Avaldatud: 2015-08-13 08:50:00 CEST
Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

AS-i Tallink Grupp 2015. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

Tallinn, 2015-08-13 08:50 CEST -- AS-i Tallink Grupp 2015. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (Kontsern) vedasid 2015. majandusaasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni) kokku 2,4 miljonit reisijat, mida on sama palju kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni auditeerimata müügitulu kasvas 7,4 miljoni või 3,0% võrra, kokku 253,9 miljoni euroni, EBITDA kasvas 14,1 miljoni euro või 34,3% võrra, kokku 55,2 miljoni euroni. Kontserni auditeerimata puhaskasum kasvas 22,4 miljoni või 367,7% võrra, kokku 28,5 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontserni 2015. aasta esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu oli 444,0 miljonit eurot ja kasvas 9,3 miljoni või 2,1% võrra eelmise aastaga võrreldes. EBITDA kasvas 29,1 miljoni euro võrra 74,6 miljoni euroni ja puhaskasum kasvas 32,5 miljoni võrra 15,2 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontsern tegi eelmise majandusaasta jooksul erinevaid laevade opereerimist puudutavaid muudatusi, mis avaldasid jätkuvalt positiivset mõju teise kvartali äritulemusele, tehtud muudatused tõid kaasa müügitulu kasvu ning kasumlikkuse paranemise läbi kulude kokkuhoiu.

Teises kvartalis suurenes Eesti-Soome vahelise laevaliini müügitulu 6,2% tuginedes 4,8% võrra kasvanud reisijate arvule ja 19,9% võrra kasvanud kaubaveoühikutele, kaubaveoühikute kasvu toetas peamiselt liinile toodud laev Sea Wind. Eesti-Rootsi vahelisel laevaliinil, kus laevade mahutavus on eelmise aastaga võrreldes madalam, oli näha reisijate arvu langust 5,1% ning kaubaveoühikute arv vähenes 12,3%. Läti-Rootsi laevaliini opereerib üks laev võrreldes kahe laevaga eelmisel aastal samal ajal ja reisijate veo langus oli oodatavalt 42,3%, veetud kaubaveoühikute arv kahanes 59,2% võrra.

Teise kvartali jooksul avaldas konkurentsiolukord liinidel jätkuvalt survet piletihindadele. Kontsern suutis säilitada eelmise aastaga võrreldava reisijateveo mahu hoolimata liine teenindavate laevade koguarvu vähenemisest. Reisijateveo mahtu toetasid peamiselt reisijate arvu kasv Eesti-Soome ja Soome-Rootsi liinidel.

Laevade avalike alade ning restoranide ja poodide kontseptsioonide uuendused eelmisel aastal, koos muudatustega laevade opereerimises aitasid tõsta müügitulu pardal tarbimisest 2,0% reisija kohta.

Tänu suuremale prahitud laevade arvule võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, suurenes müügitulu laevade prahtimisest 4,8 miljoni euro või 57,8% võrra, kokku 13,2 miljoni euroni. Oluline osa laevade prahtimise müügitulu kasvust tuleb 2014 augustis sõlmitud Silja Europa prahilepingust.

AS Tallink Grupp ja Meyer Turku Oy allkirjastasid veebruaris 2015 lepingu uue generatsiooni LNG reisilaeva ehitamiseks Tallinna-Helsingi liini Shuttle kiirlaevateenuse jaoks. Tallinki uue generatsiooni LGN kiirlaev ehitatakse Soomes, Meyer Turku laevatehases ja laeva maksumus on 230 miljonit eurot, 20% protsenti laeva maksumusest tasutakse ehitusperioodi vältel ning ülejäänud 80% laeva üleandmisel. aasta alguses. AS-i Tallink Grupp tütarettevõte Tallink Line Ltd. ning Nordea Bank Finland Plc allkirjastasid juunis 2015 uue generatsiooni LGN kiirlaeva ehituse finantseerimiseks laenulepingu summas 184 miljonit eurot. Laenu väljamakse toimub uue laeva üleandmisel Tallink'ile eeldatavalt 2017 aasta alguses ning laenu tagasimakse lõpptähtaeg on kaksteist aastat pärast laenu väljamakset. Laenust 95% on garanteeritud Soome ekspordi- ja krediidiagentuuri Finnvera poolt ning laen kannab OECD turuintressi viitemäära CIRR alusel fikseeritud intressimäära.

