Julkaistu: 2015-04-23 08:10:00 CEST
QPR Software
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

LIIKEVAIHTO NOUSI 13 % JA KANNATTAVUUS YLI KAKSINKERTAISTUI EDELLISVUODEN TAMMI-MAALISKUUSTA

QPR SOFTWARE OYJ                      PÖRSSITIEDOTE 23.4.2015 klo 9.10
 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMIMAALISKUU 2015

LIIKEVAIHTO NOUSI 13 % JA KANNATTAVUUS YLI KAKSINKERTAISTUI EDELLISVUODEN TAMMI-MAALISKUUSTA

Yhteenveto ensimmäinen vuosineljännes 2015

  • Liikevaihto 2 524 tuhatta euroa (2014: 2 225).
  • Liikevaihto nousi 13 % konsultointipalvelujen ja ohjelmistolisenssien liikevaihdon kasvun ansiosta.
  • Liikevoitto kasvoi 142 % 259 tuhanteen euroon (107).
  • Liikevoittomarginaali oli 10,3 % (4,8)
  • Liiketoiminnan rahavirta 1 447 tuhatta euroa (517).
  • Voitto ennen veroja 272 tuhatta euroa (103).
  • Vuosineljänneksen voitto 225 tuhatta euroa (93).
  • Tulos/osake 0,019 euroa (0,008).

Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti ja vaikuttavasti. Yhtiön tuoteportfoliota on uudistettu voimakkaasti viime vuosina. Uudet ohjelmistotuotteet tarjoavat asiakkaille innovatiiviset ja tehokkaat välineet mallintaa yrityksen eri toimintoja, kuvata prosesseja todellisen tapahtumatiedon pohjalta sekä analysoida syitä mahdollisiin suorituskykyongelmiin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Johtavat markkinatutkimusyhtiöt arvioivat IT-palvelujen globaalin kokonaiskysynnän kasvavan vuonna 2015 noin 2-3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Yhtiö arvioi markkina-alueillaan kokonaisarkkitehtuurimallinnus-, mittaus- ja prosessianalyysiohjelmistojen sekä palvelujen kysynnän kehittyvän nopeammin kuin globaali IT-palvelujen markkina.

Näkymät tilikaudelle 2015

Kuluvana vuonna yhtiö lisää kasvupanostuksiaan kehittämiensä innovatiivisten ohjelmistojen kansainväliseen jakeluun. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikumppaniensa kautta ja panostaa edelleen uusien jälleenmyyjien rekrytointiin.

Suomessa yhtiö hakee kasvua erityisesti laajenevasta konsultointiliiketoiminnasta, kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessimallinnus- sekä prosessinanalyysiohjelmistojensa myynnistä.

Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

         
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/ 2015 1-3/ 2014 Muutos, % 1-12/ 2014
         
Liikevaihto 2 524 2 225 13,4 9 541
Käyttökate 459 305 50,3 1 857
 % liikevaihdosta 18,2 13,7   19,5
Liikevoitto 259 107 141,9 1 095
 % liikevaihdosta 10,3 4,8   11,5
Voitto ennen veroja        272 103 164,5 1 065
Katsauskauden voitto 225 93 142,2 890
 % liikevaihdosta 8,9 4,2   9,3
         
Tulos/osake, euroa 0,019 0,008 142,2 0,074
Oma pääoma/osake, euroa           0,274 0,235 16,6 0,274
         
Liiketoiminnan rahavirta 1 447 517 179,9 1 617
Rahavarat kauden lopussa 2 427 1 496 62,3 2 427
Vapaa kassavirta 1 006 282   702
Korollinen nettovelka                    -2 427 -1 496 62,3 -2 427
Nettovelkaantumisaste, %  -71,2 -51,2   -71,2
Omavaraisuusaste, %  57,3 55,8   57,3
Oman pääoman tuotto, % 27,3 12,9   29,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 34,2 14,6   35,4

RAPORTOINTI                                                                   

Tämän tiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2015 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

QPR Software innovoi, kehittää, myy ja toimittaa kansainvälisille markkinoille organisaatioiden toiminnankehitykseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja. QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen (Operational development of organizations). Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, Ohjelmistojen vuokrat sekä Konsultointi. Ohjelmistojen vuokrat yhdessä Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen kanssa muodostavat yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot. Ne perustuvat pitkäaikaisiin, toistaiseksi jatkuviin tai useaksi vuodeksi solmittuihin sopimuksiin ja niiden vuokra- ja ylläpitomaksut laskutetaan pääsääntöisesti vuosittain ennakkoon.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaanlukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yhtiön liiketoiminta kehittyi hyvin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka toimintaympäristö säilyi haastavana ja talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Talouden kehitys oli heikkoa erityisesti yhtiön suurimmalla markkina-alueella Euroopassa (mukaanlukien Suomi). Talouden matalasuhdanteessakin QPR Softwaren tuotteiden ja palveluiden myynnin kehitys oli kuitenkin positiivinen.

