Julkaistu: 2017-02-07 08:00:00 CET
Tornator Oyj
Tilinpäätöstiedote

Tornatorin metsien arvo kasvoi ja puulle oli hyvä kysyntä 2016

Imatra, Suomi, 2017-02-07 08:00 CET -- Tilinpäätöstiedote

 

Tornatorin metsien arvo kasvoi ja puulle oli hyvä kysyntä 2016

 YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 31.12.2016 (1.1.–31.12.2015)

  • Konsernin metsäomaisuuden arvo kasvoi 20,2 % 1 256,9 milj. €:oon
  • Tilikauden IFRS-tulos käyvin arvoin oli 172,9 milj. €, puuston arvon muutos vaikutti +202,6 milj. € ja korkoinstrumenttien arvon muutos -32,5 milj. € ennen veroja
  • Ydinliiketoiminnassa puukaupassa tehtiin uusi ennätys: 88,1 milj. euroa ja noin 3,0 milj. m3.
  • Kokonaisliikevaihto oli 97,0 milj.€, lasku 14,6 % johtui vertailuvuoden poikkeuksellisen suurista maakaupoista.
  • Operatiivinen nettotulos oli vahva, 37,2 milj. €
  • Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien ja verojen jälkeen oli 38,7 milj. €
  • Virossa yhtiön metsäomaisuus kasvoi noin 4,000 hehtaaria ja kaikille metsille saatiin kaksoissertifiointi.
  • Tilikauden tuloverot olivat 9,3 milj.€

 

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka:

 ”Tornatorin metsät tuottivat laajasti hyvinvointia 2016. Pitkäjänteinen, ammattitaitoinen ja vastuullinen työ metsäomaisuuden hoidossa tuotti omistajilleen jälleen merkittävää arvonnousua. Yhtiö mahdollisti  omalta osaltaan Suomen puunkäytön lisäyksen tuottamalla entistä enemmän korkea-laatuista, sertifioitua raaka-ainetta asiakkaillemme. Samalla yhtiö huolehti yritysvastuustaan merkittävänä yritysveronmaksajana, hajaseutujen työllistäjänä sekä ilmastonmuutoksen ehkäisijänä. Henkilöstön sitoutuminen uuteen strategiaan ja toimintamalliin oli korkealla tasolla.”

 ”Maailmalla vaikuttavien megatrendien myötä puunkäyttö lisääntyy entisestään. Puulle on odotettavissa Itämeren alueella kasvavaa kysyntää, mikä parantaa Tornatorin liiketoimintanäkymiä Suomessa ja Virossa. Myös Romanian lisääntyvä puun kysyntä ja Tornatorin vastuullinen toiminta luo hyvän pohjan kannattavan liiketoiminnan jatkumiselle.”

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 97,0 miljoonaa euroa (113,6), laskua 14,6 %. Liikevaihdon pienentymistä selittävät vertailuvuonna toteutetut poikkeuksellisen suuret metsämaan myynnit Suomessa ja metsien omistusjärjestelyt Virossa. Liikevaihto sisältää maa-alueiden ja tonttien myyntituottoja 8,3 miljoonaa euroa (30,8). Pääosa liikevaihdosta muodostui puunmyyntituloista 88,1 miljoonaa euroa, 90,9 % (82,1 milj. euroa, 72 %). Puuta luovutettiin ennätykselliset 3,05 milj. m3 (2,65). Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 milj. euroa (3,6) sisältävät 0,8 milj. euroa suojelualuekorvauksia (1,2). Loppuosa muista tuotoista on lähinnä maa-alueiden vuokratuottoja ja maa-ainesmyyntiä.  

Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi 269,8 miljoonaa euroa (56,4) ja tilikauden voitto oli 172,9 miljoonaa euroa (39,1). Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos nosti liikevoittoa +202,6 miljoonaa euroa (-18,1), mutta rahoitusinstrumenttien negatiivinen käyvän arvon muutos laski tulosta -32,5 miljoonaa euroa (+12,4) ennen laskennallisia veroja. Operatiivinen liikevoitto ja nettotulos ilman kertaluonteisia maanmyynnin eriä kasvoivat konsernin kaikissa toimintamaissa Suomessa, Virossa ja Romaniassa. 

Tornator Timberland –konserniin kuuluvat emoyhtiön Tornator Oyj:n lisäksi Tornator Eesti Oü (100,0 %) ja Romaniassa SC Tornator SRL (100,0 %) ja Oituz Private Forest District SRL (100,0%). 

