Offentliggjort: 2017-06-19 09:26:51 CEST
Vestjysk Bank A/S
Købstilbud

Offentliggørelse af offentligt købstilbud samt bestyrelsens redegørelse vedrørende samme

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


19. juni 2017


Offentliggørelse af offentligt købstilbud samt bestyrelsens redegørelse vedrørende samme

I forlængelse af meddelelse af 12. juni 2017 har Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, C. L. Davids Fond og Samling, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S som repræsentant for diverse investorer, ISP Pension, Novo A/S, Nykredit Realkredit A/S og Vestjylland Forsikring gs den 19. juni 2017 anmodet Vestjysk Bank A/S, CVR-nr. 34 63 13 28 (”Vestjysk Bank”) om at offentliggøre vedlagte frivillige tilbudsdokument med tilbudsannonce og acceptblanket som bilag (”Købstilbuddet”) til aktionærerne i Vestjysk Bank.

Bestyrelsens redegørelse
Vestjysk Banks bestyrelse ("Bestyrelsen") har på baggrund af tilbudsdokumentet analyseret Købstilbuddet og har, i henhold til bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud, udarbejdet en redegørelse med Bestyrelsens holdning til Købstilbuddet, som ligeledes er vedlagt denne meddelelse i kopi.

Af de grunde, der er nævnt i redegørelsen fra Bestyrelsen, har Bestyrelsen besluttet ikke at komme med en anbefaling for eller imod at acceptere Købstilbuddet. Bestyrelsen har således valgt at anføre de forhold, der efter Bestyrelsens vurdering er de væsentligste fordele og ulemper ved Købstilbuddet og de øvrige forhold, der er beskrevet heri, og lade aktionærerne træffe deres beslutning på dette grundlag. Købstilbuddet er en del af den samlede transaktion, som også indebærer en forventning om efterfølgende kapitalisering, så Vestjysk Bank får en solid overdækning i forhold til de individuelle solvenskrav. Bestyrelsen anbefaler den samlede transaktion.

Tilbudsannoncen, acceptblanket og redegørelsen fra Bestyrelsen vil blive sendt til Vestjysk Banks navnenoterede aktionærer. De nævnte dokumenter vil ligeledes blive gjort tilgængelige på Vestjysk Banks hjemmeside, www.vestjyskbank.dk.Vestjysk Bank A/S


Vagn Thorsager
bestyrelsesformand
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud eller en invitation til at sælge eller købe aktier i Vestjysk Bank A/S. Det frivillige købstilbud vil hverken direkte eller indirekte blive fremsat i en jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen inden for den pågældende jurisdiktion. Denne meddelelse og andre dokumenter vedrørende det frivillige købstilbud må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen anden måde inden for en jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen inden for den pågældende jurisdiktion og i de udelukkede jurisdiktioner USA, Canada, Japan, Australien, Hong Kong og Sydafrika. Det frivillige købstilbud bliver fremsat udelukkende på baggrund af tilbudsdokumentet, der vil blive udarbejdet og offentliggjort af investorerne, som ovenfor beskrevet. Tilbudsdokumentet vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for det det frivillige købstilbud. Aktionærerne i Vestjysk Bank A/S anbefales at læse tilbudsdokumentet og alle tilhørende dokumenter igennem, da disse vil indeholde vigtige oplysninger vedrørende det frivillige købstilbud. Aktionærerne gøres opmærksomme på, at denne selskabsmeddelelse ikke udgør en anbefaling eller redegørelse fra bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S for det frivillige købstilbud i overensstemmelse med bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 23.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Et eventuelt udbud af værdipapirer vil alene ske i overensstemmelse med gældende regler for sådanne udbud, herunder, men ikke begrænset til, direktiv 2003/71/EF (med senere ændringer og gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte EØS-medlemsstater ”Prospektdirektivet”), og ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Vestjysk Bank, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i et prospekt, eller i henhold til gældende undtagelser i Prospektdirektivet.

Forhold, der behandles i denne meddelelse, udgør, eller kan udgøre, fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. De er i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse.
Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af offentligt købstilbud samt bestyrelsens redegørelse vedrørende samme.pdf
Tilbudsdokument vedr. Vestjysk Bank AS.pdf
Redegørelse fra bestyrelsen i Vestjysk Bank AS.pdf
Tilbudsannoncen vedr. Vestjysk Bank AS.pdf