Julkaistu: 2016-10-27 07:30:00 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

QPR SOFTWARE OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016

QPR SOFTWARE OYJ                       PÖRSSITIEDOTE 27.10.2016 klo 8.30
 

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT EDELLISVUODESTA

Yhteenveto heinä-syyskuu 2016

 • Liikevaihto 2 104 tuhatta euroa (2015: 1 989).
 • Liikevoitto 385 tuhatta euroa (-1).
 • Liikevoitto 18,3 % liikevaihdosta (-0,1).
 • Vertailukelpoinen liikevoitto 385 tuhatta euroa (-1).
 • Liiketoiminnan rahavirta -201 tuhatta euroa (-282).
 • Voitto ennen veroja 374 tuhatta euroa (10).
 • Vuosineljänneksen voitto 281 tuhatta euroa (23).
 • Tulos/osake 0,023 euroa (0,002).

Yhteenveto tammi-syyskuu 2016

 • Liikevaihto 6 319 tuhatta euroa (2015: 6 916).
 • Liikevoitto 509 tuhatta euroa (290).
 • Liikevoitto 8,1 % liikevaihdosta (4,2).
 • Vertailukelpoinen liikevoitto 549 tuhatta euroa (290).
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 221 tuhatta euroa (785).
 • Voitto ennen veroja 469 tuhatta euroa (299).
 • Kauden voitto 352 tuhatta euroa (283).
 • Tulos/osake 0,029 euroa (0,024).

 

Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät (päivitetyt)

Yhtiö arvioi prosessianalyysiohjelmistojen (process mining) ja -palvelujen kysynnän kehittyvän kuluvana vuonna myönteisesti niin kotimarkkinoilla Suomessa kuin laajemminkin kansainvälisesti. Kyseinen ohjelmistotuotekategoria on verrattain uusi ja toistaiseksi sen markkinakoko on vielä pieni. Markkinan kypsyys vaihtelee voimakkaasti maittain, mutta useissa Euroopan maissa kasvu oli jo viime vuonna voimakasta. Kasvun arvioidaan jatkuvan kuluvana vuonna, ja QPR ProcessAnalyzer -tuotteella on yhtiön käsityksen mukaan vahva asema kyseisellä markkinalla.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa kilpailun arvioidaan edelleen kiristyvän kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla on edelleen kasvupotentiaalia edellä mainituille tuotteille.

 

Näkymät tilikaudelle 2016 (päivitetyt)

QPR jatkaa panostuksiaan kehittämänsä prosessianalyysiohjelmiston ja siihen liittyvien palvelujen myyntiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiliiketoiminnan kasvavan merkittävästi kuluvana vuonna.

Kiristyneen kilpailun prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteissa arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti myyntiin osassa QPR:n jälleenmyyntikanavaa, erityisesti kehittyneillä markkinoilla. Tämän vaikutuksen kompensoimiseksi QPR hakee kasvua näiden tuotteiden jälleenmyyntikanavan uudistamisesta kehittyvillä markkinoilla.

Kotimarkkinoillaan Suomessa yhtiö arvioi kuluvana vuonna edelleen säilyttävänsä johtavan aseman toiminnankehitysohjelmistoissa sekä viime vuosina vahvistuneen asemansa toiminnankehityskonsultoinnissa.

QPR on päivittänyt tulosnäkymänsä ja arvioi liikevoittonsa kasvavan vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 (368 tuhatta euroa). Aiemmin QPR arvioi tulosnäkymässään vertailukelpoisen liikevoittonsa kasvavan vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015.

