Julkaistu: 2017-08-03 08:00:00 CEST
QPR Software
Puolivuosikatsaus

QPR SOFTWAREN PUOLIVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. – 30.6.2017

YHTEENVETO

Ohjelmistoliikevaihto kasvoi alkuvuonna               

Huhti-kesäkuu 2017

 • Liikevaihto 2 062 tuhatta euroa (2016: 2 173). Ohjelmistolisenssien myynti kasvoi (+17 %), mutta liikevaihto laski 5 % konsultointipalvelujen liikevaihdon laskun (-15 %) johdosta.
 • Liikevoitto 4 tuhatta euroa (230).
 • Liikevoitto 0,2 % liikevaihdosta (10,6).
 • Liiketoiminnan rahavirta -66 tuhatta euroa (192).
 • Voitto ennen veroja -9 tuhatta euroa (217).
 • Vuosineljänneksen voitto 18 tuhatta euroa (175).
 • Tulos/osake 0,001 euroa (0,015).

Tammi-kesäkuu 2017

 • Liikevaihto 4 369 tuhatta euroa (2016: 4 215). Liikevaihto kasvoi 4 % ohjelmistolisenssien myynnin voimakkaan kasvun (+81 %) ansiosta. Kasvua hidasti konsultointipalvelujen liikevaihdon lasku (-10 %).
 • Liikevoitto 280 tuhatta euroa (125).
 • Liikevoitto 6,4 % liikevaihdosta (3).
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 649 tuhatta euroa (1 422).
 • Voitto ennen veroja 256 tuhatta euroa (95).
 • Kauden voitto 171 tuhatta euroa (70).
 • Tulos/osake 0,014 euroa (0,006).
 • Näkymät tilikaudelle 2017 ennallaan.

Liiketoiminta

QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Innovoimme, kehitämme ja myymme ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille monipuolisia konsultointipalveluita.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Arvioimme prosessianalyysiohjelmistojen (process mining) ja -palvelujen kysynnän kasvun edelleen kiihtyvän kuluvana vuonna. Kyseinen ohjelmistotuotekategoria on edelleen verrattain uusi, mutta kilpailu ja kehityspanostukset ovat tällä markkinalla voimakkaassa nousussa.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa ja palveluissa arvioimme kilpailun kiristyvän kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla on edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.
 

Näkymät tilikaudelle 2017

Näkymät ovat ennallaan.

QPR jatkaa panostuksiaan kehittämänsä prosessianalyysiohjelmiston (process mining) ja siihen liittyvien palvelujen myyntiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiliiketoimintansa kasvavan merkittävästi kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteiden kiristyneen kilpailun arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti myyntiin osassa QPR:n jälleenmyyntikanavaa, erityisesti kehittyneillä markkinoilla. Tämän vaikutuksen kompensoimiseksi yhtiö hakee kasvua näiden tuotteiden jälleenmyyntikanavan uudistamisesta kehittyvillä markkinoilla.

Mallinnus- ja suorituskykyjohtamisen tuotteissa yhtiö keskittyy kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti ohjelmistoratkaisujen kehitykseen ja toimittamiseen. Toiminnankehityksen konsultoinnissa yhtiö panostaa avainasiakkuuksien kehittämiseen ja laajentamiseen.

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2017, mutta liikevoiton jäävän kasvupanostusten vuoksi hieman edellisvuotta pienemmäksi. Suunniteltu kustannusten nousu liittyy lähinnä ohjelmistotuotekehityksen nopeuttamiseen sekä kansainvälisen liiketoiminnan kasvupanostuksiin.

Yksittäisten vuosineljänneksien liikevaihdon arvioidaan vaihtelevan jonkin verran, johtuen ohjelmistolisenssikauppojen ajoituksesta kullakin neljänneksellä.

