Paskelbta: 2015-10-22 15:02:01 CEST
AB "Linas Agro Group"
Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2015 m. spalio 22 d., sprendimai

Panevėžys, Lietuva, 2015-10-22 15:02 CEST --  

2015 m. spalio 22 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, kurios suteikia 158 153 426 balsus, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 786 972 savos akcijos.

Susirinkime dalyvavo 12 Susirinkimo apskaitos dienos (2015 m. spalio 15 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 122 601 781 akcijų balsų, tai sudarė 77,52 procentų visų Bendrovės akcijų balsų.

Iki Susirinkimo buvo pateikti 6 (šeši) tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai.

Susirinkime dalyvavo penki Bendrovės valdybos nariai, tarp jų ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius Darius Zubas ir finansų direktorius Tomas Tumėnas.

Susirinkimo kvorumas yra.

 

Susirinkimo sprendimai:

  1. BENDROVĖS AUDITO KOMITETO VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

  1. NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADOS PRISTATYMAS

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

  1. 2014–2015 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO PRISTATYMAS

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

  1. FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2015 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS

Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2015 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 122 430 453 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 98 224 867 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – 171 328 balsai (iš jų iš anksto pateiktame balsavimo biuletenyje – 171 328 balsai).

  1. TANTJEMŲ BENDROVĖS VALDYBOS NARIAMS SKYRIMO PATVIRTINIMAS.

Sprendimas:

  1. 1. Paskirti 105 000,00 Eur (vieną šimtą penkis tūkstančius eurų) grynojo Bendrovės pelno Bendrovės valdybos nariams tantjemoms už 2014–2015 finansinius metus išmokėti, kiekvienam Bendrovės valdybos nariui po 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų);
  2. 2. Pavesti Bendrovės finansų skyriui, išskaičiavus mokėtinus mokesčius, sumokėti tantjemas Bendrovės valdybos nariams iki 2015 m. lapkričio 30 d.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 122 429 456 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 98 223 870 balsų).

PRIEŠ – 172 325 balsai (iš jų iš anksto pateiktuose balsavimo biuleteniuose – 172 325 balsai).

NEBALSAVO – nėra.

  1. BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMAS.

Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1)      ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 22 239 590 Eur;

2)      grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 4 650 990 Eur;

3)      pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – (1 158 Eur);

4)      pervedimai iš rezervų – 1 819 187 Eur;

5)      akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) – 0;

6)      paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso – 28 708 609 Eur;

7)      pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 232 550 Eur;

8)      pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0;

9)      pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 0;

10)    pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* – 1 201 966 Eur;

11)    pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 105 000 Eur;

12)    nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 27 169 093 Eur.

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2015 m. birželio 30 d., paskirta 1 201 966 Eur, tai sudaro 0,0076 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 122 601 781 balsas (iš jų balsavo iš anksto – 98 396 195 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

  1. BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS BENDROVĖS 2015–2016 FINANSINIAIS METAIS RINKIMAS IR PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS.

Sprendimas:

7. 1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);

7. 2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2015–2016 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;

7. 3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 122 601 781 balsas (iš jų balsavo iš anksto – 98 396 195 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

  1. BENDROVĖS ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMAS.

Sprendimas:

8.1. Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė, kuri buvo 1 Lt (vienas litas), pakeitus į eurus, sudaro 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai), o įstatinis kapitalas 46 092 715,42 Eur (keturiasdešimt šeši milijonai devyniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiolika eurų ir keturiasdešimt du euro centai), kai Bendrovės nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 158 940 398 (vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni milijonai devyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt aštuoni);

8.2. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją;

8.3. Pavesti ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Darių Zubą pasirašyti įstatus;

8.4. Pavesti ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Darių Zubą atlikti visus veiksmus tam, kad Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre būtų įregistruota naujoji Bendrovės įstatų redakcija.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 122 601 781 balsas (iš jų balsavo iš anksto – 98 396 195 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

         Pagarbiai,
         Valdybos pirmininkas Darius Zubas


LNA_2014-2015_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_2014-2015_IFRS_LT.pdf
2015-10-22_VAS.pptx
AB Linas Agro Group istatai.pdf
LNA_2014-2015_Audito_komiteto_veiklos_ataskaita.pdf