Avaldatud: 2015-05-29 18:00:01 CEST
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

2015. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Tallinn, 2015-05-29 18:00 CEST --  

Valikulised finantsnäitajad

Kontserni 2015. aasta I kvartali (võrrelduna 2014. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2015 (võrrelduna 31.12.2014) valikulised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes I kvartal 2015 I kvartal 2014 Muutus
Müügitulu 13 073 27 095 -51,8%
EBITDA 2 351 4 547 -48,3%
Aruandeperioodi puhaskasum -349 2 191 -115,9%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa -521 1 890 -127,6%
Kasum aktsia kohta (eurodes) -0,01 0,05 -127,7%
Äritegevuse rahavoog perioodil 678 753 -9,9%
tuhandetes eurodes 31.03.2015 31.12.2014 Muutus
Varad kokku 59 771 67 339 -11,2%
Käibevarad kokku 42 050 47 005 -10,5%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 42 454 46 753 -9,2%
Laenukohustused 0 0 NA
Raha ja raha ekvivalendid 12 248 13 308 -8,0%
Rentaablusanalüüs, % I kvartal 2015 I kvartal 2014 Muutus
Brutokasum 44,8 34,7 29,0%
EBITDA 18,0 16,8 7,2%
Puhaskasum -2,7 8,1 -133,0%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa -4,0 7,0 -157,1%
Finantssuhtarvud, % 31.03.2015 31.12.2014 Muutus
ROA 9,4 11,9 -21,5%
ROE 13,4 17,2 -22,3%
Hinna/ kasumi suhe 7,9 5,0 56,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 3,2 3,6 -12,6%
Likviidsuskordaja 1,3 1,6 -14,6%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

tuhandetes eurodes 31.03.2015 31.12.2014
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 12 248 13 308
Väljaantud laenud 24 329
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded                 5 680 6 906
Varud 24 098 26 462
Käibevara kokku 42 050 47 005
     
Põhivara    
Pikaajalised ettemaksed 0 241
Investeeringud sidusettevõtetesse 84 84
Muud investeeringud 473 525
Edasilükkunud tulumaksuvara 478 649
Immateriaalne põhivara 624 687
Kinnisvarainvesteeringud 1 465 1 638
Materiaalne põhivara 14 597 16 510
Põhivara kokku 17 721 20 334
VARAD KOKKU 59 771 67 339
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
     
Võlad tarnijatele ja muud võlad 9 865 9 703
Maksuvõlad 3 480 3 335
Lühiajalised kohustused kokku 13 345 13 038
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 0 283
Pikaajalised kohustused kokku 0 283
Kohustused kokku 13 345 13 321
     
Omakapital    
Aktsiakapital 11 700 11 700
Ülekurss 13 066 13 066
Omaaktsiad -1 205 -585
Kohustuslik reservkapital 1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed -7 252 -5 649
Jaotamata kasum 24 839 26 915
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 42 454 46 753
Mittekontrolliv osalus omakapitalis 3 972 7 265
Omakapital kokku 46 426 54 018
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 59 771 67 339

Konsolideeritud kasumiaruanne 

tuhandetes eurodes I kvartal 2015 I kvartal 2014
Müügitulu 13 073 27 095
Müüdud toodangu kulu -7 217 -17 689
Brutokasum 5 856 9 406
     
Turustuskulud -2 323 -3 946
Üldhalduskulud -1 709 -1 624
Muud äritulud 123 321
Muud ärikulud -252 -309
Ärikasum 1 695 3 848
     
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest -89 -278
Muud finantstulud/(kulud) 173 200
Finantstulud ja -kulud kokku 84 -78
     
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest -2 9
Kasum enne tulumaksu ja kasumit /(kahjumit) rahaliste vahendite netopositsioonist 1 777 3 779
     
Tulumaks -2 126 -1 614
Kasum enne kasumit /(kahjumit) rahaliste vahendite netopositsioonist -349 2 165
     
Kasum (kahjum) rahaliste vahendite netopositsioonist 0 26
Aruandeperioodi kasum -349 2 191
Sealhulgas    
   Emaettevõte omanike osa -521 1 890
   Mittekontrolliva osaluse osa 172 301
     
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) -0,01 0,05

Ärikeskkond

Enne makrokeskkonna ülevaadet tahame tähelepanu juhtida erakordselt nõrgale kvartalile (muuhulgas ka sesoonsusest tulenevale) kõigis rõivaäri, sh. naistepesu segmentides kõigil meie põhiturgudel. On üldteada, et jaekaubandusettevõtted üritavad esimese kvartali alguses lahti saada müümata eelmise hooaja kaupadest, kasutades selleks kõikvõimalikke müügi edendamise nippe. Suures ulatuses aga algas selline käitumine juba 2014. aasta sügisel, mille tulemusel tarbijad “varustasid” end vajaminevate rõivastega ja ei ole näidanud märke soovist sooritada uusi oste. Ühe Venemaa analüütiku sõnul: “on olemas täiuslik torm ja on olemas täiuslik vaikus; hetkel kehtib täiuslik vaikus kogu rõivaäri kohta.“ Puuduvad igasugused positiivsed mõjurid, mis motiveeriksid tarbijaid ostma.

Meie põhiturul, Venemaal, keskmises hinnasegmendis (s.t. keskmise hinnaga brändikaupu) kahanes turumaht I kvartalis 2015 keskmiselt 60% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (kontserni müük I kvartalis vähenes Venemaal 62% võrreldes eelmise aasta I kvartaliga). Turg kahanes ka meie teistel põhiturgudel, sealhulgas ka Valgevenes ning Balti riikides, kus kontsern opereerib ka oma kauplustega. Jaekaubandusettevõtted usuvad, et olukord ei muutu niipea, mis tähendab, et need ettevõtted, kelle finantsolukord ei võimalda turul oma turuosa hoida, kaovad pildilt üldse. Kontsern on üldiselt võrdlemisi hästi positsioneeritud käesolevat olukorda arvesse võttes kuna kulude kokkuhoiuga alustati juba varem, mis on võimaldanud ka müügi- ja ärikasumimarginaale hoida. Vene rubla, mis esimeses kvartalis on võrreldes teiste valuutadega tugevnenud märgatavalt, ei ole mõjutanud kontserni läbimüüke ning kontserni frantsiisipartnerid raporteerivad jätkuvast külastatavuse langusest nii kaubanduskeskustes kui ka tänavakaubanduses.

Valgevenes näitasid kontserni opereeritavad kauplused esimeses kvartalis samuti müügikäivete vähenemist – s.o. võrreldavad käibed esimeses kvartalis on kahanenud 4% võrra kohalikus valuutas, kuid tervelt 24% meie raporteerimisvaluutas - euros. Lisades siia veel hulgimüügi, on müügi vähenemine veelgi suurem. Valgevene tarbimist on selgelt mõjutanud eelmise aasta lõpu osturalli (paljud valgevenelased kasutasid võimalust soetada kestvuskaupu vene rublades Venemaal), samuti ekspordikäibe vähenemine (mis mõjutab paljusid kohalikke tootmisettevõtteid, see aga omakorda tööliste sissetulekuid) ning keskpanga jäik rahanduspoliitika. Valgevene sisemajanduse koguprodukt I kvartalis 2015 vähenes 2% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Ukraina turul kahanes kvartalimüük võrrelduna eelmise aasta esimese kvartaliga tervelt 84%, osaliselt mõjutab võrdlusbaasi asjaolu, et suuremad probleemid sealsel turul algasid veebruarikuus. Viiendat kvartalit järjest kahanev sisemajanduse koguprodukt (-17,6% esimeses kvartalis 2015) kombineerituna ligemale 60%-ni ulatuva inflatsiooniga annavad jaekaubanduse (taand)arengutele karmi hinnangu.

