Julkaistu: 2017-02-16 08:00:00 CET
Honkarakenne Oyj
Tilinpäätöstiedote

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2016

HONKARAKENNE OYJ          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2017 klo 9:00

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2016

YHTEENVETO

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4 %. Koko vuoden liikevaihto laski 8 % edellisvuodesta. Viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,3). Koko vuoden tulos ennen veroja jäi negatiiviseksi, mutta oli kuitenkin 0,6 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin. Konsernin tilauskanta vuoden lopussa oli 9 % suurempi kuin edellisen vuoden lopussa.

Loka - joulukuu 2016

  • Honkarakenne-konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 10,3 miljoonaa euroa (9,9 milj. euroa vuonna 2015), kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 4 %.
  • Liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,1). Oikaistu liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa (0,2).
  • Tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,3). Oikaistu tulos ennen veroja oli 0,6 miljoonaa euroa (-0,0).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-0,02).

Vuosi 2016

  • Honkarakenne-konsernin koko vuoden liikevaihto oli 36,1 miljoonaa euroa (39,1), laskua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 8 %.
  • Liiketulos oli -0,8 miljoonaa euroa (-1,1). Oikaistu liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,2).
  • Tulos ennen veroja oli –1,2 miljoonaa euroa (-1,7). Oikaistu tulos ennen veroja oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,9).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,30 euroa (-0,23).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2017 liikevaihto on suurempi ja tulos ennen veroja on parempi kuin edellisvuonna.

Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 16,3 miljoonaa euroa, joka on 9 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavan ajan tilauskanta 15,0 miljoonaa euroa. Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai rakennuslupaehto.

Yhtiö neuvotteli rahoittajien kanssa uudet rahoituspäätökset vuodelle 2017. Osaan uusista rahoituspäätöksistä sisältyy käyttökatteeseen liittyviä kovenantteja. Ennestään yhtiöllä oli osassa näistä lainoissa 30 % omavaraisuuteen liittyvä kovenanttiehto. Mikäli yhtiön myynti ei kehity riittävän hyvin, on mahdollista, että kovenanttiehdot rikkoontuvat seuraavan vuoden aikana.

AVAINLUVUT 10–12/
2016
10–12/
2015
1-12/
2016
1-12/
2015
   
             
Liikevaihto, MEUR 10,3 9,9 36,1 39,1    
Liikevoitto/-tappio, MEUR 0,3 -0,1 -0,8 -1,1    
Oikaistu liikevoitto/-tappio, MEUR 0,4 0,2 -0,4 -0,2    
Voitto/tappio ennen veroja, MEUR 0,4 -0,3 -1,2 -1,7    
Oikaistu voitto/tappio ennen veroja, MEUR 0,6 -0,0 -0,8 -0,9    
Henkilöstön määrä keskimäärin 134 135 136 139    
Henkilöstön määrä henkilötyövuosina keskimäärin 97 108 110 115    
Tulos/osake, euroa 0,09 -0,02 -0,30 -0,23    
Omavaraisuusaste, %     41 37    
Oman pääoman tuotto, %     -20 -13    
Oma pääoma/osake, euroa     1,38 1,61    
Nettovelkaantumisaste, %     75 81    

 

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

Viimeisen vuosineljänneksen myynti Suomessa laski, mutta Venäjän myynti kasvoi verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Lisäksi Global Markets -alueen myynti kehittyi loppuvuonna positiivisesti. Kokonaisuutena katsottuna vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja myös tilauskanta oli katsauskauden lopussa suurempi kuin vuotta aiemmin.

Viimeisellä vuosineljänneksellä Honkarakenne jatkoi panostuksiaan jälleenmyyntiverkoston kehittämiseen ja kouluttamiseen: uusia jälleenmyyjiä rekrytoitiin ja Euroopan ja Venäjän jälleenmyyjille järjestettiin tuote- ja markkinointikoulutusta.

