Julkaistu: 2016-08-04 07:30:00 CEST
Trainers' House Oyj
Puolivuosikatsaus

TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2016

Espoo, 2016-08-04 07:30 CEST -- TRAINERS' HOUSE OYJ, PUOLIVUOSIKATSAUS, 4.8.2016 KLO 8:30

Trainers’ House kasvoi kannattavasti.

Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti (luvut ovat yhtiön jatkuvien toimintojen lukuja)

 • liikevaihto 4,7 milj. euroa (3,6 milj. euroa), kasvua 29,0 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • oikaistu liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,8 milj. euroa (0,0 milj. euroa), 16,8 % liikevaihdosta (0,1 %)
 • liiketulos 0,8 milj. euroa (-2,0 milj. euroa), 16,8 % liikevaihdosta (-54,8 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,6 milj. euroa (-0,1 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos 0,01 euroa (-0,03 euroa)


Huhti-kesäkuu 2016 lyhyesti (luvut ovat yhtiön jatkuvien toimintojen lukuja)

 • liikevaihto 2,4 milj. euroa (1,8 milj. euroa), kasvua 34,0 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • oikaistu liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa), 7,8 % liikevaihdosta (-3,6 %)
 • liiketulos 0,2 milj. euroa (-1,8 milj. euroa), 7,8 % liikevaihdosta (-99,4 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,2 milj. euroa (-0,1 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos 0,00 euroa (-0,02 euroa)
   

Tunnuslukuja vuoden 2016 toisen neljänneksen päättyessä

 • rahavarat 1,9 milj. euroa (1,5 milj. euroa)
 • korollinen velka 1,4 milj. euroa (7,1 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -0,5 milj. euroa (5,6 milj. euroa)
 • omavaraisuusaste 58,2 % (2,8 %)


Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan tilikaudelle 2016. Trainers’ House esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vuoden 2016 toisesta neljänneksestä alkaen Trainers’ Housen uusi termi aikaisemmin käytetylle termille ”ennen kertaluonteisia eriä” on ”ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä”.


NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Yhtiö ennakoi yleisen taloudellisen tilanteen pysyvän vaikeana vuonna 2016. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön tilauskanta on vain muutamien kuukausien mittainen. Näistä syistä johtuen tulevaisuuden näkymiin sisältyy paljon epävarmuutta.

Yhtiö jatkaa kasvuun investoimista loppuvuoden aikana.


Yhtiö arvioi vuoden 2016 operatiivisen kannattavuuden parantuvan vuoteen 2015 verrattuna.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Asiakkaat osoittivat luottamusta Trainers’ Housen toimintaa kohtaan. Yhtiön prioriteettina on asiakastulosten varmistaminen.

Yhtiön tulokset jatkoivat parantumista. Liikevaihto kasvoi 34 %, vertailukelpoinen tulos vahvistui 0,3 miljoonaa euroa ja myynti nousi merkittävästi toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi konsernin kassa vahvistui.

Strategian toteuttaminen vauhdittui. Asiakkaat tilasivat markkinointia, valmennusta ja sähköisiä työkaluja yhdistäviä pilottiprojekteja. Lisäksi digitaalisen myynnin valmennusohjelman lanseeraus onnistui toisella vuosineljänneksellä. Yhtiö myös avasi markkinointipalveluiden yksikön Ouluun. Katsauskauden jälkeen Trainers’ House julkaisi uuden version sähköisestä muutoksen läpiviennin Pulssi-työkalusta.

Kassatilanteen parantuminen antaa liikkumatilaa kasvun tekemiselle. Yhtiö satsaa loppuvuonna muun muassa uuteen trainee-ohjelmaan ja kiihdyttää yrittäjäkanavan laajentamista.

Toimintaympäristön epävarmuus hankaloittaa edelleen asiakasprojektien myymistä. Kansantalouden heikko kasvu, yritysten investointien varovaisuus ja Euroopan laajuiset levottomuudet vaikuttavat yhtiöön. Liiketoiminta on myös projekti- ja kausiluonteista.

