Julkaistu: 2015-03-12 16:15:00 CET
QPR Software
Yhtiökokouksen päätökset

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR SOFTWARE OYJ     PÖRSSITIEDOTE 12.3.2015 KLO 17.15

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2015 tehtiin seuraavat päätökset:      

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUS

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.–31.12.2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.     

OSINKO      

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkona 0,05 euroa osaketta kohti eli yhteensä 599 tuhatta euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2015.    

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT  

Yhtiökokous päätti pitää hallitustyöskentelystä maksettavat palkkiot ennallaan. Hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille 16.820 euroa. 

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA  

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Uutena jäsenenä valittiin Juho Malmberg. Malmberg on aiemmin toiminut johtotehtävissä ZenRoboticsissa, Koneessa sekä Accenture Finlandissa.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.   

TILINTARKASTAJAN PALKKIO

Yhtiökokous päätti että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.  

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

 – Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 700.000 kappaletta; 

 – Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta;

 – Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta Yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä;  

 – Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;

 – Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;

 – Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

 – Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista.    

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:    

 – Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta;  

 – Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi;  

 – Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin;

 – Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä; 

– Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;  

– Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

– Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista ehdoista.  

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksen kokouskutsua koskevaa kohtaa siten, että kutsu julkaistaan ainoastaan yhtiön internetsivuilla. Hyväksytty uusi muoto on seuraava:

8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

QPR Software Oyj    

Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja    

Lisätietoja:    

Vesa-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja  
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830

www.qpr.fi

JAKELU:      

NASDAQ OMX Helsinki Oy    
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi