Julkaistu: 2015-07-30 08:00:00 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

LIIKEVAIHTO NOUSI 5 % TAMMI-KESÄKUUSSA, PANOSTUKSET KASVUUN JATKUIVAT

QPR SOFTWARE OYJ                      PÖRSSITIEDOTE 30.7.2015 klo 9.00
 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015

LIIKEVAIHTO NOUSI 5 % TAMMI-KESÄKUUSSA, PANOSTUKSET KASVUUN JATKUIVAT

Yhteenveto tammi-kesäkuu 2015

 • Liikevaihto 4 926 tuhatta euroa (2014: 4 689).
 • Liikevaihto nousi 5 % konsultointipalvelujen ja ohjelmistolisenssien liikevaihdon kasvun ansiosta.
 • Liikevoitto laski lisääntyneiden kasvupanostusten vuoksi 291 tuhanteen euroon (451).
 • Liikevoittomarginaali oli 5,9 % (9,6)
 • Liiketoiminnan rahavirta 1 066 tuhatta euroa (828).
 • Voitto ennen veroja 289 tuhatta euroa (435).
 • Kauden voitto 260 tuhatta euroa (382).
 • Tulos/osake 0,022 euroa (0,032).

Yhteenveto huhti-kesäkuu 2015

 • Liikevaihto 2 402 tuhatta euroa (2014: 2 465).
 • Liikevaihto laski hieman ohjelmistoylläpitomaksujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdon pienenemisen vuoksi. Katsauskaudelle ei ajoittunut suuria lisenssikauppoja.
 • Liikevoitto laski 32 tuhanteen euroon (344). Lasku johtui pääasiassa panostuksista uusiin ohjelmistotuotteisiin sekä ohjelmistojen kansainväliseen jakeluun.
 • Liikevoittomarginaali oli 1,3 % (14,0)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -380 tuhatta euroa (311). Negatiivinen kehitys johtui laskutusrytmin muutoksesta edellisvuoteen verrattuna, kasvaneesta käyttöpääomasta sekä edellisvuotta pienemmästä voitosta.
 • Voitto ennen veroja 16 tuhatta euroa (332).
 • Kauden voitto 35 tuhatta euroa (288).
 • Tulos/osake 0,003 euroa (0,024).

Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt yhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti. Yhtiön tuoteportfoliota on uudistettu voimakkaasti viime vuosina. Uudet ohjelmistotuotteet tarjoavat asiakkaille innovatiiviset ja tehokkaat välineet mallintaa yrityksen eri toimintoja, kuvata prosesseja todellisen tapahtumatiedon pohjalta sekä analysoida syitä mahdollisiin suorituskykyongelmiin.
 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

 

Toimintaympäristö, markkinanäkymät ja näkymät tilikaudelle 2015

Johtavat markkinatutkimusyhtiöt arvioivat IT-palvelujen globaalin kokonaiskysynnän kasvavan vuonna 2015 noin 2-3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö arvioi markkina-alueillaan kokonaisarkkitehtuurimallinnus-, suorituskyvyn mittaus- ja prosessianalyysiohjelmistojen sekä palvelujen kysynnän kehittyvän nopeammin kuin globaali IT-palvelujen markkina.

Kuluvana vuonna yhtiö lisää kasvupanostuksiaan kehittämiensä innovatiivisten ohjelmistojen kansainväliseen jakeluun. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikumppaniensa kautta ja hakee jatkuvasti uusia jälleenmyyjiä. Kotimarkkinoillaan Suomessa yhtiö hakee kasvua erityisesti kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessimallinnus- sekä prosessianalyysiohjelmistojensa myynnistä sekä konsultointiliiketoiminnasta.

