Avaldatud: 2015-03-24 16:00:00 CET
Olympic Entertainment Group
Korralise üldkoosoleku kutse

OEG: Olympic Entertainment Group AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, Tallinn, Harju maakond, 10124 (edaspidi Aktsiaselts), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 16. aprillil 2015. a algusega kell 15:00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses aadressil Liivalaia 33, Tallinn, Eesti. 

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise otsustamine;
3. Aktsiaoptsiooniprogrammi täiendavate tingimuste kinnitamine;
4. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine;
5. Perioodi 01.01.2015. a - 31.12.2015. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine.

Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud: 

1. Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamise poolt, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 21 597 029,43 eurot.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada 2014. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamise poolt alljärgnevalt:

2.1 Puhaskasumi suurus: 21 597 029,43 eurot;
2.2 Maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 15 179 120,60 eurot;
2.3 Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 079 851,47 eurot;
2.4 Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 25 556 477,51 eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 1. mai 2015. a kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 4. mail 2015. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Aktsiaoptsiooniprogrammi täiendavate tingimuste kinnitamine

Aktsiaseltsi nõukogu kinnitas 23.12.2014 aktsiaoptsiooniprogrammi põhitingimused (viide 23.12.2014 börsiteatele „Olympic Entertainment Group: aktsiaoptsiooniprogramm“). Selleks, et läbi viia aktsiaoptsiooniprogramm nõukogu poolt heaks kiidetud tingimustel, teeb Aktsiaseltsi nõukogu üldkoosolekule ettepaneku hääletada järgmiste täiendavate aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamise ettepaneku poolt:

3.1 Välistada aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid;
3.2 Anda Aktsiaseltsi nõukogule õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali selliselt, et nõukogul oleks võimalik väljastatud aktsiaoptsioonide realiseerimisel õigustatud subjektide poolt suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali uute Aktsiaseltsi lihtaktsiate väljalaskmise teel.

4. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku seoses Aktsiaseltsi nõukogu poolt 23.12.2014 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi läbi viimisega hääletada järgmise põhikirja muutmise ettepaneku poolt:

4.1 Muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7. ning kinnitada see uues sõnastuses alljärgnevalt:

„4.7. Aktsiaseltsi nõukogul on seoses 23.12.2014 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammiga õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 16.04.2015 suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni EUR 400 000 (neljasaja tuhande euro) võrra kuni 1 000 000 (ühe miljoni) uue Aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 61 116 482,40 (kuuskümmend üks miljonit ükssada kuusteist tuhat nelisada kaheksakümmend kaks eurot ja nelikümmend senti).“

5. Perioodi 01.01.2015. a - 31.12.2015. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine 

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi audiitori nimetamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:

5.1 Nimetada Aktsiaseltsi audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876).
5.2 AS PricewaterhouseCoopers auditeerib Aktsiaseltsi perioodi 01.01.2015. a - 31.12.2015. a majandusaasta aruannet.
5.3 Aktsiaselts maksab AS-le PricewaterhouseCoopers majandusaasta aruannete auditeerimise eest tasu AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitud audiitorteenuse osutamise lepingus kokkulepitud summas.

 

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Pärast päevakorra, sh täiendavate punktide, ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com avaldatud korrale.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. aprillil 2015. a kell 23:59.

Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, 16. aprillil 2015. a kell 14:30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Vastavad volikirja ja volituse tagasivõtmise blanketid on saadaval Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressil info@oc.eu või üle andes vastavad dokumendi(d) tööpäevadel kella 09:00 kuni 17:00, hiljemalt 15. aprillil 2015. a Aktsiaseltsi asukohas Pronksi 19, 3. korrus.

Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega saab tutvuda NASDAQ OMX Tallinna börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com. Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 25. märtsist 2015. a Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või telefonil 667 1250. Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 1. aprillil 2015. a tööpäeva alguseks (9:00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 13. aprillil 2015. a tööpäeva alguseks (9:00). Nende õiguste teostamise kord, samuti esitatud ettepanekud täiendavate päevakorrapunktide osas, põhjendused päevakorrapunktide kohta ning otsuste eelnõud pärast nende laekumist, avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post
madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com