Tärkeimpiä tunnuslukuja 

Konsernin viralliset tunnusluvut on laskettu kansainvälisen (IFRS) ja emoyhtiön tunnusluvut suomalaisen (FAS) kirjanpitostandardin mukaisesti:

    2016 2015 2014
Liikevaihto, milj. euroa      
  Konserni 97 113,6 90,7
  Emo 82,2 77,8 74,9
Liikevoitto, milj. euroa      
  Konserni 269,8 56,4 65
  Emo 64,5 70,1 60,5
Liikevoittoprosentti      
  Konserni 278,1 % 49,6 % 71,7 %
  Emo 78,4 % 90,1 % 80,8 %
Tilikauden tulos, milj. euroa      
  Konserni 172,9 39,1 -27
  Emo 10,5 49,6 -30,2
Oman pääoman tuotto       
  Konserni 32,8 % 8,9 % -5,9 %
  Emo 7,6 % 43,6 % -28,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto      
  Konserni 25,9 % 5,8 % 6,7 %
Omavaraisuusaste      
  Konserni 43,7 % 38,8 % 36,6 %

 

Vertailukelpoiset tunnusluvut

Virallisten, edellä esitettyjen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia ja koskevat koko konsernia: 

  2016 2015 2014
Liikevaihto, milj. euroa 97 113,6 90,7
Liikevoitto, milj. euroa 67,2 74,5 62,6
Liikevoittoprosentti 69,3 % 65,6 % 69,0 %
Tilikauden tulos, milj. euroa 37,3 44 29,6
Oman pääoman tuotto  7,1 % 10,0 % 6,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto 6,5 % 7,7 % 6,5 %

 

Vertailukelpoiset tunnusluvut on saatu vähentämällä virallisista IFRS -luvuista
laskennalliset muutokset seuraavasti (milj. €):

 
Liikevoitto, virallinen     269,8  
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -202,6  
= Liikevoitto, vertailukelpoinen   67,2  
         
Tilikauden tulos, virallinen     172,9  
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -202,6  
- Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos 32,5  
- Laskennallisten verojen muutos   34,5  
= Tilikauden tulos, vertailukelpoinen   37,3  

  

Tuottojen ja pitkäaikaisen varallisuuden jakautuminen maittain  

  1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Tuotot: 1 000 euro % 1 000 euro %
Suomi 90 177,5 93,0 98 129,8 86,4
Romania ja Viro 6 818,4 7,0 15 431,0 13,6
Yhteensä 96 995,8 100,0 113 560,8 100,0
         
Biologiset hyödykkeet:        
Suomi 1 142 689,3 90,9 936 785,0 89,6
Romania ja Viro 114 221,7 9,1 108 637,1 10,4
Yhteensä 1 256 910,9 100,0 1 045 422,1 100,0
         
Pitkäaikaiset varat:        
Suomi 1 222 752,5 90,2 1 017 554,1 89,0
Romania ja Viro 132 736,0 9,8 126 104,6 11,0
Yhteensä 1 355 488,5 100,0 1 143 658,8 100,0

   

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta

Tornatorin Suomen metsäomaisuuden (puusto) käypä arvo nousi tilikaudella 211 miljoonaa euroa. Käyvän arvon laski ulkopuolinen arvioija, Indufor Oy, tulevaisuuden kassavirtojen pohjalta eli kestävän metsänhoidon perusteella ja kasvupotentiaali huomioon ottaen. Tornatorin pitkäjänteinen panostus kestävään metsätalouteen ja laadukkaaseen metsänhoitoon näkyy metsien hyvänä kasvuna sekä puuston järeytymisenä. Tämä mahdollisti kestävän hakkuusuunnitteen nostamisen. Toinen merkittävä tekijä arvonnousussa oli metsän arvostuksessa käytetyn diskonttokoron lasku. Yhtiö laski nimellistä diskonttokorkoa 0,5%-yksikköä 5,5%:iin verojen jälkeen. Käyvän arvon laskennassa käytetään reaalista diskonttokorkoa, jossa inflaatio-oletuksena on EU:n virallinen pitkän aikavälin tavoitetaso 2,0%. Yleinen korkotaso on laskenut oleellisesti, ja uusi diskonttokorko kuvastaa paremmin yhtiön pääomakustannusta.

Konsernin koko metsäomaisuuden uusi arvo tilinpäätöksessä oli noin 1328 miljoonaa euroa (1115) sisältäen puuston ja maapohjan. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus.

Taseen toisella puolella yhtiön pitkäaikaisten korkosuojausten käyvät arvot ovat vastaavasti laskeneet markkinakorkojen laskun johdosta. Tästä aiheutui tuloslaskelman rahoituseriin 32,5 miljoonan euron negatiivinen kirjaus (+12,4). Edellä mainituilla käyvän arvon muutoksilla ei ollut kassavirtavaikutuksia.

Ydinliiketoiminnassa eli puun myynnissä ja luovutuksessa Tornator teki uuden ennätyksen kaikissa kolmessa toimintamaassa vuonna 2016. Metsäteollisuuden uudet investoinnit alkoivat jo näkyä puun kysynnässä. Konsernin kokonaisliikevaihto pieneni edellisvuodesta, koska vertailuvuonna toteutettiin Suomessa ja Virossa poikkeuksellisen suuria liikevaihtoa kohottavia metsätilakauppoja.

Tornatorin puun luovutus pääasiakkaalle oli noin 63,0 miljoonaa euroa (59,9) eli noin 71,5% (73,0%) konsernin puun luovutuksen liikevaihdosta. Puunmyynti pääasiakkaalle perustuu pitkäaikaiseen, markkinaehtoiseen raamisopimukseen.

Virossa Tornator jatkoi metsätilojen ostoja, kasvua tuli noin 4 000 hehtaaria ja kokonaispinta-ala tilikauden lopussa oli noin 57 000 hehtaaria. Yhtiö on Viron suurin metsänomistaja valtion jälkeen. Romaniassa Tornatorin metsäpinta-ala (12 000 ha) ei kasvanut, mutta yhtiön panostus vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen yhdistettynä puun hyvään kysyntään ja nouseviin hintoihin paransi yhtiön tuloksia edellisvuodesta. Virossa Tornator sai metsilleen sekä PEFC että FSC® sertifikaatit, joten nyt sekä Suomen että Viron metsät ovat kaksoissertifioituja. Myös Romaniassa yhtiön metsät auditoitiin tilikauden aikana, ja ne saivat FSC® sertifikaatin tammikuussa 2017. Sertifiointien ansiosta Tornator voi vastata entistä paremmin asiakastarpeisiin ja varmistaa puun hyvää kysyntää myös tulevaisuudessa. 

Suomi FSC-C123368

Viro FSC-C132610

Romania FSC-C132426

Kilpailukyvyn kehittämistä jatkettiin edellisvuonna aloitetun tuottavuusohjelman puitteissa. Ohjelman tavoitteena on tuottavuuden parantaminen viidellä miljoonalla eurolla 2018 loppuun mennessä. Vuonna 2016 tehdyillä toimenpiteillä ohjelma eteni suunnitellusti.

Tornatorin omavaraisuusaste nousi 44 %:iin (39 %) ja likviditeetti säilyi vahvana läpi vuoden. Yhtiötä velvoittavat lainakovenantit täyttyivät turvallisilla marginaaleilla.

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2016 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 30 miljoonaa euroa.

Tornator Oyj:n uutena toimitusjohtajana aloitti 1.1.2016 MMM, eMBA Sixten Sunabacka. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Arto Huurinainen siirtyi eläkkeelle helmikuun lopussa 2016.

Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi.

Tornatorin riskit on jaettu kolmeen pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit ja rahoitusriskit.

Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä kustakin pääluokasta:

Strategiset riskit

Puun kysynnän vaihtelu on luonnollisesti riski metsäyhtiölle. Riskin hallitsemiseksi Tornator on laajentanut metsäomistustaan kolmeen maahan ja myös asiakaskunta on laajentunut merkittävästi yhtiön alkuvuosista. Yhtiö on varmistanut puun hyvää kysyntää myös sertifioimalla kaikki metsänsä. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä puun kysyntä on kasvussa kaikissa yhtiön toimintamaissa.

Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä. Hintavaihtelut ovat viime vuosina pienentyneet merkittävästi Suomessa.

Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Suunnittelun tueksi Tornator hankkii säännöllisin väliajoin puolueettoman tutkimuksen yhtiön metsien rakenteesta ja laatii siihen perustuvan pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta). Luonnonvarakeskuksen tuorein metsien inventointi ja sen pohjalta laadittu hakkuulaskelma on vuodelta 2016.

Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu. Suomen FSC®:n kansallisten kriteerien määrittelytyö on alkanut. Tornator osallistuu tiiviisti tähän prosessiin.

Tornator seuraa vallitsevaa taloussuhdannetta suunnitellessaan tonttimyyntiä. Suhdanteen heikentyminen saattaa vähentää lomarakennuspaikkojen kysyntää ja aiheuttaa väliaikaista tuottojen laskua. Näin on jo tapahtunutkin, ja maanjalostusinvestoinnit on siksi sopeutettu tontinmyynnin volyymin mukaan. Kertomusvuonna tonttien kysyntä elpyi hieman edellisvuodesta.

Tuulivoiman hankekehitykseen käytettävien investointien riskiä hallitaan tekemällä riittävän tarkat esiselvitykset ennen hankkeiden käynnistämistä, valitsemalla kumppaneiksi merkittäviä alan toimijoita, hajauttamalla hankkeet alueellisesti eri puolille Suomea, sekä viemällä hankesuunnittelu läpi huolellisesti. Tornator ei osallistu tuulivoiman rakentamiseen eikä tuotannon omistamiseen, vaan myy osuutensa hankkeista ennen rakentamista ja jää maapohjan osalta vuokranantajaksi.

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla.

Riskinä voidaan pitää myös merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä esimerkiksi maakuntakaavoitukseen osallistuminen. Tornator noudattaa avointa tiedotuspolitiikkaa, jossa korostuvat toiminnan kestävyys ja yhteiskuntavastuun toteuttaminen.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja sitouttaminen on riski myös metsätaloudessa. Tornator on varautunut metsureiden eläköitymiseen sopimalla uusia yrittäjäsopimuksia ja lisäämällä koneellista työtä. Toimihenkilöiden osalta on tehty ennakoivaa rekrytointia, jotta eläköityvät ehtivät siirtää tietotaitonsa eteenpäin. Riskiä hallitaan myös aktiivisella henkilöstöpolitiikalla.

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä positiivinen riskienhallintamenetelmä että riski. Laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia. Tornator pyrkii sitomaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa. Yhtiön toimintaa ohjaavat kaikissa maissa yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct).

Operatiiviset riskit

Tornator hallitsee sisäisiä liiketoimintariskejä hallituksen ja toimivan johdon hyväksymillä prosesseilla, jotka on tarkastettu myös ulkoisten tilintarkastajien toimesta.

Laajentuminen ulkomaille hajauttaa riskejä omaisuuden ja toiminnan osalta. Luonnon katastrofit muodostavat riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko ja toisaalta maatieteellinen laajuus toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren katastrofin tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita. Uutena riskinä voidaan pitää kyber-hyökkäyksen uhkaa eli yhtiön tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Tähän on varauduttu hyödyntämällä kehittynyttä suojausteknologiaa ja huolehtimalla käyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

Rahoitusriskit

Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen onnistuneen uudelleenrahoituksen tulevaisuudessa. Yhtiö on hajauttanut varainhankintaan liittyviä riskejä laskemalla liikkeeseen seitsemän vuoden joukkovelkakirjalainan viiden vuoden pankkilainan lisäksi. Markkinakoron muutoksiin yhtiö on varautunut johdannaissopimuksilla. Korkosuojaus pienentää lainojen korkoriskiä ja samalla vähentää metsän käyvän arvon laskennassa käytetyn diskonttokoron vaihtelua, ja näin yhtiön arvon kehitys on ennustettavampaa. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Yhtiöllä on myös yritystodistusohjelma, jolla optimoidaan rahavarojen tarvetta. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin sekä lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin.

Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Yhtiön metsäomaisuus Romaniassa sai FSC® -sertifikaatin tammikuussa 2017.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä säilyvän vakaana vuonna 2017.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Toiminnan tehostamiseksi ja osaamisen syventämiseksi yhtiössä siirryttiin maantieteellisestä tiimiorganisaatiosta prosessiorganisaatioon. Samalla tiivistettiin myös yhteistyötä asiakkaiden kanssa.

Yhtiö panosti myös vahvasti metsien puustotietojen saatavuuden ja laadun parantamiseen. Lisäksi jatkettiin korjuun ja luonnonhoidon laadun sekä yhtiön tietojärjestelmien kehittämistä. 

Henkilöstö ja palkat

Keskimääräinen henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan. Normaalin palkkauksen lisäksi yhtiöllä on käytössä tulostavoitteisiin perustuva palkitsemisjärjestelmä. Tulospalkkioita maksettiin vuodelta 2016 keskimäärin 6,3 % peruspalkoista (6,2 %).

Konsernissa on töissä noin 200 henkilöä. Yhtiön metsät työllistävät ihmisiä, pääosin haja-asutusseuduilla, suoraan erilaisissa metsätöissä arviolta noin 900 henkilötyövuoden verran.

      2016 2015 2014
Keskimääräinen henkilöstö tilikaudella, kpl 200 213 217
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. 8,4 8,6 9,4

 

Ympäristö

Yhtiöllä on ympäristöohjelma, jonka tavoitteet ja toteutuma tarkistetaan yhtiössä vuosittain. Puitteet yhtiön ympäristöasioiden hallinnalle tuovat metsä- ja ympäristölainsäädäntö sekä PEFC ja FSC® sertifiointijärjestelmät. Ulkopuolinen arvioija auditoi sertifiointikriteerien noudattamista vuosittain.

Yhtiö noudattaa metsätaloustoiminnassaan Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion julkaisemia Hyvän metsänhoidon suosituksia.

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2016 valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Mikko Koivusalo Risto Autio
Jari Puhakka Jukka Reijonen
Erkko Ryynänen Jari Pussinen
Jari Suominen Jari Suvanto
Matti Rusanen Timo Kärkkäinen

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Mikko Koivusalo ja varapuheenjohtajana Matti Rusanen. Samat henkilöt ovat toimineet myös hallituksen alaisen palkitsemiskomitean jäseninä. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajana on toiminut Matti Rusanen.

Toimitusjohtajana on toiminut Sixten Sunabacka. Hänen sijaisensa on talous- ja hallintojohtaja Henrik Nieminen. 

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, talous- ja hallintojohtaja Henrik Nieminen, liiketoimintajohtaja Ari Karhapää ja maankäyttöjohtaja Antero Luhtio.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.3.2016 valittiin tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulainen.

Osakkeiden määrä

Emoyhtiön osakepääoma 51.836.213,00 euroa jakautuu 5.000.000 kappaleeseen osakkeita, ja kaikilla osakkeilla on samanlaiset oikeudet.

Tilikauden tuloksen käsittely

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 36.927.046,74 euroa sisältäen tilikauden tuloksen 10.492.350,29 euroa.

Tornator Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 5,20 euroa/osake eli 26.000.000,00 euroa. Jakamatta jäävä osuus jätetään yhtiön omaan pääomaan. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 23.3.2017 ja täsmäytyspäiväksi 17.3.2017.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016

Stora Enso Oyj 41,0 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 16,9 %
OP Vakuutus- ja eläkeyhteisöt 14,4 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 13,1 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera 6,3 %
Muut osakkeenomistajat 8,3 %
Yhteensä 100,0 %

 

Osakkeiden äänimäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa enintään kahdellakymmenellä (20) prosentilla yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, mukaan lukien osakkeenomistajan kanssa samaan konserniin kuuluvien kaikkien yritysten ja niiden eläkesäätiöiden ja -kassojen äänivalta.

Finanssivalvonnan edellyttämä selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty erillisenä kertomuksena yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat

Seuraavassa on esitelty konsernitilinpäätöksen avainluvut. Tilinpäätös liitteineen löytyy yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi/Sijoittajat

 

Konsernin tuloslaskelma    

1 000 euro 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
     
Liikevaihto 96 995,8 113 560,8
Liiketoiminnan muut tuotot 3 124,2 3 586,7
     
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -3 405,5 -13 774,1
Materiaalit ja palvelut -12 421,3 -11 615,4
Henkilöstökulut -8 439,3 -8 603,5
Poistot ja arvonalentumiset -3 075,4 -2 836,9
Liiketoiminnan muut kulut -5 133,5 -5 170,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -400,0 -625,0
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut 202 562,1 -18 101,8
Liikevoitto 269 807,1 56 419,9
     
Rahoitustuotot 158,9 123,9
Rahoituskulut -20 749,9 -20 722,4
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -32 527,2 12 414,6
Rahoituskulut (netto) -53 118,2 -8 183,9
     
Voitto/tappio ennen veroja 216 688,9 48 236,0
     
Tuloverot -9 331,0 -9 880,8
Laskennallisten verojen muutos -34 475,4 778,3
     
Tilikauden tulos 172 882,5 39 133,5
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 172 882,5 39 133,5

 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

Tilikauden tulos 172 882,5 39 133,5
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi    
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
-34,4 60
     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
   