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 39 % prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli orgaanista ja perustui sekä aiempien asiakkuuksien laajentamiseen sekä hyvään menestykseen uusasiakashankinnassa.

Yhtiön ohjelmistolisenssien liikevaihto kehittyi myös hyvin ja ylsi 18 %:n kasvuun. Tämä johtui pääasiassa hyvästä menestyksestä yhtiön uusien ohjelmistotuotteiden lisenssimyynnissä. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto (-4 %) sekä Ohjelmistojen vuokrien liikevaihto (-1 %) olivat kuitenkin hivenen edellisvuotta alhaisempia. Tämä johtuu pääasiassa muutaman merkittävän sopimuksen päättymisestä viime vuonna tai kuluvan vuoden alussa. Asiakasvaihtuvuus säilyi edelleen alhaisena päättyneiden sopimusten lukumäärällä mitattuna, mutta joukossa oli tavallista useampi taloudellisesti merkittävä sopimus. Myös ohjelmistojen uusmyynnin painopisteen siirtyminen vuokrauksesta lisensseihin vaikutti negatiivisesti Ohjelmistojen vuokrien liikevaihtoon.

Yhtiö hakee hyvää orgaanista kasvua erityisesti 2010-luvulla julkistetuista uusista ohjelmistotuotteistaan sekä laajenevasta toiminnankehityskonsultoinnista. Kansainvälisessä liiketoiminnassa yhtiön kasvustrategia perustuu ohjelmistomyyntiin laajennettavan jälleenmyyntikanavan kautta. Yhtiön ohjelmistotuotteilla on kotimaassa omilla markkinoillaan johtava asema, jonka edelleen vahvistaminen sekä konsultointiliiketoiminnan laajentaminen ovat yhtiön tärkeimmät tavoitteet Suomessa.

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

LIIKEVAIHDON KEHITYS 1.1. – 31.3.2015

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 524 tuhatta euroa (2 225) ja nousi 13 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa nosti erityisesti hyvä menestys konsultointipalvelujen myynnissä sekä ohjelmistojen lisenssimyynnin liikevaihdon kasvu.  

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN      
         
         
Tuhatta euroa 1-3/
2015
1-3/
2014
Muutos, % 1-12/ 2014
         
Ohjelmistolisenssit 355 300 18 1 470
Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 736 764 -4 3 093
Ohjelmistojen vuokrat 439 444 -1 1 901
Konsultointi 994 717 39 3 077
Yhteensä 2 524 2 225 13 9 541
         
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI      
         
         
Tuhatta euroa 1-3/
2015
1-3/
2014
Muutos, % 1-12/ 2014
         
Suomi 1 746 1 443 21 6 193
Muu Eurooppa ml. Venäjä ja Turkki 459 465 -1 2 035
Muu maailma 319 317 1 1 313
Yhteensä 2 524 2 225 13 9 541

 

Ohjelmistolisenssien liikevaihto kasvoi 18 % edellisvuodesta ja valtaosa niiden myynnistä kertyi kansainvälisiltä markkinoilta. Kehitys oli myönteistä erityisesti Ruotsissa ja Alankomaissa. Sen sijaan ohjelmistojen ylläpitopalvelujen ja ohjelmistovuokrien liikevaihdot laskivat hivenen (-4 % ja -1 %). Tämä johtui muutaman merkittävän pitkäaikaisen sopimuksen päättymisestä, jota ylläpitopalvelujen ja vuokrien uusmyynti ei täysin riittänyt korvaamaan. Asiakasvaihtuvuus säilyi edelleen alhaisena päättyneiden sopimusten lukumäärällä mitattuna, mutta joukossa oli tavallista useampi taloudellisesti merkittävä sopimus. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) osuus liikevaihdosta oli 47 % (54 %).

Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vahvasti ja nousi 39% edellisvuoteen verrattuna. Mallintamiseen pohjautuva toiminnankehityskonsultointi, prosessianalyysikonsultointi sekä yhtiön omiin ohjelmistoihin liittyvä tekninen konsultointi kasvoivat kaikki ripeästi. Edellämainittujen lisäksi yhtiö tarjoaa Suomessa SAP-toiminnanohjausjärjestelmän prosesseja tehostavia ja sujuvoittavia konsultointipalveluja. Myös näiden palvelujen liikevaihto kehittyi suotuisasti.

Konsernin liikevaihdosta kertyi 69 % (65) Suomesta, 18 % (21) muualta Euroopasta (mukaanlukien Venäjä ja Turkki) sekä 13 % (14) muualta maailmasta.

TULOSKEHITYS 1.1.2015 – 31.3.2015

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto oli 259 tuhatta euroa (107) eli 10,3 % liikevaihdosta (4,8). Liikevoitto nousi edellisvuodesta lähinnä korkeamman liikevaihdon sekä maltillisen kustannuskehityksen ansiosta.

Konsernin kiinteät kulut olivat katsauskaudella 2 265 tuhatta euroa (2 132), ja kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,3 %. Kiinteistä kuluista henkilöstökuluja oli 72 % (72 %) eli 1 622 tuhatta euroa (1 525). Luottotappiot, jotka sisältyvät kiinteisiin kuluihin, olivat 22 tuhatta euroa (3).

Nettorahoitustuotot olivat katsauskaudella 14 tuhatta euroa (-4). Rahoitustuottoihin sisältyi valuuttakurssivoittoja 14 tuhatta euroa (-4). Yhtiön tulos ennen veroja oli 272 tuhatta euroa (103) ja katsauskauden tulos oli 225 tuhatta euroa (93). Katsauskauden verot olivat –47 tuhatta euroa (-10). Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,019 euroa (0,008) osakkeelta.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 1 447 tuhatta euroa (517). Vahva rahavirta johtui myynnin kasvusta sekä laskutusrytmin muutoksesta edellisvuoteen verrattuna. Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 2 427 tuhatta euroa (1 496).

Investoinnit ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat 441 tuhatta euroa (235). Investoinnit koostuivat lähinnä tuotekehitysinvestoinneista ja toimitilojen laajennuksesta.  

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -71 % (-51). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 2 142 tuhatta euroa (2 072). Sijoitetun pääoman tuotto vuosineljänneksellä oli 34 % (15).

Omavaraisuusaste vuosineljänneksen lopussa oli 57 % (56) ja konsernin oma pääoma 3 411 tuhatta euroa (2 920). Oman pääoman tuotto vuosineljänneksellä oli 27 % (13).

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 12.3.2015 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

TUOTEKEHITYS

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 479 tuhatta euroa (465) eli 19 % liikevaihdosta (21). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja.

Vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 166 tuhatta euroa (147). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 115 tuhatta euroa (84).

Yhtiön ohjelmistotuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner sekä QPR ProcessAnalyzer.

Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja.

HENKILÖSTÖ

Vuosineljänneksen lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 85 henkilöä (79). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosineljänneksen aikana oli 84 (81).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2015 on korkeintaan 30 % vuosittaisesta peruspalkasta. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2014 vuosikertomuksessa:
http://www.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2014.pdf

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

         
Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-3/2015 1-3/2014 Muutos, % 1-12/2014
         
Vaihdetut osakkeet, kpl 2 041 032 501 248 307 2 828 001
Vaihto, euroa 2 682 845 464 534 478 2 751 903
% osakkeista 16,4 4,0   22,7
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 1,31 0,93 42 0,97
Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 0 37 400 -100 37 400
         
Osake ja markkina-arvo 31.3.2015 31.3.2014 Muutos, % 31.12.2014
         
Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863
Omat osakkeet, kpl 457 009 457 009 - 457 009
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - 0,11
Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 854 11 987 854 - 11 987 854
Osakkeenomistajat, kpl 1 085 661 64 820
Päätöskurssi, euroa 1,49 0,93 60 1,01
Osakekannan markkina-arvo, euroa 17 861 902 11 148 704 60 12 107 733
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo yhteensä, euroa 50 271 50 271 0 50 271
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 439 307 430 307 2 439 307
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden lukumäärästä, % 3,7 3,7 - 3,7

QPR Software Oyj:n 12.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkona 0,05 euroa osaketta kohti (0,04) eli yhteensä 599 tuhatta euroa (480). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 8.4.2015.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT    

QPR Softwaren myynti ja toimitukset organisoitiin vuoden 2015 alusta lähtien neljään yksikköön: Toiminnankehitysohjelmistot, Toiminnankehityskonsultointi, Process Intelligence -ohjelmistot ja konsultointi sekä Kanavaliiketoiminta.

