Julkaistu: 2017-04-27 08:30:00 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

QPR SOFTWARE OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2017

PÖRSSITIEDOTE 27.4.2017 klo 9.30

 

LIIKEVAIHTO KASVOI 13 %, KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI


Yhteenveto ensimmäinen vuosineljännes 2017

  • Liikevaihto 2 307 tuhatta euroa (2016: 2 042). Liikevaihto kasvoi 13 % ohjelmistolisenssien myynnin voimakkaan kasvun (+159 %) ansiosta.
  • Liikevoitto 276 tuhatta euroa (-105).
  • Liikevoitto oli 12 % liikevaihdosta (-5).
  • Liiketoiminnan rahavirta 1 715 tuhatta euroa (1 230).
  • Voitto ennen veroja 265 tuhatta euroa (-123).
  • Vuosineljänneksen voitto 153 tuhatta euroa (-105).
  • Tulos/osake 0,013 euroa (-0,009).


Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT


Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Arvioimme prosessianalyysiohjelmistojen (process mining) ja -palvelujen kysynnän kasvun edelleen kiihtyvän kuluvana vuonna. Kyseinen ohjelmistotuotekategoria on edelleen verrattain uusi, mutta kilpailu ja kehityspanostukset ovat tällä markkinalla voimakkaassa nousussa.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa ja palveluissa arvioimme kilpailun kiristyvän kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla on edelleen kasvupotentiaalia kyseisille tuotteille.


Näkymät tilikaudelle 2017

QPR jatkaa panostuksiaan kehittämänsä prosessianalyysiohjelmiston (process mining) ja siihen liittyvien palvelujen myyntiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiliiketoimintansa kasvavan merkittävästi kuluvana vuonna.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteiden kiristyneen kilpailun arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti myyntiin osassa QPR:n jälleenmyyntikanavaa, erityisesti kehittyneillä markkinoilla. Tämän vaikutuksen kompensoimiseksi yhtiö hakee kasvua näiden tuotteiden jälleenmyyntikanavan uudistamisesta kehittyvillä markkinoilla.

Mallinnus- ja suorituskykyjohtamisen tuotteissa yhtiö keskittyy kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti ohjelmistoratkaisujen kehitykseen ja toimittamiseen. Toiminnankehityksen konsultoinnissa yhtiö panostaa avainasiakkuuksien kehittämiseen ja laajentamiseen.

QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2017, mutta liikevoiton jäävän kasvupanostusten vuoksi hieman edellisvuotta pienemmäksi. Suunniteltu kustannusten nousu liittyy lähinnä ohjelmistotuotekehityksen nopeuttamiseen sekä kansainvälisen liiketoiminnan kasvupanostuksiin.

Yksittäisten vuosineljänneksien liikevaihdon arvioidaan vaihtelevan jonkin verran, johtuen ohjelmistolisenssikauppojen ajoituksesta kullakin neljänneksellä.

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT        
         
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/ 2017 1-3/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
         
Liikevaihto 2 307 2 042 13 8 634
Käyttökate 482 86 459 1 628
 % liikevaihdosta 20,9 4,2   18,9
Liikevoitto 276 -105 363 761
 % liikevaihdosta 12,0 -5,1   8,8
Voitto ennen veroja        265 -123 316 710
Katsauskauden voitto 153 -105 246 568
 % liikevaihdosta 6,6 -5,1   6,6
         
Tulos/osake, euroa 0,013 -0,009 246 0,047
Oma pääoma/osake, euroa           0,274 0,226 21 0,261
         
Liiketoiminnan rahavirta 1 715 1 230 39 1 419
Rahavarat kauden lopussa 2 015 1 116 80 565
Korollinen nettovelka                    -2 015 -1 116 80 -565
Nettovelkaantumisaste, %                        -59,2 -39,8 49 -17,4
Omavaraisuusaste, %                        60,5 66,2 -9 46,3
Oman pääoman tuotto, % 18,4 -14,6   18,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 33,9 -19,9   24,6