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT              
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 4-6/ 2017 4-6/ 2016 Muutos, % 1-6/ 2017 1-6/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
               
Liikevaihto 2 062 2 173 -5 4 369 4 215 4 8 634
Käyttökate 227 456 -50 709 542 31 1 628
 % liikevaihdosta 11,0 21,0   16,2 12,9   18,9
Liikevoitto 4 230 -98 280 125 125 761
 % liikevaihdosta 0,2 10,6   6,4 3,0   8,8
Voitto ennen veroja        -9 217 -104 256 95 170 710
Katsauskauden voitto 18 175 -90 171 70 143 568
 % liikevaihdosta 0,9 8,1   3,9 1,7   6,6
               
Tulos/osake, euroa 0,001 0,015 -90 0,014 0,006 143 0,047
Oma pääoma/osake, euroa           0,245 0,221 11 0,245 0,221 11 0,261
               
Liiketoiminnan rahavirta -66 192 -134 1 649 1 422 16 1 419
Rahavarat kauden lopussa 1 336 900 48 1 336 900 48 565
Korollinen nettovelka                    -1 336 -900 48 -1 336 -900 48 -565
Nettovelkaantumisaste, %                        -43,7 -32,8 33 -43,7 -32,8 33 -17,4
Omavaraisuusaste, %                        68,5 65,2 5 68,5 65,2 5 46,3
Oman pääoman tuotto, % 2,2 25,2   10,8 5,0   18,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,6 29,9   18,6 8,8   24,6

 

RAPORTOINTI                                                                   

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat sekä Konsultointi. Ohjelmistojen vuokrat yhdessä Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen kanssa muodostavat yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot. Ne perustuvat pitkäaikaisiin, toistaiseksi jatkuviin tai useaksi vuodeksi solmittuihin sopimuksiin ja niiden vuokra- ja ylläpitomaksut laskutetaan pääsääntöisesti vuosittain ennakkoon.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Strategiamme mukaisesti haemme tulevina vuosina kasvua erityisesti kansainvälisestä ohjelmistoliikeliiketoiminnasta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi aloitimme vuoden 2016 lopulla kasvattaa tuotekehitys-, markkinointi- ja toimitusresurssejamme. Ohjelmistokehityksessä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen. Panostamme erityisesti prosessien analysointiin ja operatiivisen suorituskyvyn seurantaan. Uskomme, että näiden fokusalueidemme markkina kasvaa merkittävästi, kun yritykset keräävät toiminnastaan yhä enemmän tapahtumatietoja.

Katsauskaudella tammi-kesäkuussa kansainvälinen liikevaihto kasvoi 13 % edellisvuoteen verrattuna, ja ohjelmistoliikevaihtomme kasvoi 12 %. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvu oli vahvempaa kuin toisella neljänneksellä, mikä johtui paremmasta ohjelmistolisenssien myynnistä. Toiselle vuosineljännekselle ei ajoittunut suuria lisenssikauppoja, jonka vuoksi kauppojen keskikoko oli ensimmäistä neljännestä pienempi. Lisenssikauppojen ajoitus tulee jatkossakin vaikuttamaan yksittäisten neljännesten liikevaihtoon ja tulokseen.

Konsultointipalvelujen liikevaihto laski tammi-kesäkuussa, mikä johtui toiminnankehityskonsultoinnin myynnin laskusta suomalaisille asiakkaille. Toisella vuosineljänneksellä onnistuimme myynnissä kuitenkin vahvistamaan toiminnankehityskonsultoinnin tilauskantaa vuoden jälkipuoliskolle.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

 

LIIKEVAIHDON KEHITYS

Huhti-kesäkuu 2017

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 062 tuhatta euroa (2 173) ja laski 5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui pääasiassa konsultointipalvelujen liikevaihdon laskusta.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 17 % edellisvuodesta. Vaikka lisenssimyynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, se jäi kuluvan vuoden ensimmäistä neljännestä pienemmäksi. Tämä johtui alemmasta keskimääräisestä kauppakoosta – suuria lisenssikauppoja ei toiselle vuosineljännekselle ajoittunut.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla ja asiakasvaihtuvuus säilyi alhaisena. Ohjelmistovuokrien osuus liikevaihdosta laski 6 % uusmyynnin keskittyessä erityisesti ohjelmistolisenssien myyntiin. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) osuus liikevaihdosta oli 51 % (50).

