Avaldatud: 2015-07-20 17:13:33 CEST
Finora Capital
Börsiteade

Majandustulemused, II kvartal 2015

Käesolev ülevaade on koostatud tulenevalt OÜ Finora Capital võlakirja tingimustest. Börsi alternatiivturu First North reglemendiga nõutav 6 kuu vahearuanne avaldatakse eraldi hiljemalt 31.08.2015.

II kvartalis jätkas Finora Capital kolme laenutoote pakkumist – hüpoteeklaenud, järelmaks ja faktooring. Kokku oli juuni lõpus erinevate laenutoodete portfelli jääk 2 mio eurot, sellest hüpoteeklaenude jääk 1,6 mio eurot. Hüpoteeklaenu portfelli LTV, laenude keskmist pikkust ja intressitaset on suudetud hoida varasemate kvartalite tasemel.

Bilanss 30.06.2015 (eurodes)

Raha ja raha ekvivalendid                            310 819

Hüpoteeklaenud klientidele                       1 601 881

Järelmaks ja faktooring klientidele                375 865

Muud nõuded klientidele                                 59 221

Materiaalne põhivara                                        2 552

Immateriaalne põhivara                                  25 133

AKTIVA (VARAD) KOKKU                     2 375 471

 

Võlausaldajad – võlakiri                                966 347

Võlausaldajad - lihtsalt võlg                       1 273 033

Omanike laen                                                 28 872

Intressikohustused                                         31 841

Muud kohustused                                           45 946

KOHUSTUSED KOKKU                         2 346 039

Osakapital                                                      50 000

Muud reservid                                              113 426

Eelmiste perioodide jaotamata kahjum         -80 660

Majandusaasta kasum/(-)kahjum                  -53 334

OMAKAPITAL KOKKU                                29 432

PASSIVA (KOHUSTUSED JA

OMAKAPITAL) KOKKU                          2 375 471

 

Ettevõte teenis kvartaliga tulu ca 85 500 eurot, mis on suurim kvartaalne tulu ettevõtte tegevusajaloos. Seoses laenumahtude ja klientide arvu kasvuga suurenesid II kvartalis ka ettevõtte kulud ning ettevõte lõpetas kvartali oodatult kahjumiga.

 

Kasumiaruanne II kvartal 2015 (eurodes)

Teenustasutulud                                            2 578

Hüpoteeklaenu intressitulud                        61 563

Järelmaksu ja faktooringu  tulud                  20 129

Muud äritulud                                                 1 197

Tulud kokku                                               85 467

Palk ja maksud                                           -24 862

IT kulud                                                       -11 580

Turunduskulud                                              -5 167

Muud tegevuskulud                                     -16 377

Kulud kokku                                              -57 985

Tegevuskasum                                           27 481

Intressikulu                                                  -56 496

EBITDA                                                      -29 014

Põhivara kulum ja väärtuse langus               -2 290

Kasum/kahjum                                            -31 305

Finantstulud ja-kulud                                      3 159

II kvartali puhaskahjum                           -28 146

 

Rahavoogude aruanne II kvartal 2015 (eurodes)

Ärikasum (kahjum)                                                                          25 191

Korrigeerimised                                                                                 3 120

            Põhivara kulum ja väärtuse langus                                       2 290    

            Muud korrigeerimised                                                              830

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus                 -439 896

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus             -26 945

Kokku rahavood põhitegevusest                                             -438 530

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel             -5 767

Laekunud intressid                                                                            3 159

Kokku rahavood investeerimistegevusest                                 -2 608

Saadud laenud                                                                              250 000

Saadud laenude tagasimaksed                                                                0

Makstud intressid                                                                           -50 543

Muud laekumised finantseerimistegevusest                                  405 000

Kokku rahavood finantseerimistegevusest                             604 457

Kokku rahavood                                                                          163 319

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                                  147 500

Raha ja raha ekvivalentide muutus                                                163 319

Valuutakursside muutuste mõju            

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                                 310 819

 

II kvartalis oli ettevõtte jaoks oluliseks sündmuseks börsi alternatiivturule First North minek ning märtsis emiteeritud võlakirjade lisaemissioonide edukas korraldamine. Ka järgnevates kvartalites plaanib ettevõte kaasata mitteavalike võlakirja emissioonidega lisakapitali.

II kvartali lõpuga on kõik nõutavad võlakirja tagatistingimused täidetud.

 

OÜ Finora Capital on Eesti kapitalil põhinev finantseerimisettevõte, mis hakkas aktiivselt tegutsema 2014. aasta juulis, kui alustati kinnisvara tagatisel laenude pakkumist Eestis. 2014. aasta lõpus tuli ettevõte turule järelmaksu pakkumisega ning 2015. aasta alguses faktooringu pakkumisega väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

 

         Andrus Alber
         Tel: +372 658 1300
         E-mail: andrus.alber@finoracapital.eu