 000 EUR Tappiolliset sopimukset Takuu- varaukset Yhteensä
1.1.2016 30 0 30
Lisäykset 243 135 379
Käytetyt varaukset -273 -20 -294
Käyttämättömät varausten peruutukset 0 -76 -76
31.12.2016 0 39 39

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä tuote tai palvelu myydään ja mahdollisen takuuvarauksen suuruus pystytään riittävän tarkkaan ennustamaan. Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt.

Konserni on antanut tietyille projekteille 12 kuukauden takuun. Takuun aikana yhtiö sitoutuu korjaamaan viipymättä ja veloituksetta takuuaikana esiintyvät virheet. 30.6.2017 takuuvarauksia oli yhteensä 22 (62) tuhatta euroa. Takuuvaraus vastaa parasta arviota tulevista menoista ja perustuu yhtiön aiempaan kokemukseen vastaavanlaisista projekteista.

Konsernilla oli 30.6.2017 yhteensä 1 380 tuhatta euroa ehdollisia velkoja, jotka johtuvat Stormbit- ja Omenia-yrityskauppojen ehdollisista lisäkauppahinnoista.

 

Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot

      30.6.2017 Käyvän arvon hierarkia
1 000 EUR Kirjan- pitoarvo Käypä arvo
Rahoitusvarat      
  Lainat ja muut saamiset      
  Pitkäaikaiset      
    Saamiset 763 763 2
  Lyhytaikaiset      
    Myyntisaamiset 8 554 8 554 2
    Muut saamiset 1 177 1 177 2
    Rahavarat 8 240 8 240 2
Rahoitusvarat yhteensä 18 734 18 734  
           
Rahoitusvelat      
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut    
  Pitkäaikaiset      
    Pankkilainat* 582 582 2
  Lyhytaikaiset      
    Pankkilainat* 390 390 2
    Ostovelat ja muut velat 3 374 3 374  
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat    
  Pitkäaikaiset      
    Ehdollinen vastike* 0 0 3
  Lyhytaikaiset      
    Ehdollinen vastike* 1 380 1 380 3
Rahoitusvelat yhteensä 5 726 5 726  
*Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat.
           
      30.6.2016 Käyvän arvon hierarkia
1 000 EUR Kirjan-pitoarvo Käypä arvo
Rahoitusvarat      
  Lainat ja muut saamiset      
  Pitkäaikaiset      
    Saamiset 0 0 2
  Lyhytaikaiset      
    Myyntisaamiset 9 053 9 053 2
    Muut saamiset 544 544 2
    Rahavarat 4 607 4 607 2
Rahoitusvarat yhteensä 14 204 14 204  
           
Rahoitusvelat      
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut    
  Pitkäaikaiset      
    Pankkilainat* 970 970 2
  Lyhytaikaiset      
    Pankkilainat* 390 390 2
    Ostovelat ja muut velat 4 197 4 197  
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat    
  Pitkäaikaiset      
    Ehdollinen vastike* 0 0 3
  Lyhytaikaiset      
    Ehdollinen vastike* 0 0 3
Rahoitusvelat yhteensä 5 556 5 556  
*Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat.
           
      31.12.2016 Käyvän arvon hierarkia
1 000 EUR Kirjan- pitoarvo Käypä arvo
Rahoitusvarat      
  Lainat ja muut saamiset      
  Pitkäaikaiset      
    Saamiset 874 874 2
  Lyhytaikaiset      
    Myyntisaamiset 7 324 7 324 2
    Muut saamiset 1 399 1 399 2
    Rahavarat 9 718 9 718 2
Rahoitusvarat yhteensä 19 316 19 316  
           
Rahoitusvelat      
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut    
  Pitkäaikaiset      
    Pankkilainat* 776 776 2
  Lyhytaikaiset      
    Pankkilainat* 390 390 2
    Ostovelat ja muut velat 4 728 4 728  
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat    
  Pitkäaikaiset      
    Ehdollinen vastike* 0 0 3
  Lyhytaikaiset      
    Ehdollinen vastike* 0 0 3
Rahoitusvelat yhteensä 5 894 5 894  
*Sisältyvät taseen erään rahoitusvelat.

 

Käypien arvojen hierarkian tasot

Katsauskauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.

Taso 1
Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2
Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat havainnoitavissa joko suoraan tai epäsuorasti.

Taso 3
Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.

 

Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan arvostetuista rahoitusveloista

Ehdollinen vastike

1 000 EUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Tilikauden alussa 0 2 298 2 298
Lisäys liiketoiminnan hankinnasta 1 380 0 0
Diskonttauksen purkautumisen vaikutus 0 69 69
Toteuttamiset 0 -2 367 -2 367
Realisoitumaton käyvän arvon muutos 0 0 0
Tilikauden lopussa 1380 0 0

 

Rahoitusvelat, vakuudet ja vastuusitoumukset

Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset

1 000 EUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 582 970 776
Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike   0 0
Yhteensä 582 970 776

Lyhytaikaiset

1 000 EUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 390 390 390
Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike 1 380 0 0
Yhteensä 1 770 390 390

Konsernilla on yksi syyskuussa 2014 nostettu pankkilaina. Laina on vaihtuvakorkoinen ja korko on 1,5 % + kolmen kuukauden Euribor (kuitenkin vähintään 0 %). Pankkilainan maturiteetti on viisi vuotta ja sitä lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain. Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut tarkastetaan puolivuosittain ja kovenanttiehdot täyttyivät tarkasteluhetkellä. Taseeseen sisältyi 30.6.2017 yhteensä 1 380 (0) tuhatta euroa Stormbit ja Omenia -yrityskauppojen ehdollisiin lisäkauppahintoihin liittyviä ehdollisia velkoja.

Vastuut

Konsernin vuokrasopimukset koostuvat pääasiassa konserniyhtiöiden käytössä olevista toimistotiloista. Toimistotilojen lisäksi konserni on vuokrannut IT- ja toimistolaitteita sekä ajoneuvoja. Toimitilojen vuokrasopimusten pituudet ovat pääosin kolmesta neljään vuotta. Tiettyihin toimitilojen vuokrasopimuksiin sisältyy indeksiehto.

Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat

1000 EUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Yhden vuoden kuluessa 1 297 855 965
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 847 290 1 200
Yli viiden vuoden kuluttua 0 0 0
Yhteensä 2 144 1 145 2 165

Yhtiöllä ei ollut rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltuja vuokrasopimuksia katsauskauden aikana.

Vakuudet

Omasta puolesta annetut sitoumukset

1 000 EUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
Vuokravakuudet 153 105 121
Yrityskiinnitykset* 3600 3600 3 600
Yrityskortit 36 17 20
Vuokratakaukset 196 134 196
*) Yrityskiinnitykset 3 600 tuhatta euroa ovat luottolimiitin ja pankkilainan vakuutena.

Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa.

 

Lähipiiritapahtumat

Katsauskauden aikana ei ollut lähipiiriliiketoimia.

Helsingissä 15. päivänä elokuuta 2017

Siili Solutions Oyj hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032

Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848


Siili Solutions lyhyesti

Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi


Siili Solutions Puolivuosikatsaus H1 2017.pdf