Konsultointipalvelujen liikevaihto laski 15 %, mikä johtui toiminnankehityskonsultoinnin myynnin laskusta suomalaisille asiakkaille. Lisäksi konsulttiresursseja käytettiin huomattavasti edellisvuotta enemmän ohjelmistomyynnin tukeen, mikä vähensi konsultoinnin laskutusta.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 6 %, mutta liikevaihto Suomessa laski 10 %. Liikevaihdosta kertyi 68 % (71) Suomesta, 18 % (18) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 14 % (11) muualta maailmasta.

Tammi-kesäkuu 2017

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4 369 tuhatta euroa (4 215) ja kasvoi 4 %.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi katsauskaudella vahvasti (+81 %). Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat erityisesti prosessianalyysi- sekä mallinnusohjelmistojen suoramyynnin kasvu. Myös suorituskykyjohtamisen ohjelmistojen kansainvälinen jälleenmyynti kasvoi. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat (-1 % ja -6 %).  

Kokonaisuudessaan ohjelmistoliikevaihto (ohjelmistolisenssit, ylläpito ja vuokrat) kasvoi 12 %.

Konsultointipalvelujen liikevaihto laski 10 %, mikä johtui toiminnankehityskonsultoinnin myynnin laskusta suomalaisille asiakkaille.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 13 % ja Suomessa liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Konsernin liikevaihdosta kertyi 68 % (70) Suomesta, 20 % (19) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 12% (11) muualta maailmasta.

 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN          
               
Tuhatta euroa 4-6/ 2017 4-6/ 2016 Muutos, % 1-6/ 2017 1-6/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
               
Ohjelmistolisenssit 291 249 17 820 453 81 1 316
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 670 672 0 1 347 1 355 -1 2 776
Ohjelmistojen vuokrat 391 414 -6 777 828 -6 1 670
Konsultointi 710 839 -15 1 425 1 579 -10 2 872
Yhteensä 2 062 2 173 -5 4 369 4 215 4 8 634
               
 
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI
         
               
Tuhatta euroa 4-6/ 2017 4-6/ 2016 Muutos, % 1-6/ 2017 1-6/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
               
Suomi 1 399 1 549 -10 2 961 2 967 0 5 634
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 379 389 -3 886 796 11 1 748
Muu maailma 284 235 21 523 452 16 1 252
Yhteensä 2 062 2 173 -5 4 369 4 215 4 8 634

 

TULOSKEHITYS

Huhti-kesäkuu 2017

Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto oli 4 tuhatta euroa (230) ja 0,2% liikevaihdosta (10,6).
Liikevoitto laski lähinnä vertailukautta matalamman liikevaihdon sekä korkeampien henkilöstökulujen vuoksi.

Konsernin kiinteät kulut olivat huhti-kesäkuussa 2 007 tuhatta euroa (1 844), ja nousivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 73,4 % (73,8 %) eli 1 473 tuhatta euroa (1 361).

Tulos ennen veroja oli -9 tuhatta euroa (217) ja katsauskauden tulos oli 18 tuhatta euroa (175). Toisen vuosineljänneksen verot paransivat tulosta 27 tuhatta euroa (heikensivät 42). Verojen nettopositiivisuus johtui paitsi verotettavan tuloksen heikkenemisestä, myös lähdeveroista sekä edellisvuoteen liittyvistä verojaksotuksista.  Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,001 euroa (0,015) osakkeelta.

Tammi-kesäkuu 2017

Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 280 tuhatta euroa (125) eli 6,4 % (3,0) liikevaihdosta. Liikevoitto nousi vertailukautta korkeamman liikevaihdon vuoksi.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 3 963 tuhatta euroa (3 856), ja kasvoivat 3 % edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 72,5 % (75,7) eli 2 872 tuhatta euroa (2 918). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 9 tuhatta euroa (8).

Voitto ennen veroja oli 256 tuhatta euroa (95) ja katsauskauden voitto oli 171 tuhatta euroa (70). Katsauskauden verokulut olivat 85 tuhatta euroa (24). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,014 euroa (0,006) osakkeelta.

 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden tammi-kesäkuu liiketoiminnan rahavirta oli 1 649 tuhatta euroa (1 422). Vahva rahavirta johtui parantuneesta tuloksesta sekä pienemmästä käyttöpääomasta. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 336 tuhatta euroa (900).

Investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 516 tuhatta euroa (366), ja ne olivat pääasiassa tuotekehitysinvestointeja.

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella tammi-kesäkuussa 24 tuhatta euroa (30) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 29 tuhatta euroa (22).

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -44 % (-33). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 2 008 tuhatta euroa (2 427). Sijoitetun pääoman vuotuinen tuotto katsauskaudella tammi-kesäkuussa oli 19 % (9 %) ja huhti-kesäkuussa -4 % (30 %).

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 69 % (65) ja konsernin oma pääoma 3 055 tuhatta euroa (2 745). Oman pääoman vuotuinen tuotto katsauskaudella tammi-kesäkuussa oli 11 % (5 %) ja huhti-kesäkuussa 2 % (25 %).

 

TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi yhtiö kehittää ja tarjoaa asiakkaille monipuolisia ohjelmistoratkaisuja.

QPR aloitti vuoden 2016 lopulla tuotekehityksen nopeuttamisen lisäämällä resursseja hallitusti. Tästä johtuen arvioimme tuotekehityskulujemme kasvavan kuluvana vuonna. Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa.

Toisella vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 657 tuhatta euroa (418) eli 32 % liikevaihdosta (19). Huhti-kesäkuussa tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 218 tuhatta euroa (161). Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 167 tuhatta euroa (147).

Katsauskaudella tammi-kesäkuussa tuotekehitysmenot olivat 1 222 tuhatta euroa (906) eli 28 % liikevaihdosta (22). Katsauskaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 449 tuhatta euroa (340). Tammi-kesäkuussa tuotekehityspoistoja kirjattiin 318 tuhatta euroa (256).

Yhtiön ohjelmistuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner ja QPR ProcessAnalyzer. Edellämainittujen lisäksi yhtiö kehittää palvelutuotteita, joita ovat pääasiassa ohjelmistotuotteita täydentävät palvelukonseptit ja -ratkaisut.

 

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 80 henkilöä (69). Olemme kasvattaneet henkilöstöresursseja erityisesti tuotekehityksessä. Keskimääräinen henkilöstömäärä toisen vuosineljänneksen aikana oli 78 (70) ja katsauskauden aikana tammi-kesäkuussa oli 75 (75).

Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 38,9 (39,1) vuotta. Naisia oli 27 % (30) ja miehiä 73 % (70) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 15 % (20), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 41 % (39), tuotekehityksessä 34 % (29) ja hallinnossa 10 % (12) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta.

                     

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT        
         
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-6/2017 1-6/2016 Muutos, % 1-12/2016
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 887 151 366 396 142 901 526
Vaihto, euroa 1 300 786 387 159 236 970 905
% osakkeista 7,4 3,1   7,5
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 1,47 1,06 39 1,08
         
Osake ja markkina-arvo 30.6.2017 30.6.2016 Muutos, % 31.12.2016
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - 457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - 11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl 1 185 1 198 -1 1 171
Päätöskurssi, euroa 1,79 1,00 79 1,20
Osakekannan markkina-arvo, euroa 21 458 259 11 987 854 - 14 385 425
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 - 50 271
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 439 307 439 307 - 439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 - 3,7

 

QPR Software Oyj:n 28.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta kohti (0,02) eli yhteensä 360 tuhatta euroa (240). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 7.4.2017.