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT              
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 7-9/2016 7-9/2015 Muutos, % 1-9/2016 1-9/2015 Muutos, % 1-12/2015
               
Liikevaihto 2 104 1 989 6 6 319 6 916 -9 9 436
Käyttökate 607 204 197 1 149 906 27 1 190
 % liikevaihdosta 28,8 10,3   18,2 13,1   12,6
Liikevoitto 385 -1   509 290 76 368
 % liikevaihdosta 18,3 -0,1   8,1 4,2   3,9
Voitto ennen veroja        374 10 3 622 469 299 57 347
Katsauskauden voitto 281 23 1 126 352 283 24 338
 % liikevaihdosta 13,4 1,2   5,6 4,1   3,6
               
Tulos/osake, euroa 0,023 0,002 1 135 0,029 0,024 24 0,028
Oma pääoma/osake, euroa           0,243 0,229 6 0,243 0,229 6 0,234
               
Liiketoiminnan rahavirta -201 -282 28 1 221 785 56 406
Rahavarat kauden lopussa 567 683 -17 567 683 -17 585
Korollinen nettovelka                    -567 -683 -17 -567 -683 -17 -85
Nettovelkaantumisaste, % -18,8 -23,9   -18,8 -23,9   -2,9
Omavaraisuusaste, % 71,5 59,0   71,5 59,0   42,7
Oman pääoman tuotto, % 39,0 3,2   15,8 12,5   11,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 50,3 -0,2   22,9 12,8   12,0

 

RAPORTOINTI                                                                   

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen (Operational development of organizations). Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat sekä Konsultointi. Ohjelmistojen vuokrat yhdessä Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen kanssa muodostavat yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot. Ne perustuvat pitkäaikaisiin, toistaiseksi jatkuviin tai useaksi vuodeksi solmittuihin sopimuksiin ja niiden vuokra- ja ylläpitomaksut laskutetaan pääsääntöisesti vuosittain ennakkoon.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan.

Tammi-kesäkuun 2016 puolivuosikatsauksen yhteydessä QPR Software Oyj on nimennyt uudelleen taloudellisessa raportoinnissa käytettävää terminologiaa vastaamaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) 3.7.2016 voimaan astuneita suosituksia liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. QPR Software Oyj:n uusi määritelmä aiemmin käytetylle "liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä" on "vertailukelpoinen liikevoitto". QPR Software Oyj:llä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat esimerkiksi uudelleenjärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät. Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan poistamalla liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Korollinen nettovelka lasketaan vähentämällä korollisista veloista rahavarat. 

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Tuloskehityksemme oli hyvä päättyneellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kasvun ja toiminnan tehostamisen seurauksena liikevoitto nousi kolmannella vuosineljänneksellä yli 18 prosenttiin liikevaihdosta.

Toimintaympäristö säilyi edelleen haastavana ja talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa, erityisesti päämarkkina-alueellamme Euroopassa (mukaan lukien Suomi). Toisaalta elinkaarensa alkuvaiheessa olevan prosessianalyysimarkkinan (process mining) kysyntä kuitenkin jatkoi kasvuaan. Käynnistimme ja laajensimme useita merkittäviä asiakkuuksia suurten kansainvälisten yhtiöiden kanssa. Tämän seurauksena liikevaihtomme kyseisellä tuotealueella kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä reilusti yli kaksinkertaiseksi edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Vuoden alusta lukien liikevaihdon kasvu tällä tuotealueella on yli 60%.

Patentoidun teknologian, aikaisen markkinallemenon sekä innovatiivisten toiminnallisuuksiensa ansiosta kehittämällämme ohjelmistotuotteella QPR ProcessAnalyzerilla on erinomaiset edellytykset vahvaan kasvuun myös jatkossa.

Teimme myös merkittävän päänavauksen Saudi-Arabiassa myymällä kattavan ja helppokäyttöisen ohjelmistoratkaisun strategian toteutuksen seurantaan ja laadun hallintaan johtavalle huonekalujen vähittäismyyntiketjulle. Toimitus tehdään yhteistyössä QPR:n paikallisen jälleenmyyjän Leaders Solutionin kanssa.

Uskomme yhtiön vuonna 2015 jälleenmyyjähankintaan tekemien panostusten vaikuttavan myönteisesti liikevaihtoon kuluvana vuonna, mutta samalla arvioimme kiristyneen kilpailun vaikuttavan edelleen negatiivisesti liikevaihtoon osassa QPR:n jälleenmyyntikanavaa. Arvioimme liikevoittomme kasvavan vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

 

LIIKEVAIHDON KEHITYS

Heinä-syyskuu 2016

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 104 tuhatta euroa (1 989) ja kasvoi 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ohjelmistoliikevaihto kasvoi merkittävästi (+19%) ja prosessianalyysiohjelmiston ja –palvelujen liikevaihto yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Myös prosessimallinnus- ja suorituskykyjohtamisen ohjelmistojen liikevaihto kansainvälisessä jälleenmyyntikanavassa kasvoi. Liikevaihdon kasvua hidasti konsultoinnin liikevaihdon selvä lasku (-23%).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 121 % edellisvuodesta. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti merkittävä prosessianalyysiohjelmistokauppa johtavalle kansainväliselle IT- ja ulkoistuspalvelujen tarjoajalle. Myös suorituskyvyn johtamiseen tarkoitetun ohjelmistomme QPR Metricsin liikevaihto kehittyi myönteisesti.

Ohjelmistovuokrien liikevaihto laski 6 %, koska ohjelmistojen uusmyynti painottui lisenssikauppoihin. Ylläpitopalvelujen liikevaihto kasvoi 3 % ja asiakasvaihtuvuus säilyi edellisvuosien tapaan alhaisella tasolla. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) osuus liikevaihdosta oli 53 % (57).

Konsultoinnin liikevaihto laski selvästi (-23 %), mikä johtui epäsuotuisasta kehityksestä toiminnankehityskonsultoinnissa sekä teknisessä SAP-konsultoinnissa. Prosessianalyysikonsultoinnin liikevaihto sitä vastoin kasvoi.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 56 % (69) Suomesta, 22 % (19) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 22 % (13) muualta maailmasta.

 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN          
               
Tuhatta euroa 7-9/2016 7-9/2015 Muutos, % 1-9/2016 1-9/2015 Muutos, % 1-12/2015
               
Ohjelmistolisenssit 494 223 121 946 987 -4 1 427
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 708 687 3 2 064 2 194 -6 2 873
Ohjelmistojen vuokrat 415 443 -6 1 244 1 328 -6 1 774
Konsultointi 487 636 -23 2 065 2 407 -14 3 362
Yhteensä 2 104 1 989 6 6 319 6 916 -9 9 436
               
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI          
               
Tuhatta euroa 7-9/2016 7-9/2015 Muutos, % 1-9/2016 1-9/2015 Muutos, % 1-12/2015
               
Suomi 1 185 1 365 -13 4 152 4 686 -11 6 499
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 461 371 24 1 257 1 276 -2 1 740
Muu maailma 459 253 81 910 953 -5 1 197
Yhteensä 2 104 1 989 6 6 319 6 916 -9 9 436

 

Tammi-syyskuu 2016

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 6 319 tuhatta euroa (6 916). Liikevaihdon lasku johtui lähinnä edellisvuotta alhaisemmasta konsultoinnin liikevaihdosta. Vuoden alkupuoliskolla myös ohjelmistoliikevaihto oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, mutta kääntyi selvään nousuun kolmannella vuosineljänneksellä merkittävien ohjelmistolisenssikauppojen myötä.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat (-6 % molemmat). Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) osuus liikevaihdosta oli 52 % (51).

Konsultoinnin liikevaihto laski 14 %, mikä johtui epäsuotuisasta kehityksestä toiminnankehityskonsultoinnissa sekä teknisessä SAP-konsultoinnissa. Prosessianalyysikonsultoinnin liikevaihto sitä vastoin kasvoi.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 66 % (68) Suomesta, 20 % (18) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 14 % (14) muualta maailmasta.

 

TULOSKEHITYS

Heinä-syyskuu 2016

Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto parani merkittävästi, ja oli 385 tuhatta euroa (-1) eli 18,3 % liikevaihdosta (-0,1). Liikevaihto kasvoi ja kustannukset vähenivät merkittävästi.  Erityisesti henkilöstökustannukset olivat edellisvuotta alemmat. Panostuksia yhtiön uusiin ohjelmistotuotteisiin jatkettiin edelleen.

Konsernin kiinteät kulut olivat heinä-syyskuussa 1 651 tuhatta euroa (1 843), ja ne laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 10,4 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 67,1 % (75,9) eli 1 108 tuhatta euroa (1 398).

Voitto ennen veroja oli 374 tuhatta euroa (10) ja katsauskauden voitto 281 tuhatta euroa (23). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,023 euroa (0,002) osakkeelta.

 

Tammi-syyskuu 2016

Konsernin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 509 tuhatta euroa (290) eli 8,1% liikevaihdosta (4,2). Liikevoitto parani merkittävien kustannusvähennysten ansiosta.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 549 tuhatta euroa (290). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat alkuvuonna toteutettuun toiminnan tehostamiseen liittyviä, lähinnä henkilöstökuluihin kirjattuja eriä.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 5 507 tuhatta euroa (6 225), ja vähenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 11,5 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 73,1 % (76,2) eli 4 025 tuhatta euroa (4 743). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 49 tuhatta euroa (21).

Voitto ennen veroja oli 469 tuhatta euroa (299) ja katsauskauden voitto oli 352 tuhatta euroa (283). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,029 euroa (0,024) osakkeelta.

 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskaudella tammi-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli 1 221 tuhatta euroa (785). Edellisvuotta vahvempi rahavirta johtui tehostuneesta käyttöpääoman hallinnasta sekä alhaisemmista investoinneista. Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 567 tuhatta euroa (683).

Investoinnit tammi-syyskuussa olivat 496 tuhatta euroa (927). Investoinnit koostuivat lähinnä tuotekehitysinvestoinneista.  

Nettorahoituserät olivat katsauskaudella tammi-syyskuussa -41 tuhatta euroa (+9). Nettorahoituseriin sisältyvät valuuttakurssierät olivat -31 tuhatta euroa (+10). Heinä-syyskuussa nettorahoituserät olivat -11 tuhatta euroa (+11) ja niihin sisältyi valuuttakurssieriä -9 tuhatta euroa (+12).

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -19 % (-24). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 758 tuhatta euroa (1 549). Sijoitetun pääoman vuotuinen tuotto katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 23 % (13) ja heinä-syyskuussa 50 % (0).

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 71 % (59) ja konsernin oma pääoma 3 025 tuhatta euroa (2 854). Oman pääoman vuotuinen tuotto katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 16 % (13) ja heinä-syyskuussa 39 % (3).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 22.3.2016 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

TUOTEKEHITYS

Heinä-syyskuussa tuotekehitysmenot olivat 344 tuhatta euroa (407) eli 16 % liikevaihdosta (20). Vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 121 tuhatta euroa (168). Tuotekehityspoistoja kirjattiin 157 tuhatta euroa (117).

Katsauskaudella tammi-syyskuussa tuotekehitysmenot olivat 1 250 tuhatta euroa (1 355) eli 20 % liikevaihdosta (20). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Katsauskaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 461 tuhatta euroa (609). Tuotekehityspoistoja kirjattiin 412 tuhatta euroa (346).

 

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 68 henkilöä (87). Keskimääräinen henkilöstömäärä kolmannen vuosineljänneksen aikana oli 68 (88) ja katsauskauden tammi-syyskuu aikana 73 (87).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2016 on korkeintaan 30 % vuosittaisesta peruspalkasta. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä on saatavilla vuoden 2015 vuosikertomuksessa (http://cdn.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2015_3.pdf).

 

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT        
         
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-9/2016 1-9/2015 Muutos, % 1-12/2015
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 640 416 4 186 256 -85 4 558 065
Vaihto, euroa 671 386 5 900 822 -89 6 350 859
% osakkeista 5,3 34,9   38,0
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 1,05 1,41 -26 1,39
         
Osake ja markkina-arvo 30.9.2016 30.9.2015 Muutos, % 31.12.2015
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - 457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - 11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl 1 197 1 221 -2 1 212
Päätöskurssi, euroa 1,04 1,30 -20 1,20
Osakekannan markkina-arvo, euroa 12 467 368 15 584 210 -20 14 385 425
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 - 50 271
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 439 307 439 307 - 439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 - 3,7

 

QPR Software Oyj:n 22.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkona 0,02 euroa osaketta kohti (0,05) eli yhteensä 240 tuhatta euroa (599). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 5.4.2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään, harkintansa mukaan, vuoden 2016 aikana mahdollisesta 0,01 euron lisäosingon maksusta. Valtuutus on voimassa 31.12.2016 saakka.

 

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

QPR ja ruotsalainen IT-palveluyritys iStone tiedottivat tammikuussa solmineensa sopimuksen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston myynnistä ja toimittamisesta. Ohjelmiston avulla on mahdollista laatia toiminnanohjausjärjestelmistä (ERP) saatavasta datasta automaattisesti prosessianalyyseja. Kumppanuus avaa uusia mahdollisuuksia prosessien mallintamiseen, prosessipullonkaulojen tunnistamiseen sekä prosessikulkujen optimointiin erityisesti Infor M3 –toiminnanohjaus-järjestelmää käyttäville asiakkaille.

QPR Software ja PricewaterhouseCoopers (PwC) Portugal tiedottivat helmikuussa allekirjoittaneensa konsultointisopimuksen, jonka myötä PwC Portugal ryhtyy käyttämään QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa omassa prosessi- ja toiminnankehityskonsultoinnissaan Portugalissa. QPR ProcessAnalyzer kuvaa liiketoimintaprosessit automaattisesti asiakkaan tietojärjestelmissä olevan tiedon avulla ja hyödyntää QPR:n Yhdysvalloissa patentoimaa automaattiseen prosessianalyysiin liittyvää teknologiaa.

QPR sai maaliskuussa päätökseen yt-neuvottelut henkilöstönsä kanssa. Neuvottelujen tuloksena yhtiö päätti vähentää kustannuksia vuositasolla yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Kustannussäästöistä 0,1 miljoonaa euroa toteutetaan ostokuluja vähentämällä ja 0,6 miljoonaa euroa henkilöstövähennyksin.

QPR Software sopi maaliskuussa ohjelmistojen toimittamisesta yhdelle maailman suurimmista valaistustuotteiden valmistajista tämän liiketoimintaprosessien johtamiseen. Tehty sopimus on kestoltaan kolme vuotta, ja sen kokonaisarvo ennen jälleenmyyntikomissioita on noin 0,2 miljoonaa euroa.

QPR lanseerasi maaliskuussa QPR MobileDashboardin, sovelluksen, joka mahdollistaa tulosohjaukseen tarvittavien avainlukujen tarkastelun ajasta ja paikasta riippumatta.

QPR oli huhtikuussa mukana kansainvälisen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin julkistamassa Market Guide -tutkimuksessa. Kyseinen tutkimus listaa maailmanlaajuisesti 22 edustajaa, jotka tarjoavat ratkaisuja Enterprise Business Process Analysis -markkinoilla (EBPA).

QPR Software sai toukokuussa lisäsuojaa prosessitiedon louhintateknologialleen, kun Yhdysvaltojen patenttiviranomaiset myönsivät jo toisen patentin kyseiselle teknologialle. Patentoitua teknologiaa käytetään yhtiön kehittämässä QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistossa. QPR:n vuonna 2015 saama edellinen patentti suojasi tietojärjestelmistä saatavien tapahtumatietojen hyödyntämisen liiketoimintaprosessien analysointiin ja kehittämiseen. Viimeisin patentti suojaa nyt myös teknologian, jolla ennustetaan tulevaisuuden tapahtumien todennäköisyydet käyttäen prosessianalytiikkaa.

QPR Software toi kesäkuussa markkinoille uuden version QPR Suite -ohjelmistoportfoliostaan. QPR Suite 2016 tarjoaa organisaatioille työkalut strategialähtöiseen toiminnankehitykseen, toimeenpanoon ja seurantaan. Uusi teknologia tuo parannuksia käyttökokemukseen ja helpottaa QPR:n tuotteiden integraatioita kolmannen osapuolen järjestelmiin. Uudet toiminnallisuudet vahvistavat ratkaisuja strategian toimeenpanossa, liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamisessa, liiketoimintaprosessien hallinnassa, tulosohjauksessa sekä prosessitietojen louhinnassa.

QPR sopi kesäkuussa QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics -ohjelmistojen sekä asiantuntijapalveluiden toimittamisesta johtavalle eurooppalaiselle teollisuuskonsernille. Tehty sopimus on kestoltaan kolme vuotta, ja sen kokonaisarvo on reilusti yli 0,2 miljoonaa euroa.

QPR sopi elokuussa toimittavansa kattavan ja helppokäyttöisen strategian jalkautuksen ja laadunhallinnan ohjelmistoratkaisun johtavalle huonekalujen vähittäismyyntiketjulle. Kauppa on QPR Softwarelle merkittävä päänavaus Saudi-Arabiassa, jossa ohjelmistoratkaisujen kysyntä strategian toteutuksen seurantaan ja laadun hallintaan on voimakkaassa kasvussa sekä julkis- että yksityissektorilla.

QPR toimitti syyskuussa prosessien analysointi- ja mittaamisohjelmiston johtavalle IT- ja liiketoimintaprosessien ulkoistuspalvelujen tarjoajalle. Asiakasyritys kuuluu suuryritysten joukkoon Fortune 500 -listalla, ja palvelee omia asiakkaitaan yli 50 toimipisteestä maailmanlaajuisesti. Yritys käyttää QPR ProcessAnalyzeria asiakkaille toimitettavien liiketoimintaprosessien ulkoistuspalveluiden jatkuvaan analysointiin ja mittaamiseen. Tämä auttaa parantamaan palveluiden tehokkuutta ja laatua, sekä varmistamaan palvelutasosopimuksien tavoitteiden täyttymisen. QPR ProcessAnalyzer tuottaa automaattisesti erilaisia visuaalisia kuvauksia havainnollistamaan prosessien kulkua, variaatioita ja pullonkauloja, sekä suorituskykymittareita hyödyntäen yrityksen operatiivista dataa. Tehty sopimus on kolmivuotinen ja arvoltaan noin 250 tuhatta euroa.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.

 

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Softwaren 22.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen, Juho Malmberg ja Topi Piela. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2016 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat/pörssi-ja-lehdistötiedotteet).

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT    

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 10 % (5) myyntisaamisten määrästä.

Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 71 % oli euromääräisiä (67). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

QPR on käynnistänyt välimiesmenettelyn koskien asiakkaan tekemää sopimuksen purkua, koska yhtiön näkemyksen mukaan purku on perusteeton. Sopimuksen arvo on alle 100 tuhatta euroa ja siitä on tuloutettu alle 50 tuhatta euroa. Asiakas on nostanut asiassa vastakanteen, johon liittyvien vaatimusten määrä on alle 100 tuhatta euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan vastakanteeseen liittyvät vaateet ovat perusteettomia.

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2015 toimintakertomuksen sivuilla 14-15 (http://cdn.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2015_3.pdf).

 

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,                                                 

puh. 040 5026 397                                                               

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 7-9/2016 7-9/2015 Muutos, % 1-9/2016 1-9/2015 Muutos, % 1-12/2015
               
Liikevaihto 2 104 1 989 6 6 319 6 916 -9 9 436
Liiketoiminnan muut tuotot - -   18 1 1 705 1
               
Materiaalit ja palvelut 68 148 -54 321 402 -20 558
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 108 1 398 -21 4 025 4 743 -15 6 477
Liiketoiminnan muut kulut 321 239 34 842 865 -3 1 211
Käyttökate 607 204 197 1 149 906 27 1 190
               
Poistot 222 206 8 639 617 4 822
Liikevoitto 385 -1   509 290 76 368
               
Rahoitustuotot ja -kulut -11 11 -197 -41 9 -554 -21
Voitto ennen veroja 374 10 3 622 469 299 57 347
               
Tuloverot -93 13 -812 -117 -16 631 -9
Katsauskauden voitto 281 23 1 126 352 283 24 338
               
               
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,023 0,002 1 135 0,029 0,024 24 0,028
               
Konsernin laaja tuloslaskelma:              
 Katsauskauden voitto 281 23   352 283   338
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
-2 -23   -1 -26   -21
Laajan tuloslaskelman voitto 280 0   350 257   317

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 30.9.2016 30.9.2015 Muutos, % 31.12.2015
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
 Aineettomat hyödykkeet 1 966 2 002 -2 2 041
 Liikearvo 513 513 0 513
 Aineelliset hyödykkeet 206 298 -31 274
 Muut pitkäaikaiset varat 27 67 -59 27
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 712 2 880 -6 2 855
         
Lyhytaikaiset varat:        
 Myynti- ja muut saamiset 2 710 2 825 -4 4 592
 Rahavarat 567 683 -17 585
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 277 3 508 -7 5 177
         
Varat yhteensä 5 990 6 388 -6 8 033
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
 Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359
 Muut rahastot 21 21 1 21
 Omat osakkeet -439 -439 0 -439
 Muuntoerot -243 -247 -2 -242
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 7 5
 Kertyneet voittovarat 2 322 2 155 8 2 210
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 3 025 2 854 6 2 914
         
Pitkäaikaiset velat:        
 Korottomat velat - 13 -100 9
Pitkäaikaiset velat yhteensä - 13 -100 9
         
Lyhytaikaiset velat:        
 Korolliset rahoitusvelat - -   500
 Saadut ennakot 1 758 1 549 13 1 209
 Siirtovelat 938 1 560 -40 2 932
 Osto- ja muut korottomat velat 269 412 -35 468
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 965 3 521 -16 5 109
         
Velat yhteensä 2 965 3 534 -16 5 119
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 990 6 388 -6 8 033

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA          
               
Tuhatta euroa 7-9/2016 7-9/2015 Muutos, % 1-9/2016 1-9/2015 Muutos, % 1-12/2015
               
Liiketoiminnan rahavirta:              
 Katsauskauden voitto 281 23 1 126 352 283 24 338
 Oikaisut kauden tulokseen 324 204 59 798 652 22 850
 Käyttöpääoman muutokset -774 -466 -66 174 33 421 -645
 Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -11 -12 11 -41 -30 35 -38
 Saadut korko- ja muut rahoitustuotot 0 3 -92 3 9 -65 12
 Maksetut verot -22 -33 33 -65 -162 -60 -111
Liiketoiminnan rahavirta      -201 -282 28 1 221 785 56 406
               
Investointien rahavirta:              
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-130 -173 25 -496 -927 -46 -1 148
Investointien rahavirta       -130 -173 25 -496 -927 -46 -1 148
               
Rahoituksen rahavirrat:              
 Lainojen nostot - -   - -   500
 Lainojen takaisinmaksut - -   -500 -   -
 Maksetut osingot - -   -240 -599 -60 -599
Rahoituksen rahavirta - -   -740 -599 23 -99
               
Rahavarojen muutos -332 -454 27 -15 -742 -98 -841
Rahavarat kauden alussa   900 1 134 -21 585 1 426 -59 1 426
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1 4   -2 -1 253 1
Rahavarat kauden lopussa  567 683 -17 567 683 -17 585

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA      
               
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 1 359 21 -221 -439 5 2 471 3 196
Osingonmaksu           -599 -599
Omien osakkeiden hankinta              
Kauden laaja tulos     -26     283 257
Oma pääoma 30.9.2015 1 359 21 -247 -439 5 2 155 2 854
Osingonmaksu              
Omien osakkeiden hankinta              
Kauden laaja tulos     5     55 60
Oma pääoma 31.12.2015 1 359 21 -242 -439 5 2 210 2 914
Osingonmaksu           -240 -240
Omien osakkeiden hankinta              
Kauden laaja tulos     -1     352 350
Oma pääoma 30.9.2016 1 359 21 -243 -439 5 2 322 3 025

 

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2016 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2015 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

 

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET  
       
Tuhatta euroa 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
 Hankintameno 1.1. 7 862 6 956 6 956
 Lisäykset 471 700 906
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
 Hankintameno 1.1. 1 707 1 465 1 465
 Lisäykset 25 228 242
       
       
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
       
Korolliset rahoitusvelat 1.1. 500 - -
Lainojen nostot - - 500
Takaisinmaksut 500 - -
Korolliset rahoitusvelat 30.9./31.12. - - 500

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET        
         
Tuhatta euroa 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 389 1 390 1 392 0
         
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat        
vähimmäisvuokrat:        
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 236 365 357 -34
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 344 172 89 287
Yhteensä 581 537 446 30
         
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1 970 1 928 1 838 7

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
             
Tuhatta euroa 7-9/ 2016 4-6/ 2016 1-3/ 2016 10-12/ 2015 7-9/ 2015 4-6/ 2015
             
Liikevaihto 2 104 2 173 2 042 2 520 1 989 2 402
Liiketoiminnan muut tuotot - 12 6 - - 1
             
Materiaalit ja palvelut 68 112 141 156 148 149
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 108 1 361 1 557 1 734 1 398 1 723
Liiketoiminnan muut kulut 321 257 264 346 239 287
Käyttökate 607 456 86 284 204 243
             
Poistot 222 226 191 206 206 211
Liikevoitto 385 230 -105 78 -1 32
             
Rahoitustuotot ja  -kulut -11 -12 -18 -30 11 -16
Voitto ennen veroja 374 217 -123 48 10 16
             
Tuloverot -93 -42 18 7 13 18
Katsauskauden voitto 281 175 -105 55 23 35

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-9/2016 tai 30.9.2016 1-9/2015 tai 30.9.2015 1-12/2015 tai 31.12.2015
       
Liikevaihto 6 319 6 916 9 436
Liikevaihdon muutos, % -8,6 0,9 -1,1
Käyttökate 1 149 906 1 190
 % liikevaihdosta 18,2 13,1 12,6
Liikevoitto 509 290 368
 % liikevaihdosta 8,1 4,2 3,9
Voitto ennen veroja 469 299 347
 % liikevaihdosta 7,4 4,3 3,7
Katsauskauden voitto 352 283 338
 % liikevaihdosta 5,6 4,1 3,6
       
Oman pääoman tuotto (per annum), % 15,8 12,5 11,1
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 22,9 12,8 12,0
Korollinen vieras pääoma - - 500
Rahavarat 567 683 585
Korollinen nettovelka -567 -683 -85
Oma pääoma 3 025 2 854 2 914
Nettovelkaantumisaste, % -18,8 -23,9 -2,9
Omavaraisuusaste, % 71,5 59,0 42,7
Taseen loppusumma 5 990 6 388 8 033
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 496 927 1 148
% liikevaihdosta 7,9 13,4 12,2
Tuotekehitysmenot 1 250 1 355 1 821
% liikevaihdosta 19,8 19,6 19,3
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 73 87 86
Henkilöstö kauden alussa 83 78 78
Henkilöstö kauden lopussa 68 87 83
       
Tulos/osake, euroa 0,029 0,024 0,028
Oma pääoma/osake, euroa 0,243 0,229 0,234