Keskeisiä syitä toteutuneelle liiketoiminnan käänteelle ovat todennetut asiakastulokset, vuoden 2015 toimitilaratkaisun myötä alentuneet kustannukset, yhtiön maineen parantuminen, erinomaisesti sujunut myyntityö sekä erityisesti henkilöstön hämmästyttävä taistelumieli.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111


TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä yhtiö keskittyi edelleen asiakastyöhön. Henkilöstö venyi ensiluokkaisten asiakastulosten varmistamiseksi.

Yhtiö panosti toisen vuosineljänneksen aikana poikkeuksellisen paljon kasvun tekemiseen.

Yrityssaneerausohjelman toteuttaminen jatkui hyvässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Loppuvuonna yhtiö jatkaa määrätietoista työtä ohjelman velvoitteiden täyttämiseksi.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto nousi edellisvuodesta 29,0 %. Myös oikaistu liikevoitto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja liiketulos paranivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Raportointikauden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 4,7 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen oikaistu liikevoitto (liiketulos ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) oli 0,8 milj. euroa, 16,8 % liikevaihdosta (0,0 milj. euroa, 0,1 %). Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos oli 0,6 milj. euroa, 12,8 % liikevaihdosta (-1,8 milj. euroa, -50,2 %).


Tulos

Liikevoittovertailussa yhtiö käyttää vertailutietona virallisen liikevoiton lisäksi liikevoittoa ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (= oikaistu liikevoitto). Tämä vertailutieto antaa yhtiön käsityksen mukaan oikeamman kuvan yhtiön liiketoiminnan tuottokyvystä.

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

 

  1-6/2016 1-6/2015
Liikevaihto 4 652 3 607
Kulut:    
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 703 -2 165
Muut kulut -1 163 -1 388
Oikaistu EBITDA 786 53
Poistot pysyvistä vastaavista -7 -51
Oikaistu liikevoitto ennen
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
780 3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät *)   -1 979
EBIT 780 -1 976
% liikevaihdosta 16,8 -54,8
Rahoitustuotot ja –kulut -21 -122
Tulos ennen veroja 759 -2 098
Tuloverot **) -163 286
Tilikauden tulos 596 -1 811
% liikevaihdosta 12,8 -50,2

*) Vuoden 2015 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät tavaramerkeistä tehdyn alaskirjauksen 1,4 milj. euroa sekä yhteistoimintaneuvotteluun ja yrityssaneerausmenettelyyn liittyviä kuluja 0,6 milj. euroa.

**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan. Yhtiöllä on 30.6.2016 taseessa vahvistetuista tappioista syntyneitä verosaamisia jäljellä yhteensä 0,2 milj. euroa. Verosaamiset vanhenevat vuosien 2019–2024 aikana.


Alla olevassa taulukossa on esitetty jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakauma ja liiketulos neljänneksittäin vuoden 2015 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa).

 

  Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216
Liikevaihto 1814 1792 1289 2002 2250 2402
Oikaistu
liikevoitto
ennen vertailu-
kelpoisuuteen
vaikuttavia
eriä
67 -64 6 332 593 187
Liikevoitto -194 -1782 6 332 593 187

 

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.


RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Espoon käräjäoikeus vahvisti 2.9.2015 Trainers’ House Oyj:n saneerausohjelman. Maksuohjelman kesto on noin neljä vuotta ja ohjelma päättyy vuonna 2019. Yrityssaneerausohjelman seurauksena konsernin ulkopuolisen velan määrä aleni noin 9,1 milj. eurosta noin 2,5 milj. euroon.

Vakuudelliset velat

Trainers’ House Oy:n ja Satama Interactive Oyj:n sulautumisen yhteydessä solmitusta 40 milj. euron lainasopimuksesta tilikauden 2014 päättyessä jäljellä ollut pääoma 1,7 milj. euroa on kokonaisuudessaan saneerausvelkaa. Yhtiö suorittaa täysimääräisesti jäljellä olevan velan vahvistetun maksuohjelman mukaisesti. Lyhennykset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Kauden päättyessä lainaa on jäljellä 1,3 milj. euroa.