 

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Vuoden 2017 alusta yhtiön kansainvälinen kanavaliiketoiminta, asiakaspalvelu ja markkinointi yhdistettiin prosessianalyysiliiketoimintaan. Syntyneen Process Mining and Strategy Management -liiketoimintayksikön johtajaksi nimitettiin Matti Erkheikki.

Tero Aspinen nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2017 vastuualueenaan Lähi-idän liiketoiminta ja suorituskykyjohtamisen tarjoomakehitys.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.

 

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Softwaren 28.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Lisäksi hallitukseen valittiin uusina jäseninä Juha Häkämies ja Taina Sipilä.

Juha Häkämies toimii Gasumin strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on aiemmin työskennellyt yritysjärjestelyistä ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana Baswarella sekä liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä muun muassa Digiassa ja Sonerassa. Taina Sipilä on ohjelmistoyritys Dear Lucyn toimitusjohtaja ja perustaja. Sipilä on myös ohjelmistoyritys Sympan hallituksen jäsen. Aiemmin hän työskenteli Sympan hallituksen puheenjohtajana ja tätä ennen toimitusjohtajana.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 28.3.2017 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).

   

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli katsauskauden lopussa 10 % (14) myyntisaamisten määrästä.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 67 % oli euromääräisiä (69). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa.

QPR on aiemmin raportoinut käynnistäneensä kesällä 2016 välimiesmenettelyn asiakkaan tekemästä sopimuksen perusteettomasta purkamisesta. Välimiesmenettely saatettiin päätökseen toukokuussa 2017. Välimiesoikeuden päätös oli, että vastaaja tuomittiin suorittamaan QPR:lle rikkomansa sopimuksen arvo kokonaisuudessaan. Välimiesoikeus hylkäsi asiakkaan tekemän vastakanteen.

Yhtiö havaitsi alkuvuoden aikana kohonneen luottoriskin yhden asiakkaansa saatavien suhteen. Kyseisistä saatavista on tuloutettu liikevaihtoa noin 100 tuhatta euroa. Saataville on laadittu yhteistyössä asiakkaan kanssa maksusuunnitelma, jonka toteutumista seurataan edelleen.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2016 toimintakertomuksen sivuilla 13-15 (https://www.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2016.pdf).

 

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2017 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset katsauksensa suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus 1–9/2017: torstaina 26. lokakuuta 2017

 

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,                                                 

puh. 040 5026 397                                                              

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 4-6/ 2017 4-6/ 2016 Muutos, % 1-6/ 2017 1-6/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
               
Liikevaihto 2 062 2 173 -5 4 369 4 215 4 8 634
Liiketoiminnan muut tuotot 7 12 -45 7 18 -62 18
               
Materiaalit ja palvelut 57 112 -49 133 253 -47 419
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 473 1 361 8 2 872 2 918 -2 5 362
Liiketoiminnan muut kulut 311 257 21 662 521 27 1 243
Käyttökate 227 456 -50 709 542 31 1 628
               
Poistot 223 226 -2 429 417 3 866
Liikevoitto 4 230 -98 280 125 125 761
               
Rahoitustuotot ja -kulut -14 -12 11 -24 -30 -18 -51
Voitto ennen veroja -9 217 -104 256 95 170 710
               
Tuloverot 27 -42 -163 -85 -24 248 -142
Katsauskauden voitto 18 175 -90 171 70 143 568
               
               
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,001 0,015 -90 0,014 0,006 143 0,047
               
Konsernin laaja tuloslaskelma:              
 Katsauskauden voitto 18 175   171 70   568
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
-8 3   -8 1   9
Laajan tuloslaskelman voitto 10 178   163 71   577

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 30.6.2017 30.6.2016 Muutos, % 31.12.2016
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
 Aineettomat hyödykkeet 2 032 2 030 0 1 955
 Liikearvo 513 513 0 513
 Aineelliset hyödykkeet 203 234 -13 193
 Muut pitkäaikaiset varat 5 27 -83 27
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 752 2 804 -2 2 687
         