Honkarakenne julkisti sekä kotimaan markkinoille että vientiin Terveelliset hoiva- ja koulukonseptit, joissa julkisrakentamisen erityisvaatimukset on otettu huomioon. Terve Talo -kehitystyötä jatkettiin ja vuoden 2016 lopussa VTT:n myönsi Honkarakenteelle Terve Talo –sertifikaatin anto-oikeuden aikaisempaa laajemmalle, myös osittain asiakkaan omatoimirakentamista sisältävälle, toimituskokonaisuudelle.

Verrattuna edelliseen vuoteen koko vuoden oikaistuun liiketulokseen vaikutti negatiivisesti liikevaihdon lasku ja positiivisesti toteutetut tehostustoimenpiteet. Oikaistuun tulokseen ennen veroja vaikutti positiivisesti lisäksi edellisvuotta pienemmät rahoituskulut.”

LIIKEVAIHTO

Vuonna 2016 Honkarakenne-konsernin liikevaihto laski 8 prosenttia 36,1 miljoonaan euroon (39,1). Konsernin vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 4 prosenttia 10,3 miljoonaan euroon (9,9).

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma:

LIIKEVAIHDON KEHITYS         
Liikevaihdon jakauma, % 1-12
/2016
1-12
/2015
   
Finland & Baltics 51 % 42 %    
Russia & CIS 28 % 31 %    
Global Markets 21 % 28 %    
Yhteensä 100 % 100 %    
         
Liikevaihto, milj. euroa 10-12
/2016
10-12
/2015
% muutos 1-12
/2016
1-12
/2015
% muutos
Finland & Baltics 3,8 3,0 30 % 18,3 16,3 13 %
Russia & CIS 4,6 5,0 -9 % 10,2 12,0 -15 %
Global Markets 1,9 1,9 -2 % 7,6 10,8 -30 %
Yhteensä 10,3 9,9 4 % 36,1 39,1 -8 %
                   

Finland & Baltics sisältää seuraavat maat: Suomi, Latvia, Liettua ja Viro. Se sisältää myös prosessijätteen myynnin kierrätykseen.

Russia & CIS sisältää seuraavat maat: Venäjä, Azerbaidžan, Kazakstan ja muut IVY-maat lukuun ottamatta Ukrainaa.

Global Markets sisältää muut kuin edellä mainitut maat ja IVY-maista Ukrainan.

Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 16,3 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan se oli 15,0 miljoonaa euroa.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Liiketappio vuodelta 2016 oli -0,8 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa) ja tulos ennen veroja oli –1,2 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa). Oikaistu liiketulos vuodelta 2016 oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,2) ja oikaistu tulos ennen veroja oli -0,8 (-0,9) miljoonaa euroa. Oikaisuerät olivat 0,4 miljoonaa euroa ja ne sisältävät toukokuussa käynnistettyyn tehostusohjelmaan ja Sistema Finance S.A.:n julkiseen ostotarjoukseen liittyviä kuluja (oikaisueriksi luettavat kulut edellisenä vuonna 0,8 milj. euroa).

Verrattuna edelliseen vuoteen koko vuoden oikaistuun liiketulokseen vaikutti negatiivisesti liikevaihdon lasku ja positiivisesti toteutetut tehostustoimenpiteet. Oikaistuun tulokseen ennen veroja vaikutti positiivisesti lisäksi edellisvuotta pienemmät rahoituskulut.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema oli tyydyttävä katsauskauden lopussa. Konsernin omavaraisuusaste oli 41 % (37 %) ja nettorahoitusvelat 5,0 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa). Joulukuussa 2016 yhtiö neuvotteli rahoittajien kanssa uudet rahoituspäätökset vuodelle 2017. Osaan uusista rahoituspäätöksistä sisältyy käyttökatteeseen liittyviä kovenantteja. Käyttökatekovenantit kohdistuvat 2,5 miljoonan euron rahoitusvelkoihin ja näistä rahoitusveloista 1,3 (1,9) miljoonaan euroon kohdistui jo ennestään 30 % omavaraisuuteen liittyvä kovenanttiehto.

