Avaldatud: 2015-04-02 06:00:00 CEST
Baltika
Börsiteade

AS Baltika aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn, kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 27. aprillil 2015. a algusega kell 13.00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 12.30.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

 • füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri;
 • juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Baltika esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile baltika@baltikagroup.com või toimetades teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 16.00 või posti teel aadressil AS Baltika, Veerenni 24, 10135 Tallinn. Nimetatud teated peavad olema AS Baltika poolt kätte saadud hiljemalt 24.aprillil 2015. a kell 16.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks AS Baltika aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise päeva seisuga kell 8.00.

AS Baltika nõukogu poolt kinnitatud päevakord, juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas:

 1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine
  • Kinnitada AS Baltika 2014. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
  • Kinnitada 2014.a majandusaasta puhaskahjum summas 1 263 400 eurot ning katta see eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
 2. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ning tasustamine
  • Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega pikendada seltsi senise  nõukogu, koosseisus Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa Äimä, Valdo Kalm, Tiina Mõis ja Reet Saks, volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks.
  • Määrata nõukogu liikmete tasu järgmiselt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 650 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 400 eurot kuus.
 3. Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine ja aktsiakapitali tingimuslik suurendamine
  • Suurendada tingimuslikult AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt kuni üks miljon (1 000 000) nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot väljalaskehinnaga 0,20 eurot.
  • Kinnitada käesolevale otsusele lisatud aktsiaoptsiooniprogrammi põhitingimused ning suurendada tingimuslikult aktsiakapitali aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks. Iga aktsiaoptsioon annab tema omanikule õiguse omandada 1 (üks) aktsiaseltsi lihtaktsia.
  • Aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikuteks on AS Baltika juhatuse liikmed, kes on juhatuse liikmed 2015-2016. Aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikute ja AS Baltika vahel sõlmitakse optsioonileping, mille tingimused ja aktsiaseltsi esindaja optsioonilepingu sõlmimiseks määrab nõukogu.
  • Välistada aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooniprogrammi täitmiseks välja lastavaid uusi aktsiaid.   
  • Aktsiate märkimine toimub pärast kolme aastase perioodi möödumist aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikutega optsioonilepingute sõlmimisest kahe aasta jooksul.
  • Aktsiaseltsi juhatus võib suurendada aktsiakapitali kuni kahesaja tuhande (200 000) euro ulatuses ning aktsiakapitali uus suurus võib olla kuni 8 358 970 eurot. Juhul kui varasemate aktsiakapitali tingimusliku suurendamise otsuste alusel emiteeritakse uusi aktsiaid täies ulatuses, võib aktsiakapitali uus suurus olla kuni 10 028 970 eurot.
  • Uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates majandusaastast, millal aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.

Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on aktsionäridel võimalik  tutvuda AS Baltika 2014. a majandusaasta aruandega, sõltumatu vandeaudiitori aruandega ja teiste üldkoosolekul esitatavate dokumentidega  AS Baltika kodulehel aadressil www.baltikagroup.com ja NASDAQ Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionäril, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, saates vastava eelnõu  kirjalikult aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.

 

Meelis Milder
Juhatuse esimees
meelis.milder@baltikagroup.com

 


2015 aktsiaoptsiooniprogramm.pdf