Miika Nurminen nimitettiin Toiminnankehityskonsultoinnin johtajaksi ja yhtiön johtoryhmään 1.1.2015 lähtien. Nurminen on toiminut aiemmin useissa johtotehtävissä QPR Softwaressa.

Sari Törmälä nimitettiin Toiminnankehitysohjelmistojen johtajaksi ja yhtiön johtoryhmään 23.2.2015 alkaen. Hän vastaa lisäksi yhtiön markkinoinnista globaalisti. Törmälä siirtyi QPR Softwareen kuntasektorille talous- ja palkkahallinnon palveluita tuottavasta Kunnan Taitoa Oy:stä, missä hän yrityksen johtoryhmän jäsenenä vastasi myynnistä ja asiakkuuksista (2011–2015). Tätä aiemmin hän työskenteli finanssisektorille järjestelmiä ja palveluita mm. Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa ja Puolassa tarjoavan Profit Software Oy:n johtoryhmän jäsenenä (2000–2008) ensin asiakkuusjohtajana ja myöhemmin Suomen liiketoiminnasta vastaavana maajohtajana (2008–2011).

Helmikuussa QPR Software ilmoitti laajentavansa yhteistyötä eurooppalaisen julkisen sektorin terveydenhuollon organisaation kanssa ja toimittavansa tälle organisaation toiminnan kehittämiseen liittyvän projektin. Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla toteutettavia ja tuloutettavia ohjelmisto- ja palvelutoimituksia on yhteensä noin 140 tuhatta euroa. Sovitun projektin tavoitteena on tehostaa asiakkaan toimintaa, sen kehittämistä ja mittaamista sekä asiakkaan hankkeiden hallintaa. Lisäksi tavoitteena on tukea toiminnan ja tietohallinnon välistä yhteistyötä kytkemällä asiakkaan toimialojen palvelukerros ja tietohallinnon palvelut toisiinsa.

Maaliskuussa QPR Software tiedotti, että kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner Inc. on ottanut QPR Softwaren mukaan uuteen yritysten liiketoimintaprosessien analyysityökaluja käsittelevään raporttiin. Kyseinen Gartnerin Enterprise Business Process Analysis (EBPA) Market Guide –raportti kuvaa yritysten liiketoimintaprosessien analysointiin kehitettyjen ohjelmistojen markkinaa sekä esittää arviot yksittäisistä ohjelmistovalmistajista. Gartner on arvioinut EBPA-toimittajien käyttötapauksien sekä EBPA-kyvykkyyksien kohdentamista ja tärkeyttä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Huhtikuussa QPR tiedotti, että Yhdysvaltain patenttiviranomainen (U.S. Patent and Trademark Office) on myöntänyt QPR Software Oyj:n kehittämälle, organisaatioiden tietojärjestelmistä saatavaa tapahtumatietoa hyödyntävälle teknologialle patentin.  Patentoitu teknologia auttaa organisaatioita analysoimaan ja parantamaan liiketoimintaprosessejaan. Patentti tukee QPR ProcessAnalyzer –ohjelmistomyyntiä, QPR:n prosessianalyysikonsultointia sekä avaa mahdollisuuden uudenlaiseen OEM-kumppaniliiketoimintaan.

Yhtiö tiedotti huhtikuussa lisäksi, että Helsingin kaupunki on tehnyt päätöksen hyväksyä QPR Softwaren tarjouksen prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalun toimittamisesta palveluna. Vuoden  2015 aikana toteuttavien toimitusten kokonaisarvo on arviolta 150 tuhatta euroa. Koko neljän vuoden sopimuskauden arvo on 1,5 miljoonaa euroa, josta ohjelmistovuokraksi kirjattavan tulon osuus on yli 75 %.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella, joka tehdään aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Toteuteussaan sopimus on määräaikainen 4 vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 12.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Uutena jäsenenä yhtiökokous valitsi hallitukseen Juho Malmbergin, joka on aiemmin toiminut johtotehtävissä mm. Accenturessa, KONE Oyj:ssa sekä Zenroboticsissa. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovutuksesta ja omien osakkeiden hankinnasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 12.3.2015 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=649425&messageId=807344

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT   

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiö kirjasi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä luottotappioita 22 tuhatta euroa (3). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 10 % (10) myyntisaamisten määrästä.

Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 66 % oli euromääräisiä (75). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2014 toimintakertomuksen sivuilla 1214: http://www.qpr.com/sites/default/files/QPR_Software_Vuosikertomus_2014.pdf

 

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

Vuoden 2015 aikana QPR Software Oyj julkaisee osavuosikatsaukset suomen ja englannin kielillä seuraavasti:

  • Osavuosikatsaus Q2/2015: torstai 30. heinäkuuta 2015
  • Osavuosikatsaus Q3/2015: keskiviikko 22. lokakuuta 2015

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, 
puh. 040 5026 397                                                              

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
         
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/ 2015 1-3/ 2014 Muutos, % 1-12/ 2014
         
Liikevaihto 2 524 2 225 13 9 541
Liiketoiminnan muut tuotot   15   26
         
Materiaalit ja palvelut 105 85 24 337
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 622 1 525 6 6 092
Liiketoiminnan muut kulut 338 325 4 1 281
Käyttökate 459 305 50 1 857
         
Poistot 200 197 1 761
Liikevoitto 259 107 142 1 095
         
Rahoitustuotot ja -kulut 14 -4   -30
Voitto ennen veroja 272 103 165 1 065
         
Tuloverot -47 -10 372 -175
Katsauskauden voitto 225 93 142 890
         
         
Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja        
laimennettu) 0,019 0,008 142 0,074
         
Konsernin laaja tuloslaskelma:        
Katsauskauden voitto 225 93   890
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan        
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät        
  muuntoerot -10 -8   -40
  Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot - -   -
  Laajan tuloslaskelman voitto 215 85   850

 

KONSERNITASE        
         
Tuhatta euroa 31.3.2015 31.3.2014 Muutos, % 31.12.2014
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat:        
Aineettomat hyödykkeet 1 910 1 672 14 1 815
Liikearvo 513 513 0 513
Aineelliset hyödykkeet 320 202 59 175
Muut pitkäaikaiset varat 27 86 -68 27
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 770 2 473 12 2 529
         
Lyhytaikaiset varat:        
Myynti- ja muut saamiset 2 894 3 336 -13 4 572
Rahavarat 2 427 1 496 62 1 426
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5 321 4 832 10 5 998
         
Varat yhteensä 8 092 7 305 11 8 527
         
Oma pääoma ja velat        
         
Oma pääoma:        
Osakepääoma 1 359 1 359 0 1 359
Muut rahastot 21 21 1 21
Omat osakkeet -439 -430 2 -439
Muuntoerot -231 -189 22 -221
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 7 5
Kertyneet voittovarat 2 696 2 154 25 2 471
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 3 411 2 920 17 3 196
         
Pitkäaikaiset velat:        
Korottomat velat 21 38 -44 25
Pitkäaikaiset velat yhteensä 21 38 -44 25
         
Lyhytaikaiset velat:        
Saadut ennakot 2 142 2 072 3 1 261
Siirtovelat 1 985 2 033 -2 3 223
Osto- ja muut korottomat velat 533 243 119 822
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 658 4 348 7 5 305
         
Velat yhteensä 4 681 4 385 7 5 331
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 8 092 7 305 11 8 527

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
         
Tuhatta euroa 1-3/ 2015 1-3/ 2014 Muutos, % 1-12/ 2014
         
Liiketoiminnan rahavirta:        
Katsauskauden voitto 225 93 142 887
Oikaisut kauden tulokseen 189 190 -1 725
Käyttöpääoman muutokset 1 057 279 279 25
Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -1 -4 -75 -13
Saadut korko- ja muut rahoitustuotot 0 0   3
Maksetut verot -23 -42 -45 -10
Liiketoiminnan rahavirta      1 447 517 180 1 617
         
Investointien rahavirta:        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -441 -235 88 -915
Investointien rahavirta       -441 -235 88 -915
         
Rahoituksen rahavirrat:        
Lainojen takaisinmaksut - -113 -100 -113
Omien osakkeiden hankinta - -35 -100 -44
Maksetut osingot - -   -480
Rahoituksen rahavirta 0 -148 -100 -637
         
