Publicerad: 2015-10-06 16:19:09 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy offentliggör prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information med anledning av den kommande företrädesemissionen

Prospekt avseende TrustBuddy AB (publ):s (”TrustBuddy” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med tillhörande teckningsoptioner (”Erbjudandet”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats, http://investor.trustbuddy.com.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA AKTIER. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Prospektet, anmälningssedel och annan information om Erbjudandet kommer att hållas tillgängligt på webbplatser hos TrustBuddy, http://investor.trustbuddy.com och Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se.

Teckningsperioden avseende Erbjudandet löper från den 14 oktober 2015 till och med den 30 oktober 2015. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North mellan den 14 oktober 2015 och den 28 oktober 2015.

Ej tidigare offentliggjord finansiell information

Styrelsen i TrustBuddy anser att följande nya finansiella information potentiellt kan anses vara priskänslig. I prospektet som offentliggörs idag, under ”Kommentarer till den finansiella informationen - Väsentliga händelser efter 30 juni 2015”, sida 27 samt ”Kapitalstruktur och annan finansiell information”, sida 28 framgår följande:

Väsentliga händelser efter 30 juni 2015

”Efter den 30 juni 2015 har Bolaget har upptagit ett brygglån om 20 MSEK samt utnyttjat den tidigare kortfristiga finansieringslösningen om ytterligare cirka 14 MSEK.”

Kapitalstruktur och annan finansiell information 

Nettoskuldsättning, KSEK 2015-07-31
A) Kassa 5 176
B) Likvida medel 0
C) Lätt realiserbara medel 0
D) Summa likviditet A+B+C 5 176
E) Kortfristiga fordringar 20 810
F) Kortfristiga bankskulder 0
G) Kortfristiga del av långfristiga skulder 0
H) Andra kortfristiga skulder 50 611
I) Summa kortfristiga skulder F+G+H 50 611
J) Netto kortfristig skuldsättning I-E-D 24 625
K) Långfristiga finansiella banklån 0
L) Emitterade obligationer 0
M) Andra långfristiga skulder 17 110
N) Långfristig skuldsättning K + L + M 17 110
O) Nettoskuldsättning J+N 41 735

 

Eget kapital och skuldsättning, KSEK 2015-07-31
Räntebärande kortfristiga skulder 32 960
Mot borgen 0
Mot säkerhet 17 110
Blancokrediter 15 850
Summa räntebärande kortfristiga skulder 32 960
   
Räntebärande långfristiga skulder 17 110
Mot borgen 0
Mot säkerhet 17 110
Blancokrediter 0
Summa räntebärande långfristiga skulder 17 110
   
Eget kapital 78 387
Aktiekapital 811
Reservfond 0
Övrigt tillskjutet kapital 145 852
Balanserat resultat inklusive periodens resultat -68 276
Minoritetsandel 0
Summa eget kapital 78 387

Finansiell och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information kontakta:

Philip Mikal, CEO, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com

http://investor.trustbuddy.com

Om TrustBuddy AB

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under three different brand names (Geldvoorelkaar, Crowdfunding Society and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans. The company is listed at Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i TrustBuddy AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA.


Pressmeddelande 2015-10-06_swe.pdf