Julkaistu: 2016-08-02 08:30:00 CEST
QPR Software
Puolivuosikatsaus

QPR SOFTWARE PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2016

QPR SOFTWARE OYJ                       PÖRSSITIEDOTE 2.8.2016 klo 9.30
 

TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS PARANI EDELLISVUODESTA

 

Yhteenveto huhti-kesäkuu 2016

 • Liikevaihto 2 173 tuhatta euroa (2015: 2 402).
 • Liikevoitto 230 tuhatta euroa (32).
 • Liikevoitto 10,6 % liikevaihdosta (1,3).
 • Vertailukelpoinen liikevoitto 230 tuhatta euroa (32).
 • Liiketoiminnan rahavirta 192 tuhatta euroa (-380).
 • Voitto ennen veroja 217 tuhatta euroa (16).
 • Vuosineljänneksen voitto 175 tuhatta euroa (35).
 • Tulos/osake 0,015 euroa (0,003).

 

Yhteenveto tammi-kesäkuu 2016

 • Liikevaihto 4 215 tuhatta euroa (2015: 4 926).
 • Liikevoitto 125 tuhatta euroa (291).
 • Liikevoitto 3,0 % liikevaihdosta (5,9).
 • Vertailukelpoinen liikevoitto 165 tuhatta euroa (291).
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 422 tuhatta euroa (1 066).
 • Voitto ennen veroja 95 tuhatta euroa (289).
 • Kauden voitto 70 tuhatta euroa (260).
 • Tulos/osake 0,006 euroa (0,022).

 

Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi prosessianalyysiohjelmistojen (process mining) ja -palvelujen kysynnän kehittyvän kuluvana vuonna myönteisesti niin kotimarkkinoilla Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa. Kyseinen ohjelmistotuotekategoria on verrattain uusi ja toistaiseksi sen markkinakoko on vielä pieni. Markkinan kypsyys vaihtelee voimakkaasti maittain, mutta useissa Euroopan maissa kasvu oli jo viime vuonna voimakasta. Kasvun arvioidaan jatkuvan kuluvana vuonna, ja QPR ProcessAnalyzer -tuotteella on yhtiön käsityksen mukaan vahva asema kyseisellä markkinalla.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa kilpailun arvioidaan edelleen kiristyvän kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla, esimerkiksi Lähi-idän maissa ja Afrikassa, on edelleen kasvupotentiaalia ja kysyntää edellä mainituille tuotteille.

 

Näkymät tilikaudelle 2016

Näkymät ovat muuttumattomat.

QPR jatkaa panostuksiaan kehittämänsä prosessianalyysiohjelmiston ja siihen liittyvien palvelujen suoramyyntiin Suomessa sekä kansainväliseen kanavamyyntiin. Yhtiö arvioi prosessianalyysiliiketoiminnan kasvavan kuluvana vuonna.

Kiristyneen kilpailun prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteissa arvioidaan edelleen vaikuttavan negatiivisesti myyntiin osassa QPR:n jälleenmyyntikanavaa, erityisesti kehittyneillä markkinoilla. Tämän vaikutuksen kompensoimiseksi QPR hakee kasvua näiden tuotteiden jälleenmyyntikanavan uudistamisesta kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Lähi-idässä ja Afrikassa.

Kotimarkkinoillaan Suomessa yhtiö arvioi kuluvana vuonna edelleen säilyttävänsä johtavan aseman toiminnankehitysohjelmistoissa sekä viime vuosina vahvistuneen asemansa toiminnankehityskonsultoinnissa.

QPR arvioi vertailukelpoisen liikevoittonsa kasvavan vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015.

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 4-6/ 2016 4-6/ 2015 Muutos, % 1-6/ 2016 1-6/
2015
Muutos, % 1-12/ 2015
               
Liikevaihto 2 173 2 402 -9,5 4 215 4 926 -14,4 9 436
Käyttökate 456 243 87,2 542 702 -22,8 1 190
 % liikevaihdosta 21,0 10,1   12,9 14,2   12,6
Liikevoitto 230 32 615,6 125 291 -57,2 368
 % liikevaihdosta 10,6 1,3   3,0 5,9   3,9
Voitto ennen veroja        217 16 1 238,2 95 289 -67,2 347
Katsauskauden voitto 175 35 406,5 70 260 -72,9 338
 % liikevaihdosta 8,1 1,4   1,7 5,3   3,6
               
Tulos/osake, euroa 0,015 0,003 403,5 0,006 0,022 -73,0 0,028
Oma pääoma/osake, euroa           0,221 0,229 -3,8 0,221 0,229 -3,8 0,234
               
Liiketoiminnan rahavirta 192 -380 150,6 1 422 1 066 33,4 406
Rahavarat kauden lopussa 900 1 134 -20,7 900 1 134 -20,7 585
Korollinen nettovelka   -900 -1 134 -20,7 -900 -1 134 -20,7 -85
Nettovelkaantumisaste, %     -32,8 -39,7   -32,8 -39,7   -2,9
Omavaraisuusaste, %      65,2 57,6   65,2 57,6   42,7
Oman pääoman tuotto, % 25,2 4,4   5,0 17,2   11,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 29,9 1,0   8,8 19,2   12,0

     

RAPORTOINTI                                                                   

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen (Operational development of organizations). Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat sekä Konsultointi. Ohjelmistojen vuokrat yhdessä Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen kanssa muodostavat yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot. Ne perustuvat pitkäaikaisiin, toistaiseksi jatkuviin tai useaksi vuodeksi solmittuihin sopimuksiin ja niiden vuokra- ja ylläpitomaksut laskutetaan pääsääntöisesti vuosittain ennakkoon.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan.

Tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsauksen yhteydessä QPR Software Oyj on nimennyt uudelleen taloudellisessa raportoinnissa käytettävää terminologiaa vastaamaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) 3.7.2016 voimaan astuneita suosituksia liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. QPR Software Oyj:n uusi määritelmä aiemmin käytetylle "liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä" on "vertailukelpoinen liikevoitto". QPR Software Oyj:llä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat esimerkiksi uudelleenjärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät. Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan poistamalla liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Korollinen nettovelka lasketaan vähentämällä korollisista veloista rahavarat. 

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Tuloskehityksemme kääntyi selvään nousuun huhti-kesäkuussa haastavan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Toiminnan tehostamisen seurauksena käyttökatteemme kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja liikevoittomme nousi yli 10 prosenttiin liikevaihdosta.

Toimintaympäristö säilyi edelleen haastavana ja talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa, erityisesti päämarkkina-alueellamme Euroopassa (mukaan lukien Suomi). Kiristynyt kilpailu prosessimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteissa vaikutti negatiivisesti QPR:n jälleenmyyntikanavan lisenssiliikevaihtoon.

Kuluneen neljänneksen aikana saimme kuitenkin useita myönteisiä signaaleja elinkaarensa alkuvaiheessa olevan prosessianalyysimarkkinan (process mining) kasvun kiihtymisestä. Liikevaihtomme tällä tuotealueella kasvoi yli 50 prosenttia ja saimme useita merkittäviä asiakkuuksia suurten, kansainvälisten yhtiöiden kanssa. Patentoidun teknologian, aikaisen markkinallemenon sekä innovatiivisten toiminnallisuuksiensa ansiosta kehittämällämme ohjelmistotuotteella QPR ProcessAnalyzerilla on erinomaiset edellytykset vahvaan kasvuun myös jatkossa. Patentoimamme prosessitiedon louhintateknologia sai toukokuussa lisäsuojaa kun Yhdysvaltojen patenttiviranomaiset myönsivät jo toisen patentin kyseiselle teknologialle.

Vuonna 2015 panostimme uusien jälleenmyyntikumppanien hankintaan, koulutukseen, markkinointiin ja lanseerauksiin uusilla markkinoilla. Prosessianalyysiohjelmiston jakelussa kohdistimme jälleenmyyjähankintamme lähinnä kehittyneille eurooppalaisille markkinoille, joita ovat muun muassa Saksa, Ruotsi, Belgia ja Hollanti. Suorituskykyjohtamisen ja prosessimallinnuksen ohjelmistotuotteille saimme monia uusia jälleenmyyjiä muun muassa Lähi-idästä, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta.

