Paskelbta: 2015-06-22 15:14:50 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2015-06-22 15:14 CEST --  

2015 m. birželio 22 d. įvykusiame AB Šiaulių banko neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime darbotvarkės klausimais priimti sprendimai:

       1. Dėl banko įstatų pakeitimų, nesusijusių su įstatinio kapitalo didinimu.

      1) Pakeisti banko įstatų 6.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6.3. Susirinkimas turi išimtinę teisę:

6.3.1. keisti Banko įstatus, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;

6.3.2. keisti Banko buveinę;

6.3.3. rinkti Tarybos narius;

6.3.4. atšaukti Tarybą ar jos narius;

6.3.5. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

6.3.6. tvirtinti Banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

6.3.7. nustatyti Banko išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

6.3.8. priimti sprendimą:

6.3.8.1. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

6.3.8.2. atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Banko akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

6.3.8.3. konvertuoti Banko vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

6.3.8.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

6.3.8.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

6.3.8.6. padidinti įstatinį kapitalą;

6.3.8.7. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;

6.3.8.8. Bankui įsigyti savų akcijų;

6.3.8.9. dėl Banko reorganizavimo ar atskyrimo ir tvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.3.8.10. pertvarkyti Banką;

6.3.8.11. likviduoti Banką, atšaukti Banko likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

6.3.9. rinkti ir atšaukti Banko likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.“

       2) Pakeisti banko įstatų 13.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13.1. Banko pranešimus skelbia ir platina Banko vadovas pagal jam pateiktus dokumentus ir informaciją. Pranešimai, kurie įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais turi būti skelbiami viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro  tvarkytojo  leidžiamame elektroniniame  leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Pranešimai taip pat gali būti įteikiami adresatui pasirašytinai arba išsiunčiami jam paštu (tame tarpe registruotu). Jei įstatymai ar kiti teisės aktai nustato tam tikrą skelbimo būdą, pranešimai turi būti skelbiami juose nurodytu būdu.“

        3) Įgalioti banko administracijos vadovą Vytautą Sinių pasirašyti šiuo sprendimu pakeistus įstatus ir organizuoti taip pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka nedelsiant po akcininkų susirinkimo per protingai trumpiausią laiką.

 

         2. Dėl banko įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais.

     Padidinti banko įstatinį kapitalą 6.771.500 eurų papildomais įnašais, išleidžiant 23.350.000 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų. Nustatyti išleidžiamų akcijų emisijos kainą 0,29 euro už vieną akciją.

  

         3. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujos emisijos akcijų atšaukimo.

     Siekiant įvykdyti banko prisiimtą įsipareigojimą atsiskaityti už perkamas AB banko „Finasta“ akcijas ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijas naujai išleidžiamomis Šiaulių banko akcijomis ir banko įstatinio  kapitalo padidinimo procedūras atlikti per trumpiausią laiką, atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujos emisijos akcijų proporcingai jų turimų akcijų bendrai nominaliai vertei. Teisę įsigyti naujos emisijos akcijas suteikti akcinei bendrovei „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A).

 

          4. Dėl banko įstatų pakeitimo, susijusio su įstatinio kapitalo didinimu.

          1) Vieninteliam investuotojui, kuriam suteikta išskirtinė teisė įsigyti naujos emisijos akcijas, pasirašius ir apmokėjus visas išleidžiamos emisijos akcijas, pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 91.805.300 (devyniasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai penki tūkstančiai trys šimtai) eurų. Jis padalintas į 316.570.000 (tris šimtus šešiolika milijonų penkis šimtus septyniasdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro.“

           2) Vieninteliam investuotojui, kuriam suteikta išskirtinė teisė įsigyti naujos emisijos akcijas, pasirašius ir apmokėjus ne visas išleidžiamos emisijos akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu pasirašytų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti banko valdybai atitinkamai pakeisti banko įstatų 3.5 punktą.

           3) Įgalioti banko administracijos vadovą Vytautą Sinių pasirašyti pakeistus įstatus ir įregistruoti  pakeistus įstatus įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu.

 

            5. Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygų rengimui ir pavedimo parengti reorganizavimo sąlygas.

            1) Pritarti AB Šiaulių banko ir AB banko „Finasta“ bei AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų parengimui.

            2) Pavesti banko valdybai, nedelsiant, bet ne anksčiau kaip AB „Invalda INVL“pasirašius ir apmokėjus banko naujos emisijos akcijas ir bankui gavus AB banko „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ išrašus iš banko vertybinių popierių sąskaitos, patvirtinančius banko nuosavybę į AB banko „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ 100 proc. akcijų, parengti reorganizavimo sąlygas reorganizavimui prijungimo būdu, kai prie tęsiančio veiklą AB Šiaulių banko prijungiami AB bankas „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonė „Finasta“, kurie po reorganizavimo baigia veiklą.

            3) Įgalioti banko administracijos vadovą Vytautą Sinių pateikti VĮ Registrų centrui valdybos parengtas reorganizavimo sąlygas ir kitus įstatymais reikalaujamus dokumentus bei atlikti kitus įstatymuose numatytus būtinus veiksmus.

 

 Administracijos vadovas             Vytautas Sinius

         Papildomą informaciją teikia Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.