Publicēts: 2015-04-23 19:03:43 CEST
Latvijas Gāze
Finanšu informācija

AS "Latvijas Gāze" revidēts 2014. gada 12 mēnešu finanšu pārskats un korporatīvās pārvaldības ziņojums

Pārskata gadā lietotājiem tika piegādāti 1 293,9 milj. m3 dabasgāzes. Salīdzinājumā ar 2013.gadu dabasgāzes realizācija m3 samazinājās par 10,9%. Dabasgāzes tirdzniecības apjoma samazinājums saistīts ar augsto gaisa temperatūru pārskata gada ziemas mēnešos, kā arī ar siltumapgādes uzņēmumu investīcijām atjaunojamo energoresursu izmantošanā un daļēju fosilā kurināmā aizstāšanu ar šķeldu. Dabasgāzes tirdzniecības cenu izmaiņas 2014.gadā salīdzinājumā ar 2013.gadu ietekmēja naftas produktu kotāciju izmaiņas biržā, valūtu vērtības attiecība un gāzes piegādes plūsmas.

2014.gadā AS "Latvijas Gāze" lietotājiem pārdeva dabasgāzi un sniedza pakalpojumus par 503,1 milj. EUR, kas ir par 12,4% mazāk nekā 2013.gadā; izdevumi (bez administratīvajām izmaksām) bija 452,3 milj. EUR un bruto peļņa –50,7 milj. EUR. Neto apgrozījuma struktūras izmaiņas saistītas ar dabasgāzes realizācijas apjoma un dabasgāzes tirdzniecības cenas izmaiņām, kā arī ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – Inčukalna PGK) sniegto pakalpojumu citu valstu vajadzībām struktūras izmaiņām.

2014.gada sezonā Inčukalna PGK iesūknēja 1,907 mljrd. m3 dabasgāzes un izsūknēja 2,058 mljrd. m3. Salīdzinot ar 2013.gada sezonu, iesūknētās dabasgāzes apjoms samazinājās par 10,7%, jo pēc 2013./2014.gada apkures sezonas beigām krājumos palika 425,4 milj. m3 gāzes. Tā kā dabasgāzes glabāšanas tarifi ir noteikti par gāzes glabāšanu vienu sezonu, tad 2014.gadā pieauga ieņēmumi par gāzes glabāšanu. Izsūknētās dabasgāzes apjoms pārskata periodā palielinājās par 10,9%.

2014.gadu AS "Latvijas Gāze" beidza ar 32,03 milj. EUR neto peļņu, kas bija par 0,12 milj. EUR jeb 0,4% mazāka nekā 2013.gadā, kad peļņa bija 32,15 milj. EUR. Neto rentabilitāte 2014.gadā bija 6,4%, bet 2013.gadā – 5,6%.

2014.gadā AS "Latvijas Gāze" investēja 30,0 milj. EUR dabasgāzes sistēmas modernizācijā un jaunu pamatlīdzekļu izveidošanā. 49,2% kopējo investīciju tika izlietoti maģistrālo gāzesvadu sistēmas modernizācijai, 21,3% – sadales tīklu paplašināšanai un pamatlīdzekļu atjaunošanai un 26,5% – Inčukalna PGK ekspluatācijas drošības paaugstināšanai un iekārtu modernizācijai. Kopējais gazificēto objektu skaits gada beigās sasniedza 443,4 tūkst.

         Vinsents Makaris
         Tel. + (371) 67 369 144
         E-pasts: IR@lg.lv


2014_Korporativas_parvaldibas_principi.pdf
2014_12_menesi_Auditets.pdf