Avaldatud: 2015-05-05 17:16:56 CEST
PRFoods
Korralise üldkoosoleku kutse

AS PRFoods korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinn, Eesti, 2015-05-05 17:16 CEST --  

AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik), kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 28. mail 2015.a algusega kell 10.00 hotelli „Radisson Blu Hotel Olümpia“ saalis „Gamma“ (aadressil Liivalaia 33, Tallinn).

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist, s.t 20. mail 2015. a kell 23.59.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas 28. mail 2015.a kell 9.30 ja lõpeb kell 10.00.

Registreerimisel palume esitada:

 • füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja.
 • juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus); ning esindaja pass või isikutunnistus. Juhul, kui juriidilist isikut esindab isik, kes ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest AS-i PRFoods, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile investor@prfoods.ee või toimetades kirjaliku teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik, hiljemalt 27. maiks 2015. a kell 16.00.

Vastavalt AS PRFoods nõukogu 28. aprilli 2015.a otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:

 1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine
  Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada AS-i PRFoods 2014. a majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
   
 2. Kahjumi katmise otsustamine
  AS-i PRFoods kahjum seisuga 31. detsember 2014. a on 2 026 000 eurot. AS-i PRFoods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kanda kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

   
 3. Audiitori nimetamine 2015. a majandusaastaks ja audiitori tasu määramine
  Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata AS-i PRFoods audiitoriks 2015.a majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

   
 4. Põhikirja muutmine
  Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirja ja kinnitada aktsionäridele enne üldkoosolekut tutvumiseks esitatud põhikirja uus redaktsioon.

   
 5. AS-i PRFoods aktsiakapitali vähendamine
  Nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku otsustada AS-i PRFoods aktsiakapitali vähendamine alljärgnevalt:
 • aktsiakapitali vähendatakse aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 0,30 euro (30 sendi) võrra, mille tulemusena on aktsia uus nimiväärtus 0,20 eurot (20 senti);
 • aktsiakapitali vähendatakse kokku 11 604 858 euro võrra, mille tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 7 736 572 eurot;
 • aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on AS-i PRFoods kapitalistruktuuri korrigeerimine. AS-i PRFoods aktsiakapitali vähendamine võimaldab tasakaalustada AS-i PRFoods võõrkapitali ja omakapitali suhet ning aitab tuua AS-i PRFoods omakapitali tootluse ja suhtarvud adekvaatsemale tasemele. Aktsiakapitali vähendamine toimub jäätise- ja külmkaubasegmentide müügist saadud vahendite arvelt. AS PRFoods näitliku bilansi struktuuriga (I kvartali andmete alusel) pärast kapitali vähendamise registreerimist on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi kodulehel (http://www.prfoods.ee) pärast I kvartal 2015 tulemuste avaldamist.

Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 28. august 2015.a kell 23.59. Aktsiakapitali vähendamine toimub väljamaksete tegemisega aktsionäridele ja väljamakse suuruseks on 0,3 eurot (30 senti) aktsia kohta. Väljamaksed aktsionäridele tehakse mitte varem, kui ajavahemikul 15.12.2015 – 31.12.2015.

Kõigi AS PRFoods korralise aktsionäride üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas 2014.a majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kahjumi katmise ettepaneku, põhikirja uue redaktsiooni projekti ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast AS-i PRFoods veebilehel http://www.prfoods.ee.

AS-i PRFoods veebilehel http://www.prfoods.ee avalikustatakse ka käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade ning aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud küsimused võib saata e-posti aadressil investor@prfoods.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS-i PRFoods tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui AS-i PRFoods juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i PRFoods aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 24. mail 2015. a, esitades selle kirjalikult aadressil: AS PRFoods, Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i PRFoods aktsiakapitalist, võivad ASi-lt PRFoods nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 12. mail 2015.a aadressil: AS PRFoods, Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: 6 033 800
indrek.kasela@prfoods.ee
www.prfoods.ee