Uskomme näiden panostusten vaikuttavan myönteisesti yhtiön liikevaihtoon kuluvana vuonna, mutta samalla arvioimme kiristyneen kilpailun vaikuttavan edelleen negatiivisesti liikevaihtoon osassa QPR:n jälleenmyyntikanavaa. Ennustamme vertailukelpoisen liikevoittomme kasvavan vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

 

LIIKEVAIHDON KEHITYS 1.1. – 30.6.2016

Huhti-kesäkuu 2016

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 173 tuhatta euroa (2 402) ja laski 10 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui pääosin prosessimallinnus- ja suorituskykyohjelmistojen liikevaihdon laskusta QPR:n kansainvälisessä jälleenmyyntikanavassa. Prosessianalyysiohjelmiston ja -palvelujen liikevaihto kasvoi merkittävästi, yli 50 % edellisvuoteen verrattuna.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 39 % edellisvuodesta. Lisenssiliikevaihtoon vaikutti negatiivisesti kiristynyt kilpailu prosessimallinnuksen ja suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteissa.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat (-6 % ja -7 %). Valuuttakursseilla oli lievästi negatiivinen vaikutus ylläpitopalvelujen liikevaihtoon. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) osuus liikevaihdosta oli 50 % (48 %).

Konsultointipalvelujen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla (+1 %). Teknisen SAP-konsultoinnin liikevaihto laski, mutta prosessianalyysikonsultoinnin liikevaihto kasvoi merkittävästi.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 71 % (65) Suomesta, 18 % (19) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 11 % (16) muualta maailmasta.

 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN          
               
Tuhatta euroa 4-6/ 2016 4-6/ 2015 Muutos, % 1-6/ 2016 1-6/
2015
Muutos, % 1-12/ 2015
               
Ohjelmistolisenssit 249 409 -39 453 764 -41 1 427
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 672 715 -6 1 355 1 451 -7 2 873
Ohjelmistojen vuokrat 414 445 -7 828 884 -6 1 774
Konsultointi 839 833 1 1 579 1 828 -14 3 362
Yhteensä 2 173 2 402 -10 4 215 4 926 -14 9 436
               
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI          
               
Tuhatta euroa 4-6/ 2016 4-6/ 2015 Muutos, % 1-6/ 2016 1-6/
2015
Muutos, % 1-12/ 2015
               
Suomi 1 549 1 575 -2 2 967 3 321 -11 6 499
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 389 446 -13 796 905 -12 1 740
Muu maailma 235 382 -38 452 701 -36 1 197
Yhteensä 2 173 2 402 -10 4 215 4 926 -14 9 436

 

Tammi-kesäkuu 2016

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4 215 tuhatta euroa (4 926). Liikevaihdon lasku johtui lähinnä ohjelmistolisenssien ja konsultointipalvelujen edellisvuotta heikommasta myynnistä.

Ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 41 % edellisvuodesta. Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti kiristynyt kilpailu prosessimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteissa.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat (-7 % ja -6 %). Valuuttakursseilla oli lievästi negatiivinen vaikutus ylläpitopalvelujen liikevaihtoon. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) osuus liikevaihdosta oli 52 % (47 %).

Konsultointipalvelujen liikevaihtoon (-14 %) vaikuttivat negatiivisesti teknisen SAP-konsultoinnin liikevaihdon lasku sekä toiminnankehityskonsultoinnin hankkeiden hidas liikkeellelähtö vuoden alussa.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 70 % (67) Suomesta, 19 % (18) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 11 % (14) muualta maailmasta.

 

TULOSKEHITYS

Huhti-kesäkuu 2016

Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto parani kustannusvähennyksistä johtuen, ja oli 230 tuhatta euroa (32) eli 10,6 % liikevaihdosta (1,3). Erityisesti henkilöstökustannukset olivat edellisvuotta alemmat. Panostuksia yhtiön uusiin ohjelmistotuotteisiin ja kansainväliseen myyntikanavaan jatkettiin edelleen.

Konsernin kiinteät kulut olivat huhti-kesäkuussa 1 844 tuhatta euroa (2 221), ja ne laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 19,0 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 73,8 % (77,6) eli 1 361 tuhatta euroa (1 723).

Voitto ennen veroja oli 217 tuhatta euroa (16) ja katsauskauden voitto 175 tuhatta euroa (35). Huhti-kesäkuun verot olivat 42 tuhatta euroa (-18). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,015 euroa (0,003) osakkeelta.

 

Tammi-kesäkuu 2016

Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 125 tuhatta euroa (291) eli 3,0 % liikevaihdosta (5,9). Liikevoitto laski vertailukautta alemman liikevaihdon vuoksi.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 165 tuhatta euroa (291). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat alkuvuonna toteutettuun toiminnan tehostamiseen liittyviä, lähinnä henkilöstökuluihin kirjattuja eriä.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 3 856 tuhatta euroa (4 381), ja vähenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 12,0 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 75,7 % (76,4) eli 2 918 tuhatta euroa (3 345). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 8 tuhatta euroa (19).

Voitto ennen veroja oli 95 tuhatta euroa (289) ja katsauskauden voitto oli 70 tuhatta euroa (260). Katsauskauden verot olivat 24 tuhatta euroa (29). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,006 euroa (0,022) osakkeelta.

 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskaudella tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 1 422 tuhatta euroa (1 066). Edellisvuotta vahvempi rahavirta johtui tehostuneesta käyttöpääoman hallinnasta sekä alhaisemmista investoinneista. Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 900 tuhatta euroa (1 134).

Investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 366 tuhatta euroa (754). Investoinnit koostuivat lähinnä tuotekehitysinvestoinneista.  

Nettorahoituserät olivat katsauskaudella tammi-kesäkuussa -30 tuhatta euroa (-2). Rahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita (netto) 22 tuhatta euroa (2). Huhti-kesäkuussa nettorahoituserät olivat -12 tuhatta euroa (-16) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita (netto) 12 tuhatta euroa (16).

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -33 % (-40). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 2 427 tuhatta euroa (1 910). Sijoitetun pääoman vuotuinen tuotto katsauskaudella tammi-kesäkuussa oli 9 % (19) ja huhti-kesäkuussa 30 % (1).

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 65 % (58) ja konsernin oma pääoma 2 745 tuhatta euroa (2 854). Oman pääoman vuotuinen tuotto katsauskaudella tammi-kesäkuussa oli 5 % (17) ja huhti-kesäkuussa 25 % (4).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 22.3.2016 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

TUOTEKEHITYS

Huhti-kesäkuussa tuotekehitysmenot olivat 418 tuhatta euroa (468) eli 19 % liikevaihdosta (19). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 161 tuhatta euroa (193). Tuotekehityspoistoja kirjattiin 147 tuhatta euroa (114).

Katsauskaudella tammi-kesäkuussa tuotekehitysmenot olivat 906 tuhatta euroa (948) eli 22 % liikevaihdosta (19). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Katsauskaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 340 tuhatta euroa (360). Tuotekehityspoistoja kirjattiin 256 tuhatta euroa (229).

 

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 69 henkilöä (86). Keskimääräinen henkilöstömäärä toisen vuosineljänneksen aikana oli 70 (88) ja katsauskauden aikana 75 (85).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2016 on korkeintaan 30 % vuosittaisesta peruspalkasta. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä on saatavilla vuoden 2015 vuosikertomuksessa (http://cdn.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2015_3.pdf).

 

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-6/2016 1-6/2015 Muutos, % 1-12/2015
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 366 396 3 358 905 -89 4 558 065
Vaihto, euroa 387 159 4 811 303 -92 6 350 859
% osakkeista 3,1 28,0   38,0
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 1,06 1,43 -26 1,39
         
Osake ja markkina-arvo 30.6.2016 30.6.2015 Muutos, % 31.12.2015
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - 457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - 11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl 1 198 1 219 -2 1 212
Päätöskurssi, euroa 1,00 1,46 -32 1,20
Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 987 854 17 502 267 -32 14 385 425
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 - 50 271
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 439 307 439 307 - 439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 - 3,7

 

QPR Software Oyj:n 22.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkona 0,02 euroa osaketta kohti (0,05) eli yhteensä 240 tuhatta euroa (599). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 5.4.2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään, harkintansa mukaan, vuoden 2016 aikana mahdollisesta 0,01 euron lisäosingon maksusta. Valtuutus on voimassa 31.12.2016 saakka.

 

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

QPR ja ruotsalainen IT-palveluyritys iStone tiedottivat tammikuussa solmineensa sopimuksen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston myynnistä ja toimittamisesta. Ohjelmiston avulla on mahdollista laatia toiminnanohjausjärjestelmistä (ERP) saatavasta datasta automaattisesti prosessianalyyseja. Kumppanuus avaa uusia mahdollisuuksia prosessien mallintamiseen, prosessipullonkaulojen tunnistamiseen sekä prosessikulkujen optimointiin erityisesti Infor M3 -toiminnanohjausjärjestelmää käyttäville asiakkaille.

QPR Software ja PricewaterhouseCoopers (PwC) Portugal tiedottivat helmikuussa allekirjoittaneensa konsultointisopimuksen, jonka myötä PwC Portugal ryhtyy käyttämään QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa omassa prosessi- ja toiminnankehityskonsultoinnissaan Portugalissa. QPR ProcessAnalyzer kuvaa liiketoimintaprosessit automaattisesti asiakkaan tietojärjestelmissä olevan tiedon avulla ja hyödyntää QPR:n Yhdysvalloissa patentoimaa automaattiseen prosessianalyysiin liittyvää teknologiaa.

QPR sai maaliskuussa päätökseen yt-neuvottelut henkilöstönsä kanssa. Neuvottelujen tuloksena yhtiö päätti vähentää kustannuksia vuositasolla yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Kustannussäästöistä 0,1 miljoonaa euroa toteutetaan ostokuluja vähentämällä ja 0,6 miljoonaa euroa henkilöstövähennyksin.

QPR Software sopi maaliskuussa ohjelmistojen toimittamisesta yhdelle maailman suurimmista valaistustuotteiden valmistajista tämän liiketoimintaprosessien johtamiseen. Tehty sopimus on kestoltaan kolme vuotta, ja sen kokonaisarvo ennen jälleenmyyntikomissioita on noin 0,2 miljoonaa euroa.

QPR lanseerasi maaliskuussa QPR MobileDashboardin, sovelluksen, joka mahdollistaa tulosohjaukseen tarvittavien avainlukujen tarkastelun ajasta ja paikasta riippumatta.

QPR oli huhtikuussa mukana kansainvälisen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin julkistamassa Market Guide -tutkimuksessa. Kyseinen tutkimus listaa maailmanlaajuisesti 22 edustajaa, jotka tarjoavat ratkaisuja Enterprise Business Process Analysis -markkinoilla (EBPA).

QPR Software sai toukokuussa lisäsuojaa prosessitiedon louhintateknologialleen kun Yhdysvaltojen patenttiviranomaiset myönsivät jo toisen patentin kyseiselle teknologialle. Patentoitua teknologiaa käytetään yhtiön kehittämässä QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistossa. QPR:n vuonna 2015 saama edellinen patentti suojasi tietojärjestelmistä saatavien tapahtumatietojen hyödyntämisen liiketoimintaprosessien analysointiin ja kehittämiseen. Viimeisin patentti suojaa nyt myös teknologian, jolla ennustetaan tulevaisuuden tapahtumien todennäköisyydet käyttäen prosessianalytiikkaa.

QPR Software toi kesäkuussa markkinoille uuden version QPR Suite -ohjelmistoportfoliostaan. QPR Suite 2016 tarjoaa organisaatioille työkalut strategialähtöiseen toiminnankehitykseen, toimeenpanoon ja seurantaan. Uusi teknologia tuo parannuksia käyttökokemukseen ja helpottaa QPR:n tuotteiden integraatioita kolmannen osapuolen järjestelmiin. Uudet toiminnallisuudet vahvistavat ratkaisuja strategian toimeenpanossa, liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamisessa, liiketoimintaprosessien hallinnassa, tulosohjauksessa sekä prosessitietojen louhinnassa.

QPR sopi kesäkuussa QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics -ohjelmistojen sekä asiantuntijapalveluiden toimittamisesta johtavalle eurooppalaiselle teollisuuskonsernille. Tehty sopimus on kestoltaan kolme vuotta, ja sen kokonaisarvo on reilusti yli 0,2 miljoonaa euroa.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.

 

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Softwaren 22.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen, Juho Malmberg ja Topi Piela. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2016 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT    

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 14 % (11) myyntisaamisten määrästä.

Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 69 % oli euromääräisiä (66). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

QPR on käynnistänyt välimiesmenettelyn koskien asiakkaan tekemää sopimuksen purkua, koska yhtiön näkemyksen mukaan purku on perusteeton. Sopimuksen arvo on alle 100 tuhatta euroa ja siitä on tuloutettu alle 50 tuhatta euroa.

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2015 toimintakertomuksen sivuilla 14-15 (http://cdn.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2015_3.pdf).

 

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

QPR Software Oyj julkaisee osavuosikatsauksen suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus 1 – 9/2016: torstai, 27. lokakuuta 2016.

 

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,                                                 

puh. 040 5026 397                                                               

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 4-6/ 2016 4-6/ 2015 Muutos, % 1-6/ 2016 1-6/
2015
Muutos, % 1-12/ 2015
               
Liikevaihto 2 173 2 402 -10 4 215 4 926 -14 9 436
Liiketoiminnan muut tuotot 12 1 1 099 18 1 1 705 1
               
Materiaalit ja palvelut 112 149 -25 253 254 -1 558
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 361 1 723 -21 2 918 3 345 -13 6 477
Liiketoiminnan muut kulut 257 287 -11 521 625 -17 1 211
Käyttökate 456 243 88 542 702 -23 1 190
               
Poistot 226 211 7 417 411 2 822
Liikevoitto 230 32 618 125 291 -57 368
               
Rahoitustuotot ja -kulut -12 -16 -23 -30 -2 1 391 -21
Voitto ennen veroja 217 16 1 258 95 289 -67 347
               
Tuloverot -42 18 -335 -24 -29 -16 -9
Katsauskauden voitto 175 35 407 70 260 -73 338
               
               
Tulos/osake, euroa
(laimentamaton ja laimennettu)
0,015 0,003 407 0,006 0,022 -73 0,028
               
Konsernin laaja tuloslaskelma:              
 Katsauskauden voitto 175 35   70 260   338
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:              
 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
 muuntoerot
3 7   1 -3   -21
 Muihin laajan tuloksen eriin
 liittyvät verot
- -   - -   -
Laajan tuloslaskelman voitto 178 42   71 257   317

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 30.6.2016 30.6.2015 Muutos, % 31.12.2015
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
 Aineettomat hyödykkeet 2 030 1 996 2 2 041
 Liikearvo 513 513 0 513
 Aineelliset hyödykkeet 234 337 -31 274
 Muut pitkäaikaiset varat 27 27 0 27
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 804 2 873 -2 2 855
         
Lyhytaikaiset varat:        
 Myynti- ja muut saamiset 2 934 2 856 3 4 592
 Rahavarat 900 1 134 -21 585
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 834 3 990 -4 5 177
         
Varat yhteensä 6 638 6 863 -3 8 033
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
 Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359
 Muut rahastot 21 21 0 21
 Omat osakkeet -439 -439 0 -439
 Muuntoerot -241 -224 8 -242
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 0 5
 Kertyneet voittovarat 2 040 2 131 -4 2 210
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 745 2 854 -4 2 914
         
Pitkäaikaiset velat:        
 Korottomat velat 1 17 -92 9
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 17 -92 9
         
Lyhytaikaiset velat:        
 Korolliset rahoitusvelat - -   500
 Saadut ennakot 2 427 1 910 27 1 209
 Siirtovelat 1 136 1 633 -30 2 932
 Osto- ja muut korottomat velat 328 449 -27 468
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 891 3 992 -3 5 109
         
Velat yhteensä 3 892 4 009 -3 5 119
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 638 6 863 -3 8 033

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA          
               
Tuhatta euroa 4-6/ 2016 4-6/ 2015 Muutos, % 1-6/ 2016 1-6/ 2015 Muutos, % 1-12/ 2015
               
Liiketoiminnan rahavirta:              
 Katsauskauden voitto 175 35 400 70 260 -73 338
 Oikaisut kauden tulokseen 285 259 10 474 448 6 850
 Käyttöpääoman muutokset -230 -557 -59 948 499 90 -645
 Maksetut korko- ja muut
 rahoituskulut
-10 -17 -39 -30 -18 67 -38
 Saadut korko- ja muut
 rahoitustuotot
1 7   3 7 -57 12
 Maksetut verot -29 -106 -73 -43 -129 -67 -111
Liiketoiminnan rahavirta      192 -380 151 1 422 1 066 33 406
               
Investointien rahavirta:              
 Investoinnit aineellisiin ja
 aineettomiin 
 käyttöomaisuushyödykkeisiin
-167 -314 -47 -366 -754 -51 -1 148
Investointien rahavirta       -167 -314 -47 -366 -754 -51 -1 148
               
Rahoituksen rahavirrat:              
 Lainojen nostot - -   - -   500
 Lainojen takaisinmaksut - -   -500 -   -
 Maksetut osingot -240 -599 -60 -240 -599 -60 -599
Rahoituksen rahavirta -240 -599 -60 -740 -599 23 -99
               