Välja prahitud laevadest kaks, Silja Festival ja Regina Baltica, müüdi teises kvartalis. Kahe laeva müügist laekus kokku 25 miljonit eurot, laekunud rahast maksti 11,5 miljonit eurot uue generatsiooni LNG reisilaeva ostuhinna osamakseks ja tagastati võetud laene. Sellega jätkas kontsern edukalt laenukoormuse vähendamise strateegiat, teise kvartali jooksul kahanes netovõlg 62 miljoni euro võrra, 614 miljoni euroni, ning netovõla ja EBITDA suhe oli teise kvartali lõpu seisuga 3,4.

2015. aasta esimesel poolaastal olid laevade prahtimise tulud märkimisväärselt suuremad võrreldes eelmise aasta sama ajaga kui välja oli prahitud vähem laevu. 2015. aasta teises poolaastas on omakorda oodata laevade prahtimise tulude vähenemist võrreldes eelmise aastaga, kuna Silja Europa prahtimise tulud on teises poolaastas võrreldavad ja 2015. aasta teises kvartalis lõppesid kahe laeva prahilepingud seoses nende müügiga.

AS Tallink Grupp fikseeris juunis 2015 oma peamise laevakütuse tarnijaga kütuse ostuhinna kogu kütuse ostumahust arvestuslikult 30% ulatuses kuni 2015 aasta lõpuni.

2015. majandusaasta teise kvartali brutokasum oli 62,4 miljonit eurot ning EBITDA 55,2 miljonit eurot vastavalt 11,4 miljonit eurot ja 14,1 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kontserni majandustulemuse paranemine on põhiliselt tingitud reisijate arvu kasvust, laevade prahtimise tulude suurenemisest ning opereerimisega seotud kulude kahanemisest. Maksude eelse kasumi suurenemist mõjutas peamiselt tuletisinstrumentide (intressivahetuslepingud) õiglase väärtuse suurenemisest saadud finantstulu, mille tulemusena vähenes neto finantskulu 7,3 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

2015. aasta juunis toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati maksta aktsionäridele dividendi 0,02 eurot aktsia kohta. Juuli alguses (kolmas kvartal) maksti aktsionäridele kokku välja dividende 13,4 miljonit eurot.

Kontserni auditeerimata puhaskasum 2015. majandusaasta teises kvartalis oli 28,5 miljonit eurot, ehk 0,04 eurot aktsia kohta. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli puhaskasum 6,1 miljonit eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta.

Käesoleva majandusaasta esimeses kvartalis kasvas rahavoog äritegevusest kokku 8,2 miljonit eurot. Kontserni kogulikviidsus ulatus teise kvartali lõpus 96,2 miljoni euroni, mis hõlmab 81,0 miljonit eurot raha ja 15,2 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

PÕHINÄITAJAD   2015
aprill-juuni
2014
aprill-juuni
muutus
    EUR EUR  
Müügitulu  (miljonites)   253,9 246,5 3,0%
Brutokasum  (miljonites)   62,4 51,0 22,4%
Brutokasumi marginaal   24,6% 20,7%  
EBITDA  (miljonites)   55,2 41,1 34,3%
EBITDA marginaal   21,7% 16,7%  
Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum (miljonites)   28,5 6,1 367,7%
Puhaskasumi marginaal   11,2% 2,5%  
         
Amortisatsioon (miljonites)   19,9 20,0 -0,4%
Investeeringud  (miljonites)   14,9 6,2 139,0%
         
Aktsiate kaalutud keskmine arv* 669 882 040 669 882 040  
Aktsiakasum   0,04 0,01 367,7%
         
Reisijate arv   2 356 039 2 363 510 -0,3%
Kaubaveo ühikute arv   78 659 79 055 -0,5%
Töötajate keskmine arv   6 903 7 124 -3,1%
         
    30.06.2015 31.03.2015  
Varad   1 665,5 1 674,5 -0,5%
Intressi kandvad kohustused  (miljonites)   695,5 742,9 -6,4%
Netovõlg  (miljonites)   614,5 676,6 -9,2%
Omakapital kokku  (miljonites)   780,2 764,9 2,0%
         
Omakapitali määr   46,8% 45,7%  
Netovõla  EBITDA suhe   3,4 4,1  
         
Aktsiate arv*   669 882 040 669 882 040 0%
Omakapital aktsia kohta   1,16 1,14 2,0%

