Avaldatud: 2015-05-27 15:18:42 CEST
Skano Group
Korralise üldkoosoleku kutse

Skano Group AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Pärnu, 2015-05-27 15:18 CEST --  

Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 19. juunil 2015. a. kell 11:00 Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2014. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2014. a. oli 13 329 tuhat eurot  ning Seltsi puhaskahjum oli 1 481 tuhat eurot.

2. 2014.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Katta 2014.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 481 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

3. 2015. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida 2015. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2014.a. majandusaasta aruandele on võimalik alates 28. maist 2015.a. tutvuda Skano Group AS kontoris, Suur-Jõe 48, Pärnu ning ettevõtte interneti koduleheküljel www.skano.com.

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta avalikustatakse eraldi dokumendis Skano Group AS interneti koduleheküljel www.skano.com

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Skano Group AS aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 12. juuni 2015. a. kell 23:59.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10:45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Skano Group AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 12. juuni 2015.a.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada Skano Group AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Skano Group AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile martin.kalle@skano.com või kirjalikult postiga Skano Group AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale Skano Group AS-i kontorisse eelpool nimetatud aadressile) hiljemalt 18.juuni 2015 (k.a).

Aktsionär võib  esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Skano Group AS-i interneti koduleheküljel www.skano.com.

         Martin Kalle
         CEO
         +372 447 8331
         martin.kalle@skano.com