Rahavarojen muutos -215 -1 294 -83 316 -287 -210 -841
Rahavarat kauden alussa   1 116 2 427 -54 585 1 426 -59 1 426
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -2 0   -2 -5 -64 1
Rahavarat kauden lopussa  900 1 134 -21 900 1 134 -21 585

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA      
               
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 1 359 21 -221 -439 5 2 471 3 196
Osingonmaksu           -599 -599
Omien osakkeiden hankinta              
Kauden laaja tulos     -3     260 257
Oma pääoma 30.6.2015 1 359 21 -224 -439 5 2 131 2 854
Osingonmaksu              
Omien osakkeiden hankinta              
Kauden laaja tulos     -18     78 60
Oma pääoma 31.12.2015 1 359 21 -242 -439 5 2 210 2 914
Osingonmaksu           -240 -240
Omien osakkeiden hankinta              
Kauden laaja tulos     1     70 71
Oma pääoma 30.6.2016 1 359 21 -241 -439 5 2 040 2 745

 

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2016 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2015 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

 

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET  
       
Tuhatta euroa 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
 Hankintameno 1.1. 7 862 6 956 6 956
 Lisäykset 343 526 906
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
 Hankintameno 1.1. 1 707 1 465 1 465
 Lisäykset 23 228 242
       
       
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
       
Korolliset rahoitusvelat 1.1. 500 - -
Lainojen nostot - - 500
Takaisinmaksut 500 - -
Korolliset rahoitusvelat 30.6./31.12. - - 500

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET        
         
Tuhatta euroa 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 390 1 392 1 392 0
         
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat        
vähimmäisvuokrat:        
 Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 257 353 357 -28
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 407 259 89 357
Yhteensä 664 611 446 49
         
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 2 054 2 003 1 838 12

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  
             
Tuhatta euroa 4-6/ 2016 1-3/ 2016 10-12/ 2015 7-9/ 2015 4-6/ 2015 1-3/ 2015
             
Liikevaihto 2 173 2 042 2 520 1 989 2 402 2 524
Liiketoiminnan muut tuotot 12 6 - - 1 -
             
Materiaalit ja palvelut 112 141 156 148 149 105
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 361 1 557 1 734 1 398 1 723 1 622
Liiketoiminnan muut kulut 257 264 346 239 287 338
Käyttökate 456 86 284 204 243 459
             
Poistot 226 191 206 206 211 200
Liikevoitto 230 -105 78 -1 32 259
             
Rahoitustuotot ja  -kulut -12 -18 -30 11 -16 14
Voitto ennen veroja 217 -123 48 10 16 272
             
Tuloverot -42 18 7 13 18 -47
Katsauskauden voitto 175 -105 55 23 35 225

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-6/2016 tai 30.6.2016 1-6/2015 tai 30.6.2015 1-12/2015 tai 31.12.2015
       
Liikevaihto 4 215 4 926 9 436
Liikevaihdon muutos, % -14,4 5,1 -1,1
Käyttökate 542 702 1 190
 % liikevaihdosta 12,9 14,3 12,6
Liikevoitto 125 291 368
 % liikevaihdosta 3,0 5,9 3,9
Voitto ennen veroja 95 289 347
 % liikevaihdosta 2,2 5,9 3,7
Katsauskauden voitto 70 260 338
 % liikevaihdosta 1,7 5,3 3,6
       
Oman pääoman tuotto (per annum), % 5,0 17,2 11,1
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 8,8 19,2 12,0
Korollinen vieras pääoma - - 500
Rahavarat 900 1 134 585
Korollinen nettovelka -900 -1 134 -85
Oma pääoma 2 745 2 854 2 914
Nettovelkaantumisaste, % -32,8 -39,7 -2,9
Omavaraisuusaste, % 65,2 57,6 42,7
Taseen loppusumma 6 638 6 863 8 033
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 366 754 1 148
% liikevaihdosta 8,7 15,3 12,2
Tuotekehitysmenot 906 948 1 821
% liikevaihdosta 21,5 19,2 19,3
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 75 85 86
Henkilöstö kauden alussa 83 78 78
Henkilöstö kauden lopussa 69 86 83
       
Tulos/osake, euroa 0,006 0,022 0,028
Oma pääoma/osake, euroa 0,221 0,229 0,234