Yhtiö päivitti 8.6.2015 näkymiään kuluvalle tilikaudelle ja arvioi toisella vuosineljänneksellä heikentyneen markkinatilanteen pysyvänä heikkona yli kesän, mutta paranevan vähitellen vuoden loppua kohden. Markkinatilanteesta huolimatta QPR arvioi liikevaihtonsa kasvavan kuluvana vuonna edellisvuoteen verrattuna (2014: 9,541 miljoonaa euroa), mutta kannattavuuden jäävän korkeammasta kustannustasosta johtuen edellisvuotta heikommaksi. Yhtiö arvioi liikevoittonsa olevan kuluvana vuonna noin 6-11 % liikevaihdosta (2014: 11,5 %), riippuen yhtiön ohjelmistolisenssien myynnistä. Suurten ohjelmistokauppojen ajoitus voi vaikuttaa merkittävästi yksittäisten vuosineljännesten liikevaihtoon ja tulokseen.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 4-6/ 2015 4-6/ 2014 Muutos, % 1-6/
2015
1-6/
2014
Muutos, % 1-12/ 2014
               
Liikevaihto 2 402 2 465 -2,5 4 926 4 689 5,1 9 541
Käyttökate 243 522 -53,4 702 826 -15,0 1 857
 % liikevaihdosta 10,1 21,2   14,2 17,6   19,5
Liikevoitto 32 344 -90,7 291 451 -35,5 1 095
 % liikevaihdosta 1,3 14,0   5,9 9,6   11,5
Voitto ennen veroja        16 332 -95,1 289 435 -33,6 1 065
Katsauskauden voitto 35 288 -88,0 260 382 -32,0 890
 % liikevaihdosta 1,4 11,7   5,3 8,1   9,3
               
Tulos/osake, euroa 0,003 0,024 -87,9 0,022 0,032 -32,2 0,074
Oma pääoma/osake, euroa           0,229 0,220 4,2 0,229 0,220 4,2 0,257
               
Liiketoiminnan rahavirta -380 311 -222,2 1 066 828 28,7 1 617
Rahavarat kauden lopussa 1 134 1 127 0,6 1 134 1 127 0,6 1 426
Vapaa kassavirta -694 110   312 391   702
Korollinen nettovelka                    -1 134 -1 127 0,6 -1 134 -1 127 0,6 -1 426
Nettovelkaantumisaste, %  -39,7 -41,2   -39,7 -41,2   -44,6
Omavaraisuusaste, %  57,6 54,8   57,6 54,8   44,0
Oman pääoman tuotto, % 4,4 40,8   17,2 27,2   29,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,0 56,6   19,2 31,6   35,4

 

RAPORTOINTI                                                                   

Tämän tiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2015 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä konsultointipalveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen (Operational development of organizations). Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat sekä Konsultointi. Ohjelmistojen vuokrat yhdessä Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen kanssa muodostavat yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot. Ne perustuvat pitkäaikaisiin, toistaiseksi jatkuviin tai useaksi vuodeksi solmittuihin sopimuksiin ja niiden vuokra- ja ylläpitomaksut laskutetaan pääsääntöisesti vuosittain ennakkoon.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaanlukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Hyvin sujuneen vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen yhtiön tuotteiden ja palvelujen markkinaympäristö heikentyi huhti-kesäkuussa, mikä johti lievään liikevaihdon laskuun edellisvuoteen verrattuna. Toimintaympäristöön vaikutti useiden markkinoiden heikko ja joissakin tapauksissa negatiivinen talouskasvu. Talouden kehitys oli heikkoa erityisesti yhtiön suurimmalla markkina-alueella Euroopassa (mukaanlukien Suomi). Yhtiön 8.6.2015 päivitettyjen ja julkaisemien näkymien mukaisesti arvioimme toisella neljänneksellä heikentyneen markkinatilanteen pysyvänä heikkona yli kesän, mutta paranevan vähitellen vuoden loppua kohden.

Katsauskaudelle ei ajoittunut suuria lisenssikauppoja. Yhtiön tarjouksien lukumäärä ja niiden keskikoko on kuluvana vuonna kasvanut, joten myös markkina-aktiviteettien perusteella odotamme parantuvaa kehitystä vuoden loppua kohden. Osaltaan tarjouskantaa ovat kasvattaneet uudet jälleenmyyjät. Kuluvana vuonna yhtiö on allekirjoittanut 13 uutta jälleenmyyntisopimusta.