Osana Honkarakenteen rahoitusjärjestelyjä Honkarakenteen pääomistaja Saarelainen Oy myönsi marraskuussa Honkarakenne Oyj:lle vakuudettoman pankkilainoille alisteisen juniorilainan summaltaan 0,3 miljoonaa euroa.

Konsernin likvidien varojen määrä oli 0,4 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Tämän lisäksi konsernilla on 5,4 (7,8) miljoonan euron shekkitililimiitti, josta katsauskauden lopussa oli käytössä 1,2 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 75 % (81 %).

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2016 olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

TUOTTEET JA MARKKINOINTI

Finland & Baltics –liiketoiminta-alueella panostettiin alueelliseen markkinointiin, talonäyttöjä ja tapahtumia myyntikonttoreissa lisättiin ja toteutettiin alueellisia myyntikampanjoita. Viimeisen vuosineljänneksen aikana uudistettiin brändistrategiaa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Suomessa myynti laski, mutta omakotitalomyynti jatkui hyvänä.

Russia & CIS –liiketoiminta-alueella loppuvuonna myynti kehittyi positiivisesti. Yhtiö järjesti viimeisen vuosineljänneksen aikana tuotekoulutusta Venäjän maahantuojan henkilöstölle. Vaikka myynti Venäjällä parani loppuvuonna, niin koko vuoden kumulatiivinen liikevaihto laski edellisvuodesta 15 %. Markkinatilanteen arvioidaan jatkuva Venäjällä vaikeana.

Global Markets –liiketoiminta-alueella jälleenmyyjäverkoston kehittämistä ja myynnin uudelleen organisointia jatkettiin ja mm. Euroopan toiminnot organisoidaan uudelleen. Saksankielinen Eurooppa ja kansainväliset projektit jäävät merkittävästi edellisvuodesta sekä myynnissä että liikevaihdossa.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehitystoiminnassa keskityttiin erityisesti terveellisen julkisrakentamisen ja modernin arkkitehtuurin ratkaisuihin. Honkarakenne julkisti sekä kotimaan markkinoille että vientiin Terveelliset hoiva- ja koulukonseptit, joissa julkisrakentamisen erityisvaatimukset on otettu huomioon. Terve Talo -kehitystyötä jatkettiin ja vuoden 2016 lopussa VTT:n myönsi Honkarakenteelle Terve Talo –sertifikaatin anto-oikeuden aikaisempaa laajemmalle, myös osittain asiakkaan omatoimirakentamista sisältävälle, toimituskokonaisuudelle.

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-joulukuussa 0,3 miljoonaa euroa (0,4), mikä vastasi 0,8 % liikevaihdosta (0,9 %). Konserni ei ole tilikaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli vuoden aikana yhteensä 110 (115) henkilöä. Vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 5 henkilöä. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 136 (139) henkilöä vuoden aikana. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 132 (134) henkilöä.

Touko-kesäkuussa 2016 konserni kävi Suomessa yhteistoimintaneuvottelut, joiden perusteella yhtiö sopi, että toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä voidaan lomauttaa maksimissaan yhteensä 90 päivää. Samalla työntekijöiden osalta sovittiin, että siirrytään tekemään lyhennettyä työviikkoa. Järjestelyt ovat voimassa toimihenkilöiden osalta 31.3.2017 asti ja työntekijöiden osalta 31.5.2017 asti.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA

Kesäkuussa Honkarakenteen talousjohtaja Mikko Jaskari ilmoitti siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen. Mikko Jaskarin työsuhde päättyi 31.7.2016. Honkarakenteen Vice President – Operations, Erja Heiskanen lopetti työnsä Honkarakenteella tehostusohjelmaan liittyvän organisaatiouudistuksen vuoksi kesäkuun lopussa.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Ylimmän johdon kannustusjärjestelmäksi vuonna 2010 luotu Honka Management Oy on joulukuussa toteutetun osakehankinnan jälkeen kokonaisuudessaan Honkarakenne Oyj:n omistuksessa, Honkarakenne Oyj:n aikaisempi omistusosuus oli 47 %. Osakkuussopimuksen perusteella Honkarakenne Oyj:llä oli jo ennen joulukuista osakeostoa ollut määräysvalta Honka Management Oy:öön, minkä vuoksi yhtiö on jo aiemmin yhdistetty konsernitilinpäätökseen.

VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS HONKARAKENNE OYJ:N OSAKKEISTA

Sistema Finance S.A. ilmoitti 3.11.2016 tekevänsä vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen ostaakseen kaikki Honkarakenne Oyj:n liikkeeseen lasketut A-sarjan ja B-sarjan osakkeet (B-sarjan osakkeet Nasdaq Helsinki Oy:ssä HONBS). Honkarakenne Oyj pääomistaja Saarelainen Oy ilmoitti 4.11.2016 Honkarakenne Oyj:n hallitukselle, ettei se tule hyväksymään ehdotettua ostotarjousta. Sistema Finance S.A. aloitti 11.11.2016 edellä mainitun ilmoittamansa vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen jonka tarjousaika päättyisi 16.12.2016 klo 16.00.

Honkarakenne Oyj:n hallitus julkaisi 9.12.2016 lausunnon Sistema Finance S.A. tekemästä ostotarjouksesta. Sistema Finance S.A.:n ilmoitti 16.12.2016 pidentävänsä kaikista Honkarakenne Oyj:n (”Honka”) osakkeista tehdyn vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen tarjousaikaa 19.1.2017 klo 16.00 asti. Lisäksi Sistema Finance S.A. ilmoitti tällöin, että se sai 12.12.2016 Venäjän federaation kilpailuviranomaisten hyväksynnän ostotarjouksessa suunniteltua transaktiota koskien.

Sistema Finance S.A. ilmoitti kaikista Honkarakenne Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen alustavan tuloksen 20.1.2017 ja lopullisen tuloksen 24.1.2017. Sistema Finance S.A.:n ilmoituksen mukaan ostotarjouksessa tarjottiin 192 866 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 3,7 prosenttia Hongan osakkeista. Sistema Finance S.A. ilmoitti, että se ei toteuta ostotarjousta sen ehtojen mukaisesti, koska toteuttamisen ehtona ollutta vähintään 67 prosentin osuutta sekä Hongan A- että B-sarjan osakkeista ei saavutettu.

Sistema Finance S.A. julkiseen ostotarjoukseen liittyvät kulut on poikkeuksellisuutensa vuoksi sisällytetty oikaisueriin laskettaessa oikaistua liiketulosta ja oikaistua tulosta ennen veroja.

PITKÄN AIKAVÄLIN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

Hallitus päätti vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen aikana konsernin johtoryhmän jäsenille suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso alkoi 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2016. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen (EPS) 2013 - 2016 ja keskimääräiseen sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) 2013 - 2016. Palkkiot ansaintajaksolta 2013 - 2016 maksetaan vuonna 2017 yhtiön B-sarjan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 340.000 Honkarakenne Oyj:n B-osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Vuoden 2016 lopussa osakeohjelman ansaintajakso päättyi eikä ohjelman perusteella makseta palkkioita, maksettavat palkkiot oli jo vuotta aikaisemmin arvioitu nollaksi.

Honkarakenne Oyj:n hallitus päätti 31.5.2010 Honkarakenne-konsernin johdon osakeomistusjärjestelmästä, jonka tarkoitus on mahdollistaa johdon merkittävä pitkäaikainen omistus yhtiössä. Tähän liittyen on Honka Management Oy hankki yhteensä 286.250 Honkarakenne Oyj:n B-osaketta vuosina 2010-2011. Joulukuussa 2016 Honka Management Oy:n osakkaat sopivat yhteisymmärryksessä järjestelmän purkamisesta siten, että Honkarakenne Oyj hankki omistukseensa koko Honka Management Oy:n osakekannan ostamalla järjestelmässä mukana olleiden johtohenkilöiden osakkeet yhden euron kappalehinnalla. Honkarakenne Oyj:n aikaisempi omistusosuus Honka Management Oy:n osakkeista oli 47 %.

HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa 15.4.2016. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2015. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 ei jaeta osinkoa.

Yhtiön hallitukseen valittiin edelleen Kati Rauhaniemi, Anita Saarelainen, Jukka Saarelainen, Mauri Saarelainen ja Arto Tiitinen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Rainer Häggblom. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Tiitinen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Mauri Saarelainen. Samassa kokouksessa hallitus päätti perustaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin: Arto Tiitinen (valiokunnan puheenjohtaja), Anita Saarelainen ja Mauri Saarelainen.

Tilintarkastajaksi valittiin uudestaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Maria Grönroos, KHT.

OMAT OSAKKEET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Honkarakenne ei ole ostanut katsauskaudella omia osakkeitaan. Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia B-sarjan osakkeita 364.385 kappaletta hankintahinnaltaan 1.381.750,23 euroa. Osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 6,99 % ja kaikista äänistä 3,34 %. Osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

Yhtiökokous päätti 15.4.2016, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Nämä molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Honkarakenne Oyj noudattaa hallinnoinnissaan osakeyhtiölakia sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015 (voimaan 1.1.2016). Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka.com.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Venäjä on yksi Honkarakenteen merkittävimmistä liiketoiminta-alueista. Ukrainan kriisiin liittyvät pakotteet ja voimakkaat valuuttakurssivaihtelut aiheuttavat tällä hetkellä epävakautta Venäjän markkinoilla. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia myös Honkarakenteen liiketoimintaan.

Joulukuussa 2016 yhtiö neuvotteli rahoittajien kanssa uudet rahoituspäätökset vuodelle 2017. Osaan uusista rahoituspäätöksistä sisältyy käyttökatteeseen liittyviä kovenantteja. Käyttökatekovenantit kohdistuvat 2,5 miljoonan euron rahoitusvelkoihin ja näistä rahoitusveloista 1,3 (1,9) miljoonaan euroon kohdistui jo ennestään 30 % omavaraisuuteen liittyvä kovenanttiehto. Mikäli yhtiön myynti ei kehity riittävän hyvin, on mahdollista, että kovenanttiehdot rikkoontuvat seuraavan vuoden aikana.

Taseessa olevien erien arvostus perustuu johdon tämän hetken arvioihin. Mikäli näihin arvioihin tulee muutoksia, saattaa sillä olla vaikutuksia yhtiön tulokseen.

Tilinpäätöksessä taseen laskennallisiin verosaamisiin sisältyy 1,5 miljoonan euron suuruinen erä, joka liittyy käyttämättömiin verotuksellisiin tappioihin. Näistä 0,5 miljoonaa vanhenee vuonna 2019 ja 0,7 miljoonaa vuosina 2021-2025. Honkarakenteen näkemyksen mukaan taseeseen merkityt laskennalliset verosaamiset pystytään hyödyntämään käyttäen arvioitua verotettavaa tuloa, joka perustuu Honkarakenteen liiketoimintasuunnitelmiin sisältäen tämän hetkisen tehostamisohjelman. Mikäli pitkän aikavälin tulos ei kehity odotetun mukaisesti on mahdollista, että verosaamisia ei ehditä hyödyntämään ajallaan ja niistä on tehtävä arvonalennus. Vuonna 2016 yhtiö ei ole kirjannut taseeseen uutta laskennallista verosaamista.