Esimeses kvartalis ei läinud kontsernil hästi ka Balti riikide turul (-48% võrreldes eelmise aasta I kvartaliga) ning muudel turgudel (-34% võrreldes eelmise aasta I kvartaliga).

Kõigele sellele vaatamata valitseb mõõdukas optimism seoses tugevnenud ostuvaluutadega (vene rubla tugevnemine, ukraina grivna vahetuskursi stabiliseerumine) ning naistepesu müügihooaja algus. Vaadates kontserni äritulemusi, siis meie brutokasumi marginaal esimeses kvartalis paranes (44,8% I kvartalis 2015 võrreldes 34,7%-ga eelmise aasta samal perioodil),  osaliselt hüperinflatsiooni arvutusmõjude kadumisest, kuid ka tootmiskulude vähenemisest. Väiksemad müügikäibed kahjuks vähendavad ärikasumi marginaali ning seetõttu jätkame tööd püsikulude vähendamise nimel. Puhaskasumi osas mõjutasid esimese kvartali tulemust kontserni sisesed dividendimaksed ning finantstehingud, mis tõid kaasa suurema maksukulu, mis peaks järgnevate kvartalitega tasanduma.

Kontserni I kvartali 2015 müügikäive jäi alla 2014. aasta I kvartali numbritele, müügikäive ulatus 13 073 tuhande euroni, eelmisel aastal moodustas samal perioodil müügikäive 27 095 tuhat eurot. Hulgimüügisegmendi käive ulatus 9 208 tuhande euroni 2015. aasta I kvartalis võrrelduna 21 929 tuhande euroga eelmise aasta samal perioodil. Jaemüügisegmendi käive ulatus I kvartalis 3 857 tuhande euroni võrreldes 4 905 tuhande euroga eelmisel aastal.

Puhaskahjum kontserni aktsionäridele (emaettevõtte omanike osa) moodustas I kvartalis 521 tuhat eurot võrreldes 1 890 tuhande euro suuruse puhaskasumiga eelmise aasta samal perioodil. Kontserni EBITDA ulatus I kvartalis 2 351 tuhande euroni võrrelduna 4 457 tuhande euroga eelmise aasta samal perioodil.

2015. aasta I kvartali lõpuks opereeris kontsern koos oma frantsiisipartneritega kokku 684 kauplust, millest 66 üksust opereeris kontsern ise. Milavitsa ja Lauma Lingerie frantsiisipartnerite võrgustikust tulenev kontserni müügigeograafia katab enam kui 20 riiki.

Majandustulemused

Kontserni 2015. aasta I kvartali käive moodustas 13 073 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 52%. Hulgimüügi kogukäive vähenes 58,0% võrra, jaemüügi käive kahanes 21,4% võrra.

Kontserni raporteeritav brutorentaablus 2015. aasta I kvartalis kasvas, moodustades 44,8%, eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 34,7%. 2015. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum ulatus 1 695 tuhande euroni võrreldes 2014. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 848 tuhat eurot. 2015. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus ulatus 13,0%-ni võrreldes 14,2%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2015. aasta I kvartalis 2 351 tuhat eurot, see tähendab 18,0% rentaablust (4 547 tuhat eurot ja 16,8% eelmise aasta samal perioodil).

2015. aasta I kvartali jooksul kontsern jätkas sisemise ümberstruktureerimisega, mis tulevikus võimaldab lihtsustada juhtimist ja sisemist kapitali allokeerimist. See tõi kaasa täiendavat tulumaksu kulu summas 1,9 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt, ettevõtte puhaskahjum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2015. aasta I kvartalis 521 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 1 890 tuhat eurot 2014. aasta I kvartalis, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas -4,0% võrreldes 7,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. 

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2015 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 59 771 tuhande euroni, seega võrreldes 31. detsembriga 2014 moodustas kahanemine 11,2%.

Võrreldes 31. detsembriga 2014 kahanesid nõuded ostjate vastu 1 226 tuhande euro võrra ja moodustasid 2015. aasta 31. märtsi seisuga 5 680 tuhat eurot. Varude saldo kahanes 2 364 tuhande euro võrra võrreldes 2014. aasta 31. detsembri seisuga ning moodustas 24 098 tuhat eurot.

