Avaldatud: 2015-04-29 13:57:30 CEST
Ekspress Grupp
Korralise üldkoosoleku kutse

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinn, Eesti, 2015-04-29 13:57 CEST --  

Lugupeetud ASi Ekspress Grupp aktsionär

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 11E, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub  27.05.2015.a. algusega kell 12:00 ASi Ekspress Grupp asukohas, Tallinna linnas, Narva mnt 11E VI korrusel.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 11:30 koosoleku toimumiskohas.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. 01.01.2014.a. -31.12.2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine

2. 2014.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

ASi Ekspress Grupp nõukogu ja juhatus teevad aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

1. 01.01.2014.a.-31.12.2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2014.a. – 31.12.2014.a. majandusaasta aruanne.

2. 2014.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2014.a. puhaskasumist, milleks on 5110 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali  256 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 4 (neli) eurosenti 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 3665 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 10.06.2015.a. kell 23:59 kantud ASi Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 02.10.2015.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 20.05.2015.a. kell 23:59.

Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, ASi Ekspress Grupp 2014.a. majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp kodulehel aadressil www.egrupp.ee ja ASi Ekspress Grupp kontoris, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus, tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 alates üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 25.05.2015.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 12.05.2015.a, esitades selle kirjalikult aadressil, AS Ekspress Grupp, Narva mnt 11E, Tallinn 10151.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 29.04.2015.a. seisuga 17 878 104.60 eurot. Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ning volitusi tõendav kirjalik dokument.

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eelpool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. 

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: andres@egrupp.ee  või toimetades eelpool nimetatud dokumendi (d) ASi Ekspress Grupp kontorisse, Narva mnt 11E, Tallinn, VI korrus (tööpäevadel alates kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 26.05.2015.a kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp kodulehe aadressil www.egrupp.ee avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate ASi Ekspress Grupp kodulehelt www.egrupp.ee.                                      

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: gunnar@egrupp.ee


Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud 2015.pdf