RAPORTOINTI

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä johdon tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Honkarakenne on tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään. Tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2015 tilinpäätöksen kanssa. 1.1.2016 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Honkarakenne siirtyi noudattamaan puolivuosikatsauksesta lähtien raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM).  Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut. Sistema Finance S.A. julkiseen ostotarjoukseen liittyvät kulut on poikkeuksellisuutensa vuoksi sisällytetty oikaisueriin laskettaessa oikaistua liiketulosta ja oikaistua tulosta ennen veroja.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sistema Finance S.A. ilmoitti kaikista Honkarakenne Oyj:n osakkeista tekemänsä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen alustavan tuloksen 20.1.2017 ja lopullisen tuloksen 24.1.2017. Sistema Finance S.A.:n ilmoituksen mukaan ostotarjouksessa tarjottiin 192 866 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 3,7 prosenttia Hongan osakkeista. Sistema Finance S.A. ilmoitti, että se ei toteuta ostotarjousta sen ehtojen mukaisesti, koska toteuttamisen ehtona ollutta vähintään 67 prosentin osuutta sekä Hongan A- että B-sarjan osakkeista ei saavutettu.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiöllä ei ole jakokelpoisia tai voitonjakokelpoisia varoja. Tilikauden tappio emoyhtiössä on –0,1 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2017 liikevaihto on suurempi ja tulos ennen veroja on parempi kuin edellisvuonna.

YHTIÖKOKOUS

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 7.4.2017 klo 14.00 Järvenpäässä.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com

 

 

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.com.

Honkarakenne julkaisee viimeistään viikolla 11 yhtiön verkkosivuilla www.honka.com hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Vuoden 2017 puolivuotiskatsaus julkaistaan 10.8.2017.

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
Tilintarkastamaton 10-12 /2016 10-12 /2015 1-12 /2016 1-12 /2015
Milj. euroa        
         
Liikevaihto 10,3 9,9 36,1 39,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,4 0,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,6 0,0 -0,2 -0,6
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -5,8 -6,4 -23,0 -24,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1,7 -1,7 -6,7 -7,5
Poistot -0,4 -0,5 -1,8 -2,0
Arvonalentumiset 0,0 -0,2 0,0 -0,3
Liiketoiminnan muut kulut -1,7 -1,4 -5,5 -5,3
Liikevoitto/-tappio 0,3 -0,1 -0,8 -1,1
Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,2 0,2
Rahoituskulut 0,1 -0,2 -0,5 -0,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 -0,0 0,0 -0,1
Voitto/tappio ennen veroja 0,4 -0,3 -1,2 -1,7
Tuloverot -0,0 0,2 -0,3 0,6
Katsauskauden voitto/tappio 0,4 -0,1 -1,4 -1,1
         
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoerot -0,2 0,0 0,1 0,2
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,3 -0,0 -1,3 -0,9
         
Katsauskauden tuloksen jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 0,4 -0,1 -1,4 -1,1
  Määräysvallattomille
  omistajille
-0,0 -0,0 -0,0 -0,0
  0,4 -0,1 -1,4 -1,1
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 0,3 -0,0 -1,3 -0,9
  Määräysvallattomille
  omistajille
-0,0 -0,0 -0,0 -0,0
  0,3 -0,0 -1,3 -0,9
         
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
 
       
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,09 -0,02 -0,30 -0,23
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) 0,09 -0,02 -0,30 -0,23

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A-sarja ja B-sarja, joilla on erilainen oikeus osinkoon. B-sarjan osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-sarja osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.

KONSERNITASE
 
Tilintarkastamaton
 
31.12.2016
 
31.12.2015
Milj. euroa    
     
Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,6 11,4
Liikearvo 0,1 0,1
Muut aineettomat hyödykkeet 0,1 0,2
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,2 0,2
Saamiset 0,1 0,2
Laskennalliset verosaamiset 2,6 2,7
  12,7 14,8
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 4,0 4,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,8 3,7
Rahavarat 0,4 1,1
  7,2 9,1
     
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 0,0 1,0
Varat yhteensä 19,9 24,9
     