Viimesijaiset velat

Yhtiöllä on pääomalainaa 0,1 milj. euroa. Pääomalainan korko on 31.12.2016 saakka 3,0 %. Korko pääomitetaan aina vuoden lopussa. 1.1.2017 lähtien maksetaan 5,0 % kassakorkoa voitonjakokelpoisten varojen puitteissa. Pääomalaina erääntyy maksettavaksi 31.12.2018.

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut

Raportointikauden liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,6 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) ja niiden jälkeen 0,6 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).

Raportointikauden investointien rahavirta oli -0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,2 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).

Kokonaisrahavirta oli 0,4 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).

Konsernin käteisvarat olivat 30.6.2016 1,9 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 58,2 % (2,8 %). Korollista vierasta pääomaa oli kauden päättyessä 1,4 milj. euroa (7,1 milj. euroa).

Rahoitusriskit

Yhtiön rahoitussopimusten mukaisten vastuiden täyttäminen edellyttää yhtiön liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta sekä kykyä tehdä oikea-aikaisesti yrityssaneerausohjelman mukaiset suoritukset.

Korkoriskiä hallitaan tarvittaessa kattamalla osa korkoriskistä suojaussopimuksilla. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy edelleen likviditeettiin.


LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön toimintaympäristön riskit ovat säilyneet ennallaan. Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista. Yleisen taloustilanteen ja Euroopan epävarmuuden johdosta näkyvyys pidemmälle on edelleen heikko. Yhtiön rahoitustilanne on tiukka ja yrityssaneerausohjelman mukaisten vastuiden hoitaminen edellyttää yhtiön operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Toiminta on myös henkilösidonnaista.

Lähiajan riskit

Taseeseen kirjatut liikearvo, muut aineettomat hyödykkeet ja verosaamiset on testattu uudelleen vuosineljänneksen päättyessä.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo on 6,1 milj. euroa. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.

Konsernitase sisälsi raportointikauden lopussa aikaisempien vuosien vahvistetuista tappioista syntyneitä verosaamisia 0,2 milj. euroa. Verosaamiset vanhenevat vuosina 2019-2024.

Riskeistä on laajemmin kerrottu yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa
www.trainershouse.fi – Sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Kesäkuun 2016 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 109 (97) henkilöä.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2016 Espoossa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2015 ei jaeta ja että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön kertyneiden tappioiden kattamiseksi ylikurssirahastoa alennetaan 494.539,16 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa alennetaan 36.461.365,15 eurolla emoyhtiön taserakenteen selkeyttämiseksi. Alentamisen jälkeen molemmat rahastot on käytetty kokonaan. Kaikkien ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen yhtiölle kertyneet voittovarat ovat -1.512.503,58 euroa lisättynä tilikauden 2015 voitolla 604.019,85 euroa, eli yhteensä -908.483,73 euroa.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme (3) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara ja Jari Sarasvuo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Aarne Aktanin.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää osakeannista yhtiölle itselleen kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen voi olla enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksella kumotaan aikaisemmin annetut valtuutukset koskien osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 106.737.062 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Kauden aikana osakekannassa ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.


Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 30,6 milj. osaketta, 28,6 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (13,0 milj. osaketta, 19,1 %) ja 3,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,14 euroa (0,07 euroa), alin 0,07 euroa (0,02 euroa) ja päätöskurssi 0,11 euroa (0,06 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,11 euroa (0,04 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.6.2016 oli 11,7 milj. euroa (4,1 milj. euroa).HENKILÖKUNNAN OPTIO-OHJELMAT

Trainers’ House Oyj:lla on voimassa kaksi optio-ohjelmaa yhtiön henkilöstölle osana henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää.

Yhtiön hallitus päätti 5.8.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optio
oikeuksien määrä on yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 7.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013A ja optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2015 – 1.1.2018. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013B ja optioiden merkintäaika on 1.1.2016 – 1.1.2018. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013C ja optioiden merkintäaika on 1.1.2017 – 1.1.2018. Kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,09 euroa. Optioita on jaettu henkilöstölle yhteensä 5,0 milj. kappaletta. Optioista on kirjattu kulua tilikaudelle 2016 0,0 milj. euroa.