Toisella vuosineljänneksellä ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 8 % edellisvuodesta lähinnä uusien ohjelmistotuotteiden myynnin kasvun ansiosta. Myös konsultoinnin liikevaihto nousi hieman (+2 %). Sen sijaan ohjelmistojen ylläpitomaksujen (-10 %)  ja ohjelmistovuokrien (-7 %) liikevaihdot laskivat, mikä johtui muutamien merkittävien sopimusten päättymisestä edellisen vuoden lopulla tai kuluvan vuoden alussa.

Kiinteät kustannukset lisääntyivät toisella neljänneksellä 9 % ohjelmistokehitykseen ja kansainvälisen liiketoiminnan jakeluun tehtyjen panostusten seurauksena. Panostuksilla haemme hyvää orgaanista kasvua erityisesti 2010-luvulla julkistetuista uusista ohjelmistotuotteista, joita ovat tietojärjestelmien tapahtumatietoja analysoiva QPR ProcessAnalyzer sekä mallinnusohjelmisto QPR EnterpriseArchitect. Kansainvälisessä liiketoiminnassa yhtiön kasvustrategia perustuu ohjelmistomyyntiin laajennettavan jälleenmyyntikanavan kautta. Yhtiön tärkein tavoite kotimaassa on edelleen vahvistaa ohjelmistotuotteidensa johtavaa asemaa sekä edelleen laajentaa konsultointiliiketoimintansa.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

 

LIIKEVAIHDON KEHITYS

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 402 tuhatta euroa (2 465) ja laski 3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN            
               
Tuhatta euroa 4-6/ 2015 4-6/ 2014 Muutos, % 1-6/ 2015 1-6/ 2014 Muutos, % 1-12/ 2014
               
Ohjelmistolisenssit 409 379 8 764 680 12 1 470
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 715 791 -10 1 451 1 554 -7 3 093
Ohjelmistojen vuokrat 445 477 -7 884 920 -4 1 901
Konsultointi 833 818 2 1 828 1 535 19 3 077
Yhteensä 2 402 2 465 -3 4 926 4 689 5 9 541
               
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI            
               
Tuhatta euroa 4-6/ 2015 4-6/ 2014 Muutos, % 1-6/ 2015 1-6/ 2014 Muutos, % 1-12/ 2014
               
Suomi 1 575 1 614 -2 3 321 3 058 9 6 193
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 446 523 -15 905 987 -8 2 035
Muu maailma 382 327 17 701 644 9 1 313
Yhteensä 2 402 2 465 -3 4 926 4 689 5 9 541

Huhti-kesäkuu 2015

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 8 % edellisvuodesta ja valtaosa siitä kertyi kansainvälisiltä markkinoilta. Sen sijaan ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat (-10 % ja -7 %). Tämä johtui muutaman merkittävän pitkäaikaisen sopimuksen päättymisestä, jota ylläpitopalvelujen ja vuokrien uusmyynti ei riittänyt korvaamaan. Asiakasvaihtuvuus säilyi alhaisena päättyneiden sopimusten lukumäärällä mitattuna, mutta joukossa oli tavallista useampi taloudellisesti merkittävä sopimus. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) osuus liikevaihdosta oli 48 % (51).

Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi hieman (+2 %) edellisvuodesta. Kehitys edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli melko tasaista konsultoinnin eri liiketoiminta-alueilla.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 65 % (65) Suomesta, 19 % (21) muualta Euroopasta (mukaanlukien Venäjä ja Turkki) sekä 16 % (13) muualta maailmasta.

Tammi-kesäkuu 2015

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 12 % edellisvuodesta ja valtaosa siitä kertyi kansainvälisiltä markkinoilta. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat (-7 % ja -4 %). Tämä johtui muutaman merkittävän pitkäaikaisen sopimuksen päättymisestä, jota ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien uusmyynti ei riittänyt korvaamaan. Asiakasvaihtuvuus säilyi alhaisena päättyneiden sopimusten lukumäärällä mitattuna, mutta joukossa oli tavallista useampi taloudellisesti merkittävä sopimus. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) osuus liikevaihdosta oli 47 % (53).

Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vahvasti, minkä seurauksena konsultoinnin liikevaihto ylsi tammi-kesäkuussa 19 %:n kasvuun.          

Konsernin liikevaihdosta kertyi 67 % (65) Suomesta, 18 % (21) muualta Euroopasta (mukaanlukien Venäjä ja Turkki) sekä 14 % (14) muualta maailmasta.


TULOSKEHITYS

Huhti-kesäkuu 2015

Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto oli 32 tuhatta euroa (344) eli 1,3 % liikevaihdosta (14,0). Liikevoitto laski lähinnä lisääntyneiden kustannusten vuoksi, jotka muodostuivat yhtiön uusiin ohjelmistotuotteisiin ja kansainväliseen myyntikanavaan tehdyistä panostuksista. Panostuksista valtaosa on uusrekrytointeja ja siten lisääntyneitä henkilöstökustannuksia.

Konsernin kiinteät kulut olivat huhti-kesäkuussa 2 221 tuhatta euroa (2 039), ja kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8,9 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 77,6 % (76,4) eli 1 723 tuhatta euroa (1 557).

Tulos ennen veroja oli 16 tuhatta euroa (332) ja katsauskauden tulos oli 35 tuhatta euroa (288). Huhti-kesäkuun verot olivat –18 tuhatta euroa (43). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,003 euroa (0,024) osakkeelta.

Tammi-kesäkuu 2015

Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 291 tuhatta euroa (451) eli 5,9 % liikevaihdosta (9,6). Liikevoitto laski edellisvuodesta lähinnä toisen vuosineljänneksen korkeampien kustannusten vuoksi. Kustannuksia ovat kasvattaneet lähinnä yhtiön kansainvälisen myyntikanavan kasvaneet henkilöstö- ja muut toimintakulut sekä tuotekehityshenkilöstön kulut.  

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 4 381 tuhatta euroa (4 086), ja kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,2 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 76,4 % (75,4) eli 3 345 tuhatta euroa (3 082). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 19 tuhatta euroa (19).

Yhtiön tulos ennen veroja oli 289 tuhatta euroa (435) ja katsauskauden tulos oli 260 tuhatta euroa (382). Katsauskauden verot olivat 29 tuhatta euroa (53). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,022 euroa (0,032) osakkeelta.

 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskaudella tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli 1 066 tuhatta euroa (828). Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 134 tuhatta euroa (1 127).

Investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 754 tuhatta euroa (437). Investoinnit koostuivat lähinnä tuotekehitysinvestoinneista ja toimitilojen laajennuksesta.  

Nettorahoituserät olivat katsauskaudella tammi-kesäkuussa -2 tuhatta euroa (-16). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita (netto) 2 tuhatta euroa (16). Huhti-kesäkuussa nettorahoituserät olivat -16 tuhatta euroa (-12) ja niihin sisältyi valuuttakurssitappioita (netto) 16 tuhatta euroa (13).

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -40 % (-41). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 910 tuhatta euroa (1 886). Sijoitetun pääoman vuotuinen tuotto katsauskaudella katsauskaudella tammi-kesäkuussa oli  19 % (32) ja huhti-kesäkuussa 1 % (57).

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 58 % (55) ja konsernin oma pääoma 2 854 tuhatta euroa (2 736). Oman pääoman vuotuinen tuotto katsauskaudella tammi-kesäkuussa oli 17 % (27) ja huhti-kesäkuussa 4 % (41).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 12.3.2015 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

TUOTEKEHITYS

Yhtiö kehittää asiakkaidensa käyttöön sekä ohjelmisto- että konsultointipalvelutuotteita. Yhtiön ohjelmistotuotteiden kehitysmenot olivat katsauskaudella tammi-kesäkuussa 90 % yhtiön kaikista tuotekehityskustannuksista. Konsultointipalvelutuotteilla yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvattamisen ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

Huhti-kesäkuussa tuotekehitysmenot olivat 468 tuhatta euroa (470) eli 19 % liikevaihdosta (19). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 193 tuhatta euroa (173). Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 114 tuhatta euroa (92).

Katsauskaudella tammi-kesäkuussa tuotekehitysmenot olivat 948 tuhatta euroa (936) eli 19 % liikevaihdosta (20). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Katsauskaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 360 tuhatta euroa (320). Katsauskaudella kirjattiin tuotekehityspoistoja 229 tuhatta euroa (176).

 

HENKILÖSTÖ

Vuosineljänneksen lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 86 henkilöä (79). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosineljänneksen aikana oli 85 (81).  

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2015 on korkeintaan 30 % vuosittaisesta peruspalkasta. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2014 vuosikertomuksessa (http://www.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2014.pdf).

 

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

         
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-6/2015 1-6/2014 Muutos, % 1-12/2014
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 3 358 905 1 213 420 177 2 828 001
Vaihto, euroa 4 811 303 1 140 398 322 2 751 903
% osakkeista 28,0 9,8   23,6
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 1,43 0,94 52 0,97
Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 0 37 400 -100 37 400
         
Osake ja markkina-arvo 30.6.2015 30.6.2014 Muutos, % 31.12.2014
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - 457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - 11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl 1 219 708 72 820
Päätöskurssi, euroa 1,46 0,94 55 1,01
Osakekannan markkina-arvo, euroa 17 502 267 11 268 583 55 12 107 733
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 0 50 271
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 439 307 430 307 2 439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 - 3,7

QPR Software Oyj:n 12.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkona 0,05 euroa osaketta kohti (0,04) eli yhteensä 599 tuhatta euroa (480). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 8.4.2015.

 

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

QPR Softwaren myynti ja toimitukset organisoitiin vuoden 2015 alusta lähtien neljään yksikköön: Toiminnankehitysohjelmistot, Toiminnankehityskonsultointi, Process Intelligence -ohjelmistot ja konsultointi sekä Kanavaliiketoiminta.

Miika Nurminen nimitettiin Toiminnankehityskonsultoinnin johtajaksi ja yhtiön johtoryhmään 1.1.2015 lähtien. Nurminen on toiminut aiemmin useissa johtotehtävissä QPR Softwaressa.

Sari Törmälä nimitettiin Toiminnankehitysohjelmistojen johtajaksi ja yhtiön johtoryhmään 23.2.2015 alkaen. Törmälä siirtyi QPR Softwareen kuntasektorille talous- ja palkkahallinnon palveluita tuottavasta Kunnan Taitoa Oy:stä, missä hän yrityksen johtoryhmän jäsenenä vastasi myynnistä ja asiakkuuksista. Sari Törmälä lopetti QPR:n palveluksessa kesäkuussa 2015. Yksiköt Toiminnankehityskonsultointi ja Toiminnankehitysohjelmistot yhdistettiin 1.7.2015 alkaen ja yksikön johtajaksi valittiin Miika Nurminen.

Helmikuussa QPR Software ilmoitti laajentavansa yhteistyötä eurooppalaisen julkisen sektorin terveydenhuollon organisaation kanssa ja toimittavansa tälle organisaation toiminnan kehittämiseen liittyvän projektin. Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla toteutettavia ja tuloutettavia ohjelmisto- ja palvelutoimituksia on yhteensä noin 140 tuhatta euroa. Sovitun projektin tavoitteena on tehostaa asiakkaan toimintaa, sen kehittämistä ja mittaamista sekä asiakkaan hankkeiden hallintaa. Lisäksi tavoitteena on tukea toiminnan ja tietohallinnon välistä yhteistyötä kytkemällä asiakkaan toimialojen palvelukerros ja tietohallinnon palvelut toisiinsa.

Maaliskuussa QPR Software tiedotti, että kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner Inc. on ottanut QPR Softwaren mukaan uuteen yritysten liiketoimintaprosessien analyysityökaluja käsittelevään raporttiin. Kyseinen Gartnerin Enterprise Business Process Analysis (EBPA) Market Guide –raportti kuvaa yritysten liiketoimintaprosessien analysointiin kehitettyjen ohjelmistojen markkinaa sekä esittää arviot yksittäisistä ohjelmistovalmistajista. Gartner on arvioinut EBPA-toimittajien käyttötapauksien sekä EBPA-kyvykkyyksien kohdentamista ja tärkeyttä.

Huhtikuussa QPR tiedotti, että Yhdysvaltain patenttiviranomainen (U.S. Patent and Trademark Office) on myöntänyt QPR Software Oyj:n kehittämälle, organisaatioiden tietojärjestelmistä saatavaa tapahtumatietoa hyödyntävälle teknologialle patentin.  Patentoitu teknologia auttaa organisaatioita analysoimaan ja parantamaan liiketoimintaprosessejaan. Patentti tukee QPR ProcessAnalyzer –ohjelmistomyyntiä, QPR:n prosessianalyysikonsultointia sekä avaa mahdollisuuden uudenlaiseen OEM-kumppaniliiketoimintaan.

Yhtiö tiedotti huhtikuussa lisäksi, että Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksen hyväksyä QPR Softwaren tarjouksen prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalun toimittamisesta palveluna. Koko neljän vuoden sopimuskauden arvo on 1,5 miljoonaa euroa, josta ohjelmistovuokraksi kirjattavan tulon osuus on yli 75 %. Kilpailija haki muutosta hankintapäätöksestä sekä Helsingin kaupungin tekniseltä lautakunnalta että markkinaoikeudelta. Kaupunki palautti asian valmisteluun kesäkuussa ja teki uuden päätöksen valita QPR toimittajaksi heinäkuussa 2015. QPR:n kannalta toisen hankintapäätöksen sopimusehdot ovat samat kuin ensimmäisen. Kilpailija on hakenut muutosta myös tähän uuteen hankintapäätökseen sekä Helsingin kaupungin tekniseltä lautakunnalta että markkinaoikeudelta.

Talousjohtaja Päivi Martti lopetti yhtiön palveluksessa kesäkuussa 2015. Uudeksi talousjohtajaksi valittiin yhtiössä maaliskuusta alkaen 2015 business controllerina työskennellyt Jaana Mattila. Mattila on aiemmin työskennellyt talousjohtajana muun muassa Fazer Amicassa ja Biohit Oyj:ssä.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei Helsingin kaupungin päätökseen liittyvien edellä mainittujen muutosten lisäksi ole tapahtunut muita merkittäviä tapahtumia.

 

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 12.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Uutena jäsenenä yhtiökokous valitsi hallitukseen Juho Malmbergin, joka on aiemmin toiminut johtotehtävissä mm. Accenturessa, KONE Oyj:ssa sekä Zenroboticsissa. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovutuksesta ja omien osakkeiden hankinnasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 12.3.2015 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa: http://www.qpr.com/fi/sijoittajat/yhtiökokoukset/varsinainen-yhtiökokous-2015

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 11 % (10) myyntisaamisten määrästä.

Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 66 % oli euromääräisiä (70). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2014 toimintakertomuksen sivuilla 12-14. (http://www.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2014.pdf).

 

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2015 aikana QPR Software Oyj julkaisee osavuosikatsaukset suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus Q3/2015: keskiviikko 22. lokakuuta 2015

 

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, 
puh. 040 5026 397                                                              

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
               
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 4-6/ 2015 4-6/ 2014 Muutos, % 1-6/ 2015 1-6/ 2014 Muutos, % 1-12/ 2014
               
Liikevaihto 2 402 2 465 -3 4 926 4 689 5 9 541
Liiketoiminnan muut tuotot 1 10   1 25   26
               
Materiaalit ja palvelut 149 92 62 254 177 44 337
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 723 1 557 11 3 345 3 082 9 6 092
Liiketoiminnan muut kulut 287 304 -6 625 629 -1 1 281
Käyttökate 243 522 -53 702 826 -15 1 857
               
Poistot 211 178 19 411 375 10 761
Liikevoitto 32 344 -91 291 451 -35 1 095
               
Rahoitustuotot ja -kulut -16 -12   -2 -16   -30
Voitto ennen veroja 16 332 -95 289 435 -34 1 065
               
Tuloverot 18 -43 -142 -29 -53 -45 -175
Katsauskauden voitto 35 288 -88 260 382 -32 890
               
               
Tulos/osake, euroa              
 (laimentamaton
 ja laimennettu)
0,003 0,024 -88 0,022 0,032 -32 0,074
               
Konsernin laaja tuloslaskelma:              
Katsauskauden voitto 35 288   260 382   890
Muut laajan tuloksen erät,              
 jotka saatetaan myöhemmin
 siirtää tulosvaikutteisiksi:
             
 Ulkomaisiin yksikköihin
 liittyvät
muuntoerot
             
7 7   -3 -1   -40
 Muihin laajan tuloksen eriin
 liittyvät verot
- -   - -   -
Laajan tuloslaskelman voitto 42 295   257 381   850

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 30.6.2015 30.6.2014 Muutos, % 31.12.2014
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
Aineettomat hyödykkeet 1 996 1 704 17 1 815
Liikearvo 513 513 0 513
Aineelliset hyödykkeet 337 193 75 175
Muut pitkäaikaiset varat 27 89 -69 27
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 873 2 499 15 2 529
         
Lyhytaikaiset varat:        
Myynti- ja muut saamiset 2 856 3 256 -12 4 572
Rahavarat 1 134 1 127 1 1 426
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 990 4 383 -9 5 998
         
Varat yhteensä 6 863 6 882 0 8 527
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359
Muut rahastot 21 21 1 21
Omat osakkeet -439 -430 2 -439
Muuntoerot -224 -182 23 -221
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 7 5
Kertyneet voittovarat 2 131 1 963 9 2 471
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 2 854 2 736 4 3 196
         
Pitkäaikaiset velat:        
Korottomat velat 17 33 -47 25
Pitkäaikaiset velat yhteensä 17 33 -47 25
         
Lyhytaikaiset velat:        
Saadut ennakot 1 910 1 886 1 1 261
Siirtovelat 1 633 1 828 -11 3 223
Osto- ja muut korottomat velat 449 399 13 822
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 992 4 112 -3 5 305
         
Velat yhteensä 4 009 4 146 -3 5 331
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 6 863 6 882 0 8 527

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA            
               
Tuhatta euroa 4-6/ 2015 4-6/ 2014 Muutos, % 1-6/ 2015 1-6/ 2014 Muutos, % 1-12/ 2014
               
Liiketoiminnan rahavirta:              
Katsauskauden voitto 35 288 -88 260 382 -32 887
Oikaisut kauden tulokseen 259 184 41 448 374 20 725
Käyttöpääoman muutokset -557 -117 376 499 162 208 25
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -17 -3 467 -18 -7 157 -13
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot 7 0   7 1 600 3
Maksetut verot -106 -42 152 -129 -84 54 -10
Liiketoiminnan rahavirta      -380 311 -222 1 066 828 29 1 617
               
Investointien rahavirta:              
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -314 -201 56 -754 -437 73 -915
Investointien rahavirta       -314 -201 56 -754 -437 73 -915
               
Rahoituksen rahavirrat:              
Lainojen takaisinmaksut - - -100 - -113 -100 -113
Omien osakkeiden hankinta - - -100 - -35 -100 -44
Maksetut osingot -599 -480   -599 -480   -480
Rahoituksen rahavirta -599 -480 25 -599 -628 -5 -637
               
Rahavarojen muutos -1 294 -370 250 -287 -237 21 65
Rahavarat kauden alussa   2 427 1 496 62 1 426 1 365 4 1 365
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0 1   -5 0   -4
Rahavarat kauden lopussa  1 134 1 127 1 1 134 1 127 1 1 426

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA      
               
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 1 359 21 -181 -395 5 2 061 2 871
Osingonmaksu           -480 -480
Omien osakkeiden hankinta       -35     -35
Kauden laaja tulos     -1     382 381
Oma pääoma 30.6.2014 1 359 21 -182 -430 5 1 963 2 736
Osingonmaksu              
Omien osakkeiden hankinta       -9     -9
Kauden laaja tulos     -39     508 469
Oma pääoma 31.12.2014 1 359 21 -221 -439 5 2 471 3 196
Osingonmaksu           -599 -599
Omien osakkeiden hankinta              
Kauden laaja tulos     -3     260 257
Oma pääoma 30.6.2015 1 359 21 -224 -439 5 2 131 2 854

 

LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2015 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.

 

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET  
       
Tuhatta euroa 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 6 650 6 112 6 112
Lisäykset 526 400 538
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 1 425 1 351 1 351
Lisäykset 228 37 74
       
       
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
       
Korolliset rahoitusvelat 1.1. - 113 113
Takaisinmaksut - -113 -113
Korolliset rahoitusvelat 31.3./31.12. - - -

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET        
         
Tuhatta euroa 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 392 1 392 1 391 0
         
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat        
vähimmäisvuokrat        
  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 353 159 304 16
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 259 46 436 -41
  Yhteensä 611 205 740 -17
         
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 2 003 1 596 2 131 -6

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                 
Tuhatta euroa 4-6/ 2015 1-3/ 2015 10-12/ 2014 7-9/ 2014 4-6/ 2014 1-3/ 2014    
                 
Liikevaihto 2 402 2 524 2 685 2 167 2 465 2 225    
Liiketoiminnan muut tuotot 1 - - 1 10 15    
                 
Materiaalit ja palvelut 149 105 94 66 92 85    
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 723 1 622 1 640 1 370 1 557 1 525    
Liiketoiminnan muut kulut 287 338 336 316 304 325    
Käyttökate 243 459 615 416 522 305    
                 
Poistot 211 200 198 189 178 197    
Liikevoitto 32 259 417 227 344 107    
                 
Rahoitustuotot ja  -kulut -16 14 -8 -5 -12 -4    
Voitto ennen veroja 16 272 409 222 332 103    
                 
Tuloverot 18 -47 -68 -54 -43 -10    
Katsauskauden voitto 35 225 341 167 288 93    

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-6/2015 tai 30.6.2015 1-6/2014 tai 30.6.2014 1-12/2014 tai 31.12.2014
       
Liikevaihto 4 926 4 689 9 541
Liikevaihdon muutos, % 5,1 6,2 9,8
Käyttökate 702 826 1 857
 % liikevaihdosta 14,3 17,6 19,5
Liikevoitto 291 451 1 095
 % liikevaihdosta 5,9 9,6 11,5
Voitto ennen veroja 289 435 1 065
 % liikevaihdosta 5,9 9,3 11,2
Katsauskauden voitto 260 382 890
 % liikevaihdosta 5,3 8,1 9,3
       
Oman pääoman tuotto (per annum), % 17,2 27,2 29,3
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 19,2 31,6 35,4
Rahavarat 1 134 1 127 1 426
Vapaa kassavirta 312 391 702
Korollinen nettovelka -1 134 -1 127 -1 426
Oma pääoma 2 854 2 736 3 196
Nettovelkaantumisaste, % -39,7 -41,2 -44,6
Omavaraisuusaste, % 57,6 54,8 44,0
Taseen loppusumma 6 863 6 882 8 527
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 754 437 915
% liikevaihdosta 15,3 9,3 9,6
Tuotekehitysmenot 948 936 1 847
% liikevaihdosta 19,2 20,0 19,4
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 85 81 81
Henkilöstö kauden alussa 78 79 79
Henkilöstö kauden lopussa 86 79 78
       
Tulos/osake, euroa 0,022 0,032 0,074
Oma pääoma/osake, euroa 0,229 0,220 0,257