Oma pääoma ja velat 31.12.2016 31.12.2015
     
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 9,9 9,9
Ylikurssirahasto 0,5 0,5
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 6,5 6,5
Omat osakkeet -1,4 -1,4
Muuntoerot 0,1 -0,0
Kertyneet voittovarat -9,0 -7,8
  6,7 7,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,2
Oma pääoma yhteensä 6,7 8,0
     
Pitkäaikaiset velat    
Varaukset 0,2 0,2
Rahoitusvelat 4,5 4,5
Muut velat 0,0 0,1
  4,6 4,9
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat ja muut velat 7,5 8,5
Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,1
Varaukset 0,2 0,3
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,9 3,1
  8,6 12,0
     
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0,0 0,1
Velat yhteensä 13,3 16,9
Oma pääoma ja velat yhteensä 19,9 24,9

 


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
lyhennetty
 
Tilintarkastamaton 
 
1000 eur Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
  a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yht.  
Oma pääoma
1.1.2015
 9898 520  6534 -215 -1382 -6638 8716 204 8920  
Tilikauden tulos           -1095 -1095 0 -1095  
Muuntoero       189     189   189  
Johdon kannustusjärjes-telmä           -23 -23   -23  
Oma pääoma 31.12.2015 9898 520 6534 -27 -1382 -7757 7786 204 7990  
                     
                     
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
  a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yht.  
Oma pääoma
1.1.2016
9898 520 6534 -27 -1382 -7757 7786 204 7990  
Tilikauden tulos           -1433 -1433 -3 -1436  
Muuntoero       124     124   124  
Määräysvallattomien osuuden hankkiminen           197 197 -197 0  
Oma pääoma 31.12.2016 9898 520 6534 97 -1382 -8993 6674 4 6678  
                         

 

a) Osakepääoma

b) Ylikurssirahasto

c) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

d) Muuntoerot

e) Omat osakkeet

f) Kertyneet voittovarat

g) Määräysvallattomien omistajien osuus

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
lyhennetty
 
Tilintarkastamaton
1.1.-
31.12.2016
1.1.-
31.12.2015
Milj. euroa    
Liiketoiminnasta 0,5 1,8
Investoinneista, netto 1,1 -0,1
Rahoitustoiminnasta yhteensä -2,2 -1,6
   Vieraan pääoman lisäys 0,3 0,2
   Vieraan pääoman vähennys -2,5 -1,7
   Muut rahoituserät -0,0 -0,1
Likvidien varojen muutos -0,7 0,1
Likvidit varat tilikauden alussa 1,1 1,0
Likvidit varat tilikauden lopussa 0,4 1,1

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT                                                 

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Honkarakenne on tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2015 kuitenkin siten, että Honkarakenne on soveltanut vuonna 2016 käyttöön otettavia uusia tai muutettuja standardeja ja tulkintoja. 1.1.2016 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Honkarakenne siirtyi noudattamaan puolivuosikatsauksesta lähtien raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM).  Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Honkarakenteella on kolme maantieteellistä toimintasegmenttiä, jotka on yhdistelty yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Maantieteellisesti myynti jakautuu seuraavasti: Finland & Baltics, Russia & CIS ja Global Markets. Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä.

 

Konsernin aineelliset hyödykkeet  
Tilintarkastamaton Aineelliset hyödykkeet
Milj. euroa  
   
Hankintameno 1.1.2016 51,0
Lisäykset 0,1
Vähennykset -1,1
Hankintameno 31.12.2016 50,0
   
Kertyneet poistot 1.1.2016 -39,6
Vähennykset 0,9
Tilikauden poisto -1,7
Kertyneet poistot 31.12.2016 -40,4
   
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 11,4
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 9,6

 

Oikaisuerät

Tilikauden 2016 tulokseen sisältyy toukokuussa käynnistettyyn tehostusohjelmaan ja Sistema Finance S.A. julkiseen ostotarjoukseen liittyviä kuluja 0,4 miljoonaa euroa (oikaisueriksi luettavat kulut edellisenä vuonna 0,8 milj. euroa).

