Paskelbta: 2015-11-19 08:58:06 CET
AB "Vilniaus baldai"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus baldai“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2015-11-19 08:58 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino gruodžio 14 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.

1. Konsoliduotas pranešimas už 2015 metų 8 mėn. periodą .
Sprendimo projektas:
1.1. Supažindinti su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu pranešimu už 2015 metų 8 mėn. periodą.

2. Auditoriaus išvada.
Sprendimo projektas:
2.1. Supažindinti su Auditoriaus išvada.

3. Bendrovės 2015 metų 8 mėn. periodo finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
3.1. Patvirtinti  2015 metų 8 mėn. periodo akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ finansines ataskaitas.

4. Konsoliduotų 2015 metų 8 mėn. periodo finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
4.1. Patvirtinti 2015 metų 8 mėn. periodo akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas finansines ataskaitas.

5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
5.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 4 766 912 EUR        
Grynasis 2015 metų 8 mėn. periodo pelnas 2 156 226 EUR    
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2015 metų 8 mėn. periodo pelnas (nuostoliai)         (12 516) EUR    
Paskirstytinas rezultatas 6 910 622 EUR      
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą 591 EUR    
Pelno paskirstymas į kitus rezervus -    
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 3 886 267 EUR    
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams -    
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 3 023 764 EUR    
*Vienai vardinei akcinei paskirstoma po 1,00 EUR dividendų.

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel.: +370 (5) 252 57 00


AB Vilniaus baldai audituotos konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos už 8 mėn periodą pasibaigusį 2015 m rugpjūčio 31 d.pdf
Bendrasis balsavimo rastu biuletenis_2015-12-14.pdf