Publicerad: 2015-08-17 08:29:54 CEST
TrustBuddy AB
Pressmeddelande

TrustBuddy offentliggör en fullt garanterad företrädesemission om cirka 61 MSEK

Styrelsen i TrustBuddy AB (publ) (“TrustBuddy” eller “Bolaget”) har beslutat att föreslå extra bolagsstämma den 18 september 2015 att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i TrustBuddy om cirka 61 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Vidare så erhåller den som väljer att teckna aktier i Företrädesemissionen en (1) teckningsoption för varje helt tretal (3) aktier som tecknas. Styrelsen i TrustBuddy AB (publ) föreslår även att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för en riktad emission om upp till 200 miljoner aktier.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA AKTIER. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sammanfattning

 • En nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i TrustBuddy. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Teckning av tre (3) aktier berättigar innehavaren till en teckningsoption i TrustBuddy utan vederlag.  Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier i Bolaget.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 0,15 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 61 MSEK före emissionskostnader och omfattar 405 546 722 aktier.
 • Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 9 oktober 2015.
 • Teckningsperioden löper från och med den 14 oktober 2015 till och med den 30 oktober 2015.
 • Teckningsförbindelser om cirka 34 procent och emissionsgarantier om cirka 66 procent av Företrädesemissionen har erhållits.
 • För varje helt tretal (3) nytecknade, betalda och tilldelade aktier i Företrädesemissionen erhålls en (1) teckningsoption vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie under teckningsperioden som löper från och med den 3 oktober 2016 till och med den 19 oktober 2016.
 • Avsikten är att efter Företrädesemissionen genomföra en riktad emission om upp till 200 miljoner aktier. Den riktade emissionen kommer att prissättas till ett marknadsmässigt pris och riktas till utvalda institutionella investerare som ställt sig positiva till att teckna aktier i Bolaget.
 • Styrelsens förslag är villkorat av att extra bolagstämma den 18 september 2015 även fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

TrustBuddy har bedrivit sin verksamhet sedan 2009 och har haft en kraftig tillväxt i verksamheten sedan starten. Bolagets verksamhetsområde, P2P lånelösningar, är ett relativt nytt segment på lånemarknaden och har genom åren varit ett relativt okänt område. Under de senaste åren har dock P2P marknaden vuxit kraftigt och flera aktörer har dykt upp på marknaden. I och med detta har även marknaden fått en större legitimitet och regelverken har börjat utformas efter de nya omständigheterna.

Bolaget har under det senaste året genomgått en omfattande strukturändring där verksamheten har förändrats för att kunna hantera ytterligare tillväxt och på ett bra sätt hantera en kraftigt växande efterfrågan. I och med att Bolagets organisation inte varit optimal under denna tillväxtfas, Bolaget genomgått omfattande strukturändringar samt för att Bolaget nyligen genomfört ett förvärv av det nederländska P2P-låneföretaget Geldvoorelkaar, så är Bolaget i behov av ytterligare kapital för att kunna fortsätta växa.

Mot bakgrund av detta har styrelsen i TrustBuddy beslutat att föreslå extra bolagstämma den 18 september 2015 att besluta om en företrädesemission om cirka 61 MSEK. Kapitalet skall användas för att i) finansiera förvärvet av Geldvoorelkaar, ii) återbetala en kortfristig finansieringslösning och iii) säkerställa Bolagets kapitalbehov till dess att ett kostnadsbesparingsprogram har implementerats till fullo.

Huvudvillkor

Styrelsen i TrustBuddy har beslutat att föreslå extra bolagsstämma den 18 september 2015 att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 9 oktober 2015. Teckningsperioden löper från och med den 14 oktober 2015 till och med den 30 oktober 2015, eller sådan senare dag som fastställs av styrelsen. Bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 811 093,44 SEK från cirka 811 093,44 SEK till cirka 1 622 186,89 SEK genom utgivande av högst 405 546 722 nya aktier vilket ökar antalet aktier från 405 546 722 till 811 093 444.

Företrädesemissionen är i dess helhet garanterad genom en kombination av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om cirka 34 procent och emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare om cirka 66 procent.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sitt aktieinnehav utspätt, men kommer att ha möjlighet att sälja sina teckningsrätter på Nasdaq First North.

För varje helt tretal (3) nytecknade, betalda och tilldelade aktier i Företrädesemissionen erhålls en (1) teckningsoption vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie under teckningsperioden som löper från och med den 3 oktober 2016 till och med den 19 oktober 2016. För det fall teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier ökar antalet aktier med 135 182 240 och aktiekapitalet med cirka 270 364,48 SEK.

Styrelsen i TrustBuddy föreslår även att extra bolagsstämma den 18 september 2015, med upphävande av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman 2015, beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som ska kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt uppgå till högst 200 000 000 aktier, motsvarande cirka 19,8 procent av aktiekapital och röster efter utspädning och med antagande att Företrädesemissionen fulltecknas.

Syftet med detta bemyndigande är att kunna genomföra en riktad emission om upp till 200 miljoner aktier som kommer att prissättas till marknadspris efter Företrädesemissionen och riktas till utvalda institutionella investerare som ställt sig positiva till att teckna aktier i Bolaget.

Styrelsens förslag är villkorat av att bolagsstämman den 18 september 2015 även fattar beslut om ändring av bolagsordningen.

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen

 • 18 september 2015 Extra bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen
 • 2 oktober 2015 Prospekt beräknas att offentliggöras
 • 7 oktober 2015 Sista dag för handel i TrustBuddys aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 8 oktober 2015 Första dag för handel i TrustBuddys aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
 • 9 oktober 2015 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, d.v.s. aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
 • 14 oktober 2015 – 28 oktober 2015 Handel med teckningsrätter
 • 14 oktober 2015 – 30 oktober 2015 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
 • 3 november 2015 Offentliggörande av preliminärt emissionsutfall

Finansiell och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta: 
Linus Lönnroth, tf. VD, TrustBuddy AB (publ)

investorcare@trustbuddy.com

http://investor.trustbuddy.com

   

Om TrustBuddy AB

TrustBuddy is a leading diversified peer-to-peer group that operates in Northern Europe. The Group operates under two different brand names (Geldvoorelkaar and TrustBuddy). The group offers peer-to-peer financing for small and mid-sized companies and consumer loans.

The company is listed on the Nasdaq First North in Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag is TrustBuddy AB (publ)'s Certified Adviser and market maker, phone number: +46-8-463 80 00.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i TrustBuddy AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA.


Pressmeddelande_2015-08-17_2_swe.pdf