Omat osakkeet

Honkarakenne ei ole ostanut katsauskaudella omia osakkeita. Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia Honkarakenne B-sarjan osakkeita 364.385 kappaletta hankintahinnaltaan 1.381.750,23 euroa. Näiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 6,99 % ja kaikista äänistä 3,34 %. Osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

 

Konsernin vastuusitoumukset    
     
Tilintarkastamaton 31.12.2016 31.12.2015
Milj. euroa    
 
Omista veloista
   
- Kiinnitykset 17,4 25,7
- Muut takaukset 2,3 1,9
     
Vuokravastuut 0,1 0,3
Leasing-vastuut 0,1 0,2
     
Valuuttatermiinien nimellisarvot 2,2 1,8
Johdannaissopimukset 0,1 0,2

 

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä yhtiön johdosta ja heidän vaikutusvaltayhtiöistään sekä Saarelaisten osakassopimuksen piiriin kuuluvat henkilöt ja heidän määräysvaltayhtiönsä. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yhtiön johtoryhmästä. Tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu lähipiiriin kuuluvien kanssa perustuu markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

Tilikaudella on tehty tavanomaisia liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa seuraavasti: lähipiirille on myyty 258 tuhannella eurolla ja myyntisaamiset lähipiiriltä on 69 tuhatta euroa ja lähipiiriltä on ostettu 410 tuhannella eurolla tavaroita ja palveluita ja ostovelat lähipiirille ovat 61 tuhatta euroa.

Osana Honkarakenteen rahoitusjärjestelyjä Honkarakenteen pääomistaja Saarelainen Oy myönsi marraskuussa Honkarakenne Oyj:lle vakuudettoman pankkilainoille alisteisen juniorilainan summaltaan 0,3 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin yhtiön ylimmän johdon omistamalta Honka Management Oy:llä on vuosina 2010 ja 2011 myönnetty yhteensä 0,9 miljoonan euron laina Honkarakenne Oyj:ltä, tästä lainasta on emoyhtiössä tehty vuosina 2014 ja 2015 arvonalennuskirjaus suuruudeltaan yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT        
    1-12 1-12  
Tilintarkastamaton   2016 2015  
         
Tulos/osake euro -0,30 -0,23  
         
Oman pääoman tuotto % -20 -13  
         
Omavaraisuusaste % 41 37  
         
Oma pääoma/ osake euro 1,38 1,61  
         
Nettorahoitusvelat MEUR 5,0 6,5  
         
Nettovelkaantumisaste % 75 81  
         
Bruttoinvestoinnit MEUR 0,1 0,1  
  % liikevaihdosta 0,2 0,2  
         
Tilauskanta MEUR 16,3 15,0  
         
Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 67 71  
  Työntekijät 69 68  
  Yhteensä 136 139  
 
Henkilöstö keskimäärin henkilötyövuosina
Toimihenkilöt 62 63  
  Työntekijät 48 51  
  Yhteensä 110 115  
 
Osakkeiden oikaistu lukumäärä (’000)
Katsauskauden lopussa 4847 4847    
  Keskimääräinen tilikaudella 4847 4847    
 
 
 
 
 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat
 
     
  Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto  
Tulos/osake: -------------------------------------------  
  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin  
     
  Tulos ennen veroja – verot  
Oman pääoman tuotto-%: ------------------------------------------- x 100
  Oma pääoma yhteensä, keskiarvo  
     
  Oma pääoma yhteensä  
Omavaraisuusaste, %: ------------------------------------------- x 100
  Taseen loppusumma - saadut ennakot  
     
Nettorahoitusvelat: Rahoitusvelat – rahavarat  
     
  Rahoitusvelat – rahavarat  
Nettovelkaantumisaste, ------------------------------------------- x 100
% (gearing): Oma pääoma yhteensä  
     
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Oma pääoma/osake: -------------------------------------------  
  Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa