Paskelbta: 2015-04-30 07:57:51 CEST
AB "Invalda INVL"
Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2015-04-30 07:57 CEST -- 2015 m. balandžio 30 d. įvykusio AB „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:  

1.    Supažindinimas su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2.    Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas ir audito komiteto ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3.    Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelną paskirstyti taip:

Straipsniai Tūkst. litų Tūkst. eurų
Ankstesnių   finansinių   metų   nepaskirstytasis   pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 27 138 7 860
 Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 70 775 20 497
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – atskyrimo metu perduotas nepaskirstytasis pelnas (13 267) (3 842)
Pervedimai iš rezervų; 0 0
- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti  0 0
- iš  privalomojo rezervo  0 0
- iš akcijų priedų  0 0
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); 0 0
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 84 646 24 515
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;  0 0
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;  0 0
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; 0 0
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; 0 0
pelno  dalis,  paskirta  metinėms  išmokoms  (tantjemoms) valdybos  ir  stebėtojų  tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; 0 0
Nepaskirstytasis    pelnas   (nuostoliai)   ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 84 646 24 515

5.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ pavadinimo keitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „Invalda LT” pavadinimą iš akcinė bendrovė „Invalda LT“ į akcinė bendrovė „Invalda INVL“. Apie sprendimą pakeisti pavadinimą pranešti teisės aktų nustatyta tvarka.

6.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „Invalda LT“ vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai keičiant įstatinio kapitalo dydį iš 11 865 993 litų į 3 441 137,97 eurų.

7.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 5 ir 6 darbotvarkės klausimais bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“  įstatų naują redakciją  (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda LT“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti naują akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų redakciją.

8.    Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT savų akcijų įsigijimo.

Akcinėje bendrovėje „Invalda LT“ yra sudarytas 11,1 mln. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti sudarytą rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų:

1)  akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei „Invalda LT“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - turi neviršyti akcijos buhalterinės vertės (nuosavo kapitalo padalinto iš akcijų skaičiaus) apskaičiuotos pagal paskutinės prieš inicijuojant akcijų supirkimą viešai paskelbtos AB „Invalda LT“ finansinės atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3 EUR ;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Prezidentas Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601 El.paštas darius@invaldalt.com


Invalda LT istatai.pdf
Invalda LT_audito komiteto ataskaita_2014.pdf
Invalda LT_ metine audituota informacija_2014.pdf