 

RAPORTOINTI                                                                   

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat sekä Konsultointi. Ohjelmistojen vuokrat yhdessä Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen kanssa muodostavat yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot. Ne perustuvat pitkäaikaisiin, toistaiseksi jatkuviin tai useaksi vuodeksi solmittuihin sopimuksiin ja niiden vuokra- ja ylläpitomaksut laskutetaan pääsääntöisesti vuosittain ennakkoon.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Liikevaihtomme kasvoi katsauskaudella 13 % ohjelmistolisenssien vahvan myynnin kasvun (+159 %) vetämänä. Koko ohjelmistoliiketoimintamme liikevaihto kasvoi 22 %.

Merkittävä osa ohjelmistojen lisenssimyynnistä kertyi kasvualueeltamme prosessianalyysiliiketoiminnasta. Toimitimme ensimmäisellä neljänneksellä prosessianalyysiohjelmistoja muun muassa suurelle globaalisti toimivalle huipputeknologiayritykselle sekä johtavalle eurooppalaiselle tietoliikennealan yritykselle.  Nämä yritykset haluavat ennen investointejaan automaatioon ja robotiikkaan varmistaa, että investoinnit on kohdistettu ja priorisoitu oikein. Tähän haasteeseen datalähtöinen prosessien analysointi on erinomainen ratkaisu.

Kansainvälinen liikevaihtomme kasvoi katsauskaudella tammi-maaliskuussa 20 %. Kuluvan vuoden tärkein tavoitteemme onkin kasvattaa kansainvälistä ohjelmistoliiketoimintaamme. Tätä silmällä pitäen aloimme vuoden 2016 lopulla kasvattaa tuotekehitysresurssejamme, ja kuluvana vuonna lisäämme erityisesti markkinointi- ja toimitusresurssejamme. Haemme kasvua erityisesti prosessianalyysiohjelmistojen myynnistä.

Olemme jo pitkään kehittäneet prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteiden myynnin tueksi erilaisiin asiakastarpeisiin soveltuvia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja. Ne tarjoavat hyötyjä asiakasorganisaatioiden toiminnankehityksessä, sekä nykyään yhä enemmän myös organisaatioiden toiminnan tukemisessa. Tämä tukeminen tapahtuu julkaisemalla organisaation rakenteet ja prosessit koko henkilöstölle siten, että jokainen saa käyttöönsä hänelle itselleen tarkoituksenmukaiset kuvaukset ja ohjeistuksen helpossa ja selkeässä muodossa.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

 

LIIKEVAIHDON KEHITYS 1.1. – 31.3.2017

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 307 tuhatta euroa (2 042) ja kasvoi 13 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui ohjelmistolisenssien liikevaihdon kasvusta, joka kasvoi 159 % prosenttia edellisvuodesta. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat erityisesti prosessianalyysi- sekä mallinnusohjelmistojen suoramyynnin kasvu. Myös suorituskykyjohtamisen ohjelmistojen kansainvälinen jälleenmyynti kasvoi.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla (-1%) ja asiakasvaihtuvuus säilyi alhaisena. Ohjelmistovuokrien osuus liikevaihdosta laski 7 % uusmyynnin keskittyessä erityisesti ohjelmistolisenssien myyntiin. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) osuus liikevaihdosta oli 46 % (54).

Konsultointipalvelujen liikevaihto laski hieman (-3%). Valtaosa QPR:n konsultointipalvelujen liikevaihdosta tulee ohjelmistoratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta kotimaan ohjelmistoasiakkaille. Yksityissektorin konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi, mutta kotimaan julkishallinnon konsultointi laski. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä QPR menestyi hyvin julkishallinnon useissa laajoissa kilpailutuksissa, ja siten odottaa julkishallinnon konsultointipalvelujen myynnin kasvua jatkossa.               