Muuntoero -139,2 -386,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat 3,6 26,0
Rahavirtojen suojaukset 5 095,4 4 489,9
Kauden laaja tulos yhteensä 177 807,9 43 322,7
     
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 177 807,9 43 322,7

 

Konsernin tase

1 000 euro 31.12.2016 31.12.2015
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 2 602,9 3 274,7
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 86 857,5 85 854,8
Biologiset hyödykkeet 1 256 910,9 1 045 422,1
Johdannaiset 8 920,6 8 885,6
Osuudet osakkuusyhtiöissä 103,8 128,8
Muut sijoitukset 92,8 92,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 355 488,5 1 143 658,8
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 2 331,1 3 296,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 560,6 4 892,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 7 564,1 8 057,0
Rahavarat 10 150,9 20 869,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 25 606,6 37 115,6
     
Varat yhteensä 1 381 095,2 1 180 774,4
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 50 000,0 50 000,0
Muu oma pääoma 551 146,5 403 338,7
Oma pääoma yhteensä 601 146,5 453 338,7
     
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 132 149,8 96 408,3
Rahoitusvelat 462 734,9 466 787,9
Johdannaiset 116 422,1 86 169,6
Eläkevastuuvelka 295,0 251,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 711 601,8 649 616,8
     
Lyhytaikaiset velat    
Rahoitusvelat 51 470,3 51 467,0
Ostovelat ja muut velat 16 876,5 22 346,1
Johdannaiset 0,0 4 005,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 68 346,9 77 818,9
     
Velat yhteensä 779 948,7 727 435,7
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 381 095,2 1 180 774,4

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-ero Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 50 000,0 29 995,2 -6 960,4 -9 957,3 367 938,5 431 016,0
             
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         39 133,5 39 133,5
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)            
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       60,0   60,0
Muuntoero     -386,8     -386,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat       26,0   26,0
Rahavirtojen suojaukset       4 489,9   4 489,9
Kauden laaja tulos 50 000,0 29 995,2 -7 347,2 -5 381,4 407 072,0 474 338,7
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -21 000,0 -21 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä         -21 000,0 -21 000,0
Oma pääoma 31.12.2015 50 000,0 29 995,2 -7 347,2 -5 381,4 386 072,0 453 338,7
             
Oma pääoma 1.1.2016 50 000,0 29 995,2 -7 347,2 -5 381,4 386 072,0 453 338,7
             
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         172 882,5 172 882,5
Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen)            
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       -34,4   -34,4
Muuntoero     -139,2     -139,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat       3,6   3,6
Rahavirtojen suojaukset       5 095,4   5 095,4
Kauden laaja tulos 50 000,0 29 995,2 -7 486,4 -316,7 558 954,5 631 146,5
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -30 000,0 -30 000,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä         -30 000,0 -30 000,0
Oma pääoma 31.12.2016 50 000,0 29 995,2 -7 486,4 -316,7 528 954,5 601 146,5

 

Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirta    
Myynnistä saadut maksut 82 829,7 81 064,4
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 8 344,1 30 844,3
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 3 421,9 3 502,9
Maksut liiketoiminnan kuluista -25 414,6 -25 628,1
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 69 181,1 89 783,5
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -20 147,2 -20 824,2
Saadut korot liiketoiminnasta 159,6 138,1
Maksetut välittömät verot -10 528,9 -6 804,0
     
Liiketoiminnan rahavirta 38 664,5 62 293,4
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -11 222,0 -28 303,7
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin, metsämaapohja -1 387,0 -3 498,2
Investoinnit muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 312,4 -3 428,8
Investoinnit osakkuusyhtiöihin ja muihin sijoituksiin -375,0 -849,2
Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin 0,0 0,0
Luovutustulot myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnistä 497,4 1 606,4
     
Investointien rahavirta -14 799,0 -34 473,5
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 570,4 -4 749,4
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 57 000,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 -67 053,9
Maksetut osingot -30 000,0 -21 000,0
     
Rahoituksen rahavirta -34 570,4 -35 803,4
     
Rahavarojen muutos -10 704,8 -7 983,5
     
Rahavarat kauden alussa 20 869,6 28 857,6
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -13,9 -4,5
Rahavarat kauden lopussa 10 150,9 20 869,6 

 

Liitteet: Tilinpäätös 2016

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, mob.  0400 366 148
Talous- ja hallintojohtaja Henrik Nieminen, mob. 040 869 7613

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 noin 97 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 50 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.


Tornator Oyj konsernitilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2016.pdf