Rahavarojen muutos 1 006 133 656 65
Rahavarat kauden alussa   1 426 1 365 4 1 365
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -5 -1   -4
Rahavarat kauden lopussa  2 427 1 496 62 1 426

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA      
               
Tuhatta euroa Osake-pääoma Muut rahastot Muunto-erot Omat osakkeet Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-neet voitto-varat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 1 359 21 -181 -395 5 2 061 2 871
Omien osakkeiden hankinta       -35     -35
Kauden laaja tulos     -8     93 85
Oma pääoma 31.3.2014 1 359 21 -189 -430 5 2 154 2 920
Osingonmaksu           -480 -480
Omien osakkeiden hankinta       -9     -9
Kauden laaja tulos     -32     797 765
Oma pääoma 31.12.2014 1 359 21 -221 -439 5 2 471 3 196
Kauden laaja tulos     -10     225 215
Oma pääoma 31.3.2015 1 359 21 -231 -439 5 2 696 3 411


LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2015 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton.

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.
 

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET  
       
Tuhatta euroa 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
       
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 6 650 6 112 6 112
Lisäykset 266 221 538
       
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:      
Hankintameno 1.1. 1 425 1 351 1 351
Lisäykset 175 20 74
       
       
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS  
       
Tuhatta euroa 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
       
Korolliset rahoitusvelat 1.1. - 113 113
Takaisinmaksut - -113 -113
Korolliset rahoitusvelat 31.3./31.12. - - -

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET        
         
Tuhatta euroa 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 Muutos, %
         
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa) 1 391 1 393 1 391 0
         
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat        
vähimmäisvuokrat        
  Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 329 167 304 8
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 347 54 436 -20
  Yhteensä 676 221 740 -9
         
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 2 067 1 614 2 131 -3

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                 
Tuhatta euroa 1-3/ 2015 10-12/ 2014 7-9/ 2014 4-6/ 2014 1-3/ 2014      
                 
Liikevaihto 2 524 2 685 2 167 2 465 2 225      
Liiketoiminnan muut tuotot     - - 1 10 15      
                 
Materiaalit ja palvelut 105 94 66 92 85      
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 622 1 640 1 370 1 557 1 525      
Liiketoiminnan muut kulut 338 336 316 304 325      
Käyttökate 459 615 416 522 305      
                 
Poistot 200 198 189 178 197      
Liikevoitto 259 417 227 344 107      
                 
Rahoitustuotot ja  -kulut 14 -8 -5 -12 -4      
Voitto ennen veroja 272 409 222 332 103      
                 
Tuloverot -47 -68 -54 -43 -10      
Katsauskauden voitto 225 341 167 288 93      

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    
       
Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/2015 tai 31.3.2015 1-3/2014 tai 31.3.2014 1-12/2014 tai 31.12.2014
       
Liikevaihto 2 524 2 225 9 541
Liikevaihdon muutos, % 13,4 6,9 9,8
Käyttökate 459 305 1 857
 % liikevaihdosta 18,2 13,7 19,5
Liikevoitto 259 107 1 095
 % liikevaihdosta 10,3 4,8 11,5
Voitto ennen veroja 272 103 1 065
 % liikevaihdosta 10,8 4,6 11,2
Katsauskauden voitto 225 93 890
 % liikevaihdosta 8,9 4,2 9,3
       
Oman pääoman tuotto (per annum), % 27,3 12,9 29,3
Sijoitetun pääoman tuotto (per annum), % 34,2 14,6 35,4
Korollinen vieras pääoma - - -
Rahavarat 2 427 1 496 1 426
Vapaa kassavirta 1 006 282 702
Korollinen nettovelka -2 427 -1 496 -1 426
Oma pääoma 3 411 2 920 3 196
Nettovelkaantumisaste, % -71,2 -51,2 -44,6
Omavaraisuusaste, % 57,3 55,8 -44,0
Taseen loppusumma 8 092 7 305 8 527
       
Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 441 236 915
% liikevaihdosta 17,5 10,6 9,6
Tuotekehitysmenot 479 465 1 847
% liikevaihdosta 19,0 20,9 19,4
       
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 84 81 81
Henkilöstö kauden alussa 78 79 79
Henkilöstö kauden lopussa 85 79 78
       
Tulos/osake, euroa 0,019 0,008 0,074
Oma pääoma/osake, euroa 0,274 0,235 0,257