Konsernin liikevaihto kotimarkkinoilla Suomessa kasvoi 10 % ja kansainvälinen liikevaihto 20 %. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Liikevaihdosta kertyi 68 % (69) Suomesta, 22 % (20) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 10 % (11) muualta maailmasta.

 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN    
         
Tuhatta euroa 1-3/ 2017 1-3/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
         
Ohjelmistolisenssit 529 204 159 1 316
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 677 683 -1 2 776
Ohjelmistojen vuokrat 387 414 -7 1 670
Konsultointi 715 740 -3 2 872
Yhteensä 2 307 2 042 13 8 634

 
       
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI    
         
Tuhatta euroa 1-3/ 2017 1-3/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
         
Suomi 1 562 1 418 10 5 634
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 507 407 25 1 748
Muu maailma 238 217 10 1 252
Yhteensä 2 307 2 042 13 8 634
         

 

TULOSKEHITYS 1.1. – 31.3.2017

Konsernin liikevoitto parani merkittävästi lähinnä kasvaneesta liikevaihdosta johtuen ja oli 276 tuhatta euroa (-105) ja 12% liikevaihdosta (-5).

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 1 956 tuhatta euroa (2 012), ja laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 72 % (77 %) eli 1 399 tuhatta euroa (1 557). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 38 tuhatta euroa (4).

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 11 tuhatta euroa (18) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 10 tuhatta euroa (10). Tulos ennen veroja oli 265 tuhatta euroa (-123) ja katsauskauden tulos oli 153 tuhatta euroa (-105). Katsauskauden verot olivat 112 tuhatta euroa (-18). Verot johtuivat paitsi verotettavan tuloksen paranemisesta myös lähdeveroista sekä edellisvuoteen liittyvistä verokirjauksista.  Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,013 euroa (-0,009) osakkeelta.

 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 1 715 tuhatta euroa (1 230). Vahva rahavirta johtui parantuneesta tuloksesta sekä siitä, että merkittävä osa jatkuvien tuottojen laskutuksen eräpäivistä painottuu alkuvuoteen. Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 2 015 tuhatta euroa (1 116).

Investoinnit ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat 265 tuhatta euroa (199), ja ne tehtiin lähinnä pääasiassa tuotekehitykseen.  

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -59 % (-40). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 790 tuhatta euroa (2 739).

Omavaraisuusaste vuosineljänneksen lopussa oli 61 % (66) ja konsernin oma pääoma 3 405 tuhatta euroa (2 807).

 

TUOTEKEHITYS

QPR innovoi ja kehittää ohjelmistoja, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Lisäksi yhtiö kehittää ja tarjoaa asiakkaille monipuolisia ohjelmistoratkaisuja.

QPR aloitti vuoden 2016 lopulla tuotekehityksen nopeuttamisen lisäämällä resursseja hallitusti. Tästä johtuen arvioimme tuotekehityskulujemme kasvavan kuluvana vuonna. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 564 tuhatta euroa (488) eli 24 % liikevaihdosta (24). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 231 tuhatta euroa (180). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 151 tuhatta euroa (108).

Yhtiön ohjelmistuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner ja QPR ProcessAnalyzer. Edellämainittujen lisäksi yhtiö kehittää palvelutuotteita, joita ovat pääasiassa ohjelmistotuotteita täydentävät palvelukonseptit ja -ratkaisut.

 

HENKILÖSTÖ

Vuosineljänneksen lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 75 henkilöä (76). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosineljänneksen aikana oli 72 (80).

Henkilöstön keski-ikä on 38,9 (39,3) vuotta. Naisia on 26 % (29) ja miehiä 74 % (71) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 15 % (21), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 43 % (40), tuotekehityksessä 32 % (29) ja hallinnossa 10 % (10) henkilöstöstä.

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta.