Lyhytaikaiset varat:        
 Myynti- ja muut saamiset 2 383 2 934 -19 4 619
 Rahavarat 1 336 900 48 565
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 718 3 834 -3 5 184
         
Varat yhteensä 6 470 6 638 -3 7 871
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
 Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359
 Muut rahastot 21 21 0 21
 Omat osakkeet -439 -439 0 -439
 Muuntoerot -241 -241 0 -233
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 0 5
 Kertyneet voittovarat 2 349 2 040 15 2 538
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 3 055 2 745 11 3 252
         
Pitkäaikaiset velat:        
 Korottomat velat - 1 -100 -
Pitkäaikaiset velat yhteensä - 1 -100 -
         
Lyhytaikaiset velat:        
 Saadut ennakot 2 008 2 427 -17 852
 Siirtovelat 1 109 1 136 -2 3 033
 Osto- ja muut korottomat velat 297 328 -9 735
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 415 3 891 -12 4 619
         
Velat yhteensä 3 415 3 892 -12 4 619
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 470 6 638 -3 7 871

   

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA              
               
Tuhatta euroa 4-6/ 2017 4-6/ 2016 Muutos, % 1-6/ 2017 1-6/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
               
Liiketoiminnan rahavirta:              
 Katsauskauden voitto 18 175 -90 171 70 143 568
 Oikaisut kauden tulokseen 204 285 -28 533 474 13 1 070
 Käyttöpääoman muutokset -190 -230 -18 1 084 948 14 -110
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-8 -10 -21 -26 -30 -15 -47
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
7 1 525 12 3 293 5
 Maksetut verot -98 -29 237 -125 -43 191 -66
Liiketoiminnan rahavirta      -66 192 -134 1 649 1 422 16 1 419
               
Investointien rahavirta:              
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-251 -167 50 -516 -366 41 -698
Investointien rahavirta       -251 -167 50 -516 -366 41 -698
               
Rahoituksen rahavirrat:              
 Lainojen takaisinmaksut - -   - -500   -500
 Maksetut osingot -360 -240 50 -360 -240 50 -240
Rahoituksen rahavirta -360 -240 50 -360 -740 -51 -740
               
Rahavarojen muutos -677 -215 215 774 316 144 -19
Rahavarat kauden alussa   565 1 116 -49 565 585 -3 585
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -2 -2   -3 -2 56 -1
Rahavarat kauden lopussa  1 336 900 48 1 336 900 48 565

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA      
               
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 1 359 21 -242 -439 5 2 210 2 914
Osingonmaksu           -240 -240
Kauden laaja tulos     1     70 71
Oma pääoma 30.6.2016 1 359 21 -241 -439 5 2 040 2 745
Kauden laaja tulos     8     498 506
Oma pääoma 31.12.2016 1 359 21 -233 -439 5 2 538 3 252
Osingonmaksu           -360 -360
Kauden laaja tulos     -8     171 163
Oma pääoma 30.6.2017 1 359 21 -241 -439 5 2 349 3 055

 

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2017 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2016 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Konserni teki alustavan arvion IFRS 15 -standardin vaikutuksista vuoden 2016 aikana. Konserni jatkaa tulovirtoihin ja asiakassopimuksiin liittyvien vaikutusten selvittämistä vuonna 2017, jotta saadaan tarkennettua muutosvaikutukset. Lisäanalyysit ovat osoittaneet seuraavia olennaisia muutoksia:

 • Konserni tulkitsee, että standardin päämies vs. agenttisoveltamisohjeistus edellyttää, että konserni jatkossa esittää jälleenmyyjien kautta kertyvän liikevaihdon sisältäen jälleenmyyjille sovitun komission, ja vastaavasti kulut sisältäen saman jälleenmyyjäkomission. Tähän saakka sekä liikevaihto että kulut on jälleenmyyjien osalta esitetty ilman komission osuutta. Muutos lisää liikevaihtoa ja heikentää suhteellista kannattavuutta, mutta ei vaikuta absoluuttiseen kannattavuuteen
 • Jatkuviin tuottoihin laskettavien, pitkäaikaisten vuokrasopimusten liikevaihdosta lisenssitulon osuus tullaan jatkossa tulouttamaan yhtenä ajankohtana nykyisen ajan kulumisen mukaan tehdyn tuloutuksen sijasta. Tämä johtaa myynnin tulouttamisen aikaistumiseen vuoden sisällä.
 • Numeerisia arvioita vaikutuksista annetaan myöhemmin vuoden 2017 aikana, kun niiden luotettavuudesta saadaan riittävä varmuus.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

   

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET  
       
Tuhatta euroa 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
 Hankintameno 1.1. 8 521 7 862 7 862
 Lisäykset 449 343 659
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
 Hankintameno 1.1. 1 746 1 707 1 707
 Lisäykset 67 23 39
       
       
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
       
Korolliset rahoitusvelat 1.1. - 500 500
Lainojen nostot - - -
Takaisinmaksut - 500 500
Korolliset rahoitusvelat 30.6. - - -

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET        
         
Tuhatta euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 389 1 390 1 390 0
         
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat        
vähimmäisvuokrat:        
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 276 257 289 -5
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 233 407 345 -33
Yhteensä 509 664 635 -20
         
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1 898 2 054 2 024 -6

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
             
Tuhatta euroa 4-6/ 2017 1-3/ 2017 10-12/ 2016 7-9/ 2016 4-6/ 2016 1-3/ 2016
             
Liikevaihto 2 062 2 307 2 315 2 104 2 173 2 042
Liiketoiminnan muut tuotot 7 0 - - 12 6
             
Materiaalit ja palvelut 57 76 98 68 112 141
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 473 1 399 1 337 1 108 1 361 1 557
Liiketoiminnan muut kulut 311 351 401 321 257 264
Käyttökate 227 482 479 607 456 86
             
Poistot 223 206 227 222 226 191
Liikevoitto 4 276 252 385 230 -105
             
Rahoitustuotot ja -kulut -14 -11 -10 -11 -12 -18
Voitto ennen veroja -9 265 242 374 217 -123
             
Tuloverot 27 -112 -25 -93 -42 18
Katsauskauden voitto 18 153 217 281 175 -105

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT      
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-6/2017 tai 30.6.2017 1-6/2016 tai 30.6.2016 1-12/2016 tai 31.12.2016
       
Liikevaihto 4 369 4 215 8 634
Liikevaihdon muutos, % 3,7 -14,4 -8,5
Käyttökate 709 542 1 628
 % liikevaihdosta 16,2 12,9 18,9
Liikevoitto 280 125 761
 % liikevaihdosta 6,4 3,0 8,8
Voitto ennen veroja 256 95 710
 % liikevaihdosta 5,9 2,2 8,2
Katsauskauden voitto 171 70 568
 % liikevaihdosta 3,9 1,7 6,6
       
Oman pääoman tuotto (per annum), % 10,8 5,0 18,4
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 18,6 8,8 24,6
Rahavarat 1 336 900 565
Korollinen nettovelka -1 336 -900 -565
Oma pääoma 3 055 2 745 3 252
Nettovelkaantumisaste, % -43,7 -32,8 -17,4
Omavaraisuusaste, % 68,5 65,2 46,3
Taseen loppusumma 6 470 6 638 7 871
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 516 366 698
% liikevaihdosta 11,8 8,7 8,1
Tuotekehitysmenot 1 222 906 1 818
% liikevaihdosta 28,0 21,5 21,1
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 75 75 71
Henkilöstö kauden alussa 63 83 83
Henkilöstö kauden lopussa 80 69 63
       
Tulos/osake, euroa 0,014 0,006 0,047
Oma pääoma/osake, euroa 0,245 0,221 0,261