Julkaistu: 2016-04-28 08:00:00 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

QPR SOFTWARE OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2016

QPR SOFTWARE OYJ                       PÖRSSITIEDOTE 28.4.2016 klo 9.00
 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2016

Yhteenveto ensimmäinen vuosineljännes 2016

  • Liikevaihto 2 042 tuhatta euroa (2015: 2 524). Liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti erityisesti konsultointipalvelujen ja ohjelmistolisenssien liikevaihdon lasku.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli –65 tuhatta euroa (259).
  • Liikevoitto -105 tuhatta euroa (259).
  • Liikevoitto -5,1 % liikevaihdosta (10,3).
  • Liiketoiminnan rahavirta 1 230 tuhatta euroa (1 447).
  • Voitto ennen veroja -123 tuhatta euroa (272).
  • Vuosineljänneksen voitto -105 tuhatta euroa (225).
  • Tulos/osake -0,009 euroa (0,019).

 

Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Yhtiö arvioi prosessianalyysiohjelmistojen (process mining) ja –palvelujen kysynnän kehittyvän kuluvana vuonna myönteisesti niin kotimarkkinoilla Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa. Kyseinen ohjelmistotuotekategoria on verrattain uusi ja toistaiseksi sen markkinakoko on vielä pieni. Markkinan kypsyys vaihtelee voimakkaasti maittain, mutta useissa Euroopan maissa kasvu oli jo viime vuonna voimakasta. Kasvun arvioidaan jatkuvan kuluvana vuonna, ja QPR ProcessAnalyzer –tuotteella on yhtiön käsityksen mukaan vahva asema kyseisellä markkinalla.

Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistoissa kilpailun arvioidaan edelleen kiristyvän kehittyneillä markkinoilla. Kehittyvillä markkinoilla, esimerkiksi Lähi-idän maissa ja Afrikassa, on edelleen kasvupotentiaalia ja kysyntää edellämainituille tuotteille.

 

Näkymät tilikaudelle 2016

Yhtiön näkymät ovat tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2016 julkistetun mukaiset.

QPR jatkaa panostuksiaan prosessianalyysiohjelmistonsa ja -palvelujen suoramyyntiin Suomessa sekä kansainväliseen kanavamyyntiin, ja arvioi tämän liiketoiminnan kasvavan kuluvana vuonna.

Kiristyneen kilpailun prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteissa arvioidaan edelleen vaikuttavan negatiivisesti myyntiin osassa QPR:n jälleenmyyntikanavaa, erityisesti kehittyneillä markkinoilla. Tämän vaikutuksen kompensoimiseksi QPR hakee kasvua näiden tuotteiden jälleenmyyntikanavan uudistamisesta kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Lähi-idästä ja Afrikasta.

Kotimarkkinoillaan Suomessa yhtiö arvioi kuluvana vuonna edelleen säilyttävänsä johtavan aseman toiminnankehitysohjelmistoissa sekä viime vuosina vahvistuneen asemansa toiminnankehityskonsultoinnissa.

Yhtiö arvioi liikevoittonsa ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015.

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/2016 1-3/2015 Muutos, % 1-12/2015
         
Liikevaihto 2 042 2 524 -19,1 9 436
Käyttökate 86 459 -81,2 1 190
 % liikevaihdosta 4,2 18,2   12,6
Liikevoitto -105 259 -140,6 368
 % liikevaihdosta -5,1 10,3   3,9
Voitto ennen veroja        -123 272 -145,0 347
Katsauskauden voitto -105 225 -146,5 338
 % liikevaihdosta -5,1 8,9   3,6
         
Tulos/osake, euroa -0,009 0,019 -146,3 0,028
Oma pääoma/osake, euroa           0,226 0,274 -17,7 0,234
         
Liiketoiminnan rahavirta 1 230 1 447 -15,0 406
Rahavarat kauden lopussa 1 116 2 427 -54,0 585
Vapaa kassavirta 1 031 1 006 2,5 -742
Korollinen nettovelka                    -1 116 -2 427 -54,0 -85
Nettovelkaantumisaste, %                        -39,8 -71,2   -2,9
Omavaraisuusaste, %                        66,2 57,3   42,7
Oman pääoman tuotto, % -14,6 27,3   11,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % -19,9 34,2   12,0

 

RAPORTOINTI                                                                   

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen (Operational development of organizations). Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat sekä Konsultointi. Ohjelmistojen vuokrat yhdessä Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen kanssa muodostavat yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot. Ne perustuvat pitkäaikaisiin, toistaiseksi jatkuviin tai useaksi vuodeksi solmittuihin sopimuksiin ja niiden vuokra- ja ylläpitomaksut laskutetaan pääsääntöisesti vuosittain ennakkoon.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yhtiön toimintaympäristö säilyi haastavana ja talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Talouden kehitys oli heikkoa erityisesti yhtiön suurimmalla markkina-alueella Euroopassa (mukaan lukien Suomi).

Yhtiön konsultointipalvelujen ja ohjelmistojen liikevaihdot laskivat. Konsultointipalvelujen liikevaihtoon vaikuttivat kielteisesti lähinnä teknisen SAP-konsultoinnin liikevaihdon lasku sekä toiminnankehityskonsultoinnin hankkeiden hidas liikkeellelähtö vuoden alussa. Ohjelmistojen liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti kiristynyt kilpailu prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteissa.

Kireässä markkinatilanteessa päätimme tehostaa toimintaamme ja toteutimme 0,7 miljoonan euron vuotuiset kustannusvähennykset. Kuluvana vuonna näiden toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan kuluja alentavasti noin 0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisten kulujen jälkeen.

Vuonna 2015 panostimme uusien jälleenmyyntikumppanien hankintaan, koulutukseen, markkinointiin ja lanseerauksiin uusilla markkinoilla. Prosessianalyysiohjelmiston jakelussa kohdistimme jälleenmyyjähankintamme lähinnä kehittyneille eurooppalaisille markkinoille, joita ovat muun muassa Saksa, Ruotsi, Belgia ja Hollanti. Suorituskykyjohtamisen ja prosessimallinnuksen ohjelmistotuotteille saimme monia uusia jälleenmyyjiä muun muassa Lähi-idästä, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta.

Uskomme näiden panostusten vaikuttavan myönteisesti yhtiön liikevaihtoon kuluvana vuonna, mutta samalla arvioimme kiristyneen kilpailun vaikuttavan edelleen negatiivisesti liikevaihtoon osassa QPR:n jälleenmyyntikanavaa. Ennustamme liikevoittomme ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

 

LIIKEVAIHDON KEHITYS 1.1. – 31.3.2016

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 042 tuhatta euroa (2 524) ja laski 19 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui erityisesti konsultointipalvelujen ja ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskusta.

 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN      
         
Tuhatta euroa 1-3/2016 1-3/2015 Muutos, % 1-12/2015
         
Ohjelmistolisenssit 204 355 -42 1 427
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 683 736 -7 2 873
Ohjelmistojen vuokrat 414 439 -6 1 774
Konsultointi 740 994 -26 3 362
Yhteensä 2 042 2 524 -19 9 436
         
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI      
         
Tuhatta euroa 1-3/2016 1-3/2015 Muutos, % 1-12/2015
         
Suomi 1 418 1 746 -19 6 499
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 407 459 -11 1 740
Muu maailma 217 319 -32 1 197
Yhteensä 2 042 2 524 -19 9 436

 

Ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 42 % edellisvuodesta. Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti kiristynyt kilpailu prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen sekä suorituskykyjohtamisen ohjelmistotuotteissa. Valtaosa ohjelmistolisenssimyynnistä kertyi kansainvälisiltä markkinoilta.

Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat (-7 % ja -6 %). Valuuttakursseilla oli negatiivinen vaikutus ylläpitopalvelujen liikevaihtoon. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) osuus liikevaihdosta oli 54 % (47 %).

Konsultointipalvelujen liikevaihtoon (-26 %) vaikuttivat negatiivisesti teknisen SAP-konsultoinnin liikevaihdon lasku sekä toiminnankehityskonsultoinnin hankkeiden hidas liikkeellelähtö vuoden alussa.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 69 % (69) Suomesta, 20 % (18) muualta Euroopasta (mukaan lukien Venäjä ja Turkki) sekä 11 % (13) muualta maailmasta.

 

TULOSKEHITYS 1.1. – 31.3.2016

Konsernin liikevoitto heikkeni laskeneesta liikevaihdosta johtuen ja oli ilman kertaluonteisia eriä -65 tuhatta euroa (259) ja -3,2 % liikevaihdosta (10,3). Kertaluonteiset erät johtuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutetuista henkilöstövähennyksistä. Liikevoitto oli -105 tuhatta euroa (259) ja -5,1 % liikevaihdosta (10,3).

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 2 012 tuhatta euroa (2 160), ja laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 77 % (75 %) eli 1 557 tuhatta euroa (1 622). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 4 tuhatta euroa (22).

Nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 18 tuhatta euroa (nettorahoitustuottoja 14 tuhatta euroa) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita 10 tuhatta euroa (kurssivoittoja 14 tuhatta euroa). Tulos ennen veroja oli -123 tuhatta euroa (272) ja katsauskauden tulos oli -105 tuhatta euroa (225). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli -0,009 euroa (0,019) osakkeelta.

 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 1 230 tuhatta euroa (1 447). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 1 116 tuhatta euroa (2 427).

Investoinnit ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat 199 tuhatta euroa (441). Investoinnit koostuivat lähinnä tuotekehitysinvestoinneista.  

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -40 % (-71). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 2 739 tuhatta euroa (2 142).

Omavaraisuusaste vuosineljänneksen lopussa oli 66 % (57) ja konsernin oma pääoma 2 807 tuhatta euroa (3 411).

 

TUOTEKEHITYS

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 488 tuhatta euroa (479) eli 24 % liikevaihdosta (19). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 180 tuhatta euroa (166). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 108 tuhatta euroa (115).

Yhtiön ohjelmistuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner ja QPR ProcessAnalyzer. Edellämainittujen lisäksi yhtiö kehittää palvelutuotteita, joita ovat pääasiassa ohjelmistotuotteita täydentävät palvelukonseptit ja -ratkaisut.

 

HENKILÖSTÖ

Vuosineljänneksen lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 76 henkilöä (85). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosineljänneksen aikana oli 80 (84).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2016 on korkeintaan 30 % vuosittaisesta peruspalkasta Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2015 vuosikertomuksessa(http://cdn.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2015_3.pdf).

 

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT        
        
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-3/2016 1-3/2015 Muutos, % 1-12/2015
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 235 112 2 041 032 -88 4 558 065
Vaihto, euroa 255 262 2 682 845 -90 6 350 859
% osakkeista 2,0 16,4   38,0
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 1,09 1,31 -17 1,39
         
Osake ja markkina-arvo 31.3.2016 31.3.2015 Muutos, % 31.12.2015
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - 457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - 11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl 1 213 1 085 12 1 212
Päätöskurssi, euroa 1,03 1,49 -31 1,20
Osakekannan markkina-arvo, euroa 12 347 490 17 861 902 -31 14 385 425
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 - 50 271
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 439 307 439 307 - 439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 - 3,7

 

QPR Software Oyj:n 22.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkona 0,02 euroa osaketta kohti (0,05) eli yhteensä 240 tuhatta euroa (599). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 5.4.2016.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään, harkintansa mukaan, vuoden 2016 aikana mahdollisesta 0,01 euron lisäosingon maksusta. Valtuutus on voimassa 31.12.2016 saakka.

 

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

QPR ja ruotsalainen IT-palveluyritys iStone tiedottivat tammikuussa solmineensa sopimuksen QPR ProcessAnalyzer –ohjelmiston myynnistä ja toimittamisesta. Ohjelmiston avulla on mahdollista laatia toiminnanohjausjärjestelmistä (ERP) saatavasta datasta automaattisesti prosessianalyyseja. Kumppanuus avaa uusia mahdollisuuksia prosessien mallintamiseen, prosessipullonkaulojen tunnistamiseen sekä prosessikulkujen optimointiin erityisesti Infor M3 –toiminnanohjausjärjestelmää käyttäville asiakkaille.

QPR Software ja PricewaterhouseCoopers (PwC) Portugal tiedottivat helmikuussa allekirjoittaneensa konsultointisopimuksen, jonka myötä PwC Portugal ryhtyy käyttämään QPR ProcessAnalyzer –ohjelmistoa omassa prosessi- ja toiminnankehityskonsultoinnissaan Portugalissa. QPR ProcessAnalyzer kuvaa liiketoimintaprosessit automaattisesti asiakkaan tietojärjestelmissä olevan tiedon avulla ja hyödyntää QPR:n Yhdysvalloissa patentoimaa automaattiseen prosessianalyysiin liittyvää teknologiaa.

QPR sai maaliskuussa päätökseen yt-neuvottelut henkilöstönsä kanssa. Neuvottelujen tuloksena yhtiö päätti vähentää kustannuksia vuositasolla yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Kustannussäästöistä 0,1 miljoonaa euroa toteutetaan ostokuluja vähentämällä ja 0,6 miljoonaa euroa henkilöstövähennyksin.

QPR Software sopi maaliskuussa ohjelmistojen toimittamisesta yhdelle maailman suurimmista valaistustuotteiden valmistajista tämän liiketoimintaprosessien johtamiseen. Tehty sopimus on kestoltaan kolme vuotta, ja sen kokonaisarvo ennen jälleenmyyntikomissioita on noin 0,2 miljoonaa euroa.

QPR lanseerasi maaliskuussa QPR MobileDashboardin, sovelluksen, joka mahdollistaa tulosohjaukseen tarvittavien avainlukujen tarkastelun ajasta ja paikasta riippumatta.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden päättymisen jälkeen.

 

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Softwaren 22.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen, Juho Malmberg ja Topi Piela. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2016 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, (http://www.qpr.com/fi/sijoittajat).

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski) sekä rahoitusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiön luottotappiot katsauskaudella olivat 4 tuhatta euroa (22). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 13 % (6) myyntisaamisten määrästä.

Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 71 % oli euromääräisiä (66). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2015 toimintakertomuksen sivuilla 14-15 (http://cdn.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2015_3.pdf).

 

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2016 aikana QPR Software Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen osavuosikatsaukset suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

  • Osavuosikatsaus 1 – 6/2016: tiistai, 2. elokuuta 2016.
  • Osavuosikatsaus 1 – 9/2016: torstai, 27. lokakuuta 2016.

 

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,                                                 

puh. 040 5026 397                                                              

 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
         
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/2016 1-3/2015 Muutos, % 1-12/2015
         
Liikevaihto 2 042 2 524 -19 9 436
Liiketoiminnan muut tuotot 6 0   1
         
Materiaalit ja palvelut 141 105 33 558
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 557 1 622 -4 6 477
Liiketoiminnan muut kulut 264 338 -22 1 211
Käyttökate 86 459 -81 1 190
         
Poistot 191 200 -4 822
Liikevoitto -105 259 -141 368
         
Rahoitustuotot ja -kulut -18 14   -21
Voitto ennen veroja -123 272 -145 347
         
Tuloverot 18 -47 -138 -9
Katsauskauden voitto -105 225 -146 338
         
         
Tulos/osake, euroa        
(laimentamaton ja laimennettu) -0,009 0,019 -146 0,028
         
Konsernin laaja tuloslaskelma:        
Katsauskauden voitto -105 225   338
Muut laajan tuloksen erät,  jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät
  muuntoerot
-2 -10   -21
  Muihin laajan tuloksen eriin
  liittyvät verot
- -   -
  Laajan tuloslaskelman voitto -107 215   317

   

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 31.3.2016 31.3.2015 Muutos, % 31.12.2015
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
Aineettomat hyödykkeet 2 066 1 910 8 2 041
Liikearvo 513 513 0 513
Aineelliset hyödykkeet 257 320 -20 274
Muut pitkäaikaiset varat 27 27 0 27
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 863 2 770 3 2 855
         
Lyhytaikaiset varat:        
Myynti- ja muut saamiset 3 002 2 894 4 4 592
Rahavarat 1 116 2 427 -54 585
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 118 5 321 -23 5 177
         
Varat yhteensä 6 981 8 092 -14 8 033
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359
Muut rahastot 21 21 0 21
Omat osakkeet -439 -439 0 -439
Muuntoerot -244 -231 6 -242
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 0 5
Kertyneet voittovarat 2 105 2 696 -22 2 210
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 807 3 411 -18 2 914
         
Pitkäaikaiset velat:        
Korottomat velat 5 21 -75 9
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 21 -75 9
         
Lyhytaikaiset velat:        
Korolliset rahoitusvelat - -   500
Saadut ennakot 2 739 2 142 28 1 209
Siirtovelat 1 102 1 985 -44 2 932
Osto- ja muut korottomat velat 328 533 -39 468
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 169 4 658 -11 5 109
         
Velat yhteensä 4 174 4 681 -11 5 119
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 981 8 092 -14 8 033

  

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
         
Tuhatta euroa 1-3/2016 1-3/2015 Muutos, % 1-12/2015
         
Liiketoiminnan rahavirta:        
Katsauskauden voitto -105 225 -147 338
Oikaisut kauden tulokseen 189 189 0 850
Käyttöpääoman muutokset 1 178 1 057 11 -645
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -20 -1 1 864 -38
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot 2 0   12
Maksetut verot -14 -23 -39 -111
Liiketoiminnan rahavirta      1 230 1 447 -15 406
         
Investointien rahavirta:        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -199 -441 -55 -1 148
Investointien rahavirta       -199 -441 -55 -1 148
         
Rahoituksen rahavirrat:        
Lainojen nostot - -   500
Lainojen takaisinmaksut -500 -   -
Maksetut osingot - -   -599
Rahoituksen rahavirta -500 0   -99
         
Rahavarojen muutos 531 1 006 -47 -841
Rahavarat kauden alussa   585 1 426 -59 1 426
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0 -5 -102 1
Rahavarat kauden lopussa  1 116 2 427 -54 585

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA      
               
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-
neet voitto-varat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 1 359 21 -221 -439 5 2 471 3 196
Kauden laaja tulos     -10     225 215
Oma pääoma 31.3.2015 1 359 21 -231 -439 5 2 696 3 411
Osingonmaksu           -599 -599
Kauden laaja tulos     -11     113 102
Oma pääoma 31.12.2015 1 359 21 -242 -439 5 2 210 2 914
Kauden laaja tulos     -2     -105 -107
Oma pääoma 31.3.2016 1 359 21 -244 -439 5 2 105 2 807

   

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2016 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2015 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

 

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET  
       
Tuhatta euroa 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 7 862 6 956 6 956
Lisäykset 182 266 906
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 1 707 1 465 1 465
Lisäykset 16 175 242
       
       
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015
       
Korolliset rahoitusvelat 1.1. 500 - -
Lainojen nostot - - 500
Takaisinmaksut 500 - -
Korolliset rahoitusvelat 31.3./31.12. - - 500

  

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET        
         
Tuhatta euroa 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 391 1 391 1 392 0
         
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat        
vähimmäisvuokrat        
  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 353 329 357 -1
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 6 347 89 -93
  Yhteensä 359 676 446 -20
         
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1 750 2 067 1 838 -5

  

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
           
Tuhatta euroa 1-3/2016 10-12/2015 7-9/2015 4-6/2015 1-3/2015
           
Liikevaihto 2 042 2 520 1 989 2 402 2 524
Liiketoiminnan muut tuotot 6 - - 1 -
           
Materiaalit ja palvelut 141 156 148 149 105
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 557 1 734 1 398 1 723 1 622
Liiketoiminnan muut kulut 264 346 239 287 338
Käyttökate 86 284 204 243 459
           
Poistot 191 206 206 211 200
Liikevoitto -105 78 -1 32 259
           
Rahoitustuotot ja -kulut -18 -30 11 -16 14
Voitto ennen veroja -123 48 10 16 272
           
Tuloverot 18 7 13 18 -47
Katsauskauden voitto -105 55 23 35 225

  

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/2016 tai 31.3.2016 1-3/2015 tai 31.3.2015 1-12/2015 tai 31.12.2015
       
Liikevaihto 2 042 2 524 9 436
Liikevaihdon muutos, % -19,1 13,4 -1,1
Käyttökate 86 459 1 190
 % liikevaihdosta 4,2 18,2 12,6
Liikevoitto -105 259 368
 % liikevaihdosta -5,1 10,3 3,9
Voitto ennen veroja -123 272 347
 % liikevaihdosta -6,0 10,8 3,7
Katsauskauden voitto -105 225 338
 % liikevaihdosta -5,1 8,9 3,6
       
Oman pääoman tuotto (per annum), % -14,6 27,3 11,1
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % -19,9 34,2 12,0
Korollinen vieras pääoma - - 500
Rahavarat 1 116 2 427 585
Vapaa kassavirta 1 031 1 006 -742
Korollinen nettovelka -1 116 -2 427 -85
Oma pääoma 2 807 3 411 2 914
Nettovelkaantumisaste, % -39,8 -71,2 -2,9
Omavaraisuusaste, % 66,2 57,3 42,7
Taseen loppusumma 6 981 8 092 8 033
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 199 441 1 148
% liikevaihdosta 9,7 17,5 12,2
Tuotekehitysmenot 488 479 1 821
% liikevaihdosta 23,9 19,0 19,3
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 80 84 86
Henkilöstö kauden alussa 83 78 78
Henkilöstö kauden lopussa 76 85 83
       
Tulos/osake, euroa -0,009 0,019 0,028
Oma pääoma/osake, euroa 0,226 0,274 0,234