 

QPR SOFTWAREN STRATEGIA 2017-2019

QPR Software kehittää ja myy kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnan analysointi-, monitorointi- ja mallinnusohjelmistoja. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen toiminnankehityksen suunnittelu- ja toteutuspalveluja.

Yhtiö kohdistaa tuotekehityksensä vastaamaan erityisesti organisaatioiden haasteisiin johtaa ja kehittää liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Erityinen painopistealue kehittämiselle on prosessien analysointi ja mittaaminen. Yhtiö uskoo, että tämä markkina kasvaa jatkossa merkittävästi, kun yritykset keräävät toiminnastaan yhä enemmän transaktio- ja muita tapahtumatietoja.

Yhtiö nopeuttaa tuotekehitystä lisäämällä hallitusti resursseja sekä kohdistamalla niitä erityisesti prosessianalyysimarkkinaan (process mining), tavoitteenaan saada merkittävä markkinaosuus tästä kasvavasta markkinasta. Ohjelmistokehityksessä kiinnitetään erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen.

QPR tavoittelee kasvua lähivuosien aikana erityisesti kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö lisää kuluvana vuonna resursseja ja panostuksia kansainväliseen markkinointiin sekä myyntiin.

 

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT        
         
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-3/2017 1-3/2016 Muutos, % 1-12/2016
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 580 957 235 112 147 901 526
Vaihto, euroa 822 746 255 262 222 970 905
% osakkeista 4,8 2,0   7,5
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 1,42 1,09 30 1,08
         
Osake ja markkina-arvo 31.3.2017 31.3.2016 Muutos, % 31.12.2016
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - 457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - 11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl 1 189 1 213 -2 1 171
Päätöskurssi, euroa 1,44 1,03 40 1,20
Osakekannan markkina-arvo, euroa 17 262 510 12 347 490 - 14 385 425
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 - 50 271
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 439 307 439 307 - 439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 - 3,7


QPR Software Oyj:n 28.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta kohti (0,02) eli yhteensä 360 tuhatta euroa (240). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 7.4.2017.

 

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Vuoden 2017 alusta yhtiön kansainvälinen kanavaliiketoiminta, asiakaspalvelu ja markkinointi yhdistettiin prosessianalyysiliiketoimintaan. Syntyneen Process Mining and Strategy Management -liiketoimintayksikön johtajaksi nimitettiin Matti Erkheikki.

Tero Aspinen nimitettiin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2017 vastuualueenaan Lähi-idän liiketoiminta ja tarjooman kehitys suorituskykyjohtamisessa.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.

 

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Softwaren 28.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Lisäksi hallitukseen valittiin uusina jäseninä Juha Häkämies ja Taina Sipilä.

Juha Häkämies toimii Gasumin strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on aiemmin työskennellyt yritysjärjestelyistä ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana Baswarella sekä liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä muun muassa Digiassa ja Sonerassa. Taina Sipilä on ohjelmistoyritys Dear Lucyn toimitusjohtaja ja perustaja. Sipilä on myös ohjelmistoyritys Sympan hallituksen jäsen. Aiemmin hän työskenteli Sympan hallituksen puheenjohtajana ja tätä ennen toimitusjohtajana.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 28.3.2017 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 9 % (13) myyntisaamisten määrästä.

Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 71 % oli euromääräisiä (71). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

QPR on käynnistänyt välimiesmenettelyn koskien asiakkaan tekemää sopimuksen purkua, koska yhtiön näkemyksen mukaan purku on perusteeton. Sopimuksen arvo on alle 100 tuhatta euroa ja siitä on tuloutettu alle 50 tuhatta euroa. Asiakas on nostanut asiassa vastakanteen, johon liittyvien vaatimusten määrä ilman oikeudenkäyntikuluja on alle 100 tuhatta euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan vastakanteeseen liittyvät vaateet ovat perusteettomia.

