Offentliggjort: 2017-02-23 09:08:34 CET
Vestjysk Bank A/S
Årsrapport

Vestjysk Banks Årsrapport 2016

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


23. februar 2017


Vestjysk Banks Årsrapport 2016

Vestjysk Bank realiserede i 2016 et resultat efter skat på 80 mio. kroner. Bankens basale drift fungerer fortsat godt, og et resultat før nedskrivninger på 499 mio. kroner i 2016 anses for meget tilfredsstillende. Det fortsat høje nedskrivningsbehov, relateret til landbrugets vedvarende markante økonomiske udfordringer med et meget lavt niveau for afregningspriser, medfører, at bankens resultat efter nedskrivninger efter omstændighederne vurderes at være acceptabelt.

Banken arbejder fortsat på at forbedre de kapitalmæssige forhold, herunder at styrke bankens solvensmæssige overdækning og bankens overdækning i forhold til det individuelle krav til egentlig kernekapital.

Set i lyset af bankens driftsøkonomiske udvikling med forventning om en fortsat positiv trend, overvejer banken muligheden for at foretage en kapitaludvidelse i form af en aktieemission. For nærværende er der dog ikke fastlagt en konkret model, og overvejelserne kan derfor ikke uddybes for nuværende.

Sammendrag af Vestjysk Banks resultater i 2016:

  • Resultat efter skat på 80 mio. kroner (49 mio. kroner i 2015).
  • Basisindtægter på 1.004 mio. kroner (989 mio. kroner i 2015), heraf kursreguleringer på 65 mio. kroner (17 mio. kroner i 2015).
  • Omkostningsprocent på 50,3 (57,5 procent i 2015) svarende til et fald på 7,2 procentpoint.
  • Basisresultat før nedskrivninger på 499 mio. kroner (420 mio. kroner i 2015).
  • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 416 mio. kroner (370 mio. kroner i 2015). Nedskrivninger på landbrug udgør fortsat den absolut største andel af nedskrivningerne.
  • Minimumskravene til fortsat bankdrift er henholdsvis 8 procent (kapitalprocent) og 4,5 procent (egentlig kernekapitalprocent) af de risikovægtede eksponeringer. Ultimo 2016 har banken en overdækning på henholdsvis 5,0 procentpoint, svarende til 798 mio. kroner, og 4,2 procentpoint, svarende til 682 mio. kroner.
  • Kapitalprocenten er på 13,0, og det individuelle solvensbehov er på 10,6 procent, svarende til en overdækning på 2,4 procentpoint eller 388 mio. kroner ultimo 2016, hvilket er afstanden til kravet om iværksættelse af bankens genopretningsplan.
  • Egentlig kernekapitalprocent på 8,7 ultimo 2016 mod et opgjort individuelt krav på 7,0. Overdækningen er på 1,7 procentpoint, svarende til 287 mio. kroner, hvilket er afstanden til kravet om udarbejdelse af en kapitalbevaringsplan.
  • Indlånsoverskud på 4,4 mia. kroner ultimo 2016 mod et indlånsoverskud på 4,7 mia. kroner ultimo 2015. Likviditetsmæssig overdækning på 127,4 procent ultimo 2016.

Som meddelt i selskabsmeddelelse af 4. december 2015 har EU Kommissionen i december 2015 indledt en nærmere undersøgelse af, hvorvidt den danske støtte til Vestjysk Bank i 2012 er i overensstemmelse med reglerne for EU statsstøtte. Kommissionen vil især undersøge, hvorvidt Vestjysk Banks omstruktureringsplan kan genskabe bankens levedygtighed på langt sigt uden at virke konkurrenceforvridende i markedet. Tidshorisonten for denne undersøgelse samt godkendelsesprocessen kendes ikke.

Pr. 1. januar 2017 har banken, jf. Finanstilsynets vejledning omkring opgørelse af solvensbehov, indregnet statens hybride lånekapital på 312 mio. kroner i bankens individuelle solvensbehov tillige med en stigning på 0,625 procent, svarende til ca. 100 mio. kroner, i den generelle kapitalbevaringsbuffer. Dette har medført, at det individuelle krav til egentlig kernekapital stiger til 9,5 procent. Den egentlige kernekapital er pr. 1. januar 2017 opgjort til 8,8 procent, hvorved der er en underdækning på 0,7 procentpoint, svarende til 116 mio. kroner.

Som en konsekvens af underdækningen har banken jf. § 125 i lov om finansiel virksomhed udarbejdet en kapitalbevaringsplan, jf. selskabsmeddelelse af 30. december 2016. Planen er efterfølgende vurderet og godkendt af Finanstilsynet. Det forventes, at banken via normal drift kan tjene sig ud af underdækningen.

Forventninger til 2017
Bankens samlede forretningsomfang forventes, med udgangspunkt i uændrede konjunkturforhold, at kunne generere et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 400-450 mio. kroner. Behovet for nedskrivninger forventes at udvise et fald. Under uændrede konjunkturforhold er ledelsens forventning, at behovet for nedskrivninger vil kunne absorberes i bankens basisresultat og tillige opnå en væsentlig forbedring af konsolideringen i 2017.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S

Vagn Thorsager                               Jan Ulsø Madsen
bestyrelsesformand                          adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Vestjysk Bank - Årsrapport 2016.pdf
Selskabsmeddelelse - Vestjysk Banks Årsrapport 2016.pdf