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE 

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.04.2015- 01.04.2014- 01.01.2015- 01.01.2014-
  30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014


 
       
Müügitulu 253,862 246,463 444,015 434,669
Müüdud kaupade ja teenuste kulud -191,489 -195,503 -355,538 -371,922
Brutokasum 62,373 50,960 88,477 62,747
           
Turunduskulud -16,481 -16,001 -31,716 -31,799
Üldhalduskulud -11,603 -13,888 -23,318 -25,277
Muud äritulud 1,362 312 1,485 525
Muud ärikulud -390 -292 -581 -340
Kasum/-kahjum äritegevusest 35,261 21,091 34,347 5,856
         
Finantstulud 1,621 551 7,297 3,867
Finantskulud -4,000 -10,192 -20,608 -21,637
           
Kasum/-kahjum enne tulumaksu 32,882 11,450 21,036 -11,914
           
Tulumaks -4,350 -5,349 -5,850 -5,359
           
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 28,532 6,101 15,186 -17,273
         
Muu koondkasum/-kahjum        
Summad, mida saab edaspidi ümber liigitada kasumisse või kahjumisse        
Valuutakursi vahed välisettevõtetest 28 -51 -54 8
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku 28 -51 -54 8
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 28,560 6,050 15,132 -17,265
         
Kasum aktsia kohta (eurodes ühe aktsia kohta)        
  - tava 0.043 0.009 0.023 0.026
  - lahustatud 0.043 0.009 0.023 0.026

           
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE 

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

VARAD 30.06.2015 31.12.2014
       
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 81,048 65,311
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 44,028 38,210
Ettemaksed 10,670 5,448
Varud 30,424 31,315
Käibevara kokku 166,170 140,284
       
Põhivara    
Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse 286 286
Muud finantsvarad 332 252
Edasilükkunud tulumaksu vara 21,349 21,338
Kinnisvarainvesteeringud 300 300
Materiaalne põhivara 1,423,409 1,467,964
Immateriaalne vara 53,608 55,174
Põhivara kokku 1,499,284 1,545,314
       
VARAD KOKKU 1,665,454 1,685,598
       
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
     
Lühiajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused 145,730 149,850
Võlad tarnijatele ja muud võlad 95,415 91,236
Dividendivõlad 13,398 0
Tulumaksukohustus 6,344 1,300
Ettemakstud tulud 39,891 29,408
Tuletisinstrumendid 34,694 41,982
Lühiajalised kohustused kokku 335,472 313,776
       
Pikaajalised kohustused    
Intressikandvad võlakohustused 549,806 593,532
Pikaajalised kohustused kokku 549,806 593,532
Kohustused kokku 885,278 907,308
       
OMAKAPITAL    
Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 404,290 404,290
Ülekurss 639 639
Reservid 71,590 70,129
Jaotamata kasum 303,657 303,232
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 780,176 778,290
OMAKAPITAL KOKKU 780,176 778,290
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,665,454 1,685,598

   

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 

(auditeerimata, tuhandetes eurodes) 01.01.2015 - 01.01.2014-
    30.06.2015 30.06.2014
Rahavood äritegevusest    
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 15,186 -17,273
Korrigeerimised 59,282 64,136
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutused -10,917 -12,844
Varude muutused 891 1,268
Äritegevusega seotud kohustuste muutused 14,097 15,615
Makstud tulumaks -246 -4
  78,293 50,898
Rahavood investeerimistegevusest    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara ostmine -18,499 -20,351
Laekumised materiaalse põhivara müügist 25,001 114
Saadud intressid 41 9
  6,543 -20,228
Rahavood finantseerimistegevusest    
Laenude tagasimaksed -49,381 -39,920
Arvelduskrediidi muutus -2,644 26,589
Kapitalirendimaksete tasumine -40 -97
Makstud intressid -14,744 -17,040
Tuletisinstrumentidega seotud maksed -2,290 -2,000
  -69,099 -32,468
       
RAHAVOOD KOKKU 15,737 -1,798
       
Raha ja raha ekvivalendid    
- perioodi alguses 65,311 72,012
- suurenemine (+) / vähenemine (-) 15,737 -1,798
- perioodi lõpus 81,048 70,214

 

         Veiko Haavapuu
         Finantsdirektor
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7. 10111 Tallinn
         Tel +372 640 9914
         E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee


Interim 2015 Q2est.pdf