Paskelbta: 2015-03-27 15:45:37 CET
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2015-03-27 15:45 CET --  

2015 m. kovo 27 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

1) susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama);

2) išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama);

3) išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;

4) patvirtintas 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama);

5) patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);

6) priimtas sprendimas padidinti banko įstatinį kapitalą 6.733.800 eurų (iš 3.683.734,94 eurų emisinio skirtumo ir 3.050.065,06 eurų nepaskirstytojo pelno dalies), išleidžiant 23.220.000 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 8,6 %).

7) priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimo (pridedama).

 

 Administracijos vadovas         Vytautas Sinius

 

         Papildomą informaciją teikia Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595653.


Sprend_istatu_pakeit.pdf
Audito_isv_fin_ataskaitos.pdf
Pelno_paskirstymas.pdf
Metinis_pranesimas.pdf