Yhtiö on alkuvuoden aikana havainnut kohonneen luottoriskin yhden asiakkaansa saatavien suhteen. Kyseisistä saatavista on tuloutettu liikevaihtoa hieman yli 100 tuhatta euroa. Saataville on laadittu yhteistyössä asiakkaan kanssa maksusuunnitelma, jonka toteutumista seurataan tarkasti.

Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2016 toimintakertomuksen sivuilla 13-15 (https://www.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2016.pdf).

 

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2017 aikana QPR Software Oyj julkaisee taloudelliset katsauksensa suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

  • Puolivuosikatsaus 1–6/2017: torstaina 3. elokuuta 2017
  • Osavuosikatsaus 1–9/2017: torstaina 26. lokakuuta 2017QPR SOFTWARE OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397                                                              

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
         
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/ 2017 1-3/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
         
Liikevaihto 2 307 2 042 13 8 634
Liiketoiminnan muut tuotot 0 6   18
         
Materiaalit ja palvelut 76 141 -46 419
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 399 1 557 -10 5 362
Liiketoiminnan muut kulut 351 264 33 1 243
Käyttökate 482 86 459 1 628
         
Poistot 206 191 8 866
Liikevoitto 276 -105 363 761
         
Rahoitustuotot ja -kulut -11 -18 -39 -51
Voitto ennen veroja 265 -123 316 710
         
Tuloverot -112 18 -729 -142
Katsauskauden voitto 153 -105 246 568
         
         
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,013 -0,009 246 0,047
         
Konsernin laaja tuloslaskelma:        
 Katsauskauden voitto 153 -105   568
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
0 -2   9
Laajan tuloslaskelman voitto 153 -107   577

 

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 31.3.2017 31.3.2016 Muutos, % 31.12.2016
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
 Aineettomat hyödykkeet 2 008 2 066 -3 1 955
 Liikearvo 513 513 0 513
 Aineelliset hyödykkeet 199 257 -23 193
 Muut pitkäaikaiset varat 5 27 -83 27
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 724 2 863 -5 2 687
         
Lyhytaikaiset varat:        
 Myynti- ja muut saamiset 2 677 3 002 -11 4 619
 Rahavarat 2 015 1 116 80 565
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 692 4 118 14 5 184
         
Varat yhteensä 7 416 6 981 6 7 871
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
 Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359
 Muut rahastot 21 21 0 21
 Omat osakkeet -439 -439 0 -439
 Muuntoerot -233 -244 -5 -233
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 0 5
 Kertyneet voittovarat 2 691 2 105 28 2 538
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 3 405 2 807 21 3 252
         
Pitkäaikaiset velat:        
 Korottomat velat 0 5 -100 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 0 5 -100 0
         
Lyhytaikaiset velat:        
 Saadut ennakot 1 790 2 739 -35 852
 Siirtovelat 1 886 1 102 71 3 033
 Osto- ja muut korottomat velat 335 328 2 735
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 011 4 169 -4 4 619
         
Velat yhteensä 4 011 4 174 -4 4 619
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 7 416 6 981 6 7 871

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        
         
Tuhatta euroa 1-3/ 2017 1-3/ 2016 Muutos, % 1-12/ 2016
         
Liiketoiminnan rahavirta:        
 Katsauskauden voitto 153 -105 246 568
 Oikaisut kauden tulokseen 329 189 75 1 070
 Käyttöpääoman muutokset 1 274 1 178 8 -110
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-17 -20 -12 -47
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
4 2 140 5
 Maksetut verot -28 -14 96 -66
Liiketoiminnan rahavirta      1 715 1 230 39 1 419
         
Investointien rahavirta:        
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-265 -199 34 -698
Investointien rahavirta       -265 -199 34 -698
         
Rahoituksen rahavirrat:        
 Lainojen takaisinmaksut - -500   -500
 Maksetut osingot - -   -240
Rahoituksen rahavirta - -500   -740
         
Rahavarojen muutos 1 450 531 173 -19
Rahavarat kauden alussa   565 585 -3 585
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0 0   -1
Rahavarat kauden lopussa  2 015 1 116 80 565

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA      
               
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 1 359 21 -242 -439 5 2 210 2 914
Kauden laaja tulos     -2     -105 -107
Oma pääoma 31.3.2016 1 359 21 -244 -439 5 2 105 2 807
Osingonmaksu           -240 -240
Kauden laaja tulos     11     673 684
Oma pääoma 31.12.2016 1 359 21 -233 -439 5 2 538 3 252
Kauden laaja tulos     0     153 153
Oma pääoma 31.3.2017 1 359 21 -233 -439 5 2 691 3 405

 

   

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2017 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2016 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

 

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET  
       
Tuhatta euroa 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
 Hankintameno 1.1. 8 521 7 862 7 862
 Lisäykset 231 182 659
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
 Hankintameno 1.1. 1 746 1 707 1 707
 Lisäykset 34 16 39
       
       
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
       
Korolliset rahoitusvelat 1.1. - 500 500
Lainojen nostot - - -
Takaisinmaksut - 500 500
Korolliset rahoitusvelat 31.3. - - -

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET        
         
Tuhatta euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 390 1 391 1 390 0
         
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat        
vähimmäisvuokrat:        
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 280 353 289 -3
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 295 6 345 -15
Yhteensä 575 359 635 -9
         
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1 965 1 750 2 024 -3

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
             
Tuhatta euroa 1-3/ 2017 10-12/ 2016 7-9/ 2016 4-6/ 2016 1-3/ 2016 10-12/ 2015
             
Liikevaihto 2 307 2 315 2 104 2 173 2 042 2 520
Liiketoiminnan muut tuotot 0 - - 12 6 -
             
Materiaalit ja palvelut 76 98 68 112 141 156
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 399 1 337 1 108 1 361 1 557 1 734
Liiketoiminnan muut kulut 351 401 321 257 264 346
Käyttökate 482 479 607 456 86 284
             
Poistot 206 227 222 226 191 206
Liikevoitto 276 252 385 230 -105 78
             
Rahoitustuotot ja -kulut -11 -10 -11 -12 -18 -30
Voitto ennen veroja 265 242 374 217 -123 48
             
Tuloverot -112 -25 -93 -42 18 7
Katsauskauden voitto 153 217 281 175 -105 55

 

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/2017 tai 31.3.2017 1-3/2016 tai 31.3.2016 1-12/2016 tai 31.12.2016
       
Liikevaihto 2 307 2 042 8 634
Liikevaihdon muutos, % 13,0 -19,1 -8,5
Käyttökate 482 86 1 628
 % liikevaihdosta 20,9 4,2 18,9
Liikevoitto 276 -105 761
 % liikevaihdosta 12,0 -5,1 8,8
Voitto ennen veroja 265 -123 710
 % liikevaihdosta 11,5 -6,0 8,2
Katsauskauden voitto 153 -105 568
 % liikevaihdosta 6,6 -5,1 6,6
       
Oman pääoman tuotto (per annum), % 18,4 -14,6 18,4
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 33,9 -19,9 24,6
Rahavarat 2 015 1 116 565
Korollinen nettovelka -2 015 -1 116 -565
Oma pääoma 3 405 2 807 3 252
Nettovelkaantumisaste, % -59,2 -39,8 -17,4
Omavaraisuusaste, % 60,5 66,2 46,3
Taseen loppusumma 7 416 6 981 7 871
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 265 199 698
% liikevaihdosta 11,5 9,7 8,1
Tuotekehitysmenot 564 488 1 818
% liikevaihdosta 24,5 23,9 21,1
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 72 80 71
Henkilöstö kauden alussa 63 83 83
Henkilöstö kauden lopussa 75 76 63
       
Tulos/osake, euroa 0,013 -0,009 0,047
Oma pääoma/osake, euroa 0,274 0,226 0,261