Yhtiön hallitus päätti 18.12.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.250.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.250.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013D. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2018 - 31.12.2018 ja kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,06 euroa. Kaikki optiot on jaettu henkilöstölle. Optioista on kirjattu kulua tilikaudelle 2016 0,0 milj. euroa.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2015 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä puolivuosikatsauksessa noudattanut samoja tunnuslukujen laskentaperiaatteita kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2015 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä sivulta 92.

Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.


TULOSLASKELMA IFRS (Teur)

  Konserni
01.04.-
30.06.16
Konserni
01.04.-
30.06.15
Konserni
01.01.-
30.06.16
Konserni
01.01.-
30.06.15
Konserni
01.01.-
31.12.15
JATKUVAT TOIMINNOT          
LIIKEVAIHTO 2 402 1 792 4 652 3 607 6 898
Liiketoiminnan muut tuotot 0 147 0 306 332
Kulut:          
Materiaalit ja palvelut -345 -108 -552 -232 -546
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
-1 486 -1 159 -2 703 -2 364 -4 436
Poistot -4 -28 -7 -64 -69
Arvonalentumiset   -1 428   -1 428 -1 428
Liiketoiminnan muut kulut -381 -999 -612 -1 801 -2 389
Liiketulos 187 -1 782 780 -1 976 -1 638
Rahoitustuotot ja kulut -13 -60 -21 -122 3 108
Tulos ennen veroja 174 -1 842 759 -2 098 1 470
Tuloverot*) -42 286 -163 286 289
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 132 -1 556 596 -1 811 1 759
Tilikauden tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 132 -1 556 596 -1 811 1 759
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen:
         
Emoyhtiön omistajille 132 -1 556 596 -1 811 1 759
Osakekohtainen tulos:          
Jatkuvien toimintojen tilikauden
tuloksen osakekohtainen tulos
0,00 -0,02 0,01 -0,03 0,02
Emoyhtiön omistajille kuuluva
osakekohtainen tulos
0,00 -0,02 0,01 -0,03 0,02
Tilikauden tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
0,00 -0,02 0,01 -0,03 0,02

 
Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.


TASE IFRS (Teur)

  Konserni
30.06.16
Konserni
30.06.15
Konserni
31.12.15
 
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset hyödykkeet 66 81 42  
Liikearvo 1 653 1 653 1 653  
Muut aineettomat hyödykkeet 6 125 6 125 6 125  
Muut rahoitusvarat 6 5 6  
Laskennalliset verosaamiset 223 383 386  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 073 8 246 8 212  
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 10 10 10  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 628 1 266 1 464  
Rahavarat 1 938 1 452 1 546  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 576 2 728 3 020  
         
VARAT YHTEENSÄ 11 649 10 974 11 232  
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
       
Osakepääoma 881 881 881  
Ylikurssirahasto   216 216  
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
  31 872 34 970  
Muu oman pääoman rahasto   900    
Kertyneet voittovarat 5 865 -33 563 -29 963  
Oma pääoma yhteensä 6 746 305 6 103  
         
Pitkäaikaiset velat        
Laskennalliset verovelat 1 225 1 225 1 225  
Pitkäaikaiset muut velat 1 118 6 056 1 364  
         
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut
velat
2 560 3 387 2 540  
         
Velat yhteensä 4 904 10 668 5 129  
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 11 649 10 974 11 232  

 

RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)

  Konserni
01.01.-
30.06.16
Konserni
01.01.-
30.06.15
Konserni
01.01.-
31.12.15
Tilikauden tulos 596 -1 811 1 759
Oikaisut tilikauden tulokseen 493 1 518 -1 669
Käyttöpääoman muutos -444 175 30
Rahoituserät -24 1 -39
Liiketoiminnan rahavirta 621 -117 81
       