Emaettevõtte omanike osa omakapitalis vähenes 4 299 tuhande euro võrra, ulatudes 2015. aasta 31. märtsi seisuga 42 454 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused kasvasid 2015. aasta I kvartalis 307 tuhande euro võrra.

Müügi struktuur

Müük turgude lõikes 

tuhandetes eurodes I kvartal 2015 I kvartal 2014 Muutus I kvartal 2015
% käibest
I kvartal 2014
% käibest
Venemaa 6 077 16 015 -62,1% 46,5% 59,1%
Valgevene 5 076 6 926 -26,7% 38,8% 25,6%
Ukraina 220 1 393 -84,2% 1,7% 5,1%
Kasahstan 639 977 -34,6% 4,9% 3,6%
Balti riigid 409 794 -48,5% 3,1% 2,9%
Moldova 219 384 -43,0% 1,7% 1,4%
Muud turud 434 606 -28,4% 3,3% 2,2%
Kokku 13 073 27 095 -51,8% 100,0% 100,0%

Enamus 2015. aasta I kvartali müügist on seotud Venemaaga, s.o 6 077 tuhat eurot, mis moodustas 46,5% kogukäibest. Müügimahult järgmine piirkond oli Valgevene, kus käive ulatus 5 076 tuhande euroni, mis moodustas 38,8% kogukäibest (nii jae- kui ka hulgimüük kokku). Ukraina müügimahud kahanesid oluliselt ja moodustasid 220 tuhat eurot. Müük kõikidel kontserni peamistel turgudel esimeses kvartali vähenes.

Müük ärisegmentide lõikes 

tuhandetes eurodes I kvartal 2015 I kvartal 2014 Muutus I kvartal 2015
% käibest
I kvartal 2014
% käibest
Hulgimüük  9 208    21 929   -58,0% 70,4% 80,9%
Jaemüük  3 857    4 905   -21,4% 29,5% 18,1%
Muud tegevusvaldkonnad  8    261   -97,0% 0,1% 1,0%
Kokku  13 073    27 095   -51,8% 100,0% 100,0%

2015. aasta I kvartali hulgimüügi tulu ulatus 9 208 tuhande euroni, mis moodustas 70,4% kontserni müügitulust (2014. aasta I kvartal: 80,9%). Peamised hulgimüügipiirkonnad olid Venemaa, Ukraina, Valgevene, Kasahstan ja Moldova.

Kontserni 2015. aasta I kvartali jaemüügikäive moodustas kokku 3 857 tuhat eurot, esindades 29,5% müügitulust (2014. aasta I kvartal: 18,1%).

31. märtsi 2015.a seisuga tegutses Milavitsa ja Lauma Lingerie kaubamärkide all kokku 684 kauplust. Kontserni oma jaemüügiketid tegutsesid Valgevenes ja Lätis. 2015. aasta I kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 66 kauplusega. 2015. aasta 31. märtsi seisuga tegutses Milavitsa tootemargi all 577  kauplust. Lisaks sellele tegutses 2015. aasta 31. märtsi seisuga 41 Lauma Lingerie kauplust.

Kontsernile kuuluvate ja frantsiisikaupluste paiknemine 

  Kontsern Frantsiis Kokku
Venemaa 0 367 367
Ukraina 0 92 92
Valgevene 56 8 64
Balti riigid 10 32 42
Kasahstan 0 46 46
Moldova 0 26 26
Muud riigid 0 47 47

Investeeringud

Kontserni 2015. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse moodustas 291 tuhat eurot. Investeeringud teostati seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2015. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 2 346 töötajat, neist 429 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades.

Kontserni 2015. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 4 241 tuhat eurot. Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 350 tuhat eurot.

 

         Aleksei Kadõrko
         Finantsdirektor
         6845 000
         info@silvanofashion.com


SFG I kvartali 2015 vahearuanne EST 29.05.15.pdf