Offentliggjort: 2017-07-18 15:49:53 CEST
Vestjysk Bank A/S
Intern viden

Afgørelse fra Kommissionen vedrørende statsstøtte til Vestjysk Bank

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


18. juli 2017 

Afgørelse fra Kommissionen vedrørende statsstøtte til Vestjysk Bank

I april 2012 godkendte Kommissionen midlertidigt statsstøtte til Vestjysk Bank. I forlængelse heraf indledte Kommissionen i december 2015 en nærmere undersøgelse af den modtagne statsstøtte. Se herom i bankens selskabsmeddelelser af 25. april 2012 og 4. december 2015.

Den Danske Stat har i dag underrettet banken om, at Kommissionen har truffet afgørelse om godkendelse af statsstøtten på visse vilkår, herunder at den af banken ved selskabsmeddelelse af 12. juni 2017 offentliggjorte helhedsløsning gennemføres, og at banken overholder en række vilkår.

Helhedsløsningen, som beskrevet i afgørelsen og bankens selskabsmeddelelse af 12. juni 2017, omfatter følgende hovedelementer:

 • Investorgruppen, som den 19. juni 2017 fremsatte et frivilligt købstilbud til aktionærerne i Vestjysk Bank, køber aktier af de aktionærer i Vestjysk Bank, som accepterer investorgruppens frivillige tilbud, herunder Den Danske Stats aktiepost.
 • Investorgruppen vil herefter sørge for gennemførelsen af en aktieemission, der tilfører Vestjysk Bank ca. 745 mio. kr. i egenkapital og sikrer, at de aktionærer, som ikke ønsker at benytte investorgruppens tilbud, får mulighed for at blive en del af helhedsløsningen på lige fod med investorgruppen.
 • Det sikres herudover, at Vestjysk Bank kan udstede ny efterstillet gæld i form af hybrid kernekapital for ca. 150 mio. kr. og Tier 2 kapital for mellem 175 og 225 mio. kr.
 • Indfrielse til kurs pari af 666 mio. kr. eksisterende subordineret kapital, herunder ca. 287,6 mio. kr. statslig kapital, som i henhold til lånevilkårene skal indfries til kurs 110, svarende til ca. 316 mio. kr.

Vestjysk Bank vil i en omstruktureringsperiode være underlagt visse vilkår:

 • Banken skal have et kapitalgrundlag svarende til det højeste af (i) 2% af den samlede risikoeksponering og (ii) 325 mio. kr. i tillæg til solvensbehovet og det kombinerede kapitalbufferkrav under gældende ret.
 • Banken skal opretholde et LCR krav på minimum 100%, overskydende likviditetsdækning på minimum 50% og en funding ratio på maksimalt 1, alle målt i overensstemmelse med gældende regler.
 • Bankens balance for 2017 må ikke overstige balancen for 2016, og må ikke overstige 20.300 mio. kr. i 2018 og 21.000 mio. kr. i 2019 (hvis relevant).
 • Banken skal rebalancere sine udlån med specifikke grænser for udlån indenfor fast ejendom (25% af totale udlån) og landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri (samlet 20% af totale udlån).
 • Banken må ikke yde nye lån udenfor Jylland, medmindre kunden egenfinansierer en vis minimumsandel på et nærmere fastsat niveau, der ligger inden for intervallet 35-45%, og der samtidig stilles sikkerhed. Der må ikke ydes nye lån udenfor Danmark.
 • Banken må ikke påtage sig eksponeringer med nye kunder, som i sig selv overstiger 10% af bankens totale kapital.
 • Banken underlægges, med visse begrænsede undtagelser, et opkøbsforbud og begrænsninger på reklameaktivitet.
 • Banken skal restrukturere sin risikohåndtering og i relation til prissætning overholde visse krav til gennemsnitlig bruttoindtjening og egenkapitalforrentning før skat (på et nærmere fastsat niveau, der ligger indenfor intervallet 8-12% for erhvervskunder) for så vidt angår nye lån i 2018 og for alle kundeforhold i 2019 (hvis relevant).
 • Banken pålægges begrænsninger på sin omkostningsbase, således at løbende driftsomkostninger ikke må overstige nærmere fastsatte niveauer, der ligger indenfor intervallerne 435-475 mio. kr. i 2017, 420-460 mio. kr. i 2018 og 405-445 mio. kr. i 2019 (hvis relevant).
 • Banken skal indfri sine statslige hybrider indenfor 6 måneder fra Kommissionens afgørelse.

Omstruktureringsperioden slutter den 31. december 2019. Hvis banken opnår en egenkapitalforrentning efter skat i 2018 på et fastsat niveau, der ligger indenfor intervallet 7-11% slutter omstruktureringsperioden den 31. december 2018. Kommissionen vil løbende overvåge overholdelse af vilkårene og udviklingen i omstruktureringsplanen gennem en uafhængig monitoring trustee som skal godkendes af Kommissionen.

Afgørelsen fra Kommissionen forventes senere i dag offentliggjort og gjort tilgængelig via Kommissionens hjemmeside (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/). Den offentliggjorte afgørelse gengiver (med intervaller) visse interne fremskrivninger (”projections”) af visse nøgletal vedrørende 2017-2019. Disse fremskrivninger blev udarbejdet ud fra nærmere bestemte forudsætninger og er forbundet med betydelig usikkerhed. Fremskrivningerne udgør ikke og kan ikke anses som udtryk for offentliggjorte resultatforventninger eller -prognoser for banken.   

Banken er tilfreds med, at der er truffet afgørelse i sagen, og finder, at de nævnte vilkår er i overensstemmelse med bankens aktuelle handlingsplan. Afgørelsen, herunder vilkårene, giver således ikke anledning til ændring af bankens strategi eller forventninger til 2017.

 


Vestjysk Bank A/S


Vagn Thorsager
bestyrelsesformand

 

 

Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00
CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk 


Afgørelse fra EU-Kommissionen.pdf