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-30   -9
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
    43
Lainasaamisten takaisinmaksut   15 15
Investointien rahavirta -30 15 49
       
Pitkäaikaisten lainojen
nostot
23 3 88
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut
-222   -222
Rahoitusleasingvelkojen maksut   -27 -28
Rahoituksen rahavirta -200 -24 -162
       
Rahavarojen muutos 392 -126 -32
Rahavarat kauden alussa 1 546 1 578 1 578
Rahavarat kauden lopussa 1 938 1 452 1 546

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

A. Osakepääoma
B. Ylikurssirahasto
C. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D. Muu oman pääoman rahasto
E. Kertyneet voittovarat
F. Yhteensä

 

  A. B. C. D. E. F.  
Oma pääoma
01.01.2015
881 216 31 872 900 -31 780 2 088  
Laaja tulos         -1 811 -1 811  
Osakeperus-
teisten
maksujen
kustannus
        29 29  
Oma pääoma
30.6.2015
881 216 31 872 900 -33 563 305  
               
Oma pääoma
01.01.2016
881 216 34 970   -29 963 6 103  
Laaja tulos         596 596  
Osakeperus-
teisten
maksujen
kustannus
        47 47  
Tappioiden kattaminen rahastoista   -216 -34 970   35 186 0  
Oma pääoma
30.06.2016
881 0 0   5 865 6 746  UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur)


 
Konserni
01.01.-
30.06.16
Konserni
01.01.-
30.06.15
     Konserni
01.01.-
31.12.15

 
 
Varaukset 1.1. 221 200 200  
Varausten lisäys   253 175  
Varausten käyttö -24 -78 -154  
Varaukset 30.06./31.12. 197 375 221  


HENKILÖSTÖ


 
Konserni
01.01.-
30.06.16
Konserni
01.01.-
30.06.15
     Konserni
01.01.-
31.12.15

 
 
Henkilöstö keskimäärin 87 74 79  
Henkilöstö kauden lopussa 109 97 84  


VASTUUSITOUMUKSET (Teur)

 
Konserni
30.06.16
Konserni
30.06.15
     Konserni
31.12.15

 
 
Omista sitoumuksista
annetut vakuudet ja vastuut
741 1 202     866  


MUITA TUNNUSLUKUJA

 
Konserni
30.06.16
Konserni
30.06.15
     Konserni
31.12.15

 
 
         
Omavaraisuusaste (%) 58,2 2,8 55,5  
Oma pääoma/osake (eur) 0,06 0,00 0,06  
                   

Trainers’ Housen hallitus on todennut, että yhtiön toimintaa seurataan seuraavien tunnuslukujen avulla: osakekohtainen tulos, omavaraisuusaste, korolliset nettovelat ja oma pääoma/osake.

Trainers’ House ei jatkossa raportoi seuraavia aikaisemmin raportoituja tunnuslukuja: nettovelkaantumisaste (%), oman pääoman tuotto (%) ja sijoitetun pääoman tuotto (%).


Tunnuslukujen laskentakaavat

Oikaistu EBITDA       = Liikevoitto – poistot – arvonalentumiset
                        - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Oikaistu liikevoitto  = Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
                        erät liikevoitossa

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos /
                        Katsauskauden keskimääräinen osakeantioikaistu
                        osakemäärä

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma /                         x 100
                        Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma /
                        Katsauskauden päätöspäivän osakeantioikaistu
                        osakemäärä


 

Tunnuslukujen laskentaan
vaikuttavat erät


 
Konserni
01.04.-
30.06.16
Konserni
01.04.-
30.06.15
Konserni
01.01.-
30.06.16
Konserni
01.01.-
30.06.15
Konserni
01.01.-
31.12.15

   
             
Saadut ennakot (Teur)     50 16 229    
Korolliset velat (Teur)     1 426 7 056 1 644    
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
kauden aikana (Tkpl)
106 737 68 017 106 737 68 017 70 457    
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)
106 737 68 017 106 737 68 017 106 737    


Espoossa 4.8.2016

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille

 

 

 


Puolivuosikatsaus Q2 2016.pdf