Paskelbta: 2015-04-30 12:52:48 CEST
AB "Vilniaus baldai"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2015-04-30 12:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AB „Vilniaus baldai“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. balandžio 30 d., priimti šie sprendimai:

1.Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas.
Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2014 metus.

2.Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada.
Išklausyta audito įmonės UAB „KPMG Baltics“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2014 metus.

3.Darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2014 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas.

4.Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų 2014 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2014 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas metines finansines ataskaitas.

5.Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą.

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje          78 755 Lt        22 809 EUR
Grynasis 2014 finansinių metų pelnas                                         16 440 625 Lt   4 761 534 EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2014 finansinių
metų pelnas (nuostoliai)                                                                    (60 185) Lt     (17 431) EUR
Pervedimas iš savų akcijų supirkimo rezervo                                               -            -
Paskirstytinas rezultatas                                                               16 459 195 Lt  4 766 912 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą                                                     -            -
Pelno paskirstymas savų akcijų supirkimo rezervui                                     -            -
Pelno paskirstymas į kitus rezervus                                                             -            -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti                                                   -            -
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)
valdybos nariams                                                                                           -            -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius
metus                                                                                           16 459 195 Lt   4 766 912 EUR
        
6.Darbotvarkės klausimas  - akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimo į išraišką eurais tvirtinimas.
Nuspręsta: vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo ir  Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, patvirtinti vienos akcijos nominalią vertę ir įstatinio kapitalo dydį eurais:

1. Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 1,16 (vienas euras 16 euro centų) euro.
2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 4 508 069,72 (keturi milijonai penki šimtai aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt devyni eurai ir 72 euro centai) euro.

7.Darbotvarkės klausimas – Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Nuspręsta: atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais ir į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių    įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo,  patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją.

Įgalioti generalinį direktorių Rimantą Vaitkų pasirašyti akcinės bendrovės “Vilniaus baldai” įstatų naują redakciją (pridedama).

 

         Kontaktinis asmuo:
         Finansų skyriaus vadovas
         Jonas Krutinis
         Tel.: +370 (5) 2